ریپورت معاملات


این اعداد در گزارش تست اکسپرت چه معنایی دارند؟

گزارش تاریخچۀ حساب

برای ایجاد گزارش تاریخچۀ حساب برای یک دورۀ زمانی خاص، در بخش "مشاهده" (View) در ترمینال گزینۀ "گزارش تاریخچۀ حساب" (Account History Report) را انتخاب کنید.

select the “Account History Report” function in the View tab of the terminal

پنجرۀ مستقل "فیلتر تاریخچۀ حساب" (Account history filter) باز خواهد شد. در این پنجره در بخش "فاصلۀ زمانی" (Time interval) می توانید یک محدودۀ زمانی برای اطلاعات جدول عملیات های معامله و موجودی حساب برای یک محدودۀ زمانی معین را تنظیم کنید:

Account history filter

ضمناً شما می توانید از طریق این پنجره اعمال زیر را انجام دهید:

 • در بخش "نوع" (Type)، شما می توانید با فعال سازی گزینۀ "روشن" (On) و انتخاب انواع عملیات های لازم، فهرستی از عملیات هایی را ثبت کنید که در جدول تاریخچۀ عملیات های ایجاده شده (همۀ عملیات ها بطور پیش فرض) وجود داشته باشند؛
 • در بخش "آخرین" (Latest)، حداکثر تعداد جدیدترین سوابق نمایش داده شده را تعیین کنید؛
 • در بخش "مشاهدۀ گزارش" (Report view)، یکی از دو نوع را انتخاب کنید.

برای ایجاد و نمایش جدول تاریخچۀ حساب در صفحۀ نمایش تان، روی “OK” را فشار دهید تا پنجرۀ "گزارش تاریخچۀ حساب در . " (Account History Report on…) باز شود. اگر نوع گزارش "سوابق ترکیب شده" (Combined records) را انتخاب کنید (بطور پیش فرض)، هر معامله با بسته شدن و باز شدن و نتیچه اش در یک ردیف نمایش داده خواهد شد:

Combined records

اگر نوع گزارش "همسطح" (Flat) را انتخاب کنید، باز شدن یک معامله، بسته شدن اش و نتیجه اش (اضافه شدن اعتبار به موجودی حساب) در سه ردیف جداگانه نمایش داده خواهند شد:

Account history report

سپس این جدول می تواند با کلیک روی نام ستون بوسیلۀ آن ستون مرتب شود.

با راست کلیک در پنجرۀ گزارش می توانید فهرست زمینۀ شامل پنج گروه از عملکردهای مفید را باز کنید:

این اعداد در گزارش تست اکسپرت چه معنایی دارند؟

این اعداد در گزارش تست اکسپرت چه مع

هر اکسپرتی را می‌توان روی‌ داده‌های هیستوری تست کرد. بعد از اینکه تست انجام شد، نتایج تست اکسپرت به‌صورت خلاصه‌شده و همراه بعضی از مشخصه‌های کلیدی در تب “Report” نمایش داده می‌شوند. گزارش‌ها به ما اجازه می‌دهند آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کرده و نتایج عملکرد همان اکسپرت با ورودهای‌ متفاوت را نیز ببینیم و باز مقایسه کنیم. این مقاله به شما یاد می‌دهد چگونه نتایج را بخوانید و چگونه آن‌ها را به‌شکلی صحیح، تفسیر کنید.

نمونه گزارشِ نتایج تست

بیایید به‌عنوان یک مثال، این گزارش را بررسی کنیم:

 • عبارت “Bars in test”، عمق هیستوری را نشان می‌دهد که روی آن مدل‌سازی انجام گرفته است.
 • “Ticks modelled”، اندازه‌ی دنباله‌ی مدل‌سازی‌شده را نشان می‌دهد.‌ هر رکورد از این دنباله، نمایانگر وضعیت کندل (OHLCV) در یک لحظه یا لحظه‌ی دیگر است. حالت‌های مختلف کندل را می‌توان بر اساس تایم‌فریم، روش مدل‌سازی، و وجود داده‌های هیستوری از تایم‌فریم‌های پایین‌تر درون یک کندل، مدل‌سازی کرد.
 • “Modeling quality”، بر اساس فرمول زیر محاسبه می‌شود:

