جریان نقدی خروجی


مقالات تخصصی حسابداری

سرمایه گذاریهای کوتاه مدت با قابلیت تبدیل بسیار زیاد به وجوه نقد که احتمال خطر کاهش در ارزش آن نا چیز بوده وبه آسانی وبدون ا طلاع قبل قابل تبدیل به مبلغ جریان نقدی خروجی معینی وجه نقد باشد در مقابل جریانهای ورودی جریانهای خروجی قرار دارد که شامل عواملی همچون افزایش درداراییها

(به غیرازوجه نقد)کاهش دربدهیها و کاهش درحقوق صاحبان سهام می باشد.

روشهای محاسبه بهای تمام شده در سیستم ادواری:

۱)روش اولین صادره از اولین وارده fifo

2)روش اولین صادره از آخرین وارده lifo

3)روش میانگین موزون

۴)روش شناسایی ویژه

افزایش در هزینهای معوق-کاهش در هزینه های معوق+کاهش در پیش پرداخت هزینه-افزایش درپیش پرداخت هزینه+کلیه اقلام هزینه هابه جز هزینه های غیر نقد بهره و مالیات =وجه پرداختی بابت هزینه ها

روش غیر مستقیم تهیه صورت جریان های نقدی:

درروش غیرمستقیم گردش وجوه نقد ناشی ازفعالیتهای عملیاتی از طریق تعدیل سودخالص بابت درآمدها هزینه ها وسود وزیانهای غیرعملیاتی که دراندازه گیری سودخالص اثر داشته اما تاثیری درموجودی نقد نداشتند محاسبه و گزارش

می شوند علاوه براین سود خالص باید بابت جریانهای ورود وخروج جریانهای نقد مرتبط با چرخه عملیات که انعکاس درصورت سود وزیان ندارد(تغیر در دارایی وبدهی های جاری)نیز تعدیل شود.

نحوه ارائه صورت گردش جریان وجوه نقد به روش غیر مستقیم:

قسمتی از تعدیلات لازم برای تبدیل سود خالص به گردش وجوه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی:

سود خالص(سود ویژه عملیاتی)

کاهش در حسابهای دریافتنی تجاری

کاهش در موجودیها

کاهش درپیش پرداخت هزینه

کاهش در سایراقلام دارایی جاری مرتبط با فعالیتهای عملیاتی

افزایش در مالیات بر درآمد پرداختنی

افزایش در حسابهای پرداختنی تجاری

افزایش در حسابهای دریافتنی تجاری

افزایش در موجودی کالا

افزایش در پیش پرداخت هزینه

کاهش در حسابهای پرداختنی تجاری

کاهش در مالیات بر درآمد پرداختنی

کاهش در سایر بدهیهای جاری مرتبط با فعالیتهای عملیاتی

صورت سود وزیان گردش سود وزیا ن انباشته وصورت سود جریان نقدی خروجی وزیان جامع

صورت حسا ب سود وزیا ن شکل و نحوه ارائه آن:

صورت حساب سود وزیان را می توان به اشکال مختلف و باتوجه به مفاهیم مختلف درآمد تفکیک و طبقه بندی هزینه ها ارائه کرد در عمل صورت حساب سود وزیان به ۲ شکل متفاوت ارائه می شود که عبارتند از:

الف)شکل چند مرحله ای ب)شکل یک مرحله ای

شکل چند مرحله ای:

درشکل چند مرحله صورت حساب سود وزیان مبتنی بر طبقه بندی اقلام وتفکیک نتایج حاصل ازعملیات جاری ازنتایج فعالیتهای جنبی وغیر عملیاتی است.

