تراز حساب و دارایی حساب


تراز حساب و دارایی حساب

حساب T از دو خط تشکیل شده است که شبیه حرفT لاتین است، افزایش حساب در یک سمت وکاهش آن در سمت دیگر ثبت می شود.

سمت راست حساب T را همیشه سمت بدهکار می­‌گویند حسابداران هنگامی که از ثبت کردن مبلغی در سمت راست یک حساب سخن می­‌گویند اصطلاح بدهکار کردن یا ثبت بدهکار را به کار می­‌برند.

سمت چپ حساب T را همیشه سمت بستانکار می‌­گویند حسابداران هنگامی که از ثبت کردن مبلغی در سمت چپ یک حساب سخن می­‌گویند اصطلاح بستانکار کردن یا ثبت بستانکار را به کار می­‌برند.

هر حساب دو طرف دارد یک طرف بدهکار و طرف دیگر بستانکار نامیده می‌­شود تفاصل بین دو طرف حساب را مانده یا نتیجه حساب می‌­گویند.

چون دارایی در سمت راست معادله­‌ی حسابداری قرار می­‌گیرد بنابراین افزایش در دارایی دو طرف راست حساب ثبت می­‌شود در مقابل کاهش در دارایی در طرف چپ حساب ثبت می­‌شود تا مانده­‌ی حساب را کاهش دهد.

چون بدهی و سرمایه درسمت چپ معادله­‌ی حسابداری قرار می­گیرد بنابراین افزایش در بدهی و سرمایه در چپ حساب ثبت می­شود در مقابل کاهش در بدهی و سرمایه در طرف راست حساب ثبت می­شود تا مانده حساب را کاهش دهد.

بستن حساب ها و تهیه صورت های مالی

بستن حساب ها و تهیه صورت های مالی

بستن حساب ها و تهیه صورت های مالی از جمله خدمات حسابداری و مالی : حسابداری و امور مربوط به آن از اجزای مختلف و متنوعی تشکیل شده که هر جز باید در یک دوره زمانی مشخص انجام شود داده ها در این حرفه از زمانی که به صورت خام وارد سیستم میشوند تا وقتی که به صورت یک گزارش نهایی درمی آیند عملیات های مختلفی روی آنها صورت گرفته و هر کدام با هدف مشخص و خاصی انجام میشود .

برخی از این عملیات های در ابتدا و طول دوره مالی انجام میشوند و برخی دیگر در پایان سال مالی مورد بررسی و محاسبه قرار میگیرند . بستن حساب ها فعالیت و عملیاتی است که در پایان دوره مالی و یا در طول آن انجام میشود.

در حسابداری بستن حساب ها چه مفهومی دارد ؟

حسابداری از حساب های مختلفی تشکیل شده است که در پایان دوره مالی همه این حساب ها باید صفر شوند یعنی حساب های دارای مانده بدهکار ، مانده نهاییشان بستانکار میشود و حساب هایی که مانده نهایی بستانکار دارند بدهکار می گردند این فرایند در حسابداری بستن حساب ها یا صفر کردن مانده انها نامیده میشود . برای تصمیم گیری های مالی و مدیریتی در پایان سال این صفر کردن حساب ضرورت داشته و باید برای همه حساب ها انجام شود .

در حسابداری بستن حساب ها چه مفهومی دارد ؟

( تهیه صورت های مالی و بستن حساب ها )

در عملیات حسابداری چه حساب هایی باید بسته شوند ؟

در حسابداری سه نوع حساب به نام حساب های دایمی ، حساب های موقت و حساب های مخلوط وجود دارد که در شرایط لازم هر سه اینها باید بسته شوند البته حساب های مخلوط با شرایطی به حساب های دایم یا موقت تبدیل میشوند و در انتهای سال مالی فقط حساب های موقت و دایمی بسته خواهند شد .

حساب های مالی در چه زمان هایی ممکن است بسته شوند ؟

بستن حساب های مالی فقط در پایان سال انجام نمیشود و ممکن است در طول دوره مالی هم بنا به دلایلی این کار لازم بوده و انجام شود . بستن حساب ها در طول دوره مالی در شرایطی انجام میشود که مثلا برخی مشتریان باقیمانده بدهی خود را پرداخت نکرده و حساب آنها نیمه کاره می ماند در نتیجه شرکت با بستن حساب وی در واقع مطالبه خود تراز حساب و دارایی حساب را جزو معوقات سوخت شده قرار می دهد اما در پایان دوره مالی برای مشخص شدن میزان سود و زیان و انتقال برخی حساب ها به سال بعد حسابداران اقدام به بستن حساب ها خواهند نمود.در پایان سال حساب های موقت بسته شده و حساب های دایمی هم پس از بسته شدن به سال مالی بعد منتقل میشود .

حساب های مالی در چه زمان هایی ممکن است بسته شوند ؟

( تهیه صورت های مالی و بستن حساب ها )

حسابداری تا رسیدن به مرحله بستن حساب ها چه چرخه هایی را طی می کند ؟

 • در مرحله اول کلیه اطلاعات مالی و جزییات مربوط به ان در موسسه گرد اوری و طبقه بندی و مرتب میشود.
 • پس از ان این اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و رویدادهای مالی و عملیات های مربوط به آن ارزیابی شده و تحلیل می گردند .
 • در مرحله بعد کلیه ثبت های لازم در دفاتر قانونی شامل دفتر روزنامه به صورت کاملا دقیق و با تمام جزییات انجام میشود .
 • بعد از ان اطلاعات از دفتر روزنامه به دفتر کل منتقل شده و حسب نیاز جزییات تکمیل می گردند.
 • آماده سازی تراز آزمایشی بعد از ان که اطلاعات به دفتر کل منتقل گردید انجام میشود
 • بعد از مشخص شدن تراز آزمایشی حساب های دفتر کل تعدیل و اصلاح شده و اشتباهات برطرف میشوند .
 • وقتی که حساب های دفتر کل اصلاح و تعدیل شد حالا نوبت به تهیه تراز آزمایشی اصلاح شده می رسد و با استفاده از ان صورت سود و زیان و صورت تغییرات سرمایه تهیه می گردد .
 • در این مرحله نوبت به بستن حساب های موقت می رسد و وقتی حساب های موقت بسته شدند تراز اختتامیه هم تهیه شده و ثبت های لازم انجام میشود .
 • در مرحله اخر ترازنامه شرکت تهیه شده و حساب های دایمی بسته و به سال بعد منتقل می گردند .

در یک حسابداری حرفه ای و مطابق با اصول مراحل بالا باید یک به یک و به طور کامل انجام شده تا درنهایت ترازنامه بدست امده قابل استناد باشد هر کدام از این مراحل که انجام نشود یا اینکه دچار نقص و اشتباه گردد ترازنامه ای که در پایان بدست می آید ارزش محاسباتی نداشته و برای تصمیمات مدیریتی و تراز حساب و دارایی حساب مالی قابل استناد نخواهد بود .

