نحوه محاسبه شاخص کل


فرمول محاسبه شاخص کل بورس

محاسبه شاخص بورس یکی از روش‌هایی است که از آن برای انتخاب بهترین سهام استفاده می‌شود. . وضعیت عمومی قیمت سهام شرکت‌ها است و با استفاده از فرمول زیر محاسبه می‌شود. . در محاسبه شاخص کل هم نحوه محاسبه شاخص کل وزن، تمام شرکت‌های بورسی با وزنی برابر در محاسبه . ادامه.

Apr 21, 2020 — شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 40 درصد رشد داشته است، اما شاخص کل چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟ ادامه.

حال این که شاخص کل بورس چیست ، نحوه محاسبه آن از چه قرار است و اینکه امکان ریزش نحوه محاسبه شاخص کل شاخص بورس وجود دارد یا خیر و همچنین پیش بینی شاخص بورس را می توانید در این . ادامه.

Jun 15, 2018 — در گذشته شاخص کل بورس تهران از میانگین قیمت سهام شرکت‌های بورس به دست . موضوع این است که روش محاسبه شاخص بر مبنای چنین فرمولی میزان . ادامه.

حال روش و فرمول محاسبه شاخص کل بورس نیز بر همین اساس می باشد. بدین معنی که شاخص کل افزایش قیمت کلیه سهام های منتشر شده در بورس و همچنین تقسیم سود نقدی . ادامه.

Sep 7, 2020 — حالا روش و فرمول محاسبه شاخص کل بورس نیز بر همین شکل می‌باشد. به این معنی که شاخص کل افزایش قیمت کلیه سهام‌های منتشر شده در بورس و همچنین . شاخص کلوضعیت بازاربسته 16:0:5شاخص كل (هم وزن)ارزش بازار ادامه.

Nov 29, 2020 — و با شاخل کل بورس و شاخص بازار نحوه محاسبه شاخص کل بورس آشنا شوید، این مطلب را مطالعه کنید. . محاسبه شاخص کل: اگر بخواهیم شاخص کل را براساس فرمول بیان کنیم . ادامه.

Oct 29, 2016 — سرمایه‌گذاران بازار سهام می‌توانند از دو محل "سود نقدی" و "رشد قیمت سهام" منتفع شوند؛ از این رو شاخص کل بورس به سنجش بازدهی ناشی از تغییرات . ادامه.

برای محاسبه شاخص بورس می‌توان مطابق فرمول زیر عمل کرد: . در محاسبه شاخص کل هم وزن، تمام شرکت‌های بورسی با وزنی برابر در محاسبه شاخص نحوه محاسبه شاخص کل کل حضور دارند. ادامه.

حال روش و فرمول محاسبه شاخص کل بورس نیز بر همین اساس می‌باشد. بدین معنی که شاخص کل افزایش قیمت کلیه سهام‌های منتشر شده در بورس و همچنین تقسیم سود نقدی . ادامه.

چگونگي محاسبه شاخص کل، شاخص تابلوهاي اصلي و فرعي، شاخص صنعت و شاخص گروهها به شرح زير است: Index = ?(Pn * Qn )* 100/Base (فرمول لاسپيرز):. ادامه.

روش محاسبه شاخص این روزها محل بحث فعاالن بازار است. برخی بر این باورند. که شاخص کل بورس تهران بیشتر خط صعودی بورس را ترسیم می. کند، همچنین. گفته می . فرمولی میزان شتاب و سرعت رشد شاخص را بیشتر نشان می. دهد. برخی فعاالن. ادامه.

Apr 14, 2016 — و آیا رشد اخیر شاخص بورس ارتباطی به تغییر فرمول محاسبه آن دارد؟ در این میان یکی از کارگزاران بورس نحوه محاسبه شاخص کل بورس را مورد توجه ادامه.

Sep 7, 2020 — حالا روش و فرمول محاسبه شاخص کل بورس نیز بر همین شکل می‌باشد. به این معنی که شاخص کل افزایش قیمت کلیه سهام‌های منتشر شده در بورس و همچنین . ادامه.

