مقاله اصلاح قیمت


کل سرمایه بازار در نمای ساعتی

مقاله پژوهشی: بررسی اثربخشی سیاست‌های قیمتی اصلاح الگوی مصرف انرژی در بین استان‌های کشور: رهیافت داده‌های پانلی پویا

دستیابی به برآوردهای معتبر درباره کشش‌های قیمتی تقاضای انرژی، می‌تواند به درک بهتر از اثرات اقتصادی، زیست محیطی و توزیعی تغییر قیمت انرژی منجر شده و سیاست‌گذاران را قادر می‌سازد تا اقدام به اتخاذ تصمیمات کارآمد در حوزه مدیریت انرژی کنند. هدف از این پژوهش، بررسی اثربخشی سیاست‌های قیمتی اصلاح الگوی مصرف انرژی در استان‌های کشور از طریق برآورد و تحلیل کشش‌های قیمتی تقاضای انرژی به تفکیک حامل‌های انرژی منتخب (پرمصرف) و شاخص کل قیمت انرژی طی دوره 1394-1379 است. بدین منظور، از تخمین‌زن‌های پویای پانلی استفاده شده و کشش‌های تابع تقاضای انرژی تصریحی توسط تخمین‌زن پویای پانلی دومرحله‌ای آرلانو و باور (1995)/ بلاندل و باند (1998) برآورد شدند. طبق نتایج، متوسط کشش‌‌های قیمتی (شاخص کل قیمت انرژی) کوتاه‌مدت و بلندمدت تقاضای انرژی در استان کشور، به­ترتیب، برابر 038/0- و 567/0- برآورد شد. از نظر حامل‌های انرژی نیز بالاترین کشش قیمتی تقاضای انرژی، به­ترتیب، مربوط به قیمت حامل برق و سپس قیمت حامل بنزین است. اثر متغیر اقلیم (نیاز به گرمایش و سرمایش) در انرژی‌بری استان­ها، قابل توجه بوده و کشش متوسط تقاضای انرژی نسبت به اقلیم در کوتاه‌مدت 15/0 و در بلندمدت 30/2 برآورد شد. بالا بودن کشش تقاضای اقلیمی انرژی و پایین بودن کشش قیمتی تقاضای انرژی (هم نسبت به شاخص قیمت کلی انرژی و هم، به تفکیک قیمت حامل‌های انرژی)، ضرورت اجرای سیاست‌های غیرقیمتی در سطح استان‌های کشور را ایجاب می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effectiveness of Price Policies for Reforming the Energy Consumption Pattern among Provinces of Iran: Dynamic Panel Data Approach

نویسندگان [English]

  • Davoud Hamidi Razi 1
  • Reza Ranjpour 2
  • Mohammad ali Motafaker azad 1

Valid estimates of price elasticity of energy demand lead to a better understanding of the economic, environmental and distributive impacts of energy price changes, and enable policymakers to make efficient energy management decisions. This study aims to investigate the effectiveness of pricing policies for the modification of energy consumption patterns among Iran’s provinces. In this regard, price elasticities of energy demand ‎are estimated for selected energy carriers and total energy price index during 2000-2015. For this purpose, a dynamic panel model is used and the price elasticities of energy demand are estimated by Arellano-Bover (1995) and Blundell-Bond (1998) approaches. When total energy price index is applied in the model, the results show that the short-run and long-term price elasticities of energy demand are -0.038 and -0.567 on average, respectively. However, regarding energy carriers, the highest price elasticities of the aggregate energy demand belong to electricity and gasoline, respectively. The effect of climate change (as a proxy for heating and cooling needs) on energy demand is significant, and the average climate elasticity of energy demand is 0.15 in the short run and 2.30 in the long run. Since price elasticity of energy demand is less than one, and its climate elasticity is greater than one in the long run, non-tariff policies are proposed for energy conservation in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effectiveness
  • Price Elasticity
  • Energy Carriers
  • Energy Demand
  • Iranian Provinces
  • Dynamic Panel Estimation

مراجع

- اسلامی اندارگلی، مجید؛ صادقی، حسین و محمدی خبازان، محمد. (1392). تأثیر اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بر بخش‌های مختلف اقتصادی با استفاده از جدول داده- ستانده. فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 13(2): 106-85.