طبقه بندی اقلام صورت سود وزیان:

۱)اقلام عادی ۲)اقلام غیرعادی ۳)اقلام استثنایی

اقلام عادی به ۲ دسته تقسیم می شوند:

۱)اقلام عادی عملیاتی ۲)اقلام عادی غیرعملیاتی

تغییرات حسا بداری:

با توجه به شرایط اقتصادی واجتماعی جامعه و نیاز استفاده کنندگان از گزارشهای مالی جهت انطباق هر چه بیشتر واحد مالی با شرایط جدید معمولا تغییراتی نیز در اصول و روشهای حسابداری انجام می گردد که عبارتند از:

۱)تغییر دراصول و روشهای پذیرفته شده حسابداری

۲)تغییر در برآورد حسابداری

۳)تغییر در شخصیت حسابداری واحد گزارشگر

تغییر در روش ارزشیابی موجودیها- تغییر در محاسبه استهلاک- تغییر در روش حسابداری قراردادهای بلند مدت پیمانکاری

حسا بداری موجودی کالا:

موجودیهای کالا مجموعه ای از اقلام مشهود است که دارای ۳ ویژگی زیر است:

۱)برای فروش در روا ل عادی عملیات طی دوره نگهداری می شود.

۲)به منظور ساخت و فروش محصول در فرآیند تولید قرار دارد.

۳)در تولید کالاها یا خدمات قابل فروش یا ارائه به صرف می رسد.

سیستم های ثبت و اندازه گیری مقادیر موجودیهای مواد و کالا:

مزایای صورت جریان های نقدی:

صورت جریانهای نقدی از ویژگیهای منحصر به فردی برخوردار بوده که مهمترین آن به شرج زیراست:

۱)قابلیت اتکا و مقایسه

۳)توجه به علایق دیگران

شکل ومحتوای صورت جریانهای نقدی

جریانهای جریان نقدی خروجی ورودی وجه نقد عمدتآ ناشی از عوامل زیر است:

۱)کا هش در داراییها (غیر از موجودی نقد)

۲)افزایش در بدهی

۳)افزایش در حقوق صاحبان سهام

وجه نقد شامل پول نقد ومعادل آن(شبه پول) می باشد.

سرمایه گذاریهای کوتاه مدت با قابلیت تبدیل بسیار زیاد به وجوه نقد که احتمال خطر کاهش در ارزش آن نا چیز بوده وبه آسانی وبدون ا طلاع قبل قابل تبدیل به مبلغ معینی وجه نقد باشد در مقابل جریانهای ورودی جریانهای خروجی قرار دارد که شامل عواملی همچون افزایش درداراییها

(به غیرازوجه نقد)کاهش دربدهیها و کاهش درحقوق صاحبان سهام می باشد.

طبقه بندی اقلام صورت جریا نهای نقدی:

درتهیه صورت جریانهای نقدی نیز همانند دیگر صورتهای مالی اقلام دارای ویژگی مشابه دریک گروه طبقه بندی شده و اقلامی که ویژگیهای متفاوتی دارند از یکدیگرتفکیک می شوند لذا اطلاعات صورت جریانهای نقدی عمدتآ به۵ سرفصل اساسی تقسیم می شود.

۱)فعالیت سرمایه گذاری:

دراین قسمت جریانهای ورودی وجه نقد کاهش در داراییهای بلند مدت و برخی ازداراییهای جاری(مثل اسناد دریافتنی غیر تجاری و سرمایه گذاری کوتاه مدتی ا ست که معادل وجه نقد تلقی می شود)است که ناشی ازفروش یا دریافتهای نقدی می باشد.مثالهایی از جریانهای ورود وخروج مربوط به این فعالیتها

الف)جریانهای نقد ورودی:

۱)وجه نقد حاصل از فروش سرمایه گذاری در سهام اوراق قرضه

۲)وجه نقد حاصل از فروش داراییهای بلند مدت

۳)دریافتهای نقدی مرتبط با اصل سپرده سرمایه گذاری بلند مدت بانکی

ب)جریانهای نقد خروجی:

۱)وجه نقد مصرف شده برای تحصیل سرمایه گذاری در سهام واوراق قرضه

۲)وجه نقد مصرف شده جهت خرید یا تحصیل داراییهای بلند مدت

۳)وجه نقد پرداختی بابت سپرده گذاری بلند مدت نزد بانکها

۴)اعطای وام اعتبار و تسهیلات مالی به دیگران

۲)فعا لیت های تامین ما لی:

جریانهای ورودی وجه نقد شامل افزایش دربخش عمده بدهیهای بلند مدت بخشی از بدهیهای اقلام جاری و همچنین برخی از اقلام حقوق صاحبان سهام می باشد.

