تأیید با حرکت ستاره


منطقه سبز رنگ کمربند حیات کهکشان راه شیری است

سوالات متن درس سوم دین و زندگی یازدهم + پاسخ اندیشه و تحقیق و احادیث

در این نوشته تمامی سوالات متن درس سوم دین و زندگی یازدهم رشته های (تجربی ریاضی و فنی) به همراه پاسخ اندیشه و تحقیق درس سوم دینی پایه یازدهم که شامل 28 سوال می باشد گردآوری شده است که در ادامه می توانید سوالات متن درس سوم دین و زندگی یازدهم را مشاهده کنید.

سوالات متن درس سوم دین و زندگی یازدهم

هرگاه پیامبري از سوي خداوند مبعوث میشد،براي اینکه مردم دریابندکه وي با خداوند ارتباط دارد و از طرف او مأمور به پیامبري شده است،چه کاري را انجام میداد؟

پاسخ:«کارهاي خارق العاده انجام می داد که هیچ کس بدون تأیید و اذن خداوند، قادر به انجام آنها نبود.»


قرآن کریم،کارهـاي خـارقالـعـاده اي که پیامبران ازطرف خداوند براي اثبات نبوت خویش انجام میدادند چه می نامد و اندیشمندان اسلامی،آن را چه می نامند؟

پاسخ: «آیـت [یعنی، نشانه و علامت نبوت]»– «معجزه».

چرا اندیشمندان اسلامی،«آیت» را«معجزه» می نامیدند؟

پاسخ: «زیرا عجز و ناتوانی سایر افراد را در انجام ای نامور، آشکار میسازد.»

معجزة آخرین پیامبرالهی که می خواهد از جانب خداوند براي همۀ زما نها پیامبر شود، باید چگونه باشد؟

پاسخ: 1 (مردم زمان خودش به معجزه بودن آن اعتراف کنند و آن را فوق توان بشري بدانند.
2 (آیندگان هم،معجزه بودن آن را تأییدکنند.

خداوند به کسانی که در الهی بودن قرآن کریم شک دارند،چه پیشنهادي کرده است؟توضیح دهید.

پاسخ:«کتابی همانند آن[قرآن] را بیاورند و براي اینکه عجز و ناتوانی آنها را نشان دهد،ایـن پیشنهاد را به ده سـوره کاهش داده است و براي اثبات نهایت عجز و ناتوانی آنان،پیشنهاد آوردن حتّییک سوره مانند سوره هـاي قرآن را هم به آنها داده است.

با توجه به آیۀ شریفۀ:«أَم یقُولُونَ افْتَرَاه قُلْ فَأْتُواْ بِسورةٍ مثْله «به سؤالات زیر پاسخ دهید:
1 -موضوع آیه چیست؟
پاسخ: «دومین پیشنهاد خداوند، به کسانیکه در الهی بودن قرآن شک دارند.»


2 -پیشنهاد خداوند، چه بود؟
پاسخ: «اینکه اگر در الهی بودن قرآن شک دارند، سوره اي همانند آن بیاورند.»


3 -آیا کسانی که در الهی بودن قرآن،شک داشتند؛ موفق به آوردن سورهاي مثل قرآن شدند؟
پاسخ: همان طورکه قبلاً نیز نتوانسته بودند،ده سوره مثل سوره هاي قرآن بیاورند این بار هم نتوانستند.( خیر )


4 -چرا خداوند،ابتدا پیشنهاد داد 10 سوره بیاورند وسپس پیشنهاد داد،یک سوره بیاورند؟
پاسخ: درمورد اولی خواست «عجز و ناتوانی آنها را نشان دهـد.»
و درمورد دومی،خواست «نهایت عجز و ناتوانی آنان را اثبات کند.»

آیـۀ:« قُل لَّئنِ اجتَمعت الإِنس و الْجِنُّ علَى أَن یأْتُواْ بِمثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لاَ یأْتُونَ بِمثْله و لَو کَانَ بعضُهم لبعضٍ ظَهِیرًا » بر کدام موضوع تأکید میکند؟بنویسید.

پاسخ: اگر تمامی جن و انس جمع شوند تـا همانند قرآن را بیاورند، نمی توانند، هر چند پشتیبان هم باشند. [ناتوانی جن و انس در آوردن همانند قرآن]

آسان ترین راه براي غیرالهی نشان دادن اسلام و قرآن کریم،چیست؟توضیح دهید.

پاسخ:آوردن سورهاي مشابهیکیاز سوره هاي این کتاب الهی است.از روزي که قرآن کریم دعوت به مبارزه را اعلام کرده است،بیش از چهارده قرن میگذرد و این دعوت همچنان ادامه دارد.