- اکبری، نعمت‌الله؛ طالبی، هوشنگ و جلائی، اعظم. (1393). تأثیر قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بر مصرف انرژی خانوار (مطالعۀ موردی: شهر اصفهان). پژوهشنامۀ اقتصاد انرژی ایران، دورۀ 3، شمارۀ 11: 66-29.

- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. (1395). بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی، اداره بررسی‌ها مقاله اصلاح قیمت و سیاست‌های اقتصادی، قابل دسترس: http://tsd.cbi.ir

- بزازان، فاطمه؛ موسوی، میرحسین و قشمی، فرناز. (1394). تأثیر هدفمندی یارانۀ انرژی برق بر تقاضای خانوارها به تفکیک شهر و روستا در ایران (یک رهیافت سیستمی). فصلنامۀ پژوهش‌نامۀ اقتصاد انرژی ایران، دورۀ 4، 14: 32-1.

- ترازنامه انرژی. (1396). چهار دهه ترازنامه انرژی، دفتر برنامه‌ریزی کلان برق و انرژی، وزارت نیرو. قابل دسترس در: http://pep.moe.gov.ir

- جلایی، سیدعبدالمجید؛ جعفری، سعید و انصاری لاری، صالح. (1392). برآورد تابع تقاضای برق خانگی در ایران با استفاده از داده‌های تابلویی استانی. پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، 2(8): 92-69.

- خدابخشی، اکبر و کرمی، فردین. (1395). مقایسۀ تأثیر سیاست هدفمندی یارانه‌های فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی بر روی رشد بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات. مطالعات اقتصاد کاربردی ایران، دورۀ 5، شمارۀ 18: 242-221.

- دینی ترکمانی، علی. (1389). یارانه‌ها: اختلال‌های قیمتی، ناکارآیی‌های نهادی ساختاری. رفاه اجتماعی، ۱۰ (۳۸): ۳۲۸-۲۹۳.

- سیف، اله‌مراد و حمیدی رزی، داود. (1395). بررسی تأثیر شاخص‌های منتخب اقتصاد دانش‌بنیان بر شدت انرژی استان‌های کشور. پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، 5(18): 145-101.

- شاهمرادی، اصغر؛ حقیقی، ایمان و زاهدی، راضیه. (1390). بررسی اثرات افزایش قیمت حامل‌های انرژی و پرداخت یارانه نقدی در ایران: رویکردCGE . فصلنامه پژوهش ها وسیاست های اقتصادی، ۱۹ (۵۷): ۳۰-۵.

- شریف آزاده، محمدرضا و اسماعیل نیا، علی اصغر. (1385). ارزیابی تأثیر سیاست‌های مدیریت تقاضا (قیمتی و غیرقیمتی) بر صرفه‌جویی مصرف انرژی در کشور با استفاده از مدل یکپارچه انرژی. آینده پژوهی مدیریت، 18(شماره 3 (پیاپی 70)): 32-19.

- مرکز پژوهش‌های مجلس. (1388). قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، قابل دسترس در: http://rc.majlis.ir/fa/law/show/789036

- مرکز پژوهش‌های مجلس. (1391). اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر تقاضای انرژی و کالاهای غیرانرژی خانوارهای شهری و روستایی، دفتر مطالعات اقتصادی؛ شمارۀ مسلسل 12390، قابل دسترس در: http://rc.majlis.ir/fa/report/download/810999.