Oct 25, 2020 — نحوه محاسبه شاخص قیمت کل. شاخص قیمت کل تعداد سهام یک شرکت به عنوان وزن قیمت‌ها در چگونگی تغییرات آن دارد. یعنی بر اساس بزرگی و کوچکی . ادامه.

Mar 2, 2014 — روش محاسبه شاخص این روزها محل بحث فعالان بازار است. برخی بر این باورند که شاخص کل بورس تهران بیشتر خط صعودی بورس را ترسیم می‌کند، . ادامه.

این شاخص، نماگر تغییرات قیمت کل بازار است و به صورت میانگین وزنی و با . بورس تهران اقدام به محاسبه شاخص قیمت برای هر صنعت می‌کند که همگی با فرمولی . ادامه.

از اصلي ترين شاخص هاي بورس اوراق بهادار تهران بوده و روش محاسبه. آن بر اساس فرمول السپيرز انجام مي شود. اين شاخص گوياي آن است. كه ارزش كل بازار نسبت به سال . ادامه.

Jump to شاخص کل (TEPIX) — در انتها نیز با شاخص‌ بورس تهران آشنا شده و نحوه محاسبه آن را تعیین خواهیم کرد. البته به غیر از شاخص کل به شاخص‌های دیگری که در . ردیفنام ادامه.

شیوه محاسبه شاخص کل. روش محاسبه شاخص ماهیتی ساده و روشن دارد و از تقسیم ارزش جاری بازار سهام در هر لحظه بر ارزش جاری بازار سهام در تاریخ مبداء ضرب در . ادامه.

از شاخص کل و دیگر شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهران می‌توان برای سنجش عملکرد سهام و . بنابر فرمول طراحی‌شده تغییر قیمت شرکت‌های بزرگتر که در عین حال سرمایه . بهاداری می‌توان بنابر نیاز و کارایی شاخص‌های بسیاری را تعریف و محاسبه نمود. ادامه.

عیدی و پاداش سالانه کارگران در سال 1400 چقدر است؟+ نحوه محاسبه عیدی

معاون روابط کار وزارت تعاون،‌ضوابط مربوط به میزان، نحوه، محاسبه و پرداخت عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار را ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه خبری صفحه اقتصاد، در ماه‌های پایانی سال بحث عیدی و پاداش سالانه کارگران در بنگاه‌ها داغ می‌شود.

در اجرای ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب 6 اسفند 1370 مجلس شورای اسلامی ضوابط مربوط به میزان، نحوه محاسبه و پرداخت عیدی و پاداش سالانه کارگران به شرح زیر اعلام می‌شود.

ماده 1- کلیه کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز (دو ماه) آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند.

به عنوان نمونه چنانچه مزد ماهانه کارگری 3،000،000 تومان باشد، مبلغ عیدی وی عبارت است از:

(مبلغ عیدی سالانه) 6،000،000 تومان = 2× 3،000،000 تومان (مزد ماهانه)

کف عیدی و پاداش سالانه ]کارگرانی که حداقل مزد بگیر هستند ( روزانه 885،165 ریال)[ به نسبت یک سال کار ، عبارت است از:

(کف مبلغ عیدی و پاداش سالانه) 53،109،900 ریال = (روز)60× 885،165 ریال (مزد روزانه)

تبصره 1- مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نبایستی از معادل نود روز (سه ماه) حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.

سقف مبلغ عیدی و پاداش کارگران، به نسبت یک سال کار ، عبارت است از:

(سقف مبلغ عیدی و پاداش سالانه) 79،664،850 ریال = (روز)90× 885،165 ریال (حداقل مزد روزانه)

(سقف مبلغ عیدی و پاداش سالانه 7،966،485 تومان = 3 × 2،655،495 تومان (حداقل مزد ماهانه)

تبصره 2- در کارگاه هایی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبلغ تعیین شده پرداخت می کنند، عرف کارگاه معتبر می باشد.

