واگرایی شاخص‌ها


تثبیت خاک واگرا با آهک و بنتونیت با بهسازی خاصیت خمیری برای کاهش اثرات قوس زدگی در سدهای خاکی

یکی از عوامل مهم تخریب سدهای خاکی آب‌شستگی است. این پدیده واگرایی شاخص‌ها با وقوع یک ترک حتی کوچک در بدنه‌ی سد می‌تواند شروع و گسترش یابد. از علل وقوع ترک پدیده‌ی قوس‌زدگی است و با رعایت محدوده‌ی مناسب شاخص خمیری و نفوذپذیری، می‌توان تا حدود زیادی سد را در برابر تخریب ناشی از آب‌شستگی و قوس‌زدگی ایمن کرد. از آن‌جا که مصالح قرضه‌ی در دسترس همیشه مناسب نیستند می‌توان با اختلاط توأم مصالحی چون آهک و بنتونیت ضمن تثبیت خاک از عواقب افزودن مواد تثبیت‌کننده نیز جلوگیری کرد. این مقاله، مطالعه‌یی است در خصوص خاک قرضه‌ی سد میرزاخانلو واقع در استان زنجان (شهرستان طارم)، که پتانسیل واگرایی بالایی دارد و برای استفاده در بدنه‌ی سد باید اصلاح شود. هدف از اصلاح رسیدن به عدم واگرایی و در عین حال به‌منظور کاهش خطر ترک‌خوردگی، دست‌یابی به شاخص خمیری (P‌I) در محدوده‌ی ۱۶ تا ۳۰ است. طبق نتایج حاصله، ترکیب ۵ درصد آهک و ۱۵ درصد بنتونیت مناسب‌ترین حالت برای
تأمین عدم واگرایی و شاخص خمیری مطلوب است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

  • اصلاح خاک- بهسازی خاک – خاک مسلح

عنوان مقاله [English]

D‌I‌S‌P‌E‌R‌S‌I‌V‌E S‌O‌I‌L A‌M‌E‌N‌D‌M‌E‌N‌T U‌S‌I‌N‌G L‌I‌M‌E A‌N‌D B‌E‌N‌T‌O‌N‌I‌T‌E A‌N‌D P‌L‌A‌S‌T‌I‌C‌I‌T‌Y I‌M‌P‌R‌O‌V‌E‌M‌E‌N‌T I‌N E‌A‌R‌T‌H D‌A‌M‌S F‌O‌R R‌E‌D‌U‌C‌I‌N‌G A‌R‌C‌H‌I‌N‌G E‌F‌F‌E‌C‌T‌S

نویسندگان [English]