نمونه هایی از جریانهای نقدی ورودی و خروجی مرتبط با این فعالیتها:

۱)وجه نقد حاصل ازانتشار سهام و اوراق قرضه

۲)دریافتهای نقدی ناشی ازاستقراض(اعم ازکوتاه مدت و بلند مدت)

۱)وجه نقد مصرف شده بابت بازخرید سهام اوراق قرضه

۲)وجه نقد مصرف شده بابت باز پرداخت اصل تسهیلات دریافتی

۳)وجه نقد مصرف شده بابت اقساط اجاره های بلند مدت

۳)فعا لیت های عملیاتی:

این دسته ازفعالیتها عبارتست ازفعالیتهای اصلی مولد درآمدعملیاتی واحد تجاری این فعالیت متضمن تولیدوفروش کالا وارائه خدمات بوده و هزینه ها ودرآمدهای مرتبط با آن در تعبین سودوزیان عملیاتی در صورت سودوزیان منظور می شود برای گزارشگری و افشای وجوه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی دو روش تحت عناوین ۱)روش مستقیم ۲)روش غیر مستقیم ممکن است استفاده شود.

استفاده از این روش به نوعی تبدیل سودوزیان از مبنای تعهدی به مبنای نقدی تلقی می شود.

الف)جریانهای نقدی ورودی:

۱)وجوه نقد دریافتی از مشتریان بابت فروش کالا و انجام خدمات

۲)وجوه نقد دریافتی بابت اجاره محل حق الزحمه کارمزد و خدمات دیگر

ب)جریانهای نقد خروجی:

۱)وجوه نقد پرداختی به عرضه کنندگان کالا و خدمات

۲)پرداختهای نقدی به کارکنان تجاری

۳)وجه نقد پرداختی به ارائه کنندگان خدمات بیمه تبلیغات و…

۴)بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی با بت تامین ما لی:

الف)جریانهای نقد ورودی:

۱)سود وکارمزد دریافتی(بهره دریافتی)

۲)سود سهام دریافتی

ب)جریانهای نقد خروجی:

۱)سود کارمزد پرداختی(بهره پرداختنی)

۲)سود سهام پرداختنی

۳)حصه ای ازاقساط اجاره به شرط تملیک اجاره پرداختی که هزینه های تامین مالی محسوب

افزایش بهره دریافتنی-کاهش بهره دریافتنی+درآمد بهره=وجوه نقد دریافتی بابت بهره وامهای اعطایی

افزایش سود سهام دریافتی-کاهش سود سهام دریافتی+درآمدحاصل ازسرمایه گذاری=دریافتی

افزایش در بهره پرداختنی-کاهش در بهره پرداختنی+کاهش در پیش پرداخت بهره-افزایش در پیش پرداخت بهره+هزینه بهره=وجوه دریافتی بابت هزینه ی وامهای دریافتی

۵)ما لیات بر درآمد:

پرداختی بابت مالیات به شرح زیر است:

کاهش پیش پرداخت مالیات-افزایش پیش پرداخت مالیات+افزایش ذخیره مالیات بر درآمد-کاهش ذخیره مالیات بر درآمد+هزینه مالیات=پرداختی بابت مالیات

روابطی که برای محا سبه اقلام صورت جریانهای نقدی در روش مستقیم درقسمت فعالیتهای عملیاتی ا ستفاده می شوند عبارتند از:

