ویژگی های عقود معوض


حق حبس در قرارداد – عدالت سرا

الزام به تحویل ملک معوض

الزام به تحویل ملک معوض: الزام به تحویل ملک معوض درخواستی می باشد که به سبب عقد معاوضه میان طرفین عقد و عدم انجام تعهد از جانب مالک ملک مطرح می شود. برای بررسی شرایط الزام به تحویل ملک معوض می بایست تعریفی در خصوص عقد معاوضه و شرایط مورد نیاز ارائه دهیم در ادامه با دفتر وکالت عدل جویان همراه باشید…

عقد معاوضه چیست؟

به موجب ماده 464 قانون مدنی:« قرارداد معاوضه عقدی است که در آن عوضین، مالی را در مقابل و در عوض مال دیگر اخذ می‌کنند بدون ملاحظه این‌ که یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد.»

ویژگی های قرارداد معاوضه عبارتند از:

 1. عقد معوض است، یعنی در قبال کالا مال یا کالای دیگر قرار دارد و قرارداد دوطرفه است.
 2. معاوضه عقد لازم است و برای فسخ اراده طرفین معامله نیاز است.
 3. معاوضه جز عقود تملیکی می باشد.
 4. داشتن حق حبس
 5. مشخص و معین بودن عو ضین شدن تعهد یک طرف منجر به بطلان تعهدات طرف مقابل می شود
 6. تلف قبل از قبض حق فسخ ایجاد می کند.

نتیجه آنکه در عقد معوض همیشه دو تعهد متقابل وجود دارد. تعهد هریک از طرفین نسبت به طرف دیگر عوض نامیده می شود. این تعهد در عقد معاوضه ملک، تعهد مالک به تحویل ملک به خریدار و تعهد خریدار به پرداخت ارزش مال یا انجام کار یا خدمات به مالک می باشد.

شرایط درخواست الزام به تحویل ملک

همانطور که در مقاله الزام به تحویل ملک معوض بیان گردید با انعقاد قرارداد معاوضه طرفین ملزم به انجام تعهداتی می شوند. حال اگر مالک با وجود انجام تعهد خریدار مبنی بر پرداخت ارزش ملک اقدام به انتقال سند به نام خریدار نکند، خریدار می تواند با جمع آوری مدارک لازمه و طرح درخواست الزام به تحویل ملک در دادگاه صالح مالک را به انجام تعهد خویش اجبار نماید.

الزام به تحویل ملک معوض

مدارک و منضمات لازم :

مدارک و منضمات لازم برای طرح دعوی حقوقی الزام به تحویل ملک برای وکیل ملکی عبارتند از:

 • ارائه قرارداد معاوضه و نیز تصویر مصدق سند مالکیت
 • همراه داشتن کارت ملی به منظور احراز هویت
 • در صورت موجود بودن شهود، استماع شهادت آنان
 • درخواست تحقیق محلی در صورت نیاز

نمونه قرارداد معاوضه

ماده 1- طرفین قرارداد: معاوض: خانم/آقای …………………………. فرزند …………………… به شماره شناسنامه …………. کدملی ……………………… شماره تلفن ثابت ………………………. همراه …………………… آدرس …………………………………………………

که از طرف متعاوض به معاوض در برابر عوض داده شده انتقال می‌یابد.

ماده 3- ارزش عوضین: مبلغ ……………………………… ریال معادل ……………………… تومان است و طرفین اقرار نمودند که هیچ‌گونه وجه یا مالی به عنوان مابه‌التفاوت ارزش عوضین به یکدیگر تأدیه یا تسلیم ننموده‌اند و هر گونه دعوای احتمالی را در این خصوص اسقاط کرده و به صلح خاتمه می‌دهند.

ماده 4- فسخ قرارداد: طرفین کلیه خیارات از جمله خیار عیب و غبن هر چند فاحش و افحش را از خود ساقط نمودند.

ماده 5- وثیقه‌ها و تضمین‌ها: معاوض/متعاوض متعهد گردید جهت تضمین انجام تعهدات خود یک فقره چک/سفته به شماره ………………………… مبلغ ……………………………… ریال معادل ……………………… تومان به عهده بانک ………………………… به معاوض/متعاوض تحویل دهد.

ماده 6- شروط قرارداد:

1- کالای مورد عوض در تاریخ …………………………. به متعاوض تحویل داده خواهد شد و رسید عادی متعاوض برای اثبات آن کفایت می‌نماید.