  • A.R Firoozfar
  • M. Jafari

P‌r‌o‌b‌l‌e‌m‌a‌t‌i‌c s‌o‌i‌l‌s a‌r‌e s‌o‌m‌e‌t‌i‌m‌e‌s n‌e‌e‌d‌e‌d t‌o b‌e u‌s‌e‌d i‌n d‌a‌m c‌o‌n‌s‌t‌r‌u‌c‌t‌i‌o‌n. T‌h‌i‌s
u‌s‌u‌a‌l‌l‌y o‌c‌c‌u‌r‌s w‌h‌e‌n a‌p‌p‌r‌o‌p‌r‌i‌a‌t‌e m‌a‌t‌e‌r‌i‌a‌l‌s a‌r‌e l‌o‌c‌a‌t‌e‌d f‌a‌r f‌r‌o‌m t‌h‌e d‌a‌m s‌i‌t‌e a‌n‌d
c‌a‌n‌n‌o‌t b‌e u‌s‌e‌d f‌o‌r e‌c‌o‌n‌o‌m‌i‌c r‌e‌a‌s‌o‌n‌s. I‌n t‌h‌i‌s c‌a‌s‌e, a‌v‌a‌i‌l‌a‌b‌l‌e p‌r‌o‌b‌l‌e‌m‌a‌t‌i‌c s‌o‌i‌l‌s
(e.g., d‌i‌s‌p‌e‌r‌s‌i‌v‌e s‌o‌i‌l‌s) c‌a‌n b‌e u‌t‌i‌l‌i‌z‌e‌d a‌f‌t‌e‌r a‌m‌e‌n‌d‌m‌e‌n‌t. T‌h‌e a‌m‌e‌n‌d‌e‌d s‌o‌i‌l i‌s
s‌u‌p‌p‌o‌s‌e‌d t‌o n‌o‌t s‌h‌o‌w i‌t‌s p‌r‌o‌b‌l‌e‌m‌a‌t‌i‌c b‌e‌h‌a‌v‌i‌o‌r b‌e‌f‌o‌r‌e t‌r‌e‌a‌t‌m‌e‌n‌t. I‌t i‌s c‌o‌n‌v‌e‌n‌t‌i‌o‌n‌a‌l t‌o t‌r‌e‌a‌t d‌i‌s‌p‌e‌r‌s‌i‌v‌e s‌o‌i‌l‌s b‌y t‌h‌e a‌d‌d‌i‌t‌i‌o‌n o‌f t‌h‌e m‌o‌s‌t u‌s‌e‌d o‌n‌e b‌e‌i‌n‌g l‌i‌m‌e. H‌o‌w‌e‌v‌e‌r, t‌h‌e a‌d‌d‌i‌t‌i‌o‌n o‌f l‌i‌m‌e m‌a‌y c‌a‌u‌s‌e a c‌o‌n‌s‌i‌d‌e‌r‌a‌b‌l‌e r‌e‌d‌u‌c‌t‌i‌o‌n i‌n t‌h‌e p‌l‌a‌s‌t‌i‌c‌i‌t‌y i‌n‌d‌e‌x o‌f t‌h‌e m‌i‌x‌t‌u‌r‌e t‌h‌a‌t, i‌n t‌u‌r‌n, c‌a‌n p‌r‌o‌d‌u‌c‌e o‌t‌h‌e‌r p‌r‌o‌b‌l‌e‌m‌s. A‌n i‌m‌p‌o‌r‌t‌a‌n‌t c‌o‌n‌s‌e‌q‌u‌e‌n‌c‌e c‌a‌u‌s‌e‌d b‌y t‌h‌e l‌o‌w p‌l‌a‌s‌t‌i‌c‌i‌t‌y i‌n‌d‌e‌x o‌f t‌h‌e a‌m‌e‌n‌d‌e‌d s‌o‌i‌l u‌s‌e‌d i‌n e‌a‌r‌t‌h d‌a‌m‌s i‌s a‌n a‌r‌c‌h‌i‌n‌g p‌h‌e‌n‌o‌m‌e‌n‌o‌n, w‌h‌i‌c‌h c‌a‌n f‌i‌n‌a‌l‌l‌y l‌e‌a‌d t‌o f‌a‌i‌l‌u‌r‌e o‌f t‌h‌e d‌a‌m. I‌n t‌h‌i‌s r‌e‌s‌e‌a‌r‌c‌h, l‌i‌m‌e a‌n‌d b‌e‌n‌t‌o‌n‌i‌t‌e a‌r‌e u‌s‌e‌d t‌o a‌m‌e‌n‌d d‌i‌s‌p‌e‌r‌s‌i‌v‌e s‌o‌i‌l s‌a‌m‌p‌l‌e‌s t‌a‌k‌e‌n f‌r‌o‌m M‌i‌r‌z‌a‌k‌h‌a‌n‌l‌o‌o-D‌a‌m s‌i‌t‌e l‌o‌c‌a‌t‌e‌d i‌n Z‌a‌n‌j‌a‌n P‌r‌o‌v‌i‌n‌c‌e. T‌h‌e a‌i‌m w‌a‌s t‌o t‌r‌e‌a‌t t‌h‌e d‌i‌s‌p‌e‌r‌s‌i‌v‌i‌t‌y o‌f s‌a‌m‌p‌l‌e‌s a‌n‌d, a‌l‌s‌o, t‌o a‌v‌o‌i‌d t‌h‌e a‌r‌c‌h‌i‌n‌g p‌r‌o‌b‌l‌e‌m. F‌o‌r t‌h‌i‌s r‌e‌a‌s‌o‌n, a s‌e‌t o‌f l‌a‌b‌o‌r‌a‌t‌o‌r‌y t‌e‌s‌t‌s w‌a‌s c‌o‌n‌d‌u‌c‌t‌e‌d o‌n t‌h‌e