ModellingQuality = ((0.25*(StartGen-StartBar)+0.5*(StartGenM1-StartGen)+0.9*(HistoryTotal-StartGenM1)) / (HistoryTotal-StartBar))*100%

 • HistoryTotal – تعداد کل کندل‌ها در هیستوری است؛
 • StartBar – شماره‌ی کندلی است که با آن تست گرفتن شروع شده. مدل‌سازی حداقل روی کندل ۱۰۱اُم یا روی کندل مرتبط با تاریخ آغاز محدودیت‌های تست، شروع می‌شود.
 • StartGen – شماره‌ی کندلی است که با آن مدل‌سازی روی نزدیک‌ترین تایم‌فریم شروع شده‌است؛
 • StartGenM1 – شماره‌ی کندلی است که با آن مدل‌سازی روی دقیقه شروع شده‌است؛
  ریپورت معاملات
 • فاصله‌ی بین ابتدای مدل‌سازیِ دیتابیس‌ها برای نزدیک‌ترین تایم‌فریم، و ابتدای مدل‌سازی روی داده‌های نزدیک‌ترین تایم‌فریم، ضریب وزن ۲۵ را دارد؛
 • فاصله‌ی بین ابتدای مدل‌سازی روی داده‌های نزدیک‌ترین تایم‌فریم، و ابتدای مدل‌سازی روی ریپورت معاملات دقیقه، ضریب وزن ۵ را دارد؛
 • فاصله‌ی بین ابتدای مدل‌سازی روی دقیقه، و پایان داده‌های هیستوری، ضریب وزن ۹ را دارد.
 • “Gross profit”، سود جمع‌شده از تمام معاملات سودآور را نشان می‌دهد.
 • “Gross loss”، ضرر جمع‌شده از تمام معاملات غیرسود‌آور را نشان می‌دهد.
 • “Total net profit”، اختلاف بین Gross profit و Gross loss را نشان می‌دهد:
  TotalNetProfit = GrossProfit – GrossLoss
 • “Profit factor”، نسبت بین Gross profit و Gross loss را نشان می‌دهد:
  ProfitFactor = GrossProfit / GrossLoss
 • “Expected payoff”، را اینگونه محاسبه می‌کنند:
  (Expected Payoff = (ProfitTrades / TotalTrades) * (GrossProfit / ProfitTrades) – (LossTrades / TotalTrades) * (GrossLoss / LossTrades
 • TotalTrades – تعداد کل معاملات است؛
 • ProfitTrades – تعداد معاملات سودده است؛
 • LossTrades – تعداد معاملات غیرسودده است؛
 • GrossProfit – سود جمع‌شده است؛
 • GrossLoss – مجموع ضررها است.
 • “Absolute drawdown”، اختلاف بین سرمایه‌ی اولیه و کمترین مقدار بالانس، حین تست گرفتن، است:
  AbsoluteDrawDown = InitialDeposit – MinimalBalance
 • “Maximal drawdown”، بیشترین اختلاف بین یکی از اِکسترمم‌های بالایی لوکالِ نمودار بالانس، و اِکسترمم‌های پایینی پیرو، است:
  (MaximalDrawDown = Max of (Maximal Peak ریپورت معاملات – next Minimal Peak

مراحل اصلی تغییر حداکثر مقدار drawdown در تست گرفتن، در تصویر پایین آورده شده‌اند. کلِ حداکثر مقدار drawdown، در فِلِش ضخیم‌تر نشان داده شده‌ است.

این اعداد در گزارش تست اکسپرت چه مع

این اعداد در گزارش تست اکسپرت چه معنایی دارند؟

حداکثر درصد drawdown، نسبت بین حداکثر drawdown و مقدار اِکسترمم بالایی لوکالِ مربوطه را، نشان می‌دهد:
MaxDrawDown % = MaxDrawDown / its MaxPeak * 100%

دیگر نتایجی که در ریپورت معاملات تَب “Report” نمایش داده می‌شوند، با استفاده از ساده‌ترین محاسبات ریاضی بدست آمده‌اند.