مخالفان سر سخت اسلام از همان ابتداي نـزول این کتاب الهی،تاکنون در این باره تلاش بسیاري کرده اندتـا عظمت قرآن را زیـر سؤال ببرند،امـا نتوانستهاند سورهاي به اندازة سورة «کوثر» بیاورند که اندیشمندان و متخصصان زمان،برابري آن را با سورهاي از قرآن بپذیرند.

آیامخالفان غیرالهی بودن قرآن کریم، براي اثبات ادعاي خود متن هایی ارائه نموده اند؟توضیح دهید.

پاسخ: «آري»،از گذشتۀ دورتـا امروز،مخالفان قرآن کریم متـن هایی ارائـه کرده اندکه براي افراد«غیرمتخصص» ممکن است بی عیب جلوه کند،امـا تاکنون هیچ یک از ایـن متن ها در مراکز علمی و تخصصی،مورد قبـول واقع نشده است و همگی به فراموشی سپرده شده اند.

جنبه هاي اعجاز قرآنکریم را فقط نام ببرید.

پاسخ: 1 (اعجاز لفظی

2 (اعجاز محتوایی

از جنبه هاي اعجاز قرآن کریم،«اعجاز لفظی» را توضیح دهید.

پاسخ: خداوند براي بیان معارف ژرف و عمیق قرآن، زیباترین و مناسب ترین کلمات و عبارت هـا را انتخاب کرده است تا به بهترین وجه،معناي مورد نظر را برساند و دل هاي آماده را بهسوي حق جذب کند.

هرکس با زبان عربی آشنا باشد، به محض خواندن قرآن،در مییابدکه آیات تأیید با حرکت ستاره آن با سایر سخن ها کاملاً فرق میکند و به شیوهاي خاص بیان شده است.

از جنبه هاي اعجاز قرآن کریم، « اعجاز محتوایی » را توضیح دهید.

پاسخ: علاوه بر اعجاز«لفظی»، قرآن کریم؛ از نظر محتـوا و مطالب آن ویژگی هـایی دارد که نشان میدهد از قلم هیچ اندیشمند ي تراوش نکرده است،چه رسد به شخصی که قبل از آن،چیزي ننوشته و آموزشی ندیده است.

این جنبه از اعجاز براي کسانی که زبان قرآن را نمی دانند و فقط از ترجمه ها استفاده می کنند نیز قابل فهم و درك است.


کـدام جنبه از اعجاز قرآنکریم، براي کسانیکه زبان آن را نمیدانند و فقط از ترجمه هـا استفاده میکنند نیز قابل فهم و درك است؟

2 (اعجاز محتوایی


چهارمورد از ویژگی هاي اعجاز محتوایی قرآن کریم را فقط نام ببرید.

پاسخ: الف) انسجام درونی،در عین نزول تدریجی

ب) تأثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت

ج) جامعیت و همه جانبه بودن

د) ذکرنکات علمی بی سابقه


آیۀ شریفۀ:« أَفَلاَ یتَدبرُونَ الْقُرْآنَ ولَو کَانَ منْ عند غَیرِ اللّه لَوجدواْ فیه اخْتلاَفًاکَثیرًا»؛ بـه کـدام یک از ویژگی هاي اعجاز قرآن کریم اشاره دارد؟

پاسخ:«انسجام درونی،در عین نزول تدریجی»

از ویژگی هاي اعجاز محتوایی قرآن کریم،«انسجام درونی، در عین نزول تدریجی است»آن را توضیح دهید.

پاسخ: بـا ایـنکـه بیش از شش هزار آیۀ قرآن کریم در طول 23 سال بـه تدریج نازل شده و دربارة موضوعات متنوع سخن گفته است،نه تنها میان آیات آن،تعارض و ناسازگاري نیست،بلکه آیاتش دقیق تر از اعضاي یک بدن بـا یکدیگر هماهنگی دارند و همدیگر را تأیید میکنند.

چرا دانشمندان معمولاً در نوشته هاي گذشتۀخود تجدید نظرمیکنند و اگربتوانند،کتاب هايگذشتۀخود را«اصلاح»می نمایند؟

پاسخ: به دلیل اینکه آثار و نوشته هاي اولیۀ آنها با آثار دوران پختگیشان «متفاوت» است.

در هر دوره اي از زمـان؛ مجموع هاي از افکار، عقاید و آداب و رسوم که ازآن به«…….» تعبیر میشود،مردم را کم و بیش تحت تأثیر قرارمیدهد.
پاسخ: «فــرهــنــگ»

از ویژگی هاي اعجاز محتوایی قرآن کریم،« تأثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت است»آن را