p‌r‌e‌p‌a‌r‌e‌d s‌a‌m‌p‌l‌e‌s. L‌i‌m‌e w‌a‌s u‌s‌e‌d i‌n s‌a‌m‌p‌l‌e‌s w‌i‌t‌h a‌m‌o‌u‌n‌t‌s o‌f 0.6, 1, 1.5, 3, 5 p‌e‌r‌c‌e‌n‌t‌s o‌f d‌r‌y w‌e‌i‌g‌h‌t o‌f t‌h‌e s‌o‌i‌l. M‌o‌r‌e‌o‌v‌e‌r, b‌e‌n‌t‌o‌n‌i‌t‌e w‌a‌s u‌s‌e‌d w‌i‌t‌h a‌m‌o‌u‌n‌t‌s o‌f 3, 5, 10, 15, a‌n‌d 20 p‌e‌r‌c‌e‌n‌t‌s. P‌i‌n‌h‌o‌l‌e t‌e‌s‌t, d‌o‌u‌b‌l‌e h‌y‌d‌r‌o‌m‌e‌t‌e‌r t‌e‌s‌t, c‌r‌u‌m‌b t‌e‌s‌t, a‌n‌d c‌h‌e‌m‌i‌c‌a‌l t‌e‌s‌t w‌e‌r‌e p‌e‌r‌f‌o‌r‌m‌e‌d o‌n t‌h‌e p‌u‌r‌e s‌o‌i‌l a‌n‌d a‌d‌d‌i‌t‌i‌v‌e-s‌o‌i‌l s‌a‌m‌p‌l‌e‌s t‌o e‌v‌a‌l‌u‌a‌t‌e t‌h‌e d‌i‌s‌p‌e‌r‌s‌i‌v‌i‌t‌y o‌f s‌o‌i‌l s‌a‌m‌p‌l‌e‌s. M‌o‌r‌e‌o‌v‌e‌r, A‌t‌t‌e‌r‌b‌e‌r‌g l‌i‌m‌i‌t‌s, p‌a‌r‌t‌i‌c‌l‌e s‌i‌z‌e, a‌n‌d h‌y‌d‌r‌a‌u‌l‌i‌c c‌o‌n‌d‌u‌c‌t‌i‌v‌i‌t‌y o‌f s‌a‌m‌p‌l‌e‌s w‌e‌r‌e e‌x‌a‌m‌i‌n‌e‌d. T‌h‌e r‌e‌s‌u‌l‌t s‌h‌o‌w‌e‌d t‌h‌a‌t t‌h‌e c‌o‌m‌b‌i‌n‌a‌t‌i‌o‌n o‌f 5% l‌i‌m‌e a‌n‌d 15%
b‌e‌n‌t‌o‌n‌i‌t‌e c‌a‌n s‌o‌l‌v‌e t‌h‌e p‌r‌o‌b‌l‌e‌m s‌u‌c‌h t‌h‌a‌t, o‌n t‌h‌e o‌n‌e h‌a‌n‌d, t‌h‌e d‌i‌s‌p‌e‌r‌s‌i‌v‌i‌t‌y o‌f s‌o‌i‌l i‌s t‌r‌e‌a‌t‌e‌d a‌n‌d, o‌n t‌h‌e o‌t‌h‌e‌r h‌a‌n‌d, t‌h‌e a‌r‌c‌h‌i‌n‌g p‌r‌o‌b‌l‌e‌m i‌s c‌o‌n‌t‌r‌o‌l‌l‌e‌d. A‌l‌m‌o‌s‌t a‌l‌l p‌r‌e‌v‌i‌o‌u‌s r‌e‌s‌e‌a‌r‌c‌h s‌t‌u‌d‌i‌e‌s h‌a‌v‌e r‌e‌c‌o‌m‌m‌e‌n‌d‌e‌d t‌h‌e l‌i‌m‌e a‌n‌d o‌t‌h‌e‌r a‌d‌d‌i‌t‌i‌v‌e‌s f‌o‌r t‌h‌e a‌m‌e‌n‌d‌m‌e‌n‌t o‌f d‌i‌s‌p‌e‌r‌s‌i‌v‌e s‌o‌i‌l‌s r‌e‌g‌a‌r‌d‌l‌e‌s‌s o‌f t‌h‌e a‌r‌c‌h‌i‌n‌g p‌r‌o‌b‌l‌e‌m. T‌h‌i‌s p‌a‌p‌e‌r s‌t‌r‌o‌n‌g‌l‌y r‌e‌c‌o‌m‌m‌e‌n‌d‌s c‌o‌n‌s‌i‌d‌e‌r‌i‌n‌g t‌h‌i‌s p‌r‌o‌b‌l‌e‌m. S‌i‌n‌c‌e t‌h‌e c‌r‌e‌a‌t‌i‌o‌n o‌f a s‌m‌a‌l‌l c‌r‌a‌c‌k i‌n d‌a‌m‌s c‌a‌n l‌e‌a‌d t‌o f‌a‌i‌l‌u‌r‌e w‌i‌t‌h r‌e‌g‌a‌r‌d t‌o t‌h‌e p‌i‌p‌i‌n‌g p‌r‌o‌b‌l‌e‌m, i‌t i‌s i‌m‌p‌o‌r‌t‌a‌n‌t t‌o
c‌a‌r‌e‌f‌u‌l‌l‌y a‌s‌s‌e‌s‌s t‌h‌e o‌u‌t‌c‌o‌m‌e o‌f s‌o‌i‌l i‌m‌p‌r‌o‌v‌e‌m‌e‌n‌t p‌r‌o‌g‌r‌a‌m‌s a‌n‌d c‌o‌n‌t‌r‌o‌l t‌h‌e
p‌l‌a‌s‌t‌i‌c i‌n‌d‌e‌x o‌f t‌h‌e a‌m‌e‌n‌d‌e‌d s‌o‌i‌l.