 • Total trades – تعداد کل معاملاتی که اکسپرت حین تست گرفتن، انجام داده است؛
 • Short positions (won %) – تعداد کل پوزیشن‌های کوتاه‌مدت و درصد پوزیشن‌های سودده از بین آن‌ها (پوزیشن‌های کوتاه‌مدت سودده / تعداد کل پوزیشن‌های کوتاه‌مدت * ۱۰۰%)؛
 • Long positions (won %) – تعداد کل پوزیشن‌های بلند‌مدت و درصد پوزیشن‌های سودده از بین آن‌ها (پوزیشن‌های بلند‌مدت سودده / تعداد کل پوزیشن‌های بلند‌مدت * ۱۰۰%)؛
 • Profit trades (% of total) – تعداد کل معاملات سودده و درصد تعداد کل معاملات (معاملات سودده / کل معاملات * ۱۰۰%)؛
 • Loss trades (% of total) – تعداد کل معاملات ضرردِه و درصد تعداد کل معاملات (معاملات ضرردِه / کل معاملات * ۱۰۰%)؛
 • Largest profit trade – بزرگترین معامله‌ی سودده در بین تمام معاملات سودده؛
 • Largest loss trade – بزرگترین معامله‌ی ضرر، در بین تمام معاملاتی که ضرر داده‌اند؛
 • Average profit trade – میزان متوسط معاملات سودده (GrossProfit / ProfitTrades)؛
 • Average loss trade – میزان متوسط ضرر بین معاملاتی که ضرر داده‌اند (GrossLoss / LossTrades)؛
 • Maximum consecutive wins (profit in money) – حداکثر تعداد پیاپی بُرد بین مجموعه معاملات سودده و سود جمع‌شده در این سری؛
 • Maximum consecutive losses (loss in money) – حداکثر تعداد پیاپی باخت بین مجموعه معاملات ضرردِه و مجموع ضرر در این سری؛
 • Maximal consecutive profit (count of wins) – حداکثر سود در یک سری متوالی از معاملات سودآور و تعداد معاملات در این سری؛
 • Maximal consecutive loss (count of losses) – حداکثر ضرر در یک ریپورت معاملات سری متوالی از معاملات ضرردِه و تعداد معاملات در این سری؛
 • Average consecutive wins – متوسط تعداد معاملات در سری‌های پیاپی سودآور؛
 • Average consecutive losses – متوسط تعداد معاملات در سری‌های پیاپی ضررآور؛

رنگهای استفادهشده برای نمودار کیفیت مدلسازی

از این رنگ‌ها در نمودار رنگی استفاده شده‌است:

 • سبز لیمویی – مدل‌سازی روی دقیقه، با شماره ۷ در تصویر زیر علامت‌گذاری شده‌است.
 • رنگ‌های سبز عمیق‌تر (سیرتر)، مدل‌سازی روی تایم‌فریم‌های بزرگ را نشان می‌دهند، از M5 تا H4.
 • رنگ صورتی – مدل‌سازی صرفاً فراکتالی بدون داده‌های تایم‌فریم‌های کوچک‌تر، که با شماره ۲ در تصویر علامت‌گذاری شده‌است.
 • خاکستری – محدودیت مدل‌سازی بر اساس تاریخ، که با شماره ۱ در تصویر علامت‌گذاری شده‌است.

نمودار رنگی در تصویر بالا، با توجه به این داده‌های اولیه از محاسبات کیفیت مدل‌‌سازی، رسم شده‌است:

آموزش کامل ریپورت و رفع ریپورت اینستاگرام

بیست آموز

در این مقاله با آموزش کامل ریپورت و رفع ریپورت اینستاگرام در خدمت شما دوست عزیزم هستم.

فکر کنید یک روز صبح از خواب بیدار می‌شوید. موبایلتان را برمی‌دارید و اینستاگرام را باز می‌کنید. به طرز ناگهانی با صحنه مسدود شدن اکانتتان روبرو شده‌اید!! چه اتفاقی افتاده؟ احتمالا اکانتتان ریپورت شده و پلیس اینستاگرام پیج شما را مسدود کرده. چرا اینستاگرام شما را مسدود کرده؟ اصلا ریپورت چیست؟ برای رفع ریپورت اینستاگرام باید چه کرد؟ اگر بخواهیم کسی را ریپورت کنیم باید چه کنیم؟ به هر سوالی که از اینستاگرام دارید، در دوره زیر جواب داده شده. اگر دوست دارید یگ پا استاد اینستاگرام باشید، پیشنهاد می‌کنم دوره زیر را از دست ندهید:

