نحوه ی کار حسابهای حضانتی


استرداد وجه واریزی – عدالت سرا

رفع توقیف حساب بانکی برای مهریه

مهریه، مالی است که به مناسبت عقد نکاح، مرد ملزم می گردد آن را به زن بپردازد. مهریه یا صداق، نوعی الزام قانونی است که بر شوهر تحمیل می گردد و تنها کاری که زوجین می توانند انجام دهند این است که هنگام عقد یا پس از آن، در مورد مقدار آن با یک دیگر توافق کنند. در ماده ۱۰۸۰ قانون اجرای مدنی مهریه مقرر شده: تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است. در واقع مهریه، به مالی گفته می شود که به مناسبت عقد نکاح، زوج ملزم به دادن آن به زوجه می شود. بعد از عقد نکاح زن مالک مهریه می گردد، همان طور نحوه ی کار حسابهای حضانتی که در ماده ۱۰۸۲ قانون اجرای مدنی مهریه آمده است: به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

اما در صورتی که زوج پیش از نزدیکی زوجه خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهت فسخ به دلیل عنن یا ناتوانی جنسی مرد انجام پذیرد در این مورد نیز زن مستحق نصف مهر است. اما هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهاتی غیر از عنن فسخ گردد زن حق مهر ندارد و در این صورت مهریه به او تعلق نمی گیرد.

چگونه می توان درخواست مهریه کرد و آن را گرفت؟

اولین مرجعی که زن می تواند در آن جا مهریه خود را درخواست کند دادگاه خانواده است. زوجه می تواند با ارایه دادخواست حقوقی به دادگاه خانواده، مهریه خود، هزینه ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل را مطالبه و همزمان توقیف اموال برای مهریه همسرش را نیز از دادگاه تقاضا نماید. مورد دوم به عنوان مرجع صالح جهت مطالبه مهریه، اجرای ثبت اسناد رسمی است. در این حالت زن می تواند از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی مهریه خود را مطالبه نماید. در صورتی که مرد مالی به منظور توقیف اموال برای مهریه و پرداخت مهریه زوجه نداشته باشد، زوجه با استناد ماده۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی این حق را دارد که تقاضای بازداشت شوهر را تا روز ادای دین کند. در ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده است که: (هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را پرداخت نکند، دادگاه او را ملزم به پرداخت می کند. چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می کند و در غیر اینصورت بنا به تقاضای محکوم به، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان ادای دین حبس خواهد کرد.)

مهر المتعه چیست؟

طبق ماده 1093 قانون اجرای مدنی مهریه، اگر مهریه در در عقد قید نشود و پیش از نزدیکی و معین کردن آن، مرد اقدام به طلاق دادن زن کند، زوجه حق دریافت مهر المتعه را دارد.

چگونه زوجه می تواند اموال شوهر را توقیف کند؟

در صورتی که زوج، صداق زوجه را پرداخت نکند، زوجه این حق را دارد که با معرفی اموال و دارایی زوج تقاضا نماید که اموال وی را توقیف نمایند و این حق را دارد که مطالباتی را از موجودی حسابهای بانکی او توقیف نماید. زوجه همچنین این حق را دارد که تقاضای توقیف حقوق زوج را از سازمان ها و موسسه های دولتی یا خصوصی داشته باشد و میزان یک چهارم حقوق، مادامی که شوهر متاهل است و نیز یک سوم آن را در صورتی که زن و شوهر از هم جدا گردند و تا زمانی که شوهر زن دیگری را اختیار نکرده باشد توقیف اموال برای مهریه نماید.

در صورتی که مرد مالی داشته باشد و زن احتمال دهد در طول مدتی که دادگاه تشکیل می شود زوج آن مال را می فروشد یا جا به جا می کند، از دادگاه می خواهد قرار تامین خواسته صادر کند با این درخواست، قرار تامین صادر می گردد و مال تا صدور حکم دادگاه توقیف اموال برای مهریه می گردد، از این مال تامین شده می توان مهریه را برداشت.

درصورتی که زوج دادخواست اعسار داد و معسر بودن او برای دادگاه آشکار شد، می بایست دانست که اعسار از پرداخت مهریه حکمی موقتی است. یعنی در صورتی که زن بتواند در آینده اموالی از مرد معرفی نماید می تواند نسبت به وصول طلب خود از آن اموال اقدام نماید، به عبارت دیگر هر زمانی که زن بتواند اموالی را مبنی بر توانایی مرد برای پرداخت صداق به دادگاه معرفی نماید این اموال توقیف و به دلیل اینکه مهریه جزو دیون ممتاز است، زن بر سایر طلبکاران مقدم است و نحوه ی کار حسابهای حضانتی مهریه از مال توقیف شده کسر می گردد.

البته می بایست خاطر نشان کرد که توقیف اموال زوج در صورتی است که اموال وی جزو مستثنیات دین نباشد. مستثنیات دین در ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی آمده و شامل مواردی مثل مسکن مورد نیاز و وسیله نقلیه مورد نیاز وی است. در ادامه این مقاله به موارد مستثنیات دین هم اشاره خواهیم کرد.