شاخص تکنیکال (Technical Indicator) و انواع آن

شاخص‌ تکنیکال (Technical indicators)، سیگنال‌ اکتشافی یا مبتنی بر الگو که واگرایی شاخص‌ها توسط معامله‌گران تحلیل تکنیکال استفاده می شود. این سیگنال ها توسط قیمت، حجم و یا قرارداد باز یک اوراق بهادار ایجاد میشوند.

شاخص تکنیکال (Technical Indicator) و انواع آن

شاخص تکنیکال چیست؟

شاخص تکنیکال (Technical indicators)، سیگنال‌ اکتشافی یا مبتنی بر الگو که توسط معامله‌گران تحلیل تکنیکال استفاده می شود. این سیگنال ها توسط قیمت، حجم و یا قرارداد باز یک اوراق بهادار ایجاد میشوند.

با تحلیل داده های تاریخی، تحلیلگران تکنیکال با استفاده از شاخص ها حرکت های آتی قیمت را پیش بینی می کنند. نمونه هایی از شاخص های تکنیکال رایج عبارتند از: شاخص قدرت نسبی، شاخص جریان پول، استوکاستیک، میانگین متحرک همگرایی و واگرایی، و باندهای بولینگر.

نکات مهم

  • شاخص‌ تکنیکال، سیگنال‌ اکتشافی یا مبتنی بر الگو که توسط معامله‌گران تحلیل تکنیکال استفاده می شود. این سیگنال ها توسط قیمت، حجم و یا قرارداد باز یک اوراق بهادار ایجاد میشوند.
  • تحلیلگران تکنیکال برای معامله، از شاخص تکنیکال در داده های تاریخی قیمت دارایی ها پیروی میکنند تا نقاط ورود و خروج معاملات را شناسایی کنند.
  • شاخص‌ تکنیکال به طور کلی به دو دسته اصلی تقسیم می شوند: پوشش ها و نوسان سازها.

عملکرد شاخص تکنیکال

تحلیل تکنیکال یک روش معاملاتی است که با استفاده تحلیل روندهای آماری فعالیت‌های معاملاتی (مانند حرکت قیمت و حجم)، سرمایه‌گذاری‌ها را ارزیابی و همچنین فرصت‌های معاملاتی را شناسایی می کند. بر خلاف تحلیلگران فاندامنتال، که تلاش می‌کنند ارزش ذاتی یک اوراق بهادار را بر اساس داده‌های مالی یا اقتصادی ارزیابی کنند، تحلیل‌گران تکنیکال برای ارزیابی قدرت یا ضعف یک اوراق بهادار، بر الگوهای حرکت قیمت، سیگنال‌های معاملاتی و سایر ابزارهای نمودار تحلیلی تمرکز می‌کنند.

تحلیل تکنیکال را می توان بر روی هر اوراق بهادار دارای داده های معاملاتی تاریخی استفاده کرد. از این تحلیل میتوان برای سهام، قراردادهای آتی، کالاها، با درآمد ثابت، ارزها و سایر اوراق بهادار استفاده کرد. تحلیل تکنیکال در بازارهای کالا و فارکس بسیار رایج است.

شاخص‌های تکنیکال، به‌جای اصول بنیادی یک کسب‌وکار، مانند درآمد، سود سهام یا حاشیه سود، بر داده‌های معاملاتی تاریخی آن مانند قیمت، حجم و قرارداد باز متمرکز هستند. اندیکاتورهای تکنیکال معمولاً توسط معامله گران فعال استفاده می شود، زیرا آنها برای تحلیل حرکات کوتاه مدت قیمت طراحی شده اند، اما سرمایه گذاران بلند مدت نیز ممکن است از شاخص های تکنیکال برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده کنند.

انواع شاخص تکنیکال

دو نوع شاخص تکنیکال اصلی وجود دارد:

  1. شاخص های پوششی: شاخص های تکنیکالی هستند که از شاخص های مشابه با مقیاس قیمت استفاده میکنند و روی نمودار قیمت ها رسم می شوند. به عنوان مثال می توان به میانگین متحرک و باندهای بولینگر اشاره کرد.
  2. شاخص های نوسان ساز: شاخص های تکنیکای هستند که بین حداقل و حداکثر محلی در نوسان هستند، در بالا یا زیر نمودار قیمت رسم می شوند. به عنوان مثال می توان به نوسان ساز تصادفی، میانگین متحرک همگرایی و واگرایی یا شاخص قدرت نسبی اشاره کرد.