2- کالای مورد معوض نیز در تاریخ …………………………. به معاوض تحویل داده خواهد شد و رسید عادی معاوض برای اثبات آن کفایت می‌نماید.

ماده 7- حوادث غیرمترقبه: در صورت بروز حوادث غیرمترقبه که اجرای قرارداد را مختل نماید، پس از رفع حادثه مذکور، هر یک از طرفین مکلف است که در اسرع وقت نسبت به ایفاء تعهدات قراردادی خویش اقدام نماید.

ماده 8- حل اختلاف: در صورت بروز اختلاف در تعبیر مفاد قرارداد و یا نحوه اجرای آن، موضوع بدواً از طریق مذاکره و سازش حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم حصول سازش، موضوع به داوری خانم/آقای………….به آدرس ………………..ارجاع و نسبت به حل و فصل آن از این طریق اهتمام ورزیده می‌شود و در غیر این صورت به مراجع قضایی مراجعه خواهد شد.

ماده 9- نسخه‌های قرارداد: این قرارداد مشتمل بر نه ماده در تاریخ ……. به تعداد … نسخه با اعتبار واحد تنظیم و تمام مفاد و مندرجات آن مورد قبول طرفین واقع گردید.

تفاوت عقد معاوضه با عقد بیع؛ با وجود اینکه عقد بیع و معاوضه شباهت های بسیاری به یکدیگر دارند ولی از تفاوت هایی برخوردارند که مهم ترین آن ها عبارتند از:

1- معامله در بیع در قبال پول رایج انجام می شود ولی در عقد معاوضه علاوه بر پول، در قبال دریافت کالا و خدمات نیز این عقد منعقد می شود.

2- در عقد بیع خیارات مختص این عقد وجود دارد، که نه تنها در معاوضه بلکه در سایر عقود نیز جایی ندارند. این خیارات عبارتند از: خیار مجلس، خیار حیوان و خیار تاخیر ثمن.

3- حق شفعه در بیع راه دارد ولی در معاوضه امکان استفاده از این حق وجود ندارد.

معاوضه نامه چیست؟

امروز قصد داریم به کمک تیم مشاورمون در خصوص معاوضه نامه با یکدیگر صحبت کنیم. تا انتهای مطلب ما را همراهی کنید. عقد معاوضه یکی از عقودی است که در ماده ۴۶۴ قانون مدنی به آن اشاره شده است. در قرارداد معاوضه هر یک از دو طرف قرارداد مالی را به طرف مقابل داده و مال دیگری را از هم اخذ می‌کنند. مثلا اگر شما باغ سیبی دارید، سیب های خود را به طرف مقابل می دهید. طرف ویژگی های عقود معوض مقابل هم که دارای باغ پرتقال است، به همان میزان یا به قدری متفاوت به شما پرتقال تحویل می دهد. همین مثال ها را با این مبنا می‌توانید در قراردادهای ملکی در نظر بگیرید. مثلا الف ملک خود را با ملک ب عوض می‌کند. قرارداد معاوضه یک سری ویژگی های حقوقی دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

ویژگی های عقد معاوضه و تفاوت های آن با عقد بیع

قرارداد معاوضه همواره یک نوع عقد معوض از نظر حقوقی محسوب می‌شود. منظور ما از معوض بودن معاوضه این است که قرارداد مطروحه باید به صورت دو طرفه باشد. همچنین یک کالا در مقابل کالای دیگر وجود داشته باشد. عقد معاوضه یک عقد جایز نیست. بلکه عقدی لازم است. عقود لازم به عقدهایی گفته می‌شود که امکان فسخ قرارداد به شکل یک طرفه برای طرفین قرارداد وجود نداشته باشد. این قرارداد جزء عقود تملیکی می‌باشد. یعنی این که هر کدام از طرفین قرارداد یک چیز دیگری را در قبال آن چه که می‌دهند، دریافت می‌کنند.

قرارداد معاوضه که از طریق معاوضه نامه انجام می‌شود با عقد بیع متفاوت است. البته نمی توان شباهت های موجود بین عقد معاوضه و عقد بیع را انکار کرد. یکی از تفاوت های دو عقد مذکور در این است که در بیع مبادله ی کالا با پول انجام می‌شود. در حالی که در عقد معاوضه چنین نیست. در عقد بیع خیاراتی وجود دارند که در عقد معاوضه وجود ندارند. تفاوت‌های دیگری نیز وجود دارند که خارج از حوصله‌ی بحث ما می‌باشد.