هزینه م.م-کاهش پیش دریافت فروش کالا-افزایش پیش دریافت فروش کالا+افزایش خالص حسابها واسناد دریافتنی تجاری-کاهش خا لص حسابها واسناد دریافتنی تجاری+فروش خالص=وجوه دریافتی ازمشتریان

کاهش پیش دریافت-افزایش پیش دریافت+افزایش حسابهای دریافتنی-کاهش حسابهای دریافتنی+درآمد مربوط=وجوه دریافتی بابت یک درآمد

کاهش درپیش پرداخت خرید-افزایش در پیش پرداخت خرید+افزایش در حسابها واسناد پرداختنی تجاری-کاهش در حسابها واسناد پرداختنی تجاری+خرید خالص=وجه پرداختی بابت خرید کالا

کاهش موجودی کالا-افزایش موجودی کالا+قیمت تمام شده کالای فروش رفته=خرید خالص

دانلود ترجمه مقاله جریان نقدی خروجی در شرایط عدم اطمینان و بودجه بندی سرمایه ای

ترجمه مقاله جریان نقدی خروجی در شرایط عدم اطمینان و بودجه بندی سرمایه ای

بودجه بندی سرمایه ای و جریان نقدی خروجی درشرایط عدم اطمینان

دانلود رایگان :

چکیده ای از مقدمه آغازین ” ترجمه مقاله بودجه بندی سرمایه ای و جریان نقدی خروجی درشرایط عدم اطمینان ” بدین شرح است:

بر طبق بررسی های اخیر، اکثر شرکت ها برای تصمیم گیری در ارزیابی پروژه های سرمایه ای از تنزیل جریانهای نقدی (DCF) استفاده می کنند. روش DCF به طور معمول فرض می کند که مبلغ سرمایه گذاری نقدی اولیه طرح ( ICO ) با اطمینان شناخته شده است. با این حال، بسیاری از جریانهای خروجی اولیه عدم اطمینان قابل توجهی دارند، به ویژه مواردی که مربوط به ساخت تاسیسات جدید هستند. این خطر نه تنها بر ICO تاثیر می گذارد، بلکه سپر مالیاتی استهلاک اتی آن را نیز تحت تاثیر قرار می دهد تجزیه و تحلیل بودجه بندی سرمایه مناسب باید خطر های اضافی را که به دلیل نامشخص بودن ICO وجود دارد را در نظر بگیرد. ما نشان می دهیم که نه شیوه های معمولی بکار گرفته شده در شرکت های بزرگ و نه دو تکنیک متداولی که ادبیات مالی حمایت می کند، نرخ تنزیل تعدیل ریسک ومعادل یقین، خطر ICO را به درستی نشان نمی دهند، تجزیه وتحلیل حساسیت راه موثری است خطر ICO را نشان میدهد، اما تحقیقات مالی اغلب تعدیلاتی که برای نشان دادن موثر خطر ICO در تجزیه و تحلیل حساسیت مورد نیاز است چشم پوشی میکند، ما این شکاف در تحقیقات را با نشان دادن تاثیر خطر ICO در انحراف استاندارد ارزش خالص پروژه ها پر می کنیم. و بوسیله تحلیل حساسیت با تعدیلات اختصاص یافته در چندین مثال تاثیر خطر ICO را نشان میدهیم.

بر طبق نظرسنجی های اخیر، اکثر شرکت ها برای تصمیم گیری در ارزیابی پروژه های سرمایه ای از تنزیل جریانهای نقدی (DCF) استفاده میکنند. روش DCF به طور معمول فرض می کند که مبلغ سرمایه گذاری نقدی اولیه طرح ( ICO) با اطمینان شناخته شده است. با این حال، بسیاری از جریانهای خروجی اولیه عدم اطمینان قابل توجهی دارند، به ویژه مواردی که مربوط به ساخت تاسیسات جدید هستند.