معامله گران اغلب هنگام تحلیل یک اوراق بهادار از بسیاری از شاخص های تکنیکال مختلف استفاده می کنند. با وجود هزاران گزینه مختلف، معامله گران باید شاخص های مناسب خود را انتخاب کنند و با نحوه کار آنها آشنا شوند. معامله‌گران همچنین ممکن است شاخص‌های تکنیکال را با اشکال ذهنی‌تر تحلیل تکنیکال (مانند نگاه کردن به الگوهای نمودار)، ترکیب کنند تا گزینه های معاملاتی مناسب را پیدا کنند. شاخص های تکنیکال را می توان با توجه به ماهیت کمی آنها در سیستم های معاملاتی خودکار گنجاند.

مثالی از شاخص های تکنیکال

نمودار زیر برخی از رایج ترین شاخص های تکنیکال از جمله میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی و میانگین نمودار همگرایی و واگرایی را نشان می دهد.

شاخص تکنیکال

در این مثال، میانگین‌های متحرک 50 و 200 روزه در بالای قیمت‌ها ترسیم می‌شوند تا موضع قیمت فعلی را نسبت به میانگین‌های تاریخی نشان دهد. در این مثال میانگین متحرک 50 روزه بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه است که نشان می دهد روند کلی مثبت بوده است. شاخص قدرت نسبی بالای نمودار، قدرت روند فعلی را نشان می دهد (در این مورد خنثی 49.07 است). میانگین نمودار همگرایی و واگرایی در زیر نمودار نشان می دهد که چگونه دو میانگین متحرک همگرا یا واگرا شده اند (در این مورد کمی نزولی).

واگرایی شاخص‌ها

گزارش بازار/ چهار‌شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ در آخرین روز معاملاتی هفته، خط روند واگرایی که شاخص کل هم‌وزن با شاخص کل بورس اخیرا از سر گرفته بود، قطع شد و تمامی شاخص‌ها سقوط کردند. در وضعیت کنونی تنها مزیت بورس برای جذب بخشی از نقدینگی‌های خرد، ارزندگی سهام است و امید می‌رود پای معامله‌گران حرفه‌ای را در هفته آینده به معاملات باز کند.

افت قیمت پایانی برای ۷۰ درصد از نمادهای معامله‌شده

به گزارش بااقتصاد، در معاملات بازارهای سهام تهران، امروز سه‌شنبه پانزدهم شهریورماه، حدود ۷۰ درصد از دادوستدها در دامنه منفی و با کاهش قیمت همراه بود. شاخص کل بورس، با ثبت حدود ۸۰۰۰ واحد منفی، به ارتفاع یک‌میلیون و ۴۱۲ هزار واحدی سقوط کرد و شاخص کل هم‌وزن نیز با ۴۴۹ واحد افت، تا پله ۴۱۰ هزار و ۳۲۵ واحدی عقب‌نشینی کرد. برای شاخص کل آیفکس هم ۵۸ واحد منفی رقم خورد و به جایگاه ۱۹ هزار و ۱۱۸ واحدی بسنده کرد.

کچاد و کگهر، منفی‌سازان اصلی شاخص کل بورس

در میان صنایع کامودیتی‌محور که طی ماه‌های اخیر به طور بی‌سابقه‌ای در حال ریزش هستند، کچاد امروز با ۱۶۰۹ واحد منفی، تاثیرگذارترین نماد در جدول منفی‌سازان شاخص کل لقب گرفت و فملی، فارس، شبندر، شستا، نوری و شبریز در این مسیر کچاد را همراهی کردند. خساپا از گروه خودرویی، بالاترین حجم تراکنش منفی بورس را رقم زد و های‌وب در نقطه مقابل و روی نوار سبز ایستاد.

جدول شاخص‌سازان آیفکس هم با بیش‌ترین منفی‌سازی از سوی نمادهای کگهر، زاگرس، آریا، شراز، فرابورس و شاوان، یکپارچه سرخپوش شد و توسن، تک نماد سبز در میانه جدول قرار گرفت. دی نیز همچنان به صدرنشینی در جدول پرتراکنش‌ترین نماد منفی فرابورس عادت کرده است.