- منظور، داوود؛ جدیدزاده، علی و شاه مرادی، اصغر. (1388). مدل­سازی تقاضای انرژی خانگی در ایران: رویکرد تابع تقاضای انعطاف پذیر تقریباً ایده‌آل. مطالعات‌ اقتصاد انرژی، دوره 6 ، شماره 22: 91-77.

- نعمت‌الهی، زهرا؛ شاهنوشی‌فروشانی، ناصر؛ جوان‌بخت، عذری و دانشورکاخکی، محمود. (1394). ارزیابی آثار هدفمندسازی یارانۀ حامل‌های انرژی بر فعالیت‌های تولیدی. فصلنامۀ رشد و توسعه اقتصادی، دورۀ 5، شمارۀ 19: 24-11.

- Akbari, N., Talebi, H., & Jalaei, A. (2014). The impact of targeted subsides on household energy consumption (Case study: City of Isfahan). Iranian Energy Economics, 3(11), 66-29 (in Persian).

- Anderson, T. W., & Hsiao, C. (1982). Formulation and estimation of dynamic models using panel data. Journal of Econometrics, 18(1), 47-82.‏

- Arellano, M., & O. Bover. (1995). Another look at the instrumental variable estimation of error-components models. Journal of Econometrics, 68, 29-51.

- Arellano, M., & S. Bond. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58, 277-297.

- Bakhat, M., Labandeira, X., Labeaga, J. M., & López-Otero, X. (2017). Elasticities of transport fuels at times of economic crisis: An empirical analysis for Spain. Energy Economics, 68, 66-80.‏

- Barro, R. J., & Lee, J. W. (1996). International measures of schooling years and schooling quality. The American Economic Review, 86(2), 218-223.‏

- Battacharyya, S. C. (2011). Energy Economics: Concepts, Issues, Markets and Governance. Springer Science & Business Media.‏

- Bazzazan, F., Mousavi, M., & Gheshmi, F. (2015). The impact of government subsidies on electricity demand and consumption for the urban and rural households in Iran (A systemic solution). Iranian Energy Economics, 4(14), 1-32 (in Persian).

- Blundell, R., & S. Bond. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87,115-143.

- Broin, E. Ó., Nässén, J., & Johnsson, F. (2015). The influence of price and non-price effects on demand for heating in the EU residential sector. Energy, 81, 146-158.‏

- Carter, A., Craigwell, R., & Moore, W. (2012). Price reform and household demand for electricity. Journal of Policy Modeling, 34(2), 242-252.‏

- Central Bank of the Islamic Republic of Iran. (2016). Economic time series database, Bureau of Economic Research and Policies. Available at: http://tsd.cbi.ir

- Chindarkar, N., & Goyal, N. (2019). One price doesn’t fit all: An examination of heterogeneity in price elasticity of residential electricity in India. Energy Economics, 81, 765-778.

- Coase, R. H. (2005). The institutional structure of production. In Handbook of New Institutional Economics (pp. 31-39). Springer, Boston, MA.‏

- Dini, A. (2010). Subsidies, price disturbances, institutional-structural inefficiencies. Social Welfare, 10 (38), 293-328 (in Persian).

- Energy Balance Sheets. (2017). Four decades of energy balance sheets, Macro and Energy Planning Bureau, Ministry of Energy. Available at: Http://pep.moe.gov.ir.

- Eslami Andargoli, M., Sadeghi, H., & Mohammadi Khabbazan, M. (2013). The effect of correcting energy carrier prices on the Iran’s economic sectors using input-output table. QJER, 13 (2), 85-106 (in Persian).

- Jalaee, S., Jafari, S., & Ansari Lari, S. (2013). The estimation of electricity consumption in the residential sector in Iran: A provinces panel. Iranian Energy Economics, 2(8), 69-92 (in Persian).

- Khodabakhshi, A., & Karami, F. (2016). Comparison of the effect of subsidies targeted policy of oil and gas manufactured on growth of the industry, agriculture and services sectors. Journal of Applied Economics Studies in Iran, 5(18), 221-242 (in Persian).