صورت جریان وجوه نقد

صورت جریان وجوه نقد : رشته حسابداری جدا از صورت های مالی نخواهد بود ، این گزارشات به طور کلی در چهار دسته ترازنامه ، صورت سود زیان ، صورت سود و زیان جامع و صورت جریان وجوه نقد دسته بندی می شوند . دلایل بسیاری را برای استفاده از این صورت ها ذکر کرده اند که از آن جمله می توان به این موضوع اشاره کرد که صورت سود و زیان بر مبنای حسابداری تعهدی انجام می گیرد و به همبن خاطر ممکن است نتواند به خوبی خالص جریان های نقدی حاصل از عملیات را نشان دهد .

صورت جریان وجوه نقد

چرا که ممکن است برخی شرکت ها علاوه بر داشتن سود خالص رو به رشد، به دلیل عدم توانایی در ایجاد جریان های نقدی با بحران های مالی روبرو شوند و این مشکلات آن ها را به سوی ورشکستگی هدایت کند ؛ به همین منظور از صورت جریان وجوه نقد (که بر مبنای حسابداری نقدی تهیه می شود) استفاده شد تا این کاستی ‌ها را برطرف کند .

صورت جریان وجوه نقد چه عناوینی را در بر دارد؟

این گزارش تمام اطلاعات مربوط به جریان های ورودی و خروجی وجه نقد را که یک شرکت برای عملیات جاری خود و یا ناشی از سرمایه گذاری مختلف دریافت یا پرداخت می کند را در یک بازه زمانی با جزئیات کامل نشان می دهد . افراد می توانند حتی علل تغییرات در وجه نقد ، شبه آن و خلاصه ای از تمامی فعالیت های عملیاتی تأمین مالی و سرمایه گذاری هر شرکت را در بازه مشخص شده مشاهده نمایند . به عبارتی دیگر این صورت نشانگر این خواهد بود که چه مقدار وجه نقد در طول یک دوره در یک شرکت یا موسسه و در چه طبقه جریان نقدی خروجی بندی مصرف و یا ایجاد شده است ، در نتیجه این گزارش که توسط بخش حسابداری شرکت یا شرکت حسابداری متولی انجام امور مالی افراد تهیه می شوند می تواند اطلاعات مفیدی را در ارتباط با کلیه فعالیت های آن ها در ایجاد و یا پرداخت وجه نقد ، جهت پرداخت سود سهام ، بدهی یا هزینه ها جهت پروژه های جدید را در اختیار ما قرار دهد . حتی افراد می توانند اطلاعاتی را در زمینه شیوه های تأمین مالی که در برگیرنده بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه است را نیز از آن ها دریافت کنند . صاحب نظران مختلف این گونه بیان کردند که هدف اصلی از تهیه این صورت ها بررسی علل تغییر وجوه نقد در یک بازه زمانی می باشد .

مزیت های تهیه صورت جریان وجوه نقد

مزیت-های-تهیه-صورت-جریان-وجوه-نقد

  • توانایی ارزیابی جریانات وجوه نقد در بهره گیری از آن
  • معیاری برای سنجش توانایی ایجاد وجوه نقد در آینده
  • بررسی توان شرکت یا مجموعه در تأمین تعهدات پرداخت سود سهام و یا تأمین مالی از طریق منابع خارجی
  • در ترکیب با سایر ابزارهای مالی می‌توان از آن به عنوان روشی برای اندازه گیری انعطاف پذیری مالی استفاده کرد
  • معیاری برای مشاهده نمودن عملکرد مالی یک شرکت
  • معیار سنجش تفاوت میان سود حسابداری ، دریافت ها و پرداخت ها
  • بررسی اثرات جریان های غیر نقدی ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری و تأمین مالی

تقسیم بندی صورت جریان وجوه نقد

تقسیم-بندی-صورت-جریان-وجوه-نقد

جریان های نقدی فعالیت های عملیاتی : اصلی ترین فعالیت هر شرکت را می توان به فعالیت عملیاتی نسبت داد چرا که تنها آن ها ضامن تولید و فروش کالا و خدمات هستند ، به همین خاطر تعیین هزینه و درآمد حاصل از آن ها در تعیین سود و زیان شرکت منظور می شود . در واقع این بخش بیان می کند که چه مقدار از درآمد شرکت از محل فعالیت های عملیاتی به دست آمده و چگونه این فعالیت ها به صورت روزانه برای شرکت ایجاد نقدینگی می کنند .