۴۵۱ سهم با کاهش قیمت پایانی به استقبال معاملات هفته آینده رفتند

با ادامه دادوستدهای منفی در بازار امروز، ۶۹ درصد از نمادهای معامله‌شده با کاهش قیمت مواجه شدند و ۳۱ درصد نیز افزایش ناچیز قیمت‌های پایانی را ثبت کردند. به این ترتیب، از مجموع ۶۵۲ نماد معامله‌شده، ۲۰۱ سهم، معادل ۳۱ درصد با افزایش قیمت و در مدار مثبت به کار خود پایان دادند، درمقابل ۴۵۱ سهم، معادل ۶۹ درصد در دامنه منفی معاملات قرار گرفتند و کاهش قیمت پایانی را تجربه کردند.

معامله‌گران همچنین برای ۶۰ نماد شرکتی صف خرید به ارزش ۳۳۰ میلیارد تومان تشکیل دادند و ۳۰ نماد را به ارزش ۱۳۵ میلیارد تومان در صف فروش، حراج کردند.

سازمان بورس به معامله‌گران خرد هشدار داد

رییس اداره پیشگیری از ناهنجاری‌ها و ارتقای سلامت بازار سرمایه سازمان بورس، به معامله‌گران خرد هشدار داد و اعلام کرد: با رونق معاملات در بازار سرمایه، سواستفاده از کدهای بورسی بیش‌تر شده است و برخی سهامداران نام کاربری و رمز عبور خود را در معاملات برخط در اختیار اشخاص دیگر قرار می‌دهند که این اقدام مشکلات جدی را برای آنها به دنبال دارد.

کاهش تولید خودروسازان داخلی

آمار عملکردی دو شرکت خودروساز ایران‌خودرو و سایپا در مردادماه امسال نشان می‌دهد که این خودروسازان در مجموع حدود ۷۷ هزار دستگاه خودرو سواری تولید کرده‌اند و در مقابل با تکمیل بخشی از تولید ماه‌های گذشته، بیش از ۸۹ هزار دستگاه خودرو فروخته‌اند.

این بررسی آماری و مقایسه آن با عملکرد تیرماه و خردادماه گذشته نشان می‌دهد روند کاهش تولید خودروسازان ماه‌به‌ماه ادامه یافته است و به‌جای سیر صعودی، آمار تولید خودروسازان در مسیر کاهشی قرار دارد.

تغییر در هیات‌مدیره سازمان بورس اوراق بهادار

روز گذشته، شورای عالی بورس یک تغییر را در اعضای هیات‌مدیره سازمان بورس ایجاد کرد. طبق تصمیم اعضای شورای عالی بورس، رضا عیوضلو به عنوان عضو هیات‌مدیره سازمان بورس برگزیده و از زحمات محسن خدابخش، نایب‌رییس و معاون نظارت پیشین سازمان بورس، تقدیر شد.

راه‌اندازی سامانه یکپارچه در بانک مرکزی برای تسهیلات ارزی و ریالی

رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، در حاشیه جلسه امروز هیات دولت، اعلام کرد: برای رفع موانع تولید، هیات دولت مصوباتی داشت که به موجب آن بانک مرکزی موظف شد سامانه یکپارچه‌ای برای تسهیلات ارزی و ریالی راه‌اندازی کند تا کل فرایند و میزان سود در آن ذکر شود.

خودروهای وارداتی برقی در بورس کالا عرضه می‌شوند

وزیر صنعت، همچنین از عرضه خودروهای برقی وارداتی در بورس کالا خبر داد و گفت: برای این کار، بندهای آیین‌نامه در مناطق آزاد هم صادق است و تنها تفاوت واردات خودرو به مناطق آزاد این است که یک قید بی‌شتر دارد و خودرو باید برقی یا هیبریدی باشد.

شبریز نخستین عرضه‌کننده نفت سفید ویژه خوراک صنایع در بورس انرژی

امروز ۲۴ هزار مترمکعب نفت سفید ویژه خوراک صنایع برای نخستین بار در رینگ داخلی بورس انرژی ایران معامله شد.

محمد احمدی، مدیر عملیات بازار فیزیکی بورس انرژی ایران با اعلام این خبر، گفت: این محصول برای نخستین بار در بورس انرژی معامله و هر لیتر از این محموله به ارزش ۱۹۷ هزار و ۴۷ ریال فروخته شده است.

به گفته احمدی، ارزش کل معاملات این فراورده ۴ هزار و ۷۲۹ میلیارد و ۱۲۸ میلیون ریال بود. همچنین تولید این محصول در پالایشگاه تبریز از امسال آغاز شد و پذیرش آن در بورس انرژی ایران، مردادماه گذشته رقم خورد.

عرضه صادراتی ۲۵ هزار تن گازوییل در معاملات فردا

مدیر عملیات بازار فیزیکی بورس انرژی ایران همچنین درباره عرضه‌های فردا در بورس انرژی ایران، اعلام کرد: فردا ۲۵ هزار تن گازوییل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران در رینگ بین‌الملل عرضه می‌شود.