- Labandeira, X., Labeaga, J. M., & López-Otero, X. (2017). A meta-analysis on the price elasticity of energy demand. Energy Policy, 102, 549-568.‏

- Levin, A., Lin, C. F., & Chu, C. S. J. (2002). Unit root tests in panel data: asymptotic and finite-sample properties. Journal of Econometrics, 108(1), 1-24.‏

- Mansor, D., Jadizadeh, A., & Shah Moradi, A. (2009). Modeling of household energy demand in Iran: An approach to the ideal flexible demand function. Energy Economics Studies, 6, 22, 91-77 (in Persian).

- Marrero, R. M. G.و Lorenzo-Alegría, R. M., & Marrero, G. A. (2012). A dynamic model for road gasoline and diesel consumption: An application for Spanish regions. International Journal of Energy Economics and Policy, 2(4), 201-209.‏

- Nematollahi, Z., Shahnoushi, N., Javanbakht, O., & Daneshvar Kakhki, M. (2015). Assessment of results of the implementation of subsidies targeted on production activities. Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, 5(19), 11-24 (in Persian).

- Parliament Research Center. (2009). Law on Targeting Subsidies (in Persian). Available at: http://rc.majlis.ir/en/law/show/789036.

- Seif, A., & Hamidi Razi, D. (2016). The knowledge-based economy structure and energy intensity index nexus: Evidence from Iran provinces. Iranian Energy Economics, 5, 101-145 (in Persian).

- Shahmoradi, A., Haqiqi, I., & Zahedi, R. (2011). Impact analysis of energy price reform and cash subsidy payment in Iran: CGE approach. Journal of Economic Research and Policies, 19 (57), 5-30 (in Persian).

- Sharifazadeh, M., & Esmaeilnia, A. (2006). Evaluating impact demand management policies (price and non-price) on energy conservation in Iran using energy system model. The Journal of Management and Economics, 70, 19-32 (in Persian).

- Soheili, K. (2003). A comparative study of energy demand. Religion and Communication Models, 17, 159-149 (in Persian).

- The Research Center of Islamic legislative Assembly. (2012). The Effect of Rising Energy Carriers Prices on Energy Demand and Non-Energy Goods in Urban and Rural Households. Islamic Parliament (Majlis) Research Center; Economic department (in Persian). http://rc.majlis.ir/fa/report/show/810999

- Woo, C. K., Liu, Y., Zarnikau, J., Shiu, A., Luo, X., & Kahrl, F. (2018). Price elasticities of retail energy demands in the United States: New evidence from a panel of monthly data for 2001-2016. Applied Energy, 222, 474-460.‏

- World Bank. (2018). World Development Indicators, The World Bank, Retrieved from; https://data.worldbank.org/

- Yin, H., Zhou, H., & Zhu, K. (2016). Long-and short-run elasticities of residential electricity consumption in China: A partial adjustment model with panel data. Applied Economics, 48(28), 2587-99.

اثرات اصلاح قیمت سوخت مصرفی نیروگاه ها بر قیمت برق در بازار تجدیدساختاریافته:رویکرد پویایی سیستمی (مقاله علمی وزارت علوم)