ویژگی های عقود معوض

حق حبس در قرارداد

حق حبس در قرارداد چیست؟

حق حبس در قرارداد به این معناست که هر یک از طرفین بر اساس این حق، می تواند اجرای تعهد خود را منوط به اجرای تعهد طرف مقابل نماید. بطور مثال کسی که خانه ای را بفروش می رساند، میتواند تحویل خانه را منوط به پرداخت تمامی ثمن معامله نماید.

قانون مدنی در ماده ٣٧٧ حق حبس ویژگی های عقود معوض را بدین نحو بیان نموده است:

“هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر این که مبیع یا ثمن ‌موجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع ویژگی های عقود معوض یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.”

مطابق با نظریه اکثریت حقوقدانان، ماده فوق الذکر مختص عقد بیع نمی باشد و در تمامی عقود معوض و قراردادها میتواند اعمال گردد.

نکته قابل ذکر این است که اعمال و اجرای حق حبس نیازمند مراجعه به دادگاه و طرح دعوا نمی باشد و در واقع نوعی دفاع محسوب می گردد. به این معنا که بطور مثال اگر شخص الف آپارتمانی را به شخص ب بفروشد و تا زمانی که شخص ب تمامی ثمن معامله را پرداخت ننماید، ملک را به او تحویل ندهد، در صورتی که شخص ب دعوایی را تحت عنوان الزام به تحویل مبیع در دادگاه مطرح نماید، شخص الف در مقام دفاع می تواند اعلام نماید که از حق حبس مزبور در ماده ٣٧٧ قانون مدنی استفاده نموده و تا زمانی که ثمن معامله پرداخت نشود، ملک را تحویل نخواهد داد و یا اینکه شخص الف نیز میتواند دعوای متقابل مبنی بر الزام شخص ب به پرداخت ثمن مطرح نماید، در اینصورت دادگاه، هر دو را محکوم به الزام به ایفای تعهد می نماید.

ویژگی های و شرایط ایجاد حق حبس

جهت ایجاد حق حبس وجود شرایط ذیل لازم می باشد:

١) حق حبس مختص عقود معوض می باشد که دو تعهد در مقابل یکدیگر قرار دارند اعم از اینکه آن دو انجام عملی باشند، یا دو مال باشند و یا تعهد به انجام کاری در قبال دریافت پول و … . بطور مثال تعهد به بافتن یک فرش در قبال دریافت پول.

نکته قابل ذکر این است که در عقود غیر معوض بدلیل اینکه فقط یک تعهد وجود دارد، حق حبس وجود ندارد. بطور ویژگی های عقود معوض مثال اگر کسی کالایی را بخرد و بعد بدلیل معیوب بودن کالا، بیع را فسخ نماید، چون فسخ، یک ایقاع یکطرفه است پس حق حبسی برای هیچ یک ایجاد نمی گردد. اما اگر هر دو طرف قرارداد با یکدیگر توافق کنند که قراردادی را اقاله نمایند (بر هم بزنند) در این شرایط حق حبس ایجاد می گردد.

٢) حق حبس فقط در تعهدات اصلی و یا عوضین اصلی قرارداد بوجود می آید نه در تعهدات فرعی.

بطور مثال در قرارداد اجاره، تعهد اصلی موجر، تحویل عین مستاجره است و تعهد اصلی مستاجر، پرداخت اجاره بها ماهیانه می باشد و مستاجر نمیتواند پرداخت اجاره بها را موکول به این مساله نماید که بطور مثال عنوان کند که تا موجر ملک را نقاشی نکند، او از پرداخت اجاره بها امتناع ورزد اما میتواند پرداخت اجاره بها را موکول به تحویل عین مستاجره نماید.

٣) هر دو تعهد موجود در قرارداد، می بابست حال باشند، یعنی اینکه زمان انجام هر دو تعهد فرارسیده باشد و موجل نباشند.

فی الواقع اگر یکی از تعهدات حال باشد و دیگری موجل (مدت دار) باشد، در این شرایط حق حبس بوجود نمی آید. بطور مثال در خرید خودرو اگر خریدار ملزم شده باشد که در لحظه انجام معامله نقداً تمامی ثمن را بپردازد اما فروشنده متعهد شود که ظرف یک هفته بعد، خودرو را تحویل دهد در این شرایط حق حبس بوجود نمی آید چرا که یکی از تعهدات موجل است.