جریان های نقدی فعالیت های سرمایه گذاری : این بخش مشخص کننده میزان سرمایه بلند مدت است که توسط شرکت ها خریداری می شود یا به عبارتی نشان می ‌دهد که یک شرکت چه مقدار از وجه نقد خودرو برای خرید آن ها تاکنون از دست داده است . تمامی جریان های نقدی ناشی از فروش سرمایه گذاری کوتاه و بلند مدت ، دارایی های ثابت مشهود و نا مشهود و مواردی از این دست در زمره فعالیت سرمایه گذاری قرار می گیرند .

جریان های نقدی فعالیت تأمین مالی : در این بخش دریافت وجه نقد از سیستم بانکی و یا سایر منابع اعتباری به شکل وام های بلند مدت یا کوتاه مدت به عنوان افزایش وجه نقد تلقی می گردد . وجوه پرداختی به این منظور نیز در بخش کاهش وجوه نقد قید خواهد شد . لازم به ذکر است که تأمین مالی از روش های مختلف از جمله افزایش سرمایه و آورده سهامداران نیز در زمره فعالیت های تأمین مالی قرار می گیرد .

روش های تهیه صورت جریان وجوه نقد

به منظور تهیه این گزارش ها تنها دو راه پیش روی شما خواهد بود ، روش مستقیم و غیرمستقیم . گرچه هر دو روش مورد تایید استاندارد حسابداری می باشند ولی بنا به دلایلی که در ادامه خواهید دید بیشتر سازمان ها و شرکت ها از روش غیر مستقیم به این منظور استفاده می کنند . در واقع تفاوت این دو روش در نحوه ارائه جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی است .

در روش مستقیم تمامی اقلام صورت سود و زیان بر مبنای حسابداری تعهدی تهیه شده و به دریافت ها و پرداخت های نقدی تبدیل می شوند ؛ به عبارت دیگر این روش حسابداری تعهدی را به حسابداری نقدی تبدیل می کند ؛ اما در روش غیر مستقیم به این شیوه عمل نمی شود ، چرا که در آن سود خالص را با اعمال تعدیلاتی به جریمه نقدی تبدیل می کنند . بیشتر این تعدیل ها شامل هزینه های غیر نقدی از حسابداری بر مبنای تعهدی می باشد.

برتری هر کدام از روش ها نسبت به یکدیگر

برتری روش غیر مستقیم تنها از این جهت است که تمامی دریافت و پرداخت یک شرکت را می توانید مشاهده کنید در حالی که در روش غیر مستقیم تنها می توانید به خالص آن ها دسترسی داشته باشید ، بنابراین روش مستقیم اطلاعات بیشتری را در اختیار شما قرار می دهد و به همین منظور می توانیم با در دست داشتن اطلاعات گذشته پیش بینی ها بهتری را نسبت به جریان های آتی داشته باشید .

مزیت روش غیر مستقیم تنها در این است که روی خالص جریان ‌های نقدی متمرکز می ‌شود که این امر می ‌تواند برای پیش‌ بینی جریان‌ های آتی نقدی عملیاتی مفید و نه کامل باشد.

تفاوت سود و جریان نقدی چیست؟/ در تحلیل شرکت‌ها سود مهم‌تر است یا جریان نقدی؟

در یک تعریف عامیانه و ساده‌ترین شکل ممکن به تفاوت میان درآمدها و هزینه‌ها سود می‌گویند؛ درباره اهمیت سود و جریان نقدی در میان تحلیلگران اختلاف نظر وجود دارد، گروهی معتقدند کم و زیان شدن سود مهم‌ترین فاکتور برای بررسی یک شرکت است و گروهی دیگر به تبدیل سود به جریان نقدی اعتقاد دارند.