درپی افزایش قیمت سوخت نیروگاه ها در بازار مقررات زدایی شده، انتظار بر این است که قیمت برق در بازار افزایش یابد. هدف این مقاله بررسی اثرات اصلاح قیمت سوخت نیروگاه ها بر میزان افزایش قیمت برق در بازار است. برای پاسخ دادن به این پرسش، اجزاء بازار برق مقررات زدایی شده به روش پویایی سیستمی، مدل سازی شده است. این مدل دارای بخش های تقاضا، قیمت و تولید است که برای اجرای آن از نرم افزار پاورسیم استفاده شد. تغییر قیمت سوخت تحویلی به نیروگاه ها متغیر سیاستی مدل است. نتایج حاصل از اجرای مدل نشان داد در صورت عدم اصلاح قیمت سوخت نیروگاه ها پیش بینی می شود قیمت بازار برق تا پایان دوره به 409 ریال بر هر کیلووات ساعت برسد. با اصلاح قیمت سوخت تحویلی به نیروگاه ها، قیمت بازار برق در پایان دوره با فرض نرخ های رشد 5 و 8 درصد به ترتیب به سطح 566 و 585 ریال بر هر کیلووات ساعت خواهد رسید. در بخش پایانی مقاله، اثر افزایش نرخ رشد اقتصادی و اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر روی قیمت بازار برق در قالب مدل پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفته است. با فرض نرخ های رشد 5 و 8 درصد، قیمت بازار برق به ترتیب به 611 و 641 ریال بر هر کیلووات ساعت در پایان دوره خواهد رسید.

مقاله ترجمه شده اصلاح استانداردهای حسابداری و قیمت گذاری حسابرسی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

این مقاله بر اصلاح استانداردهای حسابداری در چین در سال ۲۰۰۷ تمرکز دارد و تاثیر آن را بر تعادل قیمت گذاری در بازار حسابرسی بررسی می کند. ما دریافتیم که تمرکز بازار حسابرسی و احتمال صدور نظرات اصلاح ممیزی، به طور قابل توجهی تغییر نخواهد کرد، اما هزینه های حسابرسی پس از تصویب استانداردهای حسابداری جدید در چین به طور قابل توجهی افزایش می یابد. تجزیه و تحلیل عمیق تر نشان می دهد که (۱) اجرای استانداردهای حسابداری جدید چین مبتنی بر IFRS (CAS ها) ریسک بازار مواجه شده توسط شرکت های فهرست شده را افزایش داده است و در نتیجه حسابرسان با ریسک حسابرسی مواجهند، که این مساله باعث افزایش در هزینه های ممیزی می گردد، و (۲) درجه افزایش در هزینه های حسابرسی به طور مثبت به تفاوت تعدیل شده بین سود خالص با توجه به CAS قدیمی قبل از سال ۲۰۰۷ و CAS جدید بعد از سال ۲۰۰۷ مربوط می شود. بنابراین ما نتیجه گیری می کنیم که این اصلاحات تاثیر قابل توجهی در قیمت گذاری ممیزی در چین دارد.

کلید واژه ها: اصلاح استانداردهای حسابداری – بازار حسابرسی – ساختار صنعت – قیمت گذاری حسابرسی

ترجمه بخشی از مقاله انگلیسی

۶- نتیجه

این مطالعه به بررسی این مساله می پردازد که چگونه تغییر استانداردهای حسابداری در چین در سال ۲۰۰۷ تعادل قیمت گذاری حسابرسی را تحت تاثیر قرار داده است. از آنجا که حسابرسان کاربران مستقیم اطلاعات حسابداری هستند، این پرسش که آیا و چگونه تغییر در استانداردهای حسابداری بر ساختار صنعت و قیمت ممیزی تاثیر می گذارد، به طور یکسان تبدیل به یک نگرانی مشترک برای دانشگاهیان و دست اندرکاران کسب و کار شده است.

ما تاثیر تغییر در CAS بر قیمت گذاری حسابرسی را از سه بعد بررسی می کنیم: تمرکز بازار حسابرسی، تمایز محصولات حسابرسی و ریسک حسابرسی. نتایج نشان می دهد که هزینه های حسابرسی به میزان قابل توجهی پس از تصویب CAS جدید افزایش یافته است. با این حال، تغییر در استانداردهای حسابداری تمرکز بازار حسابرسی را به طور قابل توجهی افزایش نمی دهد، زیرا شرکت های حسابرسی بزرگ برتری در مقیاس نداشته اند و یا سهم خود را در بازار بیشتر افزایش داده اند. ساختار نظرات ممیزی (نسبت تعداد MAO ها به تعداد کل نظرات ممیزی) به عنوان محصول نهایی خدمات حسابرسی نیز به طور معنی داری تغییر نکرده است، و دلیل خاص این که چرا MAO ها در دوره نمونه صادر شده اند، به طور مستقیم با تغییر در CAS در ارتباط نیستند. بنابراین ما استدلال می کنیم که تغییر در CAS قیمت گذاری ممیزی را با توجه به تغییرات در ریسک حسابرسی تحت تاثیر قرار داده است.