در فرضی که انجام هر دو تعهد موجل باشد. بطور مثال مطابق با مورد فوق الذکر، اگر پرداخت ثمن و تحویل خودرو هر دو یک هفته بعد از امضای قرارداد باشد، در ویژگی های عقود معوض اینصورت در لحظه عقد، حق حبس بوجود نمی آید چرا که در آن لحظه موجل است اما بعد از منقضی گشتن مدت یک هفته، حق حبس بوجود می آید چرا که هر دو تعهد حال شده است.

در شرایط دیگری ممکن است که انجام هر دو تعهد موجل باشد اما زمان آنها متفاوت باشد. در مثال فوق الذکر فروشنده متعهد شود که یک هفته بعد از قرارداد، خودرو را تحویل دهد و خریدار دو هفته بعد از قرارداد، مبلغ را پرداخت نماید در این فرض فروشنده که انجام تعهدش زودتر می باشد نمی تواند آن را انجام ندهد تا خریدار تعهدش را انجام دهد.

حق حبس در قرارداد

حق حبس در قرارداد – عدالت سرا

اجرای تعهد و حق حبس

نکته مهم این است که اگر متعهد، به میل خودش تعهدش را انجام دهد، دیگر حق حبس او از بین میرود. بطور مثال اگر فروشنده قبل از موعد تعهد خود، خودرو را تحویل دهد، حق حبس او از بین میرود.

اگر یکی از طرفین قرارداد نیمی از تعهد خود را انجام دهد، باز هم حق حبس برای طرف مقابل وجود دارد مثلا اگر خریدار اتومبیل، بیست میلیون از سی میلیون ثمن معامله را پرداخت نموده باشد، فروشنده می تواند تا زمانی که الباقی ثمن (ده میلیون) پرداخت نشده از تحویل اتومبیل خودداری نماید.

ساقط نمودن حق حبس در قرارداد

طرفین قرارداد می توانند بطور صریح یا ضمنی حق حبس خود در قرارداد را ساقط نمایند. اسقاط ضمنی حق حبس در قرارداد به این معنی می باشد که اگر یکی از طرفین قرارداد برای انجام تعهد خود، مدتی را مشخص کرده باشد، حق حبس خود را بطور ضمنی ساقط نموده است مگر ویژگی های عقود معوض اینکه هر دو تعهد، موجل و زمان انجام آنان، یکی باشد.

هم چنین در صورتی که عرف یا قانون مقرر نموده باشد، که تعهد یکی از طرفین زودتر انجام شود، حق حبس او ساقط می شود. بطور مثال پرداخت دستمزد یک راننده می بایست بعد از رسیدن مسافر به مقصد انجام گیرد و راننده نمیتواند از رساندن مسافر خودداری کند تا زمانی که دستمزد او پرداخت شود.

مستندات قانونی مرتبط

چنانچه در یک عقد بیع پرداخت ثمن و تسلیم مبیع (هر دو) موجل باشد اعم از اینکه مواعد همزمان یا متفاوت باشد. چنانچه موعد اجرای تعهدات هر یک از طرفین قرارداد حال شده باشد و یک طرف دعوی الزام به ایفای تعهدات طرف مقابل را طرح نماید و خوانده دعوی بدون طرح دعوی متقابل یا مرتبط دلیل عدم ایفای تعهد خویش را امتناع خواهان از انجام تعهد خود اعلام نماید در فرض اثبات ادعای هر یک دادگاه چه رایی صادر خواهد نمود؟ ۱- صدور حکم برابر خواسته و عدم تاثیر استناد به حق حبس. ۲- صدور حکم برابر خواسته و موکول نمودن اجرای حکم به ایفای تعهد از طرف خواهان به استناد حق حبس. ۳- صدور حکم به بطلان دعوی یا قرار عدم استماع دعوی به استناد حق حبس؟

بنا به مستنبط از ماده ۳۷۷ قانون مدنی، شرط پیدایش حق حبس منوط به وجود تعهدهای اصلی و متقابل است و در تمامی عقود معوض قابل تسرّی بوده و هر یک از طرفین عقد می تواند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد متقابل کند، مشروط بر این که دو تعهد حال باشد؛ به علاوه ادعای حق حبس از جانب خوانده با توجه به مفاد ماده ۱۴۲ ق.آ.د.م دفاع از دعوی اصلی محسوب شده و نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و در صورت پذیرش دفاع خوانده دادگاه مبادرت به افشای رأی نموده و اجرای آن را منوط به ایفای تعهد متقابل می نماید. مانند پذیرش دعوی الزام به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال ملک که منوط به پرداخت باقی مانده ثمن معامله می شود.