حساب های موقت در شرکت های خدماتی چگونه بسته میشود ؟

حساب های موقت در پایان سال مالی بسته شده و به سال بعد منتقل نمیشوند این حساب ها در انواع درآمد ، هزینه ها و برداشت وجود داشته و طی مراحل ذیل بسته میشوند :

حساب های موقت در شرکت های خدماتی چگونه بسته میشود ؟

( تهیه صورت های مالی و بستن حساب ها )

در مرحله اول حساب درامد بسته میشود

برای بستن حساب های موقت از حساب خلاصه سود وزیان استفاده می کنیم در این حالت حساب درآمد را بدهکار و حساب خلاصه سود و زیان بستانکار می کنیم . قطعا حسابداران باید مفهوم درست بدهکار و بستانکار را بدانند . حساب خلاصه سود و زیان یک حساب واسط است.

مرحله دوم حساب هزینه ها باید بسته شوند

بعد از انکه جمع هزینه ها بدست امد حساب سود و زیان را با جمع هزینه ها بدهکار کرده و بعد از آن تمام حساب های هزینه و حساب های مربوط به ان را بستانکار می نماییم .

حالا باید خود حساب خلاصه سود وزیان بسته شود

خلاصه حساب سود وزیان که مشخص شد مانده ان را مشخص می کنیم اگر مانده ان بستانکار باشد آن را بدهکار می کنیم و حساب سرمایه را بستانکار می نماییم و حساب خلاصه سود و زیانی که بستانکار بشود سود محسوب شده و در تعاریف حسابداری سود نامیده میشود . حالت دیگر این است که اگر مانده حساب سود وزیان بدهکار شود آن را بستانکار کرده و سرمایه را بدهکار میکنیم در این حالت حساب سود و زیان ،زیان نامیده میشود .

مرحله اخر بستن حساب برداشت است

در مرحله آخر بستن حساب های موقت حساب سرمایه را بدهکار و حساب برداشت بستانکار میشود . حساب سرمایه باید برابر با مانده حساب برداشت بدهکار گردد .

مرحله اخر بستن حساب برداشت است

( تهیه صورت های مالی و بستن حساب ها )

حساب های دایمی ، موقت و مخلوط به چه حساب هایی گفته میشوند ؟

حساب های موقت همه حساب هایی را شامل میشود که به درآمد و هزینه مربوط میشوند این حساب ها شامل ، حساب فروش ، هزینه حقوق ، دستمزد ، آب ، برق ، تلفن و غیره بوده که در پایان سال مالی به طور کامل بسته شده و به سال بعد منتقل نمیشوند اما حساب های دایم به حساب هایی اطلاق میشوند که به دارایی ، بدهی و حقوق صاحبان سهام مربوط میشوند این حساب ها مانند موجودی نقد بانک ، حساب های دریافتنی و سرمایه و برخی دیگر بوده که در پایان سال مالی بسته شده و به سال بعد منتقل میشوند و در اخر اینکه حساب های مخلوط حساب هایی هستند که به پیش پرداخت اجاره و پیش دریافت درآمد مربوط میشوند که البته می توانند موقت یا دایمی باشند و انهایی که موقت هستند مانند حساب های موقت با انها رفتار شده و مواردی که دایم می باشند مانند حساب های دایم بسته شده و به سال مالی بعد منتقل میشوند .

در حسابداری حساب های دایم چگونه بسته میشوند ؟

برای بستن حساب های دایمی و انتقال آنها به سال بعد باید ابتدا حساب های ذخیره مالیات ، اندوخته قانونی و برخی دیگر شناسایی و ثبت های مربوط به آنها انجام شود . برای دست اوردن میزان مالیات باید بر اساس ضریب ارائه شده توسط سازمان امور مالیاتی عمل شود یعنی مثلا اگر در پایان سال مشخص شود سود سالانه ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بوده است مالیات تعلق گرفته طبق قانون باید ۲۵ درصد این مبلغ باشد که معادل ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال خواهد بود در نتیجه ذخیره مالیات عملکرد ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال در نظر گرفته میشود این مبلغ توسط خود شرکت محاسبه شده است و علی الحساب می باشد بعد از بررسی اسناد و مدارک مالی توسط ممیزین مالیاتی ممکن است این مبلغ تغییر نماید .

ذخیره یا اندوخته قانونی بخشی از سود خالص شرکت و بنگاه اقتصادی می باشد یعنی در پایان هر سال مالی با مشخص شدن میزان سود ۵ درصد ان باید به عنوان اندوخته قانونی در نظر گرفته شود و این روند ادامه یابد تا میزان اندخته قانونی به ده درصد سرمایه کل شرکت برسد بعد از آن دیگر به لحاظ قانونی نیازی به برداشتن این اندوخته ۵ درصدی در سال نمی باشد ولی صاحبان سرمایه می توانند کماکان به این کار ادامه دهند و اندخته قانونی خود را بیشتر نمایند.

یکی از کارهای مهمی که حسابداران ماهر باید بلد بوده و بتوانند ان را به خوبی انجام دهند تهیه صورت های مالی می باشد. صورت های مالی گزارشات تخصصی در مورد اطلاعات مالی بوده که از اسناد و مدارک مالی و حسابداری منتج میشود . این صورت ها با توجه به نوع شغل و بنگاه اقتصادی می تواند انواع مختلفی داشته باشد مثلا صورت ترازنامه ، درامد و هزینه ها ، صورت وضعیت عملکرد ، صورت سود و زیان ، صورت سود و زیان جامع و صورت جریان وجوه نقد و برخی دیگراز این جمله اند .

این صورت های بیانگر وضعیت یک شرکت در یک دوره مالی مشخص هستند و باید بر اساس استاندارد های حسابداری تهیه گردند. این صورت ها با بیان وضعیت عملکردی شرکت امکان تصمیم گیری های مالی و مدیریتی را برای سهامدارن و مدیران ارشد فراهم می کنند .

در حسابداری صورت های مالی به چند دسته تقسیم میشوند ؟

( تهیه صورت های مالی و بستن حساب ها )

در حسابداری صورت های مالی به چند دسته تقسیم میشوند ؟

 • ترازنامه
 • صورت حساب سود و زیان
 • صورت گردش وجوه نقد
 • صورت سود و زیان جامع

در تهیه صورت های مالی چه مواردی باید مورد توجه قرار بگیرد ؟

 • در درجه اول حسابدار باید بداند تهیه این صورت ها باید بر اساس اسناد و مدارک حسابداری موجود در شرکت تهیه شوند .
 • این صورت ها باید طوری تهیه شوند که شرکت تداوم داشته و به فعالیت خود ادامه می دهد .
 • تهیه صورت های مالی باید با احتیاط و با در نظر گرفتن اصل محافظه کاری به صورتی که منافع شرکت تامین گردد تهیه گردند .
 • در خواست هر گونه اطلاعات اضافی در مورد این صورت های مالی باید در یادداشت های پیوست لحاظ گردد.