تفاوت سود و جریان نقدی چیست؟/ در تحلیل شرکت‌ها سود مهم‌تر است یا جریان نقدی؟

تعریف عام و کلاسیک از سود را می‌توان تفاوت درآمدها از هزینه‌ها بیان کرد. این تعریف براساس استانداردها یا رویه‌های متداول حسابداری انجام می‌شود که ممکن است باعث افشای کامل اطلاعات نشود.

جریان نقدی، تفاوت بین جریان‌های نقدی ورودی و خروجی است. جریان نقدی یک شرکت می‌تواند مثبت یا منفی باشد. در نگاه اول شاید اینطور به نظر برسد که تنها شرکتی که جریان نقدی مثبت دارد، سودآور است، اما لزوماً این‌گونه نیست.

مواقعی وجود دارد که جریان نقدی به دلیل خرید تجهیزات جدید منفی می‌شود. در این حالت با وجود اینکه جریان نقدی خروجی از ورودی بیشتر است اما شرکت دارایی ارزشمندی به دست آورده که ممکن است به افزایش سودآوری کمک کند.

همچنین جریان نقدی مثبت نیز همواره به معنی سودآور بودن یک کسب‌وکار نیست، زیرا شرکت می‌تواند با گرفتن وام و ایجاد بدهی جدید باعث مثبت شدن این جریان شود. بنابراین با تجزیه و تحلیل جریان‌های نقدی ورودی و خروجی می‌توان به درک بهتری از وضعیت عملیاتی و مالی شرکت رسید.

از آنجایی‌ که ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﺎ روش‌ها و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮآورد می‌شود، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎری از ﺗﺤﻠﻴلگران در ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻮد به‌عنوان ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻘﺪی اتفاق‌نظر ﻧﺪارﻧﺪ.

بسیاری از تحلیلگران معتقدند «سود» کلیدی‌ترین پارامتر انجام فعالیت‌های شرکت است. بر‌اساس این دیدگاه، افزایش سود به معنای عملکرد بهتر شرکت و کاهش سود به معنای عملکرد بدتر است. برخی از تحلیلگران نیز اعتقاد به تغییر شکل سود و تبدیل آن به جریان نقدی حسابداری یا «جریان نقدی» دارند.

محاسبه جریان ‌نقدی

جریان‌های ﻧﻘﺪ ورودی ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺠﻤﻮع جریان‌های ﻧﻘﺪی ﻧﺎشی از ﻓﺮوش ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑـﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻳﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎلی اﺳﺖ. جریان‌های ﻧﻘـﺪ ﺧﺮوجی نیز ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﺑــﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن، ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ از عرضه‌کنندگان و ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اصل‌وفرع بدهی‌های ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺖ. جریان نقدی صاحبان سهام و جریان نقدی شرکت به صورت زیر محاسبه می‌شود:

اﺳﺘﻬﻼک + ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ = ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻘﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری

جریان‌های ﻧﻘﺪ ﺧﺮوجی طی دوره – ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻘﺪ ورودی طی دوره = ﺧﺎﻟﺺ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻘﺪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم

ﺧﺎﻟﺺ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻘﺪ بدهی‌ها + ﺧﺎﻟﺺ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻘﺪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم = ﺟﺮﻳﺎن نقد شرکت

به‌طور خلاصه، سود و جریان نقدی در بررسی وضعیت مالی یک شرکت بسیارحائز اهمیت است، چرا که هر دو به‌عنوان نشانگر سلامت مالی شرکت می‌توانند راهگشای کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران برای دستیابی به موفقیت‌های مالی باشند.