در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا اموال زوج را برای پرداخت مهریه می توان توقیف نمود؟ باید بیان کرد که آری، در صورتی که مرد توانایی مالی برای پرداخت صداق داشته باشد و از این کار اجتناب کند، زن این حق را دارد که جهت توقیف اموال برای وصول صداق، اقدام کرده به شرط آنکه این اموال جزو مستثنیات دین نباشد. زن حتی این حق را دارد که حقوق مرد را نیز توقیف کند. حتی در صورتی که مرد بعدها اموالی را به دست بیاورد، زن می تواند نسبت به وصول مهریه خود از آن اموال اقدام کند.

چه اموالی جز مستثنیات دین است و نمی توان آن را برای طلب یا مهریه توقیف کرد؟

اموالی که طلبکار نمی تواند توقیف نماید حتی با داشتن رای دادگاه عبارت از موارد زیر است:

 • اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع نیازهای ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
 • آذوقه ی مورد نیاز برای رفع حوائج زندگی و افراد تحت تکفل وی
 • کتب علمی برای اهل تحقیق
 • تلفن مورد نیاز مدیون
 • وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
 • مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می گردد، مشروط به این که پرداخت بدون آن موجب عسر و حرج شود و عین مستاجره بالاتر از شان او نباشد.
 • مال منقولی که در تصرف شخصی غیر از مدیون باشد و او ادعای مالکیت و یا تعلق آن به غیر نماید.
 • تصنیفات و تالیفات و ترجمه ها در حالی که مولف رضایت نداشته باشد.

چگونه می توان حساب بانکی را بخاطر مهریه یا صداق توقیف کرد؟

پرسشی که در این جا مطرح می شود این است که برای به اجرا گذاشتن صداق و توقیف اموال زوج آیا باید تمام شماره حساب های ایشان را داشت یا زمان اجرا گذاشتن مهر حساب های ایشان بصورت اتوماتیک توقیف می گردد؟

در پاسخ باید گفت که مرجع اجرا کننده رأی باید به درخواست محکوم له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست تمام حساب های محکوم علیه در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم نماید. همچنین دادگاه باید به درخواست محکوم له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع مربوط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری ها دستور دهد که بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکوم علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام نماید. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز قابل اجرا است. راجع مذکور در این ماده مکلف هستند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکوم علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام نمایند.

لازم به ذکر است گاها اقداماتی صورت می گیرد که زوج با انجام آن ها، به فرار از دین مهریه حساب بانکی می پردازد.

فرار از دین مهریه حساب بانکی چه زمانی اتفاق می افتد؟

اگر مرد متوجه شود زوجه جهت وصول مهریه اش، اقداماتی را انجام داده است، برای جلوگیری از توقیف حساب بانکی برای مهریه، آن را به نزدیکان خود منتقل کرده و مرتکب فرار از دین مهریه حساب بانکی می شود.

در صورت تایید توسط دادگاه، چنین عملی فرار از دین مهریه حساب بانکی بوده و قانون گذار با این مسئله برخورد خواهد کرد.

مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای نحوه ی کار حسابهای حضانتی رفع اثر از اموال توقیفی غیرمنقول چیست؟

مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای رفع اثر از اموال توقیفی غیرمنقول عبارت است از:

 • تصویر مصدق سند پرداخت بدهی (اجباری)
 • به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.

در صورتی که مدارک و مستندات فوق وجود نداشته باشد چه مدارک دیگری را می توان ارائه داد؟

در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از موارد ذیل را ارائه نمایید.

 • شهادت شهود و مطلعین.
 • تحقیقات محلی.
 • اتیان سوگند.
 • درخواست استعلام.
 • پرونده استنادی.
 • سایر دلایل و مستندات

چگونه کار خود را به بهترین وکیل رفع توقیف حساب بانکی برای مهریه بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص رفع توقیف حساب بانکی برای مهریه دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله:

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • هزینه مشاوره اولیه
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
 • امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل رفع توقیف حساب بانکی برای مهریه چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل رفع توقیف حساب بانکی برای مهریه معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص رفع توقیف حساب بانکی برای مهریه در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

نحوه ی کار حسابهای نحوه ی کار حسابهای حضانتی حضانتی

استرداد وجه واریزی

استرداد وجه واریزی از طریق فیش بانکی

بعضاً پیش می آید که افراد جامعه در مواجه با وکلای دادگستری سوالات مشابهی را که دغدغه این روزهای آنان می باشد را مطرح می نمایند، یکی از آن سوالات این است که آیا امکان استرداد وجه واریزی (پس گرفتن) از طریق فیش بانکی یا از طریق دستگاه های عابر بانک یا انتقال نحوه ی کار حسابهای حضانتی اینترنتی به حساب کسی واریز شده است را مطالبه نمود؟ با مراجعه به قوانین مدون بخصوص قانون مدنی میتوان اینگونه بیان نمود که مطابق با ماده ۲۶۵ قانون مدنی:

“هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند.”