در تهیه صورت های مالی چه مواردی باید مورد توجه قرار بگیرد ؟

( تهیه صورت های مالی و بستن حساب ها )

ترازنامه یکی از صورت های مالی در شرکتها می باشد

این صورت مالی از یکسری اجزا تشکیل شده است که شامل دارایی ها ، بدهی ها و سرمایه یا حقوق صاحبان سهام می باشد ترازنامه در واقع بیان کننده میزان دارایی ها و بدهی های بنگاه اقتصادی بوده و یک دید کلی در مورد شرکت به مدیران ارائه می دهد و مدیران می توانند بر اساس این گزارش در مورد میزان سرمایه گذاری های سال بعد ، تولید و هزینه های خود تصمیم گیری نمایند.

دارایی ها در شرکت ها و بنگاههای اقتصادی به چند دسته تقسیم میشوند ؟

 • دارایی های ثابت : دارایی هایی هستند که در یک مدت زمان کوتاه و یک ساله به وجه نقد تبدیل نمیشوند اما به طور مستقیم در فرایند تولید نقش داشته و بدون حضور آنها تولیدی صورت نخواهد گرفت این دارایی ها مانند ماشین آلات ، تجهیزات ، لوازم ، ساختمان محل شرکت و غیره می باشند ویژه گی دیگر این دارایی ها این است که مستهلک میشوند و به مرور زمان از ارزش آنها کاسته میشود و برخی از این دارایی ها نامشهود بوده و یکجور حق معنوی هستند مانند حق اختراع یا اکتشاف و غیره
 • دارایی های جاری : دارایی هایی هستند که در یک بازه یکساله یا کوتاهتر به وجه نقد تبدیل میشوند برخی از انها مانند وجه نقد موجود در حساب بانک شرکت ، سرمایه گذاری های کوتاه مدت ، اسناد دریافتنی ، اوراق بهادر قابل فروش بوده و به این نوع دارایی ها دارایی های در گردش هم گفته میشود .

دارایی ها در شرکت ها و بنگاههای اقتصادی به چند دسته تقسیم میشوند ؟

( تهیه صورت های مالی و بستن حساب ها )

بستن حساب ها و تهیه صورت های مالی از وظایف مهم حسابداران در شرکت ها و بنگاهای اقتصادی بوده و البته پیرو ثبت و نگهداری اسناد و مدارک رویداد های مالی و عملیات های حسابداری انجام میشود . این فعالیت مالی در واقع بیان افق اینده شرکت بوده و تصمیم گیری های کلان بر اساس این گزارشات گرفته میشود برای همین حسابداران باید نسبت به تهیه این اسناد تعهد و دقت کافی داشته باشند .

صاحبان شرکت ها یا بنگاههای اقتصادی می توانند برای تهیه صورت های مالی یا بستن حساب های پایان سال خود از موسسات خدمات مالی و حسابداری هم کمک گرفته یا کلا کار را به انها بسپارند . موسسه خدمات مالی محاسبان تلاشگر خبره می تواند علاوه بر انجام تمام مراحل بستن حساب ها و تهیه صورت های مالی نسبت به انجام صحیح ان توسط حسابداران شرکت هم نظارت کامل داشته باشد.

تراز آزمایشی چیست

تراز آزمایشی فهرستی از نام و مانده حساب دفتر کل است که در پایان هر ماه تهیه می شود. این تراز پس از انتقال حساب ها از دفتر روزنامه به دفتر کل تهیه می شود. تراز آزمایشی یکی از مفاهیم حسابداری و نوعی گزارش است که صحت ثبت دفاتر اسناد را نشان می­دهد. تراز آزمایشی کاربرد مهمی در حسابداری و مدیریت مالی شرکت یا موسسه دارد.

اهمیت تراز آزمایشی:

دادهای اولیه هر شرکت یا موسسه، همان اسناد و مدارکی هستند که در دفتر روزنامه ثبت می شوند. این اطلاعات باید توسط حسابداران پردازش شده و پس از تبدلی به صورت های مالی در اختیار مدیران درون سازمان و برون سازمانی قرار می­گیرد.

ارتباط تراز مالی با سایر صورت های مالی:

ارتباط تراز مالی با صورت مالی از آن جا معلوم می شود که چون صورت های مالی بر اساس حساب های دفتر کل محاسبه و انجام می شود اگر در تراز آزمایشی معلوم شود که میان حساب های دفتر کل، توازن ندارد نمی توان با تکیه به دفتر کل سایر صورت های مالی را تهیه و تنظیم کرد. تراز آزمایشی در واقع مقدمه و پیش نیاز تهیه صورت های مالی دیگر است. اما تراز آزمایشی در گروه صورت­های مالی قرار ندارد. چون صورت های مالی گزارشاتی هستند که مدیران شرکت یا موسسه تصمیمات اصلی خود را بر اساس اطلاعات دریافتی از آنها می­گیرند. خوب است بدانید انواع صورت مالی شامل موارد زیر هستند:

فرق میان تراز نامه و تراز آزمایشی:

 1. ترازنامه یکی از صورت های مالی است ولی تراز آزمایشی جزو صورت های مالی محسوب نمی­شود.
 2. تزارنامه در پایان سال دوره مالی تهیه می­شود ولی تراز آزمایشی در پایان هر ماه باید ارائه شود.
 3. در تراز نامه فقط مانده حساب های دائمی آورده می­شود ولی در تزار آزمایشی حساب های دائم و موقت آورده می­­شود.
 4. تراز نامه توسط حسابدار تهیه می­شود ولی تراز آزمایشی به وسیله دفترداران آماده می­شود.
 5. تراز نامه وسایر صورت های مالی، مبنای تصمیم گیری های اساسی مدیران شرکت است ولی تراز آزمایشی فقط یک گزارش مالی است که در حسابداری و مدیریت مالی شرکت، نقش مهمی دارد.
 6. تراز آزمایشی یک گزارش حسابداری است که صحت و سقم اطلاعات ثبت شده در دقاتر را نشان می دهد ولی ترازنامه مبنای اصلی تصمیم گیری مدیران داخل و خارج از شرکت است.

چه نیازی به تراز آزمایشی داریم:

با تراز نامه آزمایشی از صحت و سقم موارد ثبت شده در دفتر کل و توازن میان حساب های آن مطلع می­شوید. از سوی دیگر چون تراز آزمایشی در پایان هر ماه تهیه می­شود کنترل و نظارت بیشتری روی دفتر کل و مانده حساب های دائمی و موقت وجود دارد.