ماده2- کارگرانی که در طول سال از خدمت مستعفی، اخراج، بازنشسته شده و یا به نحوی از انحاء رابطه آنان با کارگاه قطع می شود و یا کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده اند، محق به دریافت عیدی و پاداش سالانه خواهند بود. مبلغ پرداختی به این کارگران می بایست به ماخذ شصت روز به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه گردد.

تبصره- مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده تجاوز نماید.

به عنوان مثال میزان عیدی و پاداش سالانه کارگری با مزد روزانه 1،00،000 ریال که به مدت چهار ماه در کارگاهی مشغول به کار بوده، عبارت است از:

20،000،000ریال = (ماه های کارکرد) × (روز)60 × 1،00،000ریال (مزد روزانه)

ماده 3- سقف عیدی و پاداش سالانه کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات کار تمام وقت کارگاه به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه می شود.

به عنوان مثال سقف عیدی و پاداش سالانه کارگری که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات کار تمام وقت به کار اشتغال دارد با مزد روزانه 1،000،000 ریال و33 نحوه محاسبه شاخص کل ساعت کار درهفته، عبارت است از:

67،500،000ریال = (ساعات کار هفتگی) × (روز)90 × 1،000،000 ریال (مزد روزانه)

ماده نحوه محاسبه شاخص کل 4- مزد مورد عمل در محاسبه وجوه عیدی و پاداش پایان سال برای کارگران کار مزدی عبارت از متوسط کارمزد دریافتی آنان برحسب مدت ایام کارکرد در سال است.

ماده 5- در مورد کارکنان ساعتی که حقوق ماهانه ثابت نداشته و دستمزد آنان در ماه متغیر می باشد برای محاسبه عیدی و پاداش، متوسط حقوق دریافتی آنان برحسب مدت ایام کارکرد در سال مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

ماده 6- رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار در صلاحیت مراجع حل اختلاف پیش بینی شده در فصل نهم قانون کار است.

واکنش کانون بانک‌های خصوصی به افزایش کارمزد پیامک تراکنش‌های بانکی

تراکنش بانکی,واکنش کانون بانک‌های خصوصی به افزایش کارمزد پیامک تراکنش‌های بانکی

در پی افزایش هزینه پیامک اطلاع‌رسانی تراکنش‌های بانکی در یک بانک خصوصی، کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی نسبت به این موضوع واکنش نشان داد.

در اطلاعیه کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی آمده است: «به‌ لحاظ انتشار چگونگی افزایش کارمزد ارسال پیامک اطلاع‌رسانی تراکنش‌های بانکی در رسانه‌های مختلف مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۸ و انتساب نادرست آن به این کانون، به اطلاع می‌رساند، حسب مفاد بخشنامه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتج از مصوبه بیست‌وچهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۹/۷/۳ هیأت عامل بانک مزبور، هزینه ارسال پیامک‌های بانکی نحوه محاسبه شاخص کل مبلغ ۳۰۰ ریال به اضافه هزینه پیامک یا آبونمان سالیانه متناسب با کارکرد مشتری تعیین گردیده است. از این رو بانک‌ها می‌توانند با توجه به تعداد تراکنش‌های انجامی مشتریان و هزینه‌های مرتبطه از جمله نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و اداری نسبت به هزینه‌یابی و مطالبه از مشتریان اقدام نمایند.

کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی پس از ابلاغ بخشنامه مزبور کوشش نمود تا با برگزاری جلسات متعدد با حضور نمایندگان کارشناس بانک‌ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و خصوصی هماهنگی لازم را با توجه به‌ متوسط هزینه‌های انجامی در این زمینه تعیین نماید.