بنابراین به زبان ساده تر مطابق با ماده فوق میتوان اینگونه بیان نمود که اگر واریز وجه بابت پرداخت بدهی بوده باشد که بین طرفین وجود داشته است، کاملا مشخص است که نمی توان آن مبلغ را مطالبه نمود. اما چنانچه پرداخت مبلغ به علل دیگری از قبیل قرض دادن پول، انجام کار توسط فردی که پول به حساب او واریز شده است و قرار بوده که بر مبنای توافق شفاهی کاری را انجام دهد اما بعد از دریافت پول از انجام آن کار خودداری نموده است، می توان آن مبلغ را مطالبه نمود.

در صورت بروز مشکلات ذکر گردیده فردی که پولی را به حساب فرد دیگری واریز نموده است می تواند دادخواستی را تحت عنوان استرداد وجوه واریزی در دادگاه حقوقی بطرفیت فردی که پول را به حساب او واریز نموده است، مطرح نماید و تمامی مدارک خود را اعم از فیش یا فیش های بانکی یا مدارک دال بر اثبات انتقال را ضمیمه دادخواست خود نماید. نکته قابل توجه این است که اگر قرارداد کتبی دال بر انجام کار مشخصی بین طرفین وجود داشته باشد و یا اینکه ثابت شود که مبلغ واریز شده مربوط به یک قرارداد بوده است، در این صورت، فرد واریز کننده پول می بایست دعوایی را تحت عنوان “ الزام خوانده به ایفای تعهد ناشی از قرارداد ” را در دادگاه حقوقی مطرح نماید.

نتیجه اینکه اگر بدون رعایت مطلب فوق الذکر، در ابتدا، دعوی استرداد مبلغ واریزی را مطرح نماید دعوای وی رد خواهد شد و نتیجه ای را در بر نخواهد داشت. این امر تنها به این دلیل است که خواهان به دلیل ناآگاهی از قوانین، هزینه ی بی فایده ای کرده و مدت زمان زیادی را از دست داده است.

استرداد وجه واریزی

استرداد وجه واریزی – عدالت سرا

ذکر این نکته الزامی می باشد که زمانی که پولی به حساب کسی واریز می شود و هیچ دلیلی وجود ندارد که واریز آن مبلغ بابت چه بوده است، در اینصورت آن فردی که پول به حساب او واریز شده است باید ثابت کند که از واریز کننده وجه، طلبکار است و باید با ارائه دلیل گفته خود را ثابت نماید. بنابراین در این شرایط، واریز کننده پول، نیازی به اثبات بدهکار نبودن خود ندارد و صرفا ارائه فیش های بانکی برای اثبات ادعای او کفایت می کند و در نهایت دادگاه با بررسی محتویات پرونده، خوانده ی دعوا را به پرداخت و استرداد وجه محکوم می نماید.

نکته: اگر تصمیم دارید مبلغی را بصورت نقدی به فردی قرض دهید حتماً رسید بگیرید و دو نفر شاهد هم ذیل آن را امضا نمایند. با انجام این کار در استرداد مبلغ پرداختی متضرر نخواهید شد.

شایان ذکر است که وجود چک یا سفته نزد دارنده، دلیل بر مدیون بودن صادر کننده چک است و کسی که چک کشیده است نمی تواند ادعا کند که بدهکار نبوده یا بدهی خود را پرداخت نموده است لذا صرف وجود چک در دست طلبکار یا دارنده، نشانگر بدهی صادر کننده چک می باشد.

مستندات قانونی مرتبط با استرداد وجه واریزی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۱۹۳ شماره پرونده: ۱۰۰۷-۱/۱۸۶-۹۶ تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

به استحضار می‌رساند در برخی پرونده‌های متشکله در سازمان قضایی نیروهای مسلح با موضوع واریز اشتباهی وجوه به حساب کارکنان که علی ‌رغم ابلاغ و اطلاع ایشان از ماجرا و عدم استحقاق نسبت به وجوه واریزی عالماً اقدام به برداشت آن می‌نمایند و یا در پی اشتباهات مالی که در جریان معاملات پیش می‌آید در دادسرا اغلب همکاران به لحاظ عدم وصف کیفری قرار منع تعقیب صادر و تعداد کمی هم رفتار مرتکب را مشمول عنوان مجرمانه تحصیل مال به طریق نامشروع می‌دانند و از طرفی ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ به کلمه ربودن مال دیگری که عنوان سرقت ندارد اشاره کلمه (ربودن) یعنی بردن و تصاحب مال غیر که به نظر استناد به مورد اخیر هم خالی از وجه نباشد لذا مراتب اعلام خواهشمند است مقرر فرمائید این دادیاری را در این خصوص ارشاد فرمایند.

با عنایت به مواد ۳۰۱، ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی، چنانچه سهواً وجهی به حساب کسی واریز شود، دریافت کننده مکلّف به تسلیم آن و پرداخت‌کننده صرفاً مجاز به مطالبه و استرداد آن است و از موارد تحصیل مال نامشروع نمی‌باشد.