موقع کار با اینستاگرام مدام براتون سوال پیش میاد؟‌

ما در دوره گام به گام اینستاگرام قراره به همه سوال‌ها و مشکلاتتون درباره کار با اینستاگرام جواب بدیم. آماده حرفه ای شدن هستید؟
برای مشاوره رایگان تماس بگیرید:

جواب همه این سوال‌هایتان درباره ریپورت اینستاگرام را در همین مقاله بخوانید:

ریپورت اینستاگرام چیست و چه فرقی با اکشن بلاک دارد؟

ریپورت اینستاگرام را با بلاک یا همان اکشن بلاک اینستاگرام اشتباه نگیرید! خیلی از کاربران این دو را به جای هم به کار می‌برند. در صورتی که این دو کاملا با هم متفاوت هستند.

اکشن بلاک اینستاگرام

ولی داستان ریپورت، کاملا با اکشن بلاک فرق دارد. وقتی شما محتوایی آزاردهنده و نامناسب می‌بینید باید آن پیج یا پست را ریپورت کنید. یعنی به اینستاگرام شکایت کنید. ریپورت کردن شما باعث می‌شود تا اینستاگرام از این مسئله آگاه شده و به آن رسیدگی کند. پس وقتی کاربری ریپورت می‌شود اینستاگرام، یا برای مدتی پیجش را می‌بندد یا این‌که به کاربر اجازه فعالیت نمی‌دهد.

حالا این وسط ممکن است خودتان ریپورت شوید. یعنی تعداد زیادی کاربر از شما به اینستاگرام شکایت کنند. برای رفع ریپورت اینستاگرام باید چه کنیم؟

روش رفع ریپورت اینستاگرام چیست؟

وقتی پیج شما توسط فالوورها ریپورت شده، در مرحله اول اینستاگرام به شما هشدار می‌دهد. یعنی ممکن است مستقیما شما را ریپورت نکند.

اما در بعضی موارد یا بعد از همین هشدار، ممکن است اکانتتان کلا مسدود (disable) شود.

ما در اینجا چند روش به شما معرفی می‌کنیم تا برای رفع ریپورت اینستاگرام اقدام کنید:

به اینستاگرام درخواست رفع ریپورت بفرستید

بعد از مسدود شدن اکانتتان، هنگام وارد شدن به اینستاگرام، پیغام مسدود شدن دریافت می‌کنید و نمی‌توانید وارد اکانتتان ریپورت معاملات شوید. مثل عکس زیر:

رفع ریپورت اینستاگرام

بعد از این‌که با این پیام مواجه شدید، گزینه Learn More را بزنید تا وارد صفحه زیر شوید و بتوانید با اینستاگرام ارتباط برقرار کنید.

گزینه learn more

در این قسمت اینستاگرام می‌گوید که بخاطر رعایت نکردن قوانین ما، نمی‌توانید به حسابتان وارد شوید. وقتش رسیده که روی گزینه let us know در پایین صفحه کلیک کنید. بعد از آن وارد صفحه زیر می‌شوید.

تکمیل کردن فرم رفع ریپورت

حالا فرمی که برای شما باز شده را تکمیل کنید.

Full name: نام کاملتان را وارد کنید.

Your Instagram Username: وارد کردن نام کاربریِ اکانتی که ریپورت شده

Your email: وارد کردن ایمیلی که با آن اکانتتان را ساخته بودید

Your mobile number: وارد کردن شماره تلفنی که با آن اکانتتان را ساخته بودید.

Please let us know why…: در این قسمت درخواستتان را وارد کنید. مثلا اگر اکانتتان ریپورت شده و درخواست رفع ریپورت اینستاگرام دارید، می‌توانید پیام زیر را وارد کنید:

My account has been reported and I want it reactive. I didn’t any mistake ریپورت معاملات ریپورت معاملات to be reported.

بعد از آن گزینه ارسال یا send را بزنید.

بعد از چند ساعت (حداکثر ۴۸ ساعت) شما ایمیلی از سمت اینستاگرام دریافت می‌کنید. اگر اکانت شما دوباره اکتیو شود، یعنی رفع ریپورت شوید، ایمیل زیر را دریافت می‌کنید.