بر اساس نظریات اکثر حقوق دانها و فقهای مشهور حق حبس مختص عقد بیع نبوده بلکه در کلیه عقود معوض جاری و قابل اعمال است و ویژگی های عقود معوض برابر ماده ۳۷۷ قانون مدنی حال بودن موعد تعهدات شرط اعمال حق حبس می باشد بر مبنای وحدت ملاک حال شدن تعهدات، در نتیجه تعهداتی که در ابتدا موجل بوده لیکن اجل آن فرارسیده باشد نیز قابلیت اعمال و استناد خواهد داشت بنابراین در فرض سوال علی الاصول عقیده بر این است که دادگاه در صورت حال شدن تعهدات طرفین باید برابر خواسته مبادرت به صدور حکم نموده ولی اجرای حکم را به ایفای تعهد از طرف خواهان (طرف مقابل) منوط نماید به عبارتی اصل همبستگی تعهدات و رعایت عدالت معاوضی ایجاب می نماید که یک طرف قرارداد چنانچه با عدم ایفای تعهد طرف مقابل مواجه شود حق امتناع از انجام تعهد خویش را دارد، اعمال اصل همبستگی تعهدات دفاع متقابل تلقی و الزاماً نیاز به تقدیم دعوی تقابل یا مرتبط ندارد.

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.

همه چیز درباره عقد بیع

قبل از اینکه وارد بحث شویم، لازم است معنای چند واژه معلوم شود تا مطالب بهتر درک شوند:

 1. بیع: منظور خرید و فروش است.
 2. بایع: نام دیگر فروشنده است.
 3. مبیع: مورد معامله را گویند.(اطلاعات بیشتر در وکیل الزام به تحویل مبیع )
 4. ثمن: آنچه که در ازای مورد معامله داده میشود که معمولاً پول است.
 5. عین: شیء خارجی و قابل لمسی که قابل مشاهده ویژگی های عقود معوض است.
 6. مال کلی: مالی است که فی ‌الحال وجود خارجی ندارد و صرفاً براساس جنس، وصف و مقدار معامله می‌شود.
 7. حال: همین حالا و اکنون و بدون هیچ قید زمانی
 8. موجل: مدت‌دار و تعیین زمان برای آینده
 9. مبیع معین یا ثمن معین: ویژگی های عقود معوض منظور مبیع یا ثمنی است که موجود و قابل اشاره است. مثلاً آن اتومبیل یا آن گوشی تلفن همراه
 10. قوه قاهره: عواملی قهری و جبری هستند که خارج از اراده انسان است مانند سیل، طوفان، زلزله

عقد بیع

ماهیت عقد بیـع

عـقد بیـع به بیان ساده عقدی است که در آن مالی به مالکیت خریدار درمی‌آید و در قبال آن، خریدار مابه‌ازایی باید به فروشنده پرداخت کند که به ملکیت فروشنده وارد میشود.

ویژگی عقد بیع

عـقد مهم بیع دارای ویژگی‌هایی از قرار ذیل است:

 1. بیع عقد تملیکی است؛ یعنی به محض انعقاد قرارداد بیع، اصولاً خریدار مالک مبیع خواهد شد.
 2. بیع عقدی معوض است؛ یعنی اینکه فروشنده و خریدار باید مبیع و ثمن را با یکدیگر مبادله کنند.

انواع بیع

بیع بر 4 قسم است:

 1. هم مبیع حال باشد و هم ثمن حال باشد؛ یعنی ویژگی های عقود معوض به محض انعقاد عقد بیع، فروشنده مبیع را به خریدار و خریدار ثمن را به فروشنده بپردازد که به آن بیع نقد می‌گویند. در حقوق ایران اصل بر نقد بودن بیع است مگر اینکه در قرارداد یا عرف برای تسلیم مبیع یا پرداخت ثمن، موعدی تعیین گشته باشد.
 2. اگر مبیع مؤجل و ثمن حال باشد که بیع سلم یا سلف نامیده می‌شود. مثلاً قرارداد پیش‌ خرید خودرو که هنوز خودرویی تولید نشده است ولی ثمن معامله بطورکامل پرداخت شده است.
 3. مبیع حال است و ثمن موجل است. مثلاً توافق شده باشد که خریدار 200میلیون ثمن را 2ماه بعد از انعقاد عقد بیع بپردازد که به آن بیع نسیه می‌گویند.
 4. هم مبیع و هم ثمن مؤجل می‌باشد. مثلاً پیش ‌فروش 100 دستگاه تلفن همراه هوشمند در مقابل 1 میلیارد تومان که توافق شده است که هم فروشنده و هم خریدار 2ماه بعد از انعقاد عـقد بیع، آن را به طرف مقابل تسلیم کنند که به آن بیع کالی به کالی می‌گویند.