انواع تراز آزمایشی:

ترا زآزمایشی به چندین صورت تهیه می­شود.

تراز آزمایشی دو ستونی:

ساده ترین و متداول ترین نوع تزار آزمایشی و شامل دو ستون بدهکار و بستانکار است. این ترازمختصر و مفید است و ستون های اضافی ندارد. چون مهم ترین اطلاعات در همین دو ستون درج می­شوند. مهم است که جمع ستون بدهکار و بستانکار در تراز برابر باشد برابری این دو ستون نشان دهنده این است که اسناد ثبت شده در دفاتر کل مشکل ندارند.

تراز آزمایشی چهار ستونی:

این تراز آزمایشی به خاطر داشتن چهار ستون اطلاعات بیشتر و بهتری به مدیران می­دهد. در این نوع تراز علاوه بر دو ستون بدهکار و بستانکار، دو ستون دیگر به نام گردش حساب وجود دارد. نکته قابل توجه این جاست که در ستونهای تراز حساب و دارایی حساب تراز آزمایشی دو ستونی، در هر ستون فقط یک مقدار می­توان وارد کرد. ولی در ستون­های گردش حساب تراز آزمایشی چهار ستونه در هر یک از ستون های گردشی می­توان چندین مقدار را وارد کرد. جمع مانده ستون ها گردش حساب، باید مانند جمع ستون بدهکار و بستانکار تراز آزمایشی با هم برابر شود.

تراز آزمایشی شش ستونی:

ازمزیت های تراز آزمایشی شش ستونی این است که گردش حساب را بیش از یک دوره نشان می دهد. برخلاف دو سبک قبلی که گردش حساب یک ماه را نشان می­دادند، این تراز آزمایشی در هر ستون می­تواند گزارشات مالی یک ماه را نشان دهد. مثلا ستون اول گردش مالی فروردین، ستون دوم گردش مالی اردیبهشت از ابتدا تا انتها، ستون سوم گردش مالی ابتدا تا انتهای خرداد و به همین ترتیب گزارشات یک بازه زمانی را به سادگی با این نوع تراز آزمایشی می­توان نشان داد. دو ستون آخر نیز برای مانده حساب بدهکار و بستانکار در نظر گرفته می­شود.

تراز آزمایشی هشت ستونی:

این نوع تراز آزمایشی چیزی شبیه تراز آزمایشی شش ستون است با این تفاوت که مانده ابتدای هر دوره مالی، که تنیجه بستن دوره مالی قبل است، به دوره جدید منتقل شده و در 2 ستون مجزا نمایش داده می­شود. این اطلاعات نقش مفیدی در تصمیم گیری های استفاده کنندگان از تراز دارد.

حل اشکالات به وجود آمد در تراز آزمایشی:

چنانچه پس از تهیه تراز آزمایشی مانده حساب بدهکار و بستانکار با هم برابر نبود، باید دوباره اطلاعات را بررسی کرد تا مطمئن شوید در روند ورود اطلاعات اشتباهی رخ نداده باشد. نابرابری مانده حساب، نشان دهنده مشکلی در روند ثبت اطلاعات است. در این صورت باید انتقال حساب ها از دفتر روزنامه را به دفتر کل بررسی کنید تا مشکل موجود رفع شود.

اهمیت تراز آزمایشی از همین جا معلوم می شود که با تهیه تراز آزمایش ماهانه و بررسی برای رفع مشکلات هنگام تهیه تراز آزمایشی سالانه دچار مشکل نخواهید شد.

تراز آزمایشی

بسیاری از حسابداران پس از ثبت رویدادهای مالی در دفتر کل و روزنامه و یا در سیستم های نرم افزاری اقدام به تهیه صورت های مالی می نمایند که صورت های مالی به اشکال درون سازمانی و نیز برون سازمانی تهیه می شود.

صورت مالی درون سازمانی به درخواست مدیران، شرکا، یا بخش های دیگر سازمان تهیه می شود.

اما صورت مالی برون سازمانی شکل مشخصی دارد که برای کلیه استفاده کنندگان یکسان است. صورت مالی برون سازمانی را ”حسابرسی مستقل“ مورد بررسی قرار می دهد.

با توجه به اهمیت صورت های مالی برای یک موسسه یا سازمان، این گزارشات باید عاری از هر گونه اشتباه باشد. حسابداران برای اطمینان از این موضوع که در تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی و ثبت آن در دفتر روزنامه و کل اشتباهی رخ نداده، قبل از تهیه صورت های مالی، هر چند وقت یک بار گزارشی به نام تراز آزمایشی تهیه می کنند.

تعریف تراز آزمایشی:

تراز آزمایشی Trial Balance با نام اختصاری TB یکی از مهم ترین گزارشات حسابداری در آزمایش صحت ثبت اسناد و دفاتر می باشد. تراز آزمایشی جدولی است که مانده حساب های دفتر کل در آن نوشته می شود و جزو گزارش های صورت مالی محسوب نمی شود و شامل فهرستی از نام و مانده حساب های دفتر کل می باشد. تراز آزمایشی در دوره‌ های مالی مختلف، اغلب در پایان هر ماه تهیه می شود. همچنین گزارش تراز آزمایشی این امکان را فراهم می‌کند که مدیران مالی و حسابداران دیدی کلی از گردش حساب‌ ها در طی یک تراز حساب و دارایی حساب دوره مالی داشته باشند.

اگر بر اساس خروجی تراز آزمایشی، مانده حساب های دفتر کل توازن داشته باشد، در نتیجه اطلاعات موجود در دفتر کل قابل اعتماد است و مبنای تهیه صورت های مالی و تصمیم گیری خواهد بود.

تساوی جمع اقلام بدهکار و بستانکار نشانگر موارد زیر می باشد:

1- قسمت بدهکار و بستانکار ثبت های دفتر روزنامه با یکدیگر مساوی هستند.

2- ارقام از دفتر روزنامه به دفتر کل به درستی انتقال یافته است.

3- مانده گیری حساب ها در دفتر کل صحیح است.

4- مانده حساب ها از دفتر کل به تراز آزمایشی به درستی منتقل شده است.

5- مانده حساب ها در تراز آزمایشی درست جمع شده است.

ولی در صورتی که تراز آزمایشی عدم هماهنگی و توازن مانده حساب های دفتر کل را نشان بدهد، نمی توان دفتر کل را مبنای تهیه صورت های مالی قرار دارد و نیاز به اصلاح اشتباهات دارد.

برای تهیه تراز آزمایشی به ترتیب زیر عمل نمایید.