صورتجلسه نشست قضائی استان اصفهان/ شهر اصفهان مورخ ۱۳۹۰/۰۱/۰۱

با توجه به ماده ۲۶۵ قانون مدنی که مقرر می دارد: «هر کس مالی به دیگری بدهد نحوه ی کار حسابهای حضانتی ظاهر در عدم تبرع است. بنابراین، اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند.»؛ در دعوای استرداد وجه آیا خواهان استرداد باید عدم مدیونیت خود را اثبات کند یا خوانده باید دلیل مدیون بودن خواهان را به دادگاه ارائه کند؟

نشست قضایی (۱) مدنی: با توجه به اینکه ماده ۲۶۵ قانون مدنی در مبحث «وفای به عهد» آمده است به نظر می رسد دادن چیزی به دیگری، اماره وجود دین به او است و پرداخت کننده باید دلیل برائت ذمّه ارائه دهد تا بتواند آن را استرداد کند. رویه قضایی متمایل بر این است که پرداخت کننده و مدعی استرداد، موظف به آوردن دلیل برای اثبات عنوانی است که باز پس گرفتن مال را توجیه کند. نتیجتاً نظریه اکثریت قضات دادگاه‌های تجدیدنظر اصفهان تأیید می شود.

با توجه به اینکه اولاً ماده ۲۶۵ در ذیل مبحث وفای به عهد درج شده است و ثانیاً نظر به اینکه بر اساس ظن غالب خصوصاً در اسناد تجاری، هر پرداختی ظهور در ادای دین دارد؛ به نظر می رسد خواهان دعوای استرداد با توجه به امارات مذکور نتواند از اصل عدم مدیون بودن به نفع خود استفاده کرده و بار اثبات را به خوانده تحمیل کند و لذا باید جهات استحقاق خود بر استرداد وجه را ثابت کند.

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.

افتتاح انواع حسابها

انواع حسابهای قابل ارایه در باجه ها: حساب قرض الحسنه جاری،حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت ، حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز می باشد.

شرایط و مقررات عمومی

هر شخص حقیقی که به سن 18 سال تمام رسیده باشد و یا حکم رشد وی از طرف دادگاه صالحه صادر شده باشد می تواند به نام خود در بانک انواع حسابها را افتتاح نمایند .

افتتاح حساب برای اشخاص حقوقی بوسیله صاحبان امضاء مجاز شرط پیش بینی در اساسنامه انجام میگیرد.

مدارک مورد نیاز:

 • داشتن معرف طبق ضوابط بانک
 • اصل شناسنامه و کارت ملی
 • نداشتن سابقه چک برگشتی و بدهی معوق بانکی (با استعلام از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
 • ارائه مدارک شغلی که نشان دهنده فعالیت شغلی یا تجاری معتبر شما باشد .
 • ارائه مدارک محلی که در آن به فعالیت اقتصادی اشتغال دارید شامل : سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی و قبض های خدمات شهرمحل کسب . شامل : تلفن ، برق، آب، گاز .

برای گشایش سپرده برای اشخاص دونفرو بیشتر (مشترک) مدارک ذکر شده برای کلیه متقاضیان ضروری است .

 • تقاضای شرکت مبنی بر افتتاح حساب که به امضاء مجاز و مهر شرکت رسیده باشد .
 • ارائه مستندات در خصوص معرفی اشخاص هیئت مدیره و امضا داران
 • شناسنامه و کارت ملی مدیران شرکت
 • اصل و کپی اساسنامه ، آگهی ثبت شرکت در روز نامه رسمی
 • نداشتن سابقه چک برگشتی و بدهی معوق بانکی (با استعلام از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
 • آخرین صورت جلسه مجمع عمومی
 • مدارک مالکیت شرکت (سند مالکیت یا اجاره نامه)
 • نمونه امضای هیئت مدیره و امضا داران

تکمیل مشخصات و ثبت امضاء بر روی فرم های مخصوص افتتاح حساب در حضور مسئول ذیربط .

جزئیات کامل حق اولاد و کمک عائله مندی قانون کار و قانون تامین اجتماعی

شرایط حق اولاد و کمک عائله مندی برای کارگران و مستمری بگیران تامین اجتماعی

حق اولاد و کمک عائله مندی

حق اولاد و کمک عائله مندی کارگران بیمه شده

در ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی شرایط دریافت کمک عائله مندی و یا حق اولاد به این صورت بیان شده که :

الف :به چند فرزند حق اولاد و کمک عائله مندی تعلق می گیرد؟

در ابتدا برابر با این قانون به حداکثر ۲ فرزند تعلق می گیرد.

در ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده از ۲۹/۴/۱۳۹۲ محدودیت تعداد فرزندان حذف شده و به تمام فرزندان حق اولاد یا کمک عائله مندی تعلق می گیرد.