حکم جالب ضمان معاوضی در عقد بیع

اگر مبیع معین قبل از تسلیم در دست فروشنده، در اثر قوه قاهره، نابود شود یا ثمن معین قبل از تسلیم در دست خریدار، در اثر قوه قاهره، نابود شود عقد بیع منفسخ خواهد شد. بعبارت دیگر اینکه چنانچه مبیع معین قبل از تسلیم به خریدار تلف شده باشد، فروشنده دیگر نمی‌تواند ثمن را از خریدار بخواهد و اگر ثمن معین قبل از تسلیم به فروشنده نابود گشته باشد، خریدار نمی‌تواند مبیع را از فروشنده مطالبه کند. مثلاً خانه‌ای در قبال مبلغ 2 میلیارد تومان فروخته شود و خانه قبل از تسلیم در اثر زلزله ازبین‌برود. فروشنده دیگر حقی بر آن 2 میلیارد پول نخواهد داشت.

حق حبس در عقد بیع چگونه است؟

حق حبس از قواعد مربوط به عقود معوض است که عـقد بـیع نیز جزء این عقود است. بنابراین بایع می‌تواند مبیع را به مشتری ندهد تا ثمن را بگیرد و مشتری نیز می‌تواند ثمن را نپردازد تا مبیع را از بایع تحویل بگیرد.

اگر قرارداد بیع بواسطه عدم اهلیت طرفین باطل باشد، ثمنی که در اختیار بایع است، چه حکمی دارد؟

کسی که در نتیجه قراردادی باطل، مالی را در اختیار گرفته است، همانند غاصب است و اگر مال در دست او نابود شود، باید مثل یا قیمت آن را به مالک بپردازد.

تنظیم قرارداد

عقد یا قرارداد عبارت است از توافق­ مکتوب بین دو یا چند نفر جهت انجام کاری خاص یا معاملۀ کالا، که در آن تعهدات، حقوق و شرایط هر یک از طرفین به تفصیل بیان شده است. در قرارداد، قانون شرایط را تعیین نمی­کند و طرفین قرارداد بر اساس منافع خود شرایط آن را معین می­کنند. البته این شرایط نباید به گونه­ای باشد که به جامعه یا فرد دیگری آسیب برساند. به­طورکلی، عقود و قراردادها دو نوع ­اند:

عقود معوض: یعنی به ازای انجام خدمات یا ارائۀ کالای خاصی، وجهی پرداخت می­شود، مانند بیع، اجاره، معاوضه و . .

عقود غیر معوض: یعنی در ازای خدمات بهایی پرداخت نمی­شود، مانند هبه، صلح و . .

تنظیم قرارداد کاری

معمولا در کسب و کار، قرارداد کار بین کارفرما (صاحب کار) و کارگر (ارائه­ دهندۀ خدمت) منعقد می­گردد و در آن تعهدات و مزایای هر یک از طرفین نوشته شده است. وجود یک قرارداد خوب و عادلانه، نقش بسزایی در ایجاد اعتماد و تحکیم روابط بین طرفین دارد. عدم وجود چنین قراردادی ممکن است مشکلاتی بوجود آورد چرا که اولا، اعتماد لازم بین طرفین شکل نمی­گیرد و ثانیا، در صورت بروز اختلاف، ممکن است حقوق یکی از طرفین ضایع شود.

تأثیر قرارداد حرفه ای در موفقیت فعالان اقتصادی

با گسترش اینترنت و اضافه شدن بازارهای مجازی به تعاملات اقتصادی باید در تنظیم قرارداد بسیار حساس و دقیق بود. همان­طور که قبلا اشاره شد، قرارداد بین افراد منعقد می­گردد و باید به صورتی تنظیم شود که منافع هر یک از طرفین حفظ شود. بنابراین، تنظیم­ کنندۀ آن باید یک فرد یا مؤسسۀ حرفه ­ای باشد.