چرخه تراز

هدف از تراز آزمایشی:

الف) اثبات تساوی اقلام بدهکار و بستانکار دفتر کل.

ب) فراهم آوردن اطلاعات لازم برای تهیۀ گزارش های مالی پایان دوره.

تفاوت ترازنامه و تراز آزمایشی:

معمولا به دلیل تشابه نام، تراز آزمایشی را با ترازنامه اشتباه می گیرند. ترازنامه یکی از گزارش های صورت مالی می باشد که در آن فقط مانده حساب های دائم نمایش داده می شود، اما تراز آزمایشی حاوی اطلاعات کلیه حساب ها (دائم، موقت و حساب های واسط) می باشد و برای آزمایش صحت اطلاعات ترازنامه استفاده می شود. تراز آزمایشی یک گزارش درون سازمانی محسوب می شود، اما ترازنامه یکی از اجزا صورت مالی است که برای درون و برون از سازمان تهیه می گردد. تراز آزمایشی را معمولا در هر زمان می توان تهیه نمود، اما ترازنامه را در پایان هر دوره مالی و در هنگام تهیه صورت های مالی تهیه می نمایند البته این به معنای آن نیست که نمی توان ترازنامه را در فواصل معین زمانی تهیه نمود.

انواع ترازهای آزمایشی:

P تراز آزمایشی دو ستونی

ساده ترین شکل تراز آزمایشی، تراز آزمایشی دو ستونی است و شامل مانده تمام حساب های دفتر کل در دو ستون بستانکار و بدهکار می باشد و در صورتی که جمع دو ستون مساوی باشد، یعنی حساب های منتقل شده به دفتر کل با هم برابرند و الزاماَ به معنی آن نیست که همه حساب ها به درستی و کامل به دفتر کل منتقل شده اند. تراز آزمایشی ممکن است در سطوح مختلف حساب (گروه، کل، معین و تفصیل) تهیه شود.

این نوع تراز آزمایشی برای کنترل مانده حساب ها برای حسابداران که به صورت روزانه تراز حساب و دارایی حساب اطلاعات خود را ثبت می نمایند می­تواند کاربردی و کارا باشد اما برای کسانی که به دنبال اطلاعات کاملتری (مانند مدیران مالی) از روند فعالیت مالی یک مجموعه را می خواهند کاربری نیست.

نکته: باید توجه داشت به دلیل آن که ممکن است تمام حساب ها سطح تفصیلی ندارند، حساب هایی که در سطح معین ثبت شده اند ممکن است در تراز تفصیلی درج نشوند، در این صورت باعث عدم تساوی مجموع نهایی دو ستون با یکدیگر گردد. همچنین هر ردیف دارای مانده بدهکار یا دارای مانده بستانکار می باشد.

تراز آزمایشی دو ستونی، پایه تشکیل انواع ترازهای چند ستونی میباشد بدین صورت که با قرار گرفتن ستون های دیگر در کنار این دو ستون با هدف نمایش اطلاعات بیشتر، تراز آزمایشی چند ستونی تهیه می گردد.

این تراز آزمایشی مختصر و مفید بوده و مهم ترین اطلاعات که همان مانده بدهکار و بستانکار است را دارا می باشد.

در صورتی که این دو مقدار با یکدیگر مساوی نباشند، نشان دهنده بروز خطا در یکی از بخش های ثبت حسابداری یا انتقال مقادیر ثبت شده به دفتر کل می‌باشد که جلوتر به آن خواهیم پرداخت.

نحوه تهیه تراز آزمایشی دو ستونی به این صورت است که پس از تشکیل دو ستون برای بدهکار و بستانکار، با توجه به بازه زمانی تراز آزمایشی، نام حساب و مانده هر کدام را از دفتر کل استخراج نموده و با دقت به ماهیت آنها در ستون مربوط به خود ثبت می نماییم.

P تراز آزمایشی چهار ستونی:

در تراز آزمایشی چهار ستونی، دو ستون اول شامل، جمع گردش بدهکار و جمع گردش بســتانکار هر حساب و دو ســتون آخر، همان مانده بدهکار و بستانکار تراز آزمایشی دو ستونی می باشد. در صورت ثبت صحیح اسناد حسابداری و تراز حساب و دارایی حساب انتقال کلیه حساب ها دفتر کل در تراز چهار ستونی، جمع دو ستون گردش با هم تراز است و مانده دوستون بدهکار و بستانکار هم تراز می باشد. در هر سطر از حساب های تراز آزمایشی تنها یکی از مانده های بدهکار یا بستانکار مقدار می گیرند، اما در ستون های گردش، هر دو ستون می توانند مقدار داشته باشند.

نکته: تراز چهار ستونی به دلیل نشان دادن گردش حساب ها در تصمیم گیری های مدیریتی بیشتر می تواند کمک کند.

نحوه تهیه تراز آزمایشی چهار ستونی به این شکل است که مشابه تراز دو ستونی، جدولی شامل نام حساب ها و دو ستون مانده بدهکار و بستانکار رسم می نماییم. در کنار آن، دو ستون دیگر تحت عناوین گردش بدهکار و گردش بستانکار ایجاد می کنیم. سپس می توانیم مقادیر هر یک از ستون ها را در ردیف آن حساب ها یادداشت نماییم.

نکته: جمع ستون گردش بدهکار به معنای جمع گردش بدهکار اسناد ثبت شده و جمع ستون گردش بستانکار در تراز به معنای جمع گردش اسناد ثبت شده در دفتر روزنامه می باشد و جمع ستون مانده های بدهکار و بستانکار به معنای جمع تمام مانده های دفتر کل می باشدکه برای کنترل عملکرد دفاتر از این تراز به وفور استفاده می شود.

P تراز آزمایشی شش ستونی

در تراز شش ستونی، دو ستون دیگر برای نشان دادن گردش ابتدای دوره حساب اضافه می‌شود و گردش حساب پیش از دوره و طی دوره در این نوع تراز نمایش داده می‌شود. این ویژگی جمع گردش ابتدای دوره در این نوع تراز آزمایشی این امکان را به مدیران مالی و حسابداران می دهد که صحت و سقم درج اطلاعات دفاتر روزنامه و کل خود را در بازه های تاریخی مختلف بررسی و تراز حساب و دارایی حساب تراز حساب و دارایی حساب در صورت وجود مغایرت اشکال در اطلاعات سریعتر آن اشتباهات را کشف نمایند.

بطور مثال اگر شما تراز آزمایشی شش ستونی را در بازه زمانی یکم آبان ماه تا سی ام آبان ماه تهیه کنید، دو ستون اول گردش حساب، از ابتدای سال مالی تا پایان تاریخ 7/30 و دو ستون بعد گردش حساب از تاریخ 8/1 تا 8/30 می ‌باشد و دو ستون آخر نیز مانده حساب از ابتدای سال تا پایان 8/30 می‌باشد.