ب:تا چه سنی به فرزندان حق اولاد و کمک عائله مندی تعلق می گیرد؟

به فرزندان تا ۱۸ سال تمام حق اولاد تعلق می گیرد.

برای فرزندان بالای ۱۸ سال چنانچه صرفا به تحصیل اشتغال داشته باشند و یا طبق نظریه کمسیون پزشکی ماده ۹۱ قانون قادر به کار نباشند حق اولاد تعلق می گیرد.

ج:مبلغ حق اولاد و کمک عائله مندی در هر ماه چقدر است؟

حق اولاد برای هر فرزند معادل سه روز حداقل مزد هر سال است.

د:شرط سابقه بیمه برای پرداخت حق اولاد و کمک عائله مندی چقدر است؟

بیمه شده باید حداقل سابقه ۷۲۰ روز بیمه را داشته باشد.

ه: پرداخت حق اولاد و کمک عائله مندی بر عهده چه کسی است؟

در ماده ۸۷ قانون تامین اجتماعی پرداخت حق اولاد و کمک عائله مندی بر عهده کارفرما است.

و : در صورت عدم پرداخت حق اولاد از جانب کارفرما کارگر چه کار باید بکند؟

در تبصره ماده ۸۷ قانون تامین اجتماعی هر گونه اختلاف در این زمینه درمراجع حل اختلاف اداره کار قابل پیگیری است.

توجه : بنابراین ماده ۸۶ و ۸۷ قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه شدگان اجباری شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار شمولیت دارد.

فیش حقوق آنلاین

ریز حقوق و دستمزد کارگر را حساب می کنه با کسورات بهت می ده.

محاسبات آنلاین

اضافه کاری- شب کاری-عیدی و پاداش – سنوات- لازم نیست فرمول بلد باشی فقط

مشاوره تخصصی

هر مشکلی در مورد قانون کار داری از متخصص بپرس

حق اولاد و کمک عائله مندی مستمری بگیران

در متن اصلی قانون تامین اجتماعی پرداخت حق اولاد و کمک عائله مندی برای مستمری بگیران وجود ندارد.

در تاریخ ۱۳۷۱/۱/۱ هیات وزیران با پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی در تامین قسمتی از مزایای جنبی مستمری بگیران پرداخت حق اولاد و کمک عائله مندی را تصویب کرد.

برابر با این مصوبه شرایط و نحوه پرداخت حق اولاد و کمک عائله مندی به بازنشستگان و مستمری بگیران به شرح زیر است :

مشمولان دریافت کمک هزینه عائله مندی عبارتند از:

1-بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی مرد به شرط داشتن عیال دائم ودر قید حیات .

(پرداخت کمک هزینه عا ئله مندی به مستمری بگیران مرد بازنشسته و ازکارافتاده کلی که همسر آنان شاغل باشد بلامانع است )

2- بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی زن که دارای شرایط زیر باشند :

الف- شوهر نداشته باشند.

ب- دارای فرزند یا فرزندان پسری با شند که سن آنان از۱۸سال تجاوز نکرده و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته ویا به علت بیماری و نقص عضو طبق گواهی کمیسیون های پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون قادر به کار نباشند. در مورد فرزندان دختر در صورتی که دارای شوهر نبوده و اشتغال بکار نداشته باشد .

ج – به تنهایی متکفل مخارج فرزندان مذکور باشند و تاکید می گردد که صرفاً نداشتن شوهر موجب پرداخت کمک هزینه عائله مندی به زنان بازنشسته و ازکارافتاده کلی نخواهد بود، بلکه می باید مستند به مدارک اثبات گردد که مستمری بگیر زن خود به تنهایی عهده دار تأمین مخارج فرزندان می باشد .

علاوه بر شرایط مذکور چنانچه مستمری بگیر زن بازنشسته و ازکارافتاده کلی دارای شوهری باشد که اولاٌ تحت تکفل زن بوده و ثانیاٌ به تشخیص کمیسیون های پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون ازکارافتاده کلی باشد پرداخت کمک هزینه عائله مندی به زن مذکور از تاریخ 1/1/75 به بعد بلامانع خواهد بود . (موضوع بخشنامه ۱۸ مستمریها)

ب – کمک هزینه اولاد

کمک هزینه اولاد نیزهمانند کمک هزینه عائله مندی به منظور جبران قسمتی از هزینه‌های موضوع ماده ۹۶ قانون تصویب و از تاریخ ۱/۱/۷۱ به تمامی مستمری بگیران بازنشسته و ازکارافتاده کلی که دارای فرزند واجد شرایط هستند پرداخت میگردد . این کمک هزینه حداکثر تا سه فرزند قابل پرداخت بوده و مشمول کسر دو درصد موضوع ماده ۸۹ قانون نمی باشد مبلغ مذکور در مورد فرزندان چهارم و بعد که از تاریخ ۲۶/۲/۸۳ متولد شده یا می شوند پرداخت نمی گردد .