ما تاثیر بالقوه تغییر در CAS را بر قیمت گذاری حسابرسی از دیدگاه ریسک افشای اطلاعات تجزیه و تحلیل کرده ایم. تغییر در استانداردهای حسابداری باعث می شود شرکت ها به افشای اطلاعاتی بپردازند که مربوط به ریسک بازار است، که ریسک افشای اطلاعات شرکت ها را افزایش می دهد. به عنوان یک نتیجه، حسابرسان با خطر حسابرسی بالاتری مواجهند و هزینه های بالاتری را به منظور جبران این خسارت مطالبه می کنند.

یک مفهوم مهم تحقیقات ما این است که افزایش در هزینه های حسابرسی در طول تغییرات استانداردهای حسابداری باید به عنوان هزینه های بالقوه اصلاح قوانین در نظر گرفته شود. با این حال، اگر چه هزینه های حسابرسی از دیدگاه یک شرکت منفرد افزایش می یابد، بهره وری تخصیص منابع بازار حسابرسی به طور کلی کاهش نمی یابد. دلیل آن این است که بازگشت نهایی همیشه برابر با هزینه نهایی در حالت تعادل است، و از این بابت است که افزایش ریسک حسابرسی ناشی از تغییر در استانداردهای حسابداری است و منجر به افزایش هزینه های حاشیه ای حسابرسی شده که افزایش هزینه های حسابرسی را در بر دارد. این است که، تغییر قوانین، به اندازه شکاف بین قیمت ممیزی و هزینه های حاشیه ای حسابرسی گسترش نیافته است، و منجر به بدتر شدن کارآیی تخصیص منابع بازار حسابرسی نمی شود. با این حال، افزایش در ریسک مورد انتظار حسابرسان ناشی از تفاوت بین استانداردهای حسابداری قدیمی و جدید باعث می شود که حسابرسان توجه بیشتری به ریسک ممیزی مرتبط با ارزش دارایی داشته باشند و به عنوان یک نتیجه هزینه های بالاتری را برای حسابرسی مطالبه نمایند. این مساله را می توان به عنوان یک سیگنال برای سرمایه گذاران برای توجه بیشتر به ریسک بازار فعالیت های عملیاتی شرکت های ذکر شده در یک حد معینی در نظر گرفت.

وضعیت بازار:‌ اصلاح بیت کوین و اتریوم هم‌زمان با جهش برخی آلت کوین‌ها

وضعیت بازار:‌ اصلاح بیت کوین و اتریوم هم‌زمان با جهش برخی آلت کوین‌ها

قیمت بیت کوین نتوانست خود را در بالای سطح ۴۳,۲۰۰ دلار تثبیت کند و زیر حمایت ۴۲,۰۰۰ دلاری معامله شد. در حال حاضر بیت کوین با کاهش قیمت تقریباً ۵ درصدی، تمایل دارد به زیر سطح ۴۱,۵۰۰ دلاری حرکت کند.

به گزارش کریپتو نیوز، اکثر آلت کوین‌های اصلی نیز روندی نزولی را تجربه می‌کنند. اتریوم با ۶ درصد کاهش به زیر ۲,۷۵۰ دلار رسید. ایکس‌آرپی (XRP) تقریبا ۶ درصد کاهش بها داشت و کاردانو نیز به زیر حمایت کلیدی ۰.۹ دلاری خود سقوط کرد.