به گفته احمدی، گازوییل عرضه‌شده برای فردا در ۵ محموله ۵ هزار تنی و به‌صورت قرارداد کشف پریمیوم انجام خواهد شد. وی قیمت مبنای این فراورده را هزار و ۳۱ دلار به ازای هر تن و قیمت پایه آن را ۱۰۰ دلار اعلام کرد.

احمدی همچنین درباره دیگر عرضه‌های مهم فردا در بورس انرژی ایران اظهار کرد: ۱۶ هزار تن نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران در رینگ بین‌الملل و ۹۰ هزار بشکه میعانات گازی مجتمع گازی پارس جنوبی در رینگ داخلی در لیست عرضه‌های فردا قرار دارند.

نمای پایانی معاملات بازارهای سهام تهران، چهار‌شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۱

حجم کل دادوستدهای سهام در بورس و فرابورس امروز به بیش از ۸۸۰۰ میلیارد تومان رسید. ارزش معاملاتی این حجم از سهام بیش از ۱۳۲۰۰ میلیارد تومان ثبت شد که از نظر ارزشی در مقایسه با بازار دیروز، رشد حدود ۶۰۰۰ میلیارد تومانی را درپی داشت. از این میزان ۳۲۰۰ میلیارد تومان به ارزش معاملات بورس و ۱۰۰۰۰ میلیارد تومان به معاملات فرابورس اختصاص یافت.

ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم و صندوق‌های قابل معامله در بورس و فرابورس، کمی روند افزایشی گرفت و وارد کانال ۳۰۰۰ میلیارد تومانی شد و در کف این کانال ایستاد. طی این نقل و انتقالات، ۱۷۸ میلیارد تومان تراز منفی برای معاملات حقیقی‌ها با تغییر خالص مالکیت سهام به نفع حقوقی‌ها ثبت شد که در مقایسه با دیروز، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش داشت. حقیقی‌ها همچنین بیش‌ترین میزان خریدشان را به سهم‌های آسیاتک، قشیرین و فولاد اختصاص دادند درحالی‌که حقوقی‌ها روی نمادهای خاور، خساپا و شپنا متمرکز شدند.

در جریان داوستدهای امروز، بیش‌ترین ارزش و حجم معاملات سهام به گروه‌های خودرو، محصولات شیمیایی و فلزات اساسی به ترتیب با ۲۳۴، ۱۲۷ و ۱۰۷ میلیارد تومان تخصیص یافت و این شرکت‌ها برترین صنایع بازار منفی شناخته شدند.

واگرایی بین شاخص کل و هموزن مشاهده می فرمایید که نشان می دهد بازار به سهمای

پیام آموزشی بورسپیش از ورود به بازار سرمایه، اهداف و چشم انداز خود را مشخص

شنبه چهار تیر ، آموزشی، آموزش، بازار سرمایه، بورس

پیام آموزشی بورس

پیش از ورود به بازار سرمایه، اهداف و چشم انداز خود را مشخص کنید.

خزامیا روزی 5 درصد شیک و مجلسی جذاب من

خزامیا روزی 5 درصد شیک و مجلسی💚✔️

تحلیلی که 100 جا فورارد شد کار خوب ارائه بده بازار استقبال می کنه

تحلیلی که 100 جا فورارد شد👆👆

کار خوب ارائه بده بازار استقبال می کنه

واگرایی بین شاخص کل و هموزن مشاهده می فرمایید که نشان می دهد بازار به سهمای کوچیک تمایل دارد.

واگرایی بین شاخص کل و هموزن مشاهده می فرمایید که نشان می دهد بازار به سهمای کوچیک تمایل دارد.

آپدیت ایچی موکو شاخص و حمایت ابرکومو !

آپدیت ایچی موکو شاخص و حمایت ابرکومو !

بپاس سود تحقق یافته سال مالی:1019ریال سود نقدی (تقسیم شده به ازای )هر سهم:1

جمعه سه تیر ، فجهان، بپاس، فغدیر، شغدیر

بپاس
💰سود تحقق یافته سال مالی:1019ریال
📍سود نقدی (تقسیم شده به ازای )هر سهم:105ریال
تاریخ انتشار 1401.03.24

💰سود تحقق یافته سال مالی:15189ریال
▫️سود نقدی (تقسیم شده به ازای )هر سهم:13600ریال
تاریخ انتشار 1401.03.24

💰سود تحقق یافته سال مالی:40ریال
▫️سود نقدی (تقسیم شده به ازای )هر سهم:0ریال
تاریخ انتشار 1401.03.24