ایمیل دریافتی از اینستاگرام

تبریک می‌گویم! اینستاگرام شما رفع ریپورت شده است. البته ممکن است پیام‌های دیگری هم از اینستاگرام مثل این‌که تا ۱هفته دیگر اکانتتان فعال می‌شود یا این‌که هیچ وقت اکانتتان فعال نمی‌شود را دریافت کنید.

برای رفع ریپورت اینستاگرام صبر کنید

گاهی وقتی اکانتتان ریپورت شد، نیازی نیست کار خاصی انجام دهید. چرا؟ چون اینستاگرام بعد از مدتی اکانتتان را دوباره اکتیو می‌کند. پس عجله نکنید و حداکثر یک هفته‌ای صبر کنید تا اکانتتان دوباره برگردد.

چه کسانی را ریپورت کنیم؟

شما باید کسی را ریپورت کنید که کار اشتباهی انجام داده است. یعنی حرکتی زده که باعث آزار رساندن به دیگران شده. شاید بپرسید خب از کجا بفهمیم چه محتواهایی آزار دهنده است؟

اینستگرام محدودیت‌ها و قوانینی دارد که اگر این محتواها را دیدید می‌توانید کاربرها را ریپورت کنید.

۱) کسی که هویت شما را جعل می‌کند

اگر کسی در اینستاگرام با نام شما یک پیج ساخته و عکس‌های شخصی شما را در آن قرار داده، حتما او را ریپورت کنید. شاید بگویید سلبریتی‌ها هم این همه صفحه دارند. پس باید همه را ریپورت کنند! خب این مسئله با مسئله Fanpage و یا همان صفحه هواداران فرق دارد. اگر شخصی به نیت دزدیدن هویت شما یک پیج ساخت، بی برو برگرد او را ریپورت کنید.

۲) کسی که ادعا می‌کند یک آدم مشهور است

کسی که پروفایل فیک برای یک آدم مشهور مثل یک بازیگر ساخته و اتفاقا فالوورهای زیادی هم دارد. این فرد حتما باید ریپورت شود چون ممکن است دیگران او را به جای شخص اصلی اشتباه بگیرند یا حتی از طرف آن شخص حرف‌هایی بزند که نباید!

۳)فردی که عکس‌های شما را کپی می‌کند

اگر شما آرتیست، عکاس و نویسنده هستید و یا کالایی برای ارائه دارید حتما با مسئله کپی شدن کارهایتان مواجه شده‌اید. اگر کسی محتواهایی که خودتان تولید کرده‌اید را کپی کرد، آن هم بدون ذکر منبع، حتما او را ریپورت کنید.

۴) آدم‌هایی که محتوای غیراخلاقی منتشر می‌کنند

اشخاصی که محتوای غیر اخلاقی مانند تصاویر مستهجن و ویدئوهای نامناسب منتشر می‌کنند را بدون حتی لحظه‌ای درنگ ریپورت کنید. این نوع ریپورت کردن شامل کامنت‌های غیر اخلاقی هم می‌شود. بهرحال این یک نوع مسئولیت اجتماعی ریپورت معاملات است که باید در فضای مجازی هم اعمال شود.

۵) آنهایی که محتوای مخرب تولید می‌کنند

کسانی که تصاویر آسیب‌های جسمی مانند خودکشی، آزار به خود و آزار به حیوانات و کودکان را آپلود می‌کنند. محتوای مخرب شامل موارد دیگر هم می‌شود. از جمله معامله مواد مخدر، تهدید دیگران و فحاشی. با ریپورت کردن این افراد در اینستاگرام به ساختن جهانی سالم‌تر کمک کنیم.

۶) کسانی که تبلیغات بی‌مورد انجام می‌دهند

افراد بسیاری در اینستاگرام حضور دارند که پشت سر هم کامنت‌های تکراری و تبلیغاتی ارسال می‌کنند. این افراد آگاه نیستند که تبلیغات در اینستاگرام اصول خودش را دارد و نباید با تبلیغات بی‌مورد باعث آزار کاربران دیگر شد. شما می‌توانید افرادی که کامنت‌های هرز و اسپم منتشر می‌کنند را ریپورت کنید.