بر اساس بخشنامه شماره ۲۷ و ۱/۲۷ مستمریها مبلغی به عنوان افزایش کمک هزینه اولاد از تاریخ ۱/۱۰/۷۷ برای بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی در نظر گرفته شده است .

تفاوت کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد بیمه شدگان (کارگران) و بازنشستگان (مستمری بگیران)

شرایط و مبلغ پرداختی و سن و فرزندان وشرایط آنها برای پرداخت حق اولاد و عائله مندی متفاوت است که در شرح فوق اشاره شده و بایستی مورد توجه قرار بگیرد.

شکایت از کارفرما بدون قرارداد

برای شکایت از کارفرما بدون قرارداد، کارگر این توانایی را دارد شکایت خودش از کارفرما را تقدیم به مراجع ذی صلاح کند. عدم عقد قرارداد از طرف کارفرما، به معنی پایمال شدن حقوق کارگر نیست بلکه وجود قرارداد از جانب کارفرما، اهرمی حمایتی می باشد تا کارفرما و کارگر این توانایی را داشته باشند از حقوق خود دفاع کنند.

کارگر چه کسی است و شکایت از کارفرما بدون قرارداد چگونه است؟

با توجه ماده 2 قانون کار، کارگر از نظر این قانون شخصی می باشد که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.

وکیل

کارفرما چه کسی است ؟

بر اساس ماده 2 قانون کار، کارفرما فردی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند. مدیرها و مسئول ها‌ و به طور عموم تمامی اشخاصی که عهده‌دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما به حساب می آیند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان ذکر شده ‌در قبال کارگر به عهده می‌گیرند. درباره شکایت از کارفرما بدون قرارداد اگر که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی کند و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن می باشد.

شکایت از کارفرما بدون قرارداد

رابطه کارگر و کارفرما به چه شکلی است؟

قانون گذار به شکل واضح رابطه های بین کارفرما و کارگر را تعریف کرده است. کارفرما وظیفه دارد طبق تعرفه های موجود، همه حقوق کارگر را از جمله دستمزد، عیدی، پاداش، مرخصی، حق اولاد، حق مسکن و همه مورد هایی را که حقوق کارگر است به موقع به وی پرداخت کند و در صورتی که کارفرما در ادای حقوق کارگر تعلل کند، کارگر حق دارد با مراجعه به اداره کار محل، نسبت به عدم دریافت هر نوع حقی که داشته شکایت کند.

ارکان رابطه کارگر و کارفرما و شکایت از کارفرما بدون قرارداد

در شکایت از کارفرما بدون قرارداد تعریف کارگر و کارفرما در قانون کار، روابط بین کارگر و کارفرما را در دو خصوصیت بیان می کند:

 • تابعیت دستوری کارگر از کارفرما
 • تابعیت مزدی کارگر از کارفرما

برای این که یک رابطه کارگری و کارفرمایی به وجود بیاید باید هر دو تابعیت فوق به عنوان ارکان رابطه کاری تحقق پیدا کند و عدم وجود یا نقص درهر کدام از رکن های بالا مانع از به وجود آمدن و شکل گیری رابطه کارگری و کارفرمایی می گردد.

قرارداد کار و شکایت از کارفرما بدون قرارداد چیست؟

با توجه به ماده 7 قانون کار، قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

‌تبصره ۱ – حداکثر مدت موقت برای کارهایی که جنبه غیر مستمر را دارا می باشد یه وسیله وزارت کار و کارهای اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیرها خواهد رسید.

‌تبصره ۲ – در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر را دارا می باشد دارد. در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی به حساب می آید.

قرارداد کار شامل چه مواردی است و شکایت از کارفرما بدون قرارداد چیست؟

در باره موضوع شکایت از کارفرما بدون قرارداد با توجه به ماده 10 قانون کار، قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد:

 • نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.
 • حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن
 • ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها
 • محل انجام کار
 • تاریخ انعقاد قرارداد ‌و مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد.
 • موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.
 • شرایط و نحوه فسخ قرارداد کار (در مواردی که مدت تعیین نشده باشد

تبصره درباره شکایت از کارفرما بدون قرارداد – در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.

چرا کارفرما بدون قرارداد فردی را استخدام می کند؟

در شرایط اکنون جامعه با توجه به تعداد زیاد فارغ التحصیلان در رشته های مختلف و بازار کار کم، امکان استخدام و عقد قرارداد با تعداد زیادی از اشخاص وجود ندارد. از نگاه دیگر بعضی از کارفرمایان، عدم عقد قرارداد را فرصتی می‌دانند که برای آن ها زمینه ی قطع همکاری تحت هر شرایطی و در هر زمانی را فراهم می کند، بدون آن که از نظر قانونی مسئولیتی شامل حال آن ها شود؛ در حالی که ثابت کردن رابطه همکاری بین کارگر و کارفرما فقط وابسته به قرارداد نیست و ادعای کارگر، وجود شاهد و حتی فیش حقوقی این توانایی را دارد اثباتی بر ادعای کارگر باشد. قرارداد همکاری بین کارگر و کارفرما، بیش از آن که مزیتی برای کارگر محسوب شود، بیشتر یک اهرم حمایتی از طرف کارفرما می باشد که این توانایی را داشته باشد در شرایط مختلف از حقوق خود دفاع کند.