چون علیرغم گذشت زمان مشکلات موجود در تمهید امکانات نحوه محاسبه شاخص کل الکترونیکی تعداد زیادی از بانک‌ها امکان یکسان‌سازی تعیین هزینه مربوطه را علیرغم افزایش شدید آن فراهم ننمود، لذا این امکان برای بانک‌ها به وجود آمد تا کارمزد مربوطه را حتی با اغماض بخشی از هزینه‌ها تعیین و به مشتریان اعلام نمایند و صرفاً بر اساس رضایت آنان اقدام نمایند؛ چراکه هزینه هر پیامک بر اساس قراردادهای منعقده با اپراتور اول مبلغ ۲۶۸ ریال و اپراتور ایرانسل مبلغ ۳۰۸ ریال (صرفاً برای تعداد مشخصی از حروف و اعداد) می‌باشد که در سال جاری حسب بند یک بخش ط تبصره بودجه سال ۱۴۰۱ مبلغ ۳۰ ریال جهت واریز به حساب خزانه به مبالغ مزبور اضافه شده است.

از آنجا که ارسال هر پیامک به منظور تراکنش‌های واریز و برداشت با توجه به تعداد حروف و اعداد حداقل شامل دو پیامک خواهد شد، از این رو هزینه هر پیامک برای مشتریان محترم صرف نظر از هزینه‌های سخت افزاری، نرم افزاری و اداری برای اپراتور همراه اول مبلغ ۵۹۶ =۳۰ +۲*۲۶۸ و برای اپراتور ایرانسل معادل ۶۷۶= ۳۰ +۲*۳۰۸ ریال برای بانک‌ها هزینه در بر خواهد داشت که دلیلی بر نادرستی خبرهای منتشره در این زمینه می‌باشد.

با توجه به اینکه ارسال پیامک‌ها و پرداخت هزینه اعلام شده از سوی هر یک از بانک‌ها به صرف اعلام موافقت و درخواست مشتریان انجام می‌گیرد و در صورت عدم رضایتمندی آنان نسبت به بهره‌مندی از خدمت مزبور، هیچ گونه هزینه‌ای به آنان تعلق نخواهد گرفت، اما مشتریان محترم بانک‌ها می‌توانند همچون گذشته از خدمات پیامک‌های ورود به اینترنت بانک، موبایل بانک، رمز دوم پویا و یا سایر پیام‌های مشابه آنها کماکان و رایگان بهرهمند گردند.»

طبق این گزارش، روز گذشته خبری مبنی بر اینکه نحوه محاسبه هزینه پیامک‌ها تغییر کرد، منتشر شد که ماجرا به این برمی‌گشت که بانک پاسارگاد به مشتریان خود اعلام کرده بود: «از ابتدای سال ۱۴۰۱ با توجه به بخشنامه بانک مرکزی و با عنایت به تعرفه جدید اپراتورهای تلفن همراه، کارمزد پیامک بر اساس تعداد پیامک واریز و برداشت نزد این بانک محاسبه و هر شش ماه یکبار به ازای هر پیامک ۹۰۰ ریال اخذ می‌شود.»

بانک مرکزی در واکنش به این موضوع اعلام کرد که هیچگونه بخشنامه‌ای مبنی بر افزایش هزینه پیامک بانک‌ها نداده و آخرین بخشنامه بانک مرکزی در این خصوص، آذر ۱۳۹۹ صادر شده و همچنان معتبر و لازم الاجراست.

همچنین بانک پاسارگاد نیز اعلام کرد که بانک مرکزی بخشنامه جدیدی برای کارمزد پیامک تراکنش‌های بانکی نداده و از آنجا که طبق بررسی‌ها، بالغ بر ۷۰ درصد مشتریان بانک پاسارگاد تراکنش‌های محدودی در حساب‌های خود داشته‌اند لذا روش محاسبه کارمزد ضرورتاً باید از آبونمان سالیانه به هزینه هر نحوه محاسبه شاخص کل تراکنش اصلاح می‌شد.

این بانک در ادامه گفته که روش عادلانه محاسبه هزینه‌های مشتریان اقتضا می‌کرد، عملکرد هر مشتری جداگانه مبنای محاسبه و اعمال کارمزد قرار گیرد که در این روش پیش‌بینی می‌شود هزینه بیش از ۷۰ درصد مشتریان کاهش یابد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.