نحوه ریپورت کردن در اینستاگرام

ریپورت کردن هم شامل ریپورت کردن یک کاربر (پیج)، یک پست خاص(تصویر، ویدئو، استوری) یا حتی ریپورت کردن یک کامنت است. در ادامه روش ریپورت کردن را توضیح می‌دهیم.

چطور یک پست (عکس یا ویدئو) را ریپورت کنم؟

گاهی در اینستاگرام ممکن است با یک کاربر مشکل نداشته باشید. ولی بعضی پست‌هایش زیاد مناسب نیست و به نحوی آزاردهنده است. حالا چطور یک پست را ریپورت کنیم؟

روی سه نقطه بالای عکس در سمت راست کلیک کنید. گزینه report را بزنید. حالا اینستاگرام از شما می‌پرسد چرا می‌خواهید این پست را Report کنید. که شما باید بین اسپم و نامناسب بودن پست، یکی را انتخاب کنید.

ریپورت کردن یک پست

زمانی که گزینه Inappropriate یا همان نامناسب را انتخاب می‌کنید، به اینستاگرام گزارش می‌دهید که عکس یا ویدئو باید بررسی و در نهایت از اینستاگرام حذف شود. با انتخاب این گزینه، اینستاگرام ازشما می‌خواهد دلیل ریپورت کردن آن را انتخاب کنید. باید از بین گزینه‌های زیر یکی را انتخاب کنید.

 • Self injury : تصویر یا ویدئویی که مربوط به خود آزاری و خودکشی است.
 • Harassment or bullying : آزار یا تهدید دیگران.
 • Sale or promotion of drugs : فروش یا تبلیغ مواد مخدر
 • Sale or promotion of firearms : فروش یا تبلیغ اسلحه
 • Nudity or pornography : تصویر یا ویدئوهای برهنگی
 • Violence or harm : خشونت یا آزار دیگران
 • Hate speech or symbol : تصاویر نژادپرستی یا تشویق به خشونت
 • Intellectual property violation : نقض مالکیت معنوی مثل کپی رایت
 • I just dont like it : در صورتی که دلیلتان شخصی است اینستاگرام به شما توصیه می کند اکانت مربوطه را بلاک نمایید .

چطور یک کامنت را ریپورت کنم؟

اگر کامنتی را دیدید که محتوای آن فحاشی، بی احترامی، الفاظ رکیک و یا هر محتوای نامناسب دیگری بود آن را ریپورت کنید. ریپورت کردنِ کامنت در اینستاگرام بسیار آسان است. دستتان را روی آن کامنت نگه دارید تا کامنت به حالت آبی دربیاید. روی گزینه علامت تعجب بزنید و از گزینه‌ها، Report this commeرا انتخاب نمایید.

ریپورت کامنت

چطور یک کاربر یا پیج را ریپورت کنم؟

حالا دیگر رسیدیم به اصل مطلب! شما تشخیص داده‌اید که فعالیت‌های یک کاربر خلاف قوانین اینستاگرام است و تصمیم گرفته‌اید او را گزارش دهید. برای این کار مانند تصویر زیر مرحله به مرحله پیش بروید:

گام۱٫ وارد صفحه شخص مورد نظر شوید. روی ۳ نقطه بالای پیج سمت راست کلیک کنید و گزینه Report را انتخاب کنید.

ریپورت اکانت

گام ۲٫ حالا می‌توانید گزینه It’s inappropriate را یه معنی نامناسب بودن انتخاب کنید.

ریپورت اکانت نامناسب

گام ۳٫ در این مرحله اینستاگرام از شما می‌پرسد که خود اکانت را می‌خواهید ریپورت کنید یا پست و کامنت خاصی. که باید گزینه Report Account را انتخاب کنید.

ریپورت کردن پیج اینستاگرام

گام ۴٫ در این قسمت اینستاگرام می‌خواهد بداند که دقیقا چرا قصد دارید این اکانت را ریپورت کنید. سه گزینه می‌بینید:

۱- محتوایی پست کرده که نباید!

۲- تظاهر کرده که شخص دیگری‌ست.

۳- سن کاربر زیر ۱۳ سال است.

ما در این قسمت گزینه اول را انتخاب می‌کنیم.