ویژگی­ های یک قرارداد حرفه ای

هدف اصلی افراد از تنظیم قرارداد این است که به آثاری که از آن حاصل می­شود، دست یابند. بنابراین، مفاد آن باید طوری نوشته شود، که هیچ ابهامی در آن وجود نداشته باشد. برای حصول این مقصود در تنظیم قرارداد پنج ویژگی باید مد نظر قرار گیرد:

 • شفافیت: با توجه به اینکه هدف هر یک از طرفین قرارداد دستیابی به مزایای خاصی است، مشخص کردن دقیق حقوق و تعهدات طرفین باعث هموارتر شدن مسیر همکاری و کاهش سوءتفاهم­ها و اختلافات می­شود.
 • قاطعیت: در انعقاد قرارداد، علیرغم اینکه هر یک از طرفین انگیزه و منافع خاص خود را دنبال می­کند، باید از نتیجه و ماحصل قرارداد کاملا آگاه باشد.
 • کامل بودن: یک قرارداد خوب باید دربردارندۀ پاسخ تمام سؤالات احتمالی درمورد رابطۀ طرفین، حقوق و تعهدات­شان و همچنین نحوۀ حل مشکل در صورت بروز اختلاف باشد.
 • قابل فهم بودن قرارداد: قرارداد باید طوری نوشته شده باشد، که هم برای طرفین و هم برای شخص ثالث به­عنوان داور یا قاضی روشن و قابل درک باشد.
 • اعتماد: در هر رابطه­ای، درصدی ریسک وجود دارد. یکی از راه­های کاهش ریسک و ایجاد اعتماد، نوشتن پیش­نویس قرارداد است. با این کار طرفین می­توانند اهداف و انگیزه­های همدیگر را ارزیابی نموده و با اعتماد بیشتری تصمیم بگیرند.

انواع قراردادها و ویژگی­های آنها

در این بخش به بررسی برخی از قراردادهای پرکاربرد و ویژگی­ های آنها می پردازیم.

قرارداد دولتی

به آن دسته از قراردادهایی اطلاق می­شود که دستگاه­های اجرایی جهت تأمین منافع عمومی جامعه و براساس اصول و تشریفات خاصی با اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد می­کنند. در این نوع قراردادها یک طرف حتما شخصیت حقوقی عمومی است. طبق قوانین حاکم بر این قراردادها، سازمان­های اداری همواره در موقعیت ترجیحی نسبت به طرف دیگر قرارداد قرار دارد.

این قراردادها دو دسته اند:

 • قرارداد اداری مانند استخدام پیمانی، که تابع قوانی خاص و حقوق عمومی است.
 • قراردادهای غیر اداری مانند رهن، اجاره و برخی خرید و فروش­ها، که تابع احکام خصوصی مدنی و تجارت است.

قرارداد کار

قراردادی که بین کارگر و کارفرما منعقد می­گردد و طبق آن، کارگر در قبال دریافت دستمزد کار می­کند. ویژگی­های اصلی این نوع قرادها عبارتند از:

 • معین بودن: به این معنی که نام معینی داشته باشد و برای انعقاد آن قواعد خاصی در نظر گرفته شده باشد.
 • رضایی و غیرتشریفاتی بودن: یعنی برای انعقاد آن انجام تشریفات خاصی لازم نیست و می­توان آن را هم به صورت شفاهی و کتبی منعقد کرد.
 • معوض بودن آن: یعنی کارگر در ازای کار اجرت دریافت می کند و کارفرما در ازای پرداخت پول، خدماتی دریافت می­کند.

قرارداد بانکی

به قراردادی که بین بانک و اشخاص منعقد می­گردد، اطلاق می­شود. از میان قراردادهای بانکی می­توان به سپردۀ مدت­دار، قرض الحسنه، مشارکت مدنی، مضاربه، جعاله و . اشاره کرد.