صورت جریان وجوه نقد و فواید آن

صورت جریان وجوه نقد -مشاورین تهران و شرکا

به طور کلی در حسابداری صورتهای مالی به 4 دسته ی ترازنامه، صورت سود وزیان، صورت سود وزیان جامع و صورت جریان وجوه نقد دسته بندی میشوند. در ایران صورتهای مالی تاپیش از انقلاب تنها محدود به ترازنامه ،صورت سود و زیان و صورت سود وزیان انباشته بود. از آنجا که صورت سود وزیان برمبنای حسابداری تعهدی است، ممکن است سود خالص جریان نقد عملیات را به خوبی نشان ندهد وگاهی ممکن است شرکت سود خالص و رو به رشد داشته باشد ولی به دلیل عدم توانایی درایجاد جریان نقد دچار مشکل اساسی و ورشکستگی شود که برای رفع این مشکلات از صورت جریان وجوه نقد که براساس مبنای نقدی تهیه میشود استفاده شده است.

صورت جریان وجوه نقد یکی از گزارش های مالی سه ماهه است که هر شرکت سهامی در بورس موظف به گزارش ان است.

صورت جریان وجوه نقد چه چیزی را نشان می دهد

این گزارش اطلاعات اضافی مربوط به کلیه ی جریانها ی نقدی ای که یک شرکت برای عملیات جاری خودو سرمایه گذاری دریافت میکند وبه علاوه همه ی جریانهای خروجی پول را که برای فعالیت های تجاری وسرمایه گذاری در یک بازه ی زمانی انجام میشود را نشان میدهد.

این صورت علل تغییرات وجه نقد وشبه نقد و خلاصه ای از فعالیت های سرمایه گذاری،عملیاتی و تامین مالی را طی یک بازه ی زمانی ارائه می دهد.

صورت جریان وجوه نقد به ما نشان میدهد که چه مقدار وجه نقد در طی دوره ی حسابداری در یک سازمان ایجاد ومصرف شده است ونیز آنهارا بر حسب نوع فعالیت سازمان طبقه بندی میکند.

ودر نتیجه گزارش صورت جریان وجوه نقد که توسط حسابداری شرکتها و یا شرکتهای خدمات حسابداری تهیه میشوند اطلاعات مفیدی را در ارتباط با فعالیت های یک سازمان درایجاد وجه نقد از طریق عملیات جهت پرداخت سود سهام،پرداخت بدهی ها،سرمایه گذاری مجدد در سازمان جهت افزایش ظرفیت عملیاتی ونگهداری در اختیار ما قرار میدهد. همچنین درمورد فعالیت های تامین مالی یک سازمان که شامل بدهی و حقوق صاحبان سرمایه است اطلاعاتی را ارائه میکند.

هدف اصلی از تهیه ی صورت جریان وجوه نقد بررسی دلائل تغییرات وجوه نقد در یک بازه ی زمانی است.

صورت جریان وجوه نقد طبق استاندارد های حسابداری ایران 5 طبقه است:

1.جریانات نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی

2.جریانات نقدی ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی

3.جریانات نقدی ناشی از مالیات بر درامد

4.جریانات نقدی ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری

5.جریانات نقدی ناشی از فعالیت های تامین مالی

فواید تهیه ی صورت جریان وجوه نقد در یک سازمان

1.ابزاری برای مشخص کردن عملکرد مالی یک سازمان است.

2.به همراه سایر صورتهای مالی اساسی برای اندازه گیری انعطاف پذیری مالی استفاده میشود.

3.برای ارزیابی جریانهای نقدی آتی مورد استفاده قرار میگیرد

4.ابزاری برای ارزیابی توان ایجاد گردش وجوه نقد در اینده است

5.ارزیابی توان تامین تعهدات پرداخت سود سهام ونیاز واحد به تامین مالی خارجی

6.ارزیابی دلایل تفاوت میان سود حسابداری و دریافت ها و پرداخت ها

7.ارزیابی آثار رویدادهای غیر نقدی مربوط به فعالیت های سرمایه گذاری و تامین مالی

قابل ذکر است که بر اساس استاندارد IFRS(International Financial reporting standards) صورت جریان وجوه نقد (Cash Flow Statement) به 3 قسمت تقسیم میشود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.