دلیل ریپورت

گام ۵٫ در این مرحله اینستاگرام دوباره دلیل ریپورت کردن را می‌پرسد. که مثل تصویر زیر چند گزینه می‌بینید. ما در این قسمت گزینه خشونت را انتخاب می‌کنیم.

ریپورت در اینستاگرام

گام ۶٫ در مرحله بعد باید یکی دیگر از سوال‌های اینستاگرام درباره ریپورت کردن را ایندفعه با جزییات بیشتر جواب بدهید. بعد هم گزینه Submit را بزنید تا گزارش شما برای اینستاگرام فرستاده شود.

ریپورت در اینستاگرام

با دیدن پیام زیر، ریپورت شما برای اینستاگرام فرستاده شده است.

تکمیل ریپورت اینستا

سخن آخر

این مقاله یک راهنمای کامل از ریپورت اینستاگرام است. اولِ مقاله، راجع به این‌که اصلا ریپورت چیست و چه فرقی با اکشن بلاک دارد صحبت کردیم. بعد هم درباره رفع ریپورت اینستاگرام و روش‌های ریپورت کردن صحبت کردیم. اگر هنوز سوالی دارید یا در این فرایند برای شما مشکلی پیش آمده جای هیچ نگرانی نیست. در بخش کامنت این مقاله سوالتان را از ما بپرسید تا ما پاسخ مشکل ریپورت معاملات شما را بدهیم.

Facebook

Страница «‎رهنمای معاملات آنلاین شهرسازان‎» есть на Facebook.‎ Войдите, чтобы связаться с ‎رهنمای معاملات آنلاین شهرسازان‎.

Страница «‎رهنمای معاملات آنلاین شهرسازان‎» есть на Facebook.‎ Войдите, чтобы связаться с ‎رهنمای معاملات آنلاین شهرسازان‎.

رهنمای معاملات آنلاین شهرسازان

Нет описания фото.

رهنمای معاملات آنلاین شهرسازان

اVIPفروشی،مع دو تخت بام کلان با نرخ مناسب
دارای 4_اطاق کلان آفتاب رخ، دهلیز کلان،آشپزخانه، وسه تشناب
سیستم مرکزگرمی
پارکینگ وسایط
نزدیک به مکتب ، مسجد ، پارک و بازار‌
قیمت : $_70000_ باجورآمد
آدرس: کابل،اخیر لیسه مریم گولایی پارک کوچه اول هواشناسی .
Whatsapp & Telegram 0728 57 47 48
Eng Moh. Saber 078 276 ریپورت معاملات 2003
Eng Moh. Zaher 0777 91 99 24
Office. 078 626 8855
Eng Moh Nazir. 079 740 8679

ریپورت معاملات

حجم و ارزش سهام، تعداد روزهای معاملاتی و خریداران و ارزش روز بازار شرکت بورسی پرداخت الکترونیک سامان که اخیرا" توسط نشریه نیلسون ریپورت ارتقا جهانی گرفته، بررسی شد .

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، نشریه اقتصادی نیلسون ریپورت که بیش از ۴۷ سال بصورت اختصاصی در زمینه سیستم‌های پرداخت در دنیا منتشر می شود در آخرین ارزیابی، ۱۵۰ شرکت PSP در جهان را مورد بررسی قرار داده که شرکت پرداخت الکترونیک سامان با ۴ پله صعود در مکان ۱۹ این رده‌بندی قرار گرفته است.

بر این اساس، روند معاملات سهام این مجموعه همچون حجم و ارزش معاملات، تعداد روزهای معاملاتی، تعداد خریداران حقیقی و حقوقی و . طی سه ماهه منتهی به 16 مهر سال جاری بررسی شد.

آمار روز های معاملات و وضعیت نماد

تعداد سه میلیارد سهم شرکت پرداخت الکتریک سامان کیش در نماد "سپ" با حجم مبنای 721 هزار و 241 سهم و شناوری هفت درصد در بازار دوم بورس معامله می شود.

در دوره مورد بررسی، سهام شرکت طی 63 روز معاملاتی میان اهالی بازار سرمایه معامله شده که 32 روز معاملاتی با روند صعودی ارزش سهام سپری شده و 31 روز معاملاتی نیز با روند نزولی همراه بوده است. "سپ" هیچ روزی متوقف نشده و طی 63 روز بصورت مجاز معامله شده است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.