قرارداد خصوصی

همان­طور که اشاره شد، هدف از انعقاد قرارداد، شکل قانونی دادن به روابط و تعاملات بین افراد است تا از بروز اختلافات آتی جلوگیری شود. اکثر این قراردادها «عقود معین» هستند که در قالب قوانین وضعی تعیین شده­اند، مانند بیع، اجاره، و. . در مواردی که قراردادها و آثار مترتب بر آنها به ­طور صریح در قانون پیش­ بینی نشده باشد، افراد می­توانند بر اساس ماده 10 قانون مدنی، اقدام به انعقاد « قرارداد خصوصی » کنند. به این قراردادها «عقود نامعین» گفته می­شود. طرفین این قرارداد باید نام و قواعد حاکم بر آن را مشخص کنند. این قواعد باید در چارچوب قوانین باشد. قراداد خصوصی، مانند تمام قراردادهای دیگر الزام­آور است.

داوری در قرادادها

داوری به معنی واگذاری حل اختلاف ایجاد شده به یک یا چند شخص تعیین شده از طرف طرفین است. این شخص/اشخاص، که به آنها «داور» گفته می­شود، خارج از دادگاه به اختلاف پیش­آمده رسیدگی می­کنند. طرفین قرارداد می­توانند حین انعقاد قرارداد اصلی، داور/داوران را مشخص کنند و در آن درج نمایند یا در قراردادی جداگانه نسبت به تعیین آنها اقدام نمایند.

مشاورۀ حقوقی قرادادها

تنظیم قرارداد یکی از مشکل­ترین و حساس­ترین اعمال حقوقی است. گاهی یک واژۀ ساده در متن قرارداد می­تواند به زیان یکی از طرفین تمام شود. لذا اگر می­خواهید در قراردادهای خود با شکست و یا ضرر مواجه نشوید و به تمامی اهداف مد نظر خود برسید، حتما با یک وکیل متخصص در امور قراردادها مشورت کنید. وکیل می­تواند در تنظیم یک قرارداد حرفه­ای و جلوگیری از بروز دعاوی ناشی از آن کمک بسزایی به شما کند.

اهمیت تنظیم قراردادهای حرفه ­ای

در جوامع امروزی، با گسترش و پیچیدگی روابط در حوزه­های مختلف مالی، تجاری، فرهنگی، اجتماعی و . ، دیگر انعقاد قرارداد به­صورت سنتی دیگر نمی­تواند پاسخگوی نیازها و تأمین­کنندۀ حقوق اشخاص باشد. لازم به ذکر است که صِرف آشنایی با اصول و مفاهیم حقوقی نیز نمی­تواند راه­گشا باشد. بنابراین، بهتر است اشخاص و شرکت­ها، پیش از انعقاد قرارداد یک وکیل/ مؤسسۀ حقوقی قَدَر و حرفه­ای بیایند تا آنها را در مراحل مختلف قرارداد همراهی کند.

خدمات تنظیم قرارداد آنی مشاور

در ایران مؤسسات و مراکز مختلف خدمات فضایی وجود دارد که انتخاب را برای انسان مشکل سازد. «آنی مشاور» نخستین و جامع­ترین سامانۀ مشاورۀ حقوقی در زمینه­های مختلف در ایران است. این مجموعه دارای ویژگی­های زیر است:

 • کادر مجرب و کارکشته در تمامی زمینه­های حقوقی و کیفری.
 • داشتن تجربه و تبحر بالا در حوزه قراردادها.
 • داشتن تجربه­ای طولانی در عرصه ارائه انواع خدمات قضایی.
 • داشتن استاندارد فنی بالا جهت حفظ حریم شخصی کاربران و امنیت اطلاعات.
 • آسان و کم هزینه بودن برقراری ارتباط با مشاوران و کارشناسان.

با توجه به موارد فوق الذکر، آنی مشاور یکی از بهترین، مقرون به صرفه ­ترین و مطمئن ­ترین مراکز ارائه خدمات قضایی محسوب می­شود. اشخاص می­توانند با خیالی آسوده پیگیری امور قضایی خود، از قبیل تنظیم قرارداد ، رسیدگی به دعاوی ناشی از قرارداد و . را به این مجموعه بسپارند و از کیفیت و نتیجه کار مطمئن باشند.

کارشناسان و وکلای دادگستری متخصص در تنظیم قراردادها در گروه آنی مشاور با برخورداری از تجارب و تخصص خود که ناشی از سالها فعالیت و تجربه عملی حقوقی در شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و وکالت در دعاوی مرتبط با قرارداد است آمادگی دارند تنظیم قرارداد مورد نیاز مشتریان را انجام دهند.

کافی است به آنی مشاور اعلام فرمایید که در چه زمینه ای، نیاز به قرارداد دارید!اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.