نحوه تهیه تراز آزمایشی شش ستونی به این صورت می باشد که جدولی را مشابه تراز چهار ستونی تهیه می نماییم سپس دو ستون دیگر با عناوین گردش اول دوره بدهکار و گردش اول دوره بستانکار به اول جدول اضافه نموده و مقادیر هر ستون را با دقت در آن وارد می نماییم.

تا اینجا رایج ترین گزارش های تراز آزمایشی به صورت مفصل به شما توضیح داده شد. تراز آزمایشی دارای انواع دیگری می باشد که با توجه به نیاز مدیران تهیه می شود که شامل:

P تراز آزمایشی هشت ستونی:

در بعضی موارد، مانده ابتدای دوره نیز در دو ستون مجزا نمایش داده می شود این رقم در اصل همان مبالغ درج شده در تراز افتتاحیه می باشد. ترازی که به این شکل تهیه شود تراز هشت ستونی می باشد.

P تراز سلسله مراتبی:

در این تراز سطح های زیرین تر حساب ها نشان داده می شود. به عنوان مثال سطح کل در بالا و سطح معین پایین آن قرار می گیرد و اگر معین دارای تفصیلی باشد گردش تفصیلی آنها نیز نمایش داده می شود.

P تراز ده ستونی:

در این تراز دو ستون جهت نمایش گردش کل به تراز هشت ستونی اضافه می شود یعنی جمع شش ستون اول تراز هشت ستونی در این ستون درج می‌شود.

P تراز هشت ستونی با گردش کل:

این تراز مانند تراز ده ستونی از روی تراز شش ستونی تهیه می شود و دو ستون جمع کل که جمع چهار ستون اول تراز شش ستونی است به تراز شش ستونی اضافه می‌شود.

در تراز آزمایشی اگر جمع دو ستون برابر نباشد، یکی از اشتباهات زیر رخ داده است.

 • P انتقال سهوی مانده حساب از کل به تراز آزمایشی.
 • P عدم شناسایی مانده حساب از لحاظ بستانکاری یا بدهکاری و غیره.
 • P خطا در انتقال مبلغ حساب ها به تراز آزمایشی.
 • P خطا در انتقال اعداد از دفتر روزنامه به دفتر کل و دفتر معین.
 • P ثبت اشتباه مبلغی در بدهکار به جای بستانکار.
 • P خطا در جمع ستون بدهکار و بستانکار.
 • P انتقال مانده بدهکار یک حساب به ستون بستانکار و بر عکس.
 • P خطا در مانده گیری حساب ها در تراز آزمایشی.
 • P اشتباه در تنظیم سند حسابداری.
 • P مانده گیری اشتباه دفتر کل.

نکته: تساوی جمع اقلام بدهکار و بستانکار ستون گردش عملیات و مانده حساب ها در تراز آزمایشی، دلیلی بر نبود اشتباه در تهیه اسناد و دفاتر حسابداری نیست، زیرا برخی از اشتباهات تاثیری در توازن ستون های بدهکار و بستانکار تراز آزمایشی ندارد.

در صورت بروز اشتباه در تراز آزمایشی، می توان از تقسیم برای حصول سریع اشتباهات استفاده کرد. دو راهکار زیر تا حدی راه را برای شما هموار می سازد.

راهکار اول: بدین صورت که هرگاه تفاضل بین جمع ستون بستانکار و بدهکار بر عدد 2 قابلیت تقسیم داشته باشد، ممکن است یک عدد بستانکار در سمت بدهکار ثبت گردیده یا برعکس.

به عنوان مثال: هرگاه در انتقال اعداد تراز حساب و دارایی حساب از دفتر روزنامه به دفتر کل مبلغ 330 ریال بستانکار حساب دریافتنی را بصورت سهوی به بدهکار حساب دریافتنی در دفتر کل منتقل کرده باشیم، هنگام گرفتن تراز آزمایشی از روی مانده ارقام دفتر کل، مابین ستون بستانکار و بدهکار بصورت مجموع 660 ریال اختلاف وجود خواهد داشت که این عدد بر 2 قابل تقسیم است. در این صورت میبایست برای از بین بردن اشتباه عدد 330 را که حاصل تقسیم 660 بر 2 میباشد را در دفتر کل و همچنین دفتر روزنامه ردیابی نماید.

راهکار دوم: هر گاه تفاضل بین ستون بستانکار و بدهکار در تراز آزمایشی، بر عدد ۹ قابلیت تقسیم داشته باشد، این اختلاف میتواند بدلیل ثبت مقلوب (ثبت عدد 12 بجای 21) و یا نوشتن یک صفر در آخر ارقام و حتی جا انداختن آن باشد.

به عنوان مثال: هر گاه در ثبت وجه نقد در دفتر کل تراز حساب و دارایی حساب از دفتر روزنامه عدد 320000 را بصورت سهوی 32000 ثبت کنیم در این صورت در تراز آزمایشی اختلاف 288000 (288000=32000-320000) بین جمع ستون های بستانکار و بدهکار خواهیم داشت که این عدد بر 9 قابل تقسیم است. برای از بین بردن اشتباه عدد 288000 بر 9 تقسیم نموده و عدد حاصل که 32000 میباشد و حسابدار میبایست عدد 32000 را در دفاتر روزنامه و کل ردیابی نماید.

راهکارهای بالا به حسابداران در ردیابی اشتباهاتشان کمک شایانی میکند، اما توجه داشته باشید این راهکارها لزوما به معنای تنها راهکار کاربردی نیست.

البته امروزه چون بیشتر این کارها اعم از مانده حساب و . توسط نرم افزارهای حسابداری محاسبه می شود، اشتباهی در ترازنامه رخ نمیدهد، گاهاً در نرم افزارها مشاهده می شود که حساب های کل بر خلاف حساب های تفصیلی تراز نیستند که چرایی آن باید بررسی گردد. تراز آزمایشی یکی از ابزارهای بسیار تراز حساب و دارایی حساب مفید برای حسابداران است که می توان از آن برای صحت ثبت ها و اسناد حسابداری بهره برد.

مقالات

تعریف ترازنامه حسابداری یا بیلان چیست؟

ترازنامه در حسابداری یکی از صورت های مالی اساسی است.

نام دیگر ترازنامه، صورت وضعیت مالی هم هست و در زبان انگلیسی

به آن Balance Sheet گفته می‌شود، در مواردی به آن بیلان هم می‌گویند.

اما بیلان به چه معناست؟ بیلان لغتی فرانسوی و در اصطلاح بانکی به معنای ترازنامه و کارکرد است.