طبعات عدم وجود قرارداد برای کارفرما

عدم عقد قرارداد احتمال باخت در دعواهای مالی و حقوقی میان کارگر و کارفرما را برای کارفرما زیاد می کند و این توانایی را دارد که عواقب جبران ناپذیر مالی و حقوقی برای کارفرما به همراه داشته باشد. با توجه به عدم وجود قرارداد، تاریخ شروع و پایان همکاری مشخص نمی شود و از لحاظ قانونی به معنی همکاری دائم کارگر و کارفرما است. ضمن این که در صورت عدم وجود قرارداد، جزییات پرداختی ها از طرف کارفرما به کارگر مشخص نمی باشد و شخص کارگر این توانایی را دارد که هر مدل شکایتی راجع به میزان پرداختی کند. در قرارداد همه جزئیات نام برده می شود و مشخص می باشد و قرارداد، احتمال ادعاهای مالی و شکایت توسط کارگر از کارفرما را کم می کند.

بعضی از موارد تخلف های کارفرما

بعضی از مورد هایی که باعث شکایت کارگر از کارفرما می شود، به شرح زیر است:

 • عدم پرداخت دستمزد و حقوق کارگر توسط کارفرما یا تعویق آن در پرداخت و همچنین سایر حقوق مالی؛ از جمله سنوات خدمت، پاداش و مزایا
 • پرداخت نکردن حقوق کارآموزی کارگر توسط کارفرما
 • مانع شدن کارفرما از بازگشت کارگر به کار، در صورتی که محکومیت یا منع قانونی برای بازگشت کارگر وجود ندارد.

در صورت به وجود آمدن اختلاف بین کارگر و کارفرما، تا مشخص شدن نتیجه ی دادرسی، کارفرما تعهد دارد که پرداخت حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهيانه کارگر به خانواده وی داشته باشد و کارفرما از این تعهد خودداری کند.

بعد از این که قرار داد اتمام یافت و در مدت معین این کار انجام شد، کارفرما به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته است، برای هر سال سابقه، بر اساس آخرين حقوق، مبلغی معادل يك ماه حقوق به عنوان پاداش پايان كار پرداخت نکند.

در باره شکایت از کارفرما بدون قرارداد باید بگوییم هر وقت کار باعث پایین آمدن توانایي های جسمی و فكری برای كارگر شود و تمام شدن قرارداد کار به این دلیل باشد، کارفرما، به نسبت هر سال سابقه خدمتی که دارا می باشد، معادل دو ماه آخرين حقوق، به وی سنوات پرداخت نکند. یا مثلا در موارد زیر:

 • هر وقت کارفرما، بیش از میزان قانونی، کارگر را به کار اجباری بگمارد.
 • کارفرما در موارد ضروری و قانونی، از اعطای مرخصی به کارگر، خودداری کند.
 • خسارت های وارده به کارگر به دلیل عدم تامین وسایل، لوازم و امکانات ایمنی به وسیله کارفرما باشد.
 • عدم بیمه کردن کارگر به وسیله کارفرما

شکایت از کارفرما بدون قرارداد

عدم وجود قرارداد به معنی پایمال شدن حقوق کارگر نیست، بلکه احراز رابطه کارگری بین کارگر و کارفرما، مدار ثابت ماندن است. با توجه به ماده های 2، 3، 4 قانون کار و خصوصاً تبصره 2 ماده 7 قانون کار، قرارداد کار نیازی به کتبی بودن ندارد و این توانایی را دارد که به شکل شفاهی باشد. مواردی مثل اقرار کارفرما، شهادت کارگرهای دیگر یا کارمند ها و فیش های بانکی که نشان دهنده پرداخت از طرف کارفرما است این توانایی را دارد که به عنوان سند احراز رابطه کارگری بین کارگر و کارفرما محسوب شود.

پس از احراز رابطه کار بین کارگر و کارفرما، کارگر این توانایی را دارد که شکایت از کارفرما را درباره شکایت از کارفرما بدون قرارداد را به مراجع مربوطه تسلیم کند. کارگر این توانایی را دارد با مراجعه به اداره ی کار محل، شکایت خود را به هیات تشخیص تسلیم کند؛ هیئت تشخیص با بررسی سند های موجود یا اعزام بازرس کار به محل، صحت و سقم ادعای کارگر را بررسی می‌کند. بعد از احراز رابطه ی کاری میان کارگر و کارفرما و بررسی کردن شکایت کارگر از تخلف کارفرما، هیات تشخیص اقدام به صدور رای می کند.