💰سود تحقق یافته سال مالی:2125ریال
⬅️سود نقدی (تقسیم شده به ازای )هر سهم:1700ریال
تاریخ انتشار 1401.03.24

💰سود تحقق یافته سال مالی:538ریال
⬅️سود نقدی (تقسیم شده به ازای )هر سهم:180ریال
تاریخ انتشار 1401.03.24

💰سود تحقق یافته سال مالی:415ریال
🔘سود نقدی (تقسیم شده به ازای )هر سهم:362ریال
تاریخ انتشار 1401.03.24

💰سود تحقق یافته سال مالی:239ریال
🔘سود نقدی (تقسیم شده به ازای )هر سهم:38ریال
تاریخ انتشار1401.03.24

💰سود تحقق یافته سال مالی:5285ریال
🔶سود نقدی (تقسیم شده به ازای )هر سهم:5030ریال
تاریخ انتشار 1401.03.24

💰سود تحقق یافته سال مالی:1084ریال
🔶سود نقدی (تقسیم شده به ازای )هر سهم:150ریال
تاریخ انتشار 1401.03.24

💰سود تحقق یافته سال مالی:373ریال
✅سود نقدی (تقسیم شده به ازای )هر سهم:110ریال
تاریخ انتشار 1401.03.24

💰سود تحقق یافته سال مالی:335ریال
✅سود نقدی (تقسیم شده به ازای )هر سهم:203ریال

همه ی درخواستی ها امروز ارسال میشه خدمتون رفقای عزیزو همراه☺️

خبر بسیار مهم برای گروه خودروییوزیر صمت : با عرضه خودرو در بورس کالا مخالف نیستم از صبح پشت سر هم چه خبرهای خوبی برای گروه خودرویی داره میاد : برجام و

✅ خبر بسیار مهم برای گروه خودرویی

وزیر صمت : با عرضه خودرو در بورس کالا مخالف نیستم

👈از صبح پشت سر هم چه خبرهای خوبی برای گروه خودرویی داره میاد : برجام و اعلام قیمت بلوکها و بورس کالا

نرخ بهره بدون ریسک نرخ بهره بدون ریسک نرخ بهره بدون ریسک در 1 تیر 1401 به 22.42% رسید.

نرخ بهره بدون ریسک
📍نرخ بهره بدون ریسک

🔸 نرخ بهره بدون ریسک در 1 تیر 1401 به 22.42% رسید.

☺️☺️نوبتی هم باشه نوبت تحلیل درخواستی های شما عزیزانه☺️☺️

تارگت اول تاچ شده✅🚀
20% سود خالص با اهرم 20
10% سود با اهرم 10
😉

موقع خرید گفدم بهتون پشیمون نمیشین😁

سلام صبحتون بخیر🤍

شاخص ترس و طمع بازار رمزارز‌ها 24 jun 2022 11 ترس شدید روز گذشته: 11 ترس شد

جمعه سه تیر ، شاخص ترس و طمع، بازار رمزارز

شاخص ترس و طمع واگرایی شاخص‌ها بازار رمزارز‌ها 24 jun 2022 11 ترس شدید روز گذشته: 11 ترس شدید هفته گذشته: 9 ترس شدید ماه گذشته: 11 ترس شدید

طراحی سیستم سبد گردان خودکار با استفاده از مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال

فروض کلاسیک بازار کارا عمدتا بیانگر این موضوع هستند که نمی توان با توسعه استراتژی هایی بر اساس اطلاعات قیمت و حجم معاملات درگذشته، حرکات آتی قیمت را پیش بینی نمود. در این مطالعه با بهره گیری از واگرایی شاخص قدرت نسبی و قیمت به عنوان ابزار اصلی و همچنین با استفاده از دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال، سیستم خودکار انتخاب سبد سرمایه ای ارائه می گردد که نتایج آن به عنوان شواهد تجربی نقض فروض کلاسیک قابل استناد است. داده های مورداستفاده در این مطالعه مربوط به 59 سهم بورس نیویورک در واگرایی شاخص‌ها بازه زمانی 2010 تا 2016 می باشد. برای برآورد پارامتر ها و ارزیابی مدل به دو قسمت دوره آموزش و دوره آزمایش تقسیم بندی شده اند. در دوره آمورش با استفاده از الگوریتم ژنتیک مقادیر پارامتر های مدل برآورد شده و سپس با استفاده از قسمت دوم داده ها، عملکرد مدل معاملاتی طراحی شده مورد آزمون و ارزیابی قرار می گیرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که این مدل قابلیت پیش بینی را بهبود بخشیده و در مقایسه با استراتژی های خرید و نگهداری و خرید تصادفی به مراتب بهتر عمل می نماید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.