رازنامه یا بیلان گزارشی است که مشخص می کند وضعیت دارایی،

بدهی و سرمایه یک واحد اقتصادی در یک زمان مشخص به چه شکل است.

در واقع اهمیت ترازنامه حسابداری به حدی است، که می توان آن را به عنوان وضعیت

یک واحد اقتصادی در قالب تصویر در نظر گرفت. تهیه تراز نامه مالی توسط حسابرسی

و در پایان دوره های مالی انجام می‌شود.

اما ترازنامه چیست و از چه بخش‌هایی تشکیل شده است؟

تراز نامه از 3 بخش اصلی دارایی، بدهی و سرمایه تشکیل می شود که معادله اصلی حسابداری

را تشکیل می دهند. وضعیت کلی یک ترازنامه باید شبیه به معادله اصلی حسابداری باشد.

به عبارتی دیگر ترازنامه در حسابداری، نشان دهنده اجزای معادله حسابداری اصلی

حسابداری است که تصویری از وضعیت مالی یک واحد اقتصادی را در یک دوره زمانی معین نشان می‌دهد.

می‌توان گفت که مبنای تهیه ترازنامه مالی، ارائه اطلاعات اجزای معادله حسابداری در قالب و شکل منظم است.

دارایی = بدهی + سرمایه (حقوق صاحبان سهام)

در یک نمونه ترازنامه حسابداری مانند معادله حسابداری، همیشه در سمت راست ترازنامه،

دارایی‌ها و در سمت چپ آن بدهی‌ها و سرمایه آورده شده است. به زبان ساده فرمول ترازنامه می گوید

که یک شرکت چه میزان دارایی دارد، چه مقدار بدهی دارد و صاحبان شرکت چه مقدار سرمایه گذاری کرده اند.

حالا که با تعریف ترازنامه در حسابداری آشنا شده‌اید، باید بدانید اقلام ترازنامه شامل چیست.

اقلام ترازنامه شامل چیست+ ترتیب اقلام ترازنامه

مهمترین بخش از یک ترازنامه حسابداری کامل دو ستون اصلی آن است

که باید با هم تراز باشند. زیرا شکل ترازنامه حسابداری، منطبق بر معادله حسابداری است،

بنابراین همیشه بین دو ستون اصلی توازن وجود دارد. یک ستون به دارایی ها اختصاص می یابد

و ستون دوم مجموع بدهی ها و میزان سرمایه (حقوق صاحبان سهام) است.

البته اقلام تشکیل دهنده یک ترازنامه تنها شامل این دو ستون نیست و

بخش های دیگری هم به نام اقلام در آن وجود دارد. در ادامه به معرفی و ترتیب قرار گیری اقلام ترازنامه می‌پردازیم:

1 – ستون دارایی ها در ترازنامه

در ستون اول صورت ترازنامه، دارایی های یک واحد اقتصادی به ترتیب میزان نقدینگی

از بالا به سمت پایین قرار می گیرند. منظور از میزان نقدینگی دارایی این است

که سهولت تبدیل آن دارایی به وجه نقد چقدر است.

هر چه سهولت تبدیل دارایی به پول نقد بیشتر باشد نقدینگی آن بیشتر است

و باید در سطرهای بالایی ستون قرار بگیرد. بعد از نوشتن اقلامی که در روال عادی

عملیات مالی سریع‌تر نقد می‌شوند، باید اقلامی که ثبات بیشتری دارند در انتهای تراز نامه

ذکر شوند. این قائده در نوشتن ترازنامه کاهش نقدینگی نام دارد.

دارایی خود شامل دو بخش است:

   • دارایی های جاری که نقدینگی بالاتری دارند: مثل وجه نقد – اوراق بهادار قابل فروش – حساب های قابل نقد – موجودی کالا، مخارج پیش پرداخت شده و ….
   • دارایی های غیرجاری: مثل سرمایه گذاری های بلند مدت – دارایی های ثابت – دارایی های نامشهود و …

  دارایی های جاری نقدینگی بالاتری دارند.

  2 – ستون بدهی ها و سرمایه ها در ترازنامه حسابداری (سرمایه در ترازنامه)

  ستون دوم ترازنامه مالی شامل دو بخش است؛

  بدهی ها و سرمایه ها. بدهی ها شامل دُیونی است که باید توسط شرکت پرداخت شود.

  این بدهی ممکن است ماهیت های مختلفی (مثل اجاره بها، حقوق و دستمزد یا طلب تامین کنندگان) داشته باشد.

  بدهی ها هم مثل دارایی ها شامل دو دسته هستند. بدهی هایی که سررسید آن ها کمتر از یک سال باشد

  بدهی های جاری و آن هایی که سررسیدشان بالاتر از یک سال باشند، بدهی های غیرجاری نام می گیرند.

  بدهی‌های مختلف یک موسسه، به ترتیب سررسید پرداخت در ترازنامه حسابداری قرار می‌گیرند.تراز حساب و دارایی حساب

  • بدهی های جاری مثل بدهی بانکی – سود قابل پرداخت – اجاره، مالیات، تسهیلات – دستمزدهای قابل پرداخت و …
  • بدهی های غیرجاری مثل دیون بلند مدت – بدهی های مالیاتی تعلیق شده و …

  برای درک بهتر بدهی‌های جاری و غیر جاری مثل مالیات و بدهی‌های مالیاتی تعلیق شده،

  مقاله مالیات شرکتها را از دست ندهید. بخش دوم ستون دوم نیز پولی است

  که به صاحبان سهام، یعنی صاحبان آن کسب و کار تعلق دارد. این مبلغ در حساب ها با عنوان

  «دارایی خالص» نیز شناخته می شود. این مبلغ باقیمانده کل دارایی های شرکت بعد از کسر بدهی های

  آن به غیر از صاحبان سهام است و به عنوان تعریف سرمایه در ترازنامه شناخته می‌شود.

  این مبلغ بعد از نوشتن بدهی‌ها در تراز نامه می‌آید، زیرا حق بستانکاران بر حق صاحب سرمایه تقدم دارد.

  حالا که با اقلام کامل ترازنامه آشنا شدید، باید در مورد اجزای ترازنامه بدانید.

  اجزای ترازنامه چه هستند؟

  یک ترازنامه در حسابداری علاوه بر اقلامی که در خود جای می دهد،

  دارای جزئیاتی هم هست که از آن ها با عنوان اجزای ترازنامه یاد می شود. اجزای ترازنامه شامل موارد زیر هستند:

  1 – عنوان ترازنامه حسابداری

  سه بخش «نام کامل واحد اقتصادی»، «نام گزارش یا صورت وضعیت مالی»

  و «تاریخ گزارش» عوامل تشکیل دهنده عنوان ترازنامه مالی هستند که از اجزای ترازنامه حسابداری محسوب می‌شود.