رای صادر شده تا مدت 15 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر در هیات حل اختلاف است و بعد از رسیدگی، قطعی می شود و لازم الاجرا می شود. در صورت احراز تخلف کارفرما، کارگر این توانایی را دارد که اجرای رای هیات تشخیص را از محاکم دادگستری تقاضا کند ولی در صورت اعتراض کارگر به رای صادر شده، تا مدت 3 ماه بعد از ابلاغ رای هیات تشخیص، وی این توانایی را دارد که دادخواست شکایت از کارفرما را به دیوان عدالت اداری تسلیم کند و در این باره، رای نهایی و غیرقابل بازگشت است.

شکایت از کارفرما برای رد نکردن بیمه

با توجه به ماده 148 قانون کار، کارگر این توانایی را دارد که برای رد نکردن بیمه به وسیله کارفرما از وی شکایت کند. کارگر شکایت خود را به واحد اجرای احکام دادگستری تسلیم می کند، بعد از بررسی ها در صورت احراز تخلف کارفرما، رای صادره به وسیله اجرای احکام دادگستری به کارفرما ابلاغ می شود، بعد از ابلاغ رای توسط اجرای احکام دادگستری به کارفرما، وی به شعبه تامین اجتماعی برای پرداخت حق بیمه متعلقه مراجعه می کند و حق بیمه را پرداخت می کند. در صورت عدم پرداخت حق بیمه به وسیله کارفرما؛ به استناد رای قطعی و ابلاغ اجرای احکام دادگستری، کارگر باید از کارفرما شکایت کرده و از روش مرجع قضائی پیگیری کند تا حق بیمه توسط کارفرما پرداخت شود.

مهلت شکایت از نحوه ی کار حسابهای حضانتی کارفرما چه قدر است؟

شکایت کردن از کارفرما به علت مطالبه حقوق و مزایای پرداخت نشده یا بیمه معوقه، هیچگونه محدودیت زمانی را دارا نمی باشد. کارگر این توانایی را دارد که در هر وقتی که دوست دارد از مراجع ذی صلاح علیه کارفرما، اقامه دعوی و شکایت کند، حتی بعد از فوت کارگر وراث قانونی وی این توانایی را دارند که علیه کارفرما اقامه دعوی کنند.

نقش وکیل متخصص در شکایت از کارفرما بدون قرارداد چیست؟

اگر کارگر اطلاعات کافی از قانون ها و شرایط شکایت از کارفرما بدون قرارداد نداشته باشد یا به‌ درستی از حقوق خود آگاه نباشد، حضور وکیل این توانایی را دارد که نتیجه خوبی به همراه خود داشته باشد. بودن یک وکیل با تجربه در زمینه شکایت از کارفرما بدون قرارداد علاوه بر از بین بردن امکان اشتباهات گوناگون در این موضوع، سرعت روند شکایت از کارفرما بدون قرارداد را هم بالا می برد و کمک خیلی زیادی به شخص مطالبه کننده می‌کند. وکلای متخصص شکایت از کارفرما بدون قرارداد در عدل و حق آماده مشاوره و ارائه خدمات به شما همراهان گرامی هستند.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل شکایت از کارفرما بدون قرارداد بسپاریم؟

بهترین وکیل ها برای شما وکلایی می باشند که تخصص در شکایت از کارفرما بدون قرارداد را دارا هستند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما دوستان عزیز، عدل و حق شرایطی مثل موارد زیر را در نظر گرفته:

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • نحوه ی کار حسابهای حضانتی
 • هزینه مشاوره اولیه
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
 • امتیاز بقیه کاربران به وکیل های این حوزه

تنها کاری که شما باید انجام دهید این است که درخواست خود را ثبت کنید تا مورد های بالا را از چند وکیل دریافت کنید.

هزینه ی اخذ وکیل برای شکایت از کارفرما بدون قرارداد چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل برای شکایت از کارفرما بدون قرارداد به شکل معمول درصدی از مبلغ مورد مطالبه است. برای اطلاعات بیشتر می‌توانید با ما تماس بگیرید.

وکیل

مهلت شکایت از کارفرما چه قدر است؟

شکایت کردن از کارفرما به علت مطالبه حقوق و مزایای پرداخت نشده یا بیمه معوقه، هیچگونه محدودیت زمانی را دارا نمی باشد.

آیا رد نکردن بیمه توسط کارفرما برای کارگر جرم محسوب می‌شود؟

با توجه به ماده 148 قانون کار، کارگر این توانایی را دارد که برای رد نکردن بیمه به وسیله کارفرما از وی شکایت کند.

آیا شکایت از کارفرما بدون قرارداد ممکن است؟

بله، برای شکایت شما تنها نیاز به اثبات رابطه خود با کارفرما دارید. با توجه به ماده های 2، 3، 4 قانون کار و خصوصاً تبصره 2 ماده 7 قانون کار، قرارداد کار نیازی به کتبی بودن ندارد و این توانایی را دارد که به شکل شفاهی باشد. مواردی مثل اقرار کارفرما، شهادت کارگرهای دیگر یا کارمند ها و فیش های بانکی که نشان دهنده پرداخت از طرف کارفرما است این توانایی را دارد که به عنوان سند احراز رابطه کارگری بین کارگر و کارفرما محسوب شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.