وضعیت بازار:‌ اصلاح بیت کوین و اتریوم هم‌زمان با جهش برخی آلت کوین‌ها

کل سرمایه بازار در نمای ساعتی

قیمت بیت کوین

قیمت بیت کوین نتوانست بالاتر از سطوح حمایتی ۴۳,۲۰۰ دلار و ۴۲,۵۰۰ دلار باقی بماند و به زیر این سطوح حمایتی حرکت کرده تا جایی که زیر سطح ۴۲,۰۰۰ دلاری معامله می‌شود. پس از آن بیت کوین حمایت ۴۱,۰۰۰ دلاری خود را آزمایش کرد و اکنون در حال تثبیت قیمت در حوالی ۴۱,۴۰۰ دلار است. نزدیک‌ترین حمایت بیت کوین در محدوده ۴۱,۰۵۰ دلاری بوده و حمایت کلیدی بعدی نیز نزدیک سطح ۴۰,۰۰۰ دلاری است. در صورتی که قیمت بیت کوین این سطوح حمایتی را نیز پشت‌سر بگذارد، پس از آن با شتاب زیادی سقوط خواهد کرد.

اگر قیمت روبه‌رشد باشد، در نزدیکی سطح ۴۲,۰۰۰ دلاری با یک مقاومت مواجه هستیم. مقاومت کلیدی بعدی نزدیک به سطح ۴۲,۵۵۰ دلاری است و در صورتی که بیت کوین این مقاومت‌ها را پشت‌سر بگذارد با شتاب زیادی صعود خواهد کرد.

قیمت اتریوم

قیمت اتریوم نیز رو‌ به کاهش است و پس از عبور از حمایت ۲,۸۸۰ دلاری، با شتاب بیشتری سقوط کرد و اکنون به منطقه حمایتی ۲,۷۰۰ دلار نزدیک می‌شود. حمایت کلیدی بعد نزدیک به سطح ۲,۶۵۰ دلاری است که در صورت شکسته‌شدن آن قیمت ممکن است تا ۲,۵۰۰ دلار نیز کاهش یابد.
اگر قیمت اتریوم بخواهد روندی صعودی داشته‌باشد، در محدوده ۲,۸۰۰ دلاری با مقاومت اول خود روبه‌رو خواهد شد. در صورت پشت‌سر گذاشتن این مقاومت، اتریوم با سد ۲,۸۵۰ دلاری مواجه است.

قیمت آلت کوین‌ها

کاردانو نیز با شکست حمایت ۰.۹۲ دلاری خود، اکنون در حدود ۰.۹۰ دلار مقاله اصلاح قیمت معامله می‌شود. همچنین نشانه‌هایی برای افت قیمت تا ۰.۸۸ دلار نیز قابل مشاهده است. اگر خرس‌های بازار همچنان با قدرت در جهت کاهش قیمت‌ بکوشند، ممکن است قیمت کاردانو به زیر سطح ۰.۸۵ دلار نیز سقوط کند.

بی‌ان‌بی (BNB) نیز با کاهش ۳ درصدی قیمت به زیر حمایت ۴۰۰ دلاری خود سقوط کرد. این ارز دیجیتال در حال حاضر نزدیک به سطح حمایتی ۳۸۸ دلار معامله می‌شود. کاهش بیشتر ممکن است قیمت را به سطح ۳۶۵ دلار نیز ببرد.

سولانا نیز حمایت ۹۵ دلاری خود را با ۸ درصد کاهش قیمت پشت‌سر گذاشت. قیمت در حال حاضر به ۹۰ دلار نزدیک می‌شود. حمایت اصلی بعدی سولانا نزدیک به ۸۵ دلار است که به نظر می‌رسد این ارز دیجیتال قصد دارد سطح ۸۰ دلاری را نیز امتحان کند.

دوج کوین زیر حمایت ۰.۱۲۶۵ دلاری خود معامله می‌شود. در صورت امکان قیمت ممکن است حتی تا ۰.۱۲ دلار نیز کاهش یابد. اگر روند قیمت صعودی شود، حمایت اول نزدیک به ۰.۱۳۰ دلار و حمایت بعدی در ۰.۱۳۲ دلار قرار دارد.

ایکس‌آرپی (XRP) زیر سطح حمایتی ۰.۷۵ دلار معامله می‌شود. اکنون حمایت ۰.۷۲ دلاری آن هنوز پابرجاست؛ ولی در صورت شکست این حمایت قیمت تا ۰.۷۰ دلار نیز کاهش خواهد یافت.

بسیاری دیگر از آلت‌کوین‌ها نیز با بیش از ۵ درصد کاهش قیمت روبرو شده‌اند. در همین‌حال او‌کی‌بی (OKB) و ویوز (مقاله اصلاح قیمت WAVES) روند رو به رشدی داشته و با جهش ۱۰ درصدی در محدوده ۲۰ دلار معامله می‌شوند.

به‌طور کلی قیمت بیت کوین به‌سمت حمایت ۴۰,۰۰۰ دلاری کاهش پیدا می‌کند. اگر بیت کوین بتواند در بالای این حمایت باقی بماند، خطر کاهش قیمت پرشتاب، پیش‌روی آن خواهد بود.

مقاله اصلاح قیمت

مقاله بررسی اصلاح قیمت سوخت مصرفی نیروگاه‌ها بر میزان ظرفیت‌سازی و تولید برق در کشور: رویکرد پویایی سیستمی

مقاله بررسی اصلاح قیمت سوخت مصرفی نیروگاه‌ها بر میزان ظرفیت‌سازی و تولید برق در کشور: رویکرد پویایی سیستمی

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی اصلاح قیمت سوخت مصرفی نیروگاه‌ها بر میزان ظرفیت‌سازی و تولید برق در کشور: رویکرد پویایی سیستمی" مقاله ای است در 21 صفحه و با 26 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث بازار برق، ظرفیت نیروگاه‌ها، تولید انرژی الکتریکی، قیمت برق، پویایی سیستمی.پرداخته شده است

انتظار می‌رود اصلاح قیمت سوخت نیروگاه‌ها در بازار برق مقررات‌زدایی شده کشور به تغییرات قیمت در بازار برق، تغییرات تقاضای برق و در نتیجه تغییر در میزان ظرفیت‌سازی نیروگاه‌ها و تولید برق منجر شود. جهت سنجش کمی‌ آثار اصلاح قیمت سوخت نیروگاه‌ها بر ظرفیت‌سازی نیروگاه‌ها و تولید برق درکشور، در این مقاله جانب تولید و عرضه به‌ویژه چگونگی تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران به ایجاد ظرفیت‌های نیروگاهی جدید با توجه به ساختار هزینه‌های تولید در انواع نیروگاه‌ها با تأکید بر فرایند ارزیابی سودآوری سرمایه‌گذاری‌های نیروگاهی به‌تفصیل مدلسازی شده است. مدل پیشنهادی برای دوره (1398-1389) با استفاده از نرم‌افزار پاورسیم شبیه‌سازی شده و آثار قیمت سوخت مصرفی نیروگاه‌ها بر ترکیب انواع نیروگاه‌ها در صنعت برق مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس این نتایج، با افزایش قیمت سوخت مصرفی نیروگاه‌ها و با فرض تعیین قیمت برق در قالب مکانیزم بازار تجدیدساختار شده، ظرفیت نیروگاهی مورد نیاز نسبت به شرایط عدم‌افزایش قیمت سوخت نیروگاه‌ها کاهش محسوسی خواهد داشت. همچنین، پیش‌بینی می‌شود ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی، بادی و چرخه ترکیبی از رشد پیوسته‌ای برخوردار خواهد بود. در حالی‌که ظرفیت نیروگاه‌های بخاری کاهش می‌یابد و این نیروگاه‌ها جایگزین نیروگاه‌های بخاری می‌شوند.

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.