  • نام کامل واحد اقتصادی در سطر اول نوشته می شود.
  • نام گزارش یا صورت وضعیت مالی در سطر دوم و زیر عنوان نوشته می شود. بدیهی است که در ترازنامه نام گزارش «ترازنامه» خواهد بود.
  • تاریخ گزارش در سطر سوم آخرین روز از دوره مالی ذکر می شود. این روز آخرین روزی است که در گزارش قید شده است. مثال 29/12/1398

  2 – واحد اندازه گیری ترازنامه در حسابداری

  یکی دیگر از اجزای ترازنامه در حسابداری واحد اندازه گیری مورد استفاده

  در گزارش است. این واحد اندازه گیری که در کشور ما ریال است باید در ترازنامه نشان داده شود.

  3 – جمع حساب ها در بیلان

  آخرین مورد از اجزای ترازنامه حسابداری (بیلان) جمع حساب ها است.

  منظور از جمع حساب ها جمع ستون های اول (دارایی) و دوم (بدهی + سرمایه) است.

  همانطور که اشاره کردیم در ترازنامه مالی جمع حساب ها باید برابر باشند.

  زیر این جمع ها نیز باید دو خط موازی کشیده شود تا نشان دهنده بسته شدن آن باشد.

  کلمه تراز و تعریف ترازنامه در حسابداری، به این موضوع تاکید دارد که حاصل جمع ارقام سمت راست

  باید با حاصل ارقام سمت چپ مساوی باشند.

  در تجزیه و تحلیل ترازنامه، مهمترین اقلام ترازنامه کدامند؟

  در ترازنامه اقلام زیادی هستند که در تجزیه و تحلیل، مورد بررسی قرار می گیرند.

  حساب های دریافتی، سرمایه گذاری های کوتاه مدت، املاک و مستقلات و تجهیزات

  و موارد بدهی عمده از مهمترین اقلام ترازنامه هستند که در تجزیه و تحلیل تراز نامه

  و صورت های مالی مورد بررسی قرار می گیرند. اما بیشتر متخصصان این حوزه پول نقد

  را به عنوان مهمترین مورد بررسی می کنند و آن را مهمترین آیتم در بیلان مالی (ترازنامه) یک شرکت می دانند.

  نکته جالب اینجاست که افراد و موسسات حسابداری که در زمینه حسابداری خدمات مشاوره

  ارائه می دهند، ترازنامه را به عنوان اولین و مهمترین صورت مالی که وضعیت یک شرکت را

  در لحظه بهتر از هر گزارش دیگری مشخص می کند می‌دانند و علت نیز این است که ترازنامه

  در حسابداری تصویری از تمام دارایی ها و بدهی های یک شرکت را در نقطه زمانی مشخصی ارائه می دهد.

  پس طبیعی است که آن ها در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، معمولا کار را از ترازنامه حسابداری شروع می کنند.

  تراز مالی نقش مهمی در حسابداری تولیدی و شرکتی دارد؛

  به شما پیشنهاد می‌کنیم برای درک بهتر نقش ترازنامه مقاله انواع حسابداری را مطالعه کنید.

  شکل ترازنامه چگونه است؟ آشنایی با شکل ترازنامه حسابداری

  شکل کلی ترازنامه به طور معمول به دو حالت است:

  شکل حساب: این شکل مانند حرف انگلیسی T است.

  بالای این حرف بخش عنوان ذکر می شود، در دو طرف آن نیز ستون های اول و دوم قرار می گیرد.

  در این شکل ترازنامه تساوی و معادله حسابداری به خوبی نشان داده می شود.

  در کشور ما بیشتر از این شکل برای تهیه ترازنامه در حسابداری استفاده می شود.

  شکل گزارشی: در شکل گزارشی نحوه نوشتن ترازنامه بدین صورت است که:

  ستون دوم (ستون سمت چپ) که نشان دهنده بدهی ها و سرمایه (حقوق صاحبان سهام) است

  در ادامه و زیر ستون دارایی های واحد اقتصادی قرار می گیرد.

  حسابداری، نحوه تهیه صورت ترازنامه

  تهیه ترازنامه حسابداری به صورت دستی کار چندان دشواری نیست.

  طبق آنچه که در تصویر هم نشان داده شده ابتدا باید دو ستون (دارایی ها – بدهی ها و سرمایه ها) ایجاد کنید.

  حساب های هر ستون تراز مالی شرکت را بر اساس میزان نقدینگی از بالا به پایین بنویسید و جمع آن ها

  را در انتهای هر ستون یادداشت کنید. در نهایت حاصل جمع دو ستون باید با هم برابر باشند.

  البته اکنون تهیه ترازنامه با استفاده از نرم افزار حسابداری به صورت مکانیزه و به آسانی انجام می شوند،

  اما در مجموع آگاهی از نحوه تهیه آن به صورت دستی نیز خالی از لطف نیست.

  ترازنامه چه اطلاعاتی به واحدهای اقتصادی می دهد؟

  ترازنامه حسابداری یک دوره مالی، شاید به تنهایی دارای اطلاعات چندانی نباشد،

  اما در مقایسه با ترازنامه های دوره های مالی پیشین می تواند اطلاعاتی از آنچه که

  در دوره های زمانی طولانی رخ می دهد با ما ارائه کند. یکی دیگر از روش های به دست آوردن

  اطلاعات ارزشمند از ترازنامه مالی مقایسه آن با تراز نامه های کسب و کارهای فعال در همان صنعت است.

  البته به هیچ وجه نباید ترازنامه ای از دو صنعت مختلف را با هم مقایسه کرد،

  چرا که به دلیل تفاوت های بسیار زیاد بین دو صنعت نمی توان اطلاعات مفیدی از آن دریافت کرد.

  علاوه بر این از بیلان مالی می توان نسبت های فراوانی مختلفی تهیه کرد،

  که اطلاعات جذاب و مفیدی ارائه می دهد. برای مثال نسبت بدهی به سهام می تواند

  سلامت یک واحد اقتصادی از نظر فعالیت های مالی نشان دهد.

  بزرگترین مشکل ترازنامه در حسابداری چیست؟

  در پایان باید به یکی از مهمترین مشکلات ترازنامه مالی اشاره کنیم.

  مهمترین ایرادات ترازنامه ها این است که تورم در اعداد آن ها تاثیر نمی گذارد

  و مبالغ دارایی بعد از مدتی دیگر به روز نیستند. اعدادی که در تراز مالی ثبت می شود

  با ارزش دفتری ثبت می شوند. ثبت با ارزش دفتری یعنی اگر یک ساختمان در سال 70 با قیمت

  5 میلیون تومان خریداری شده باشد، همین ساختمان در سال 98 نیز به همان ارزش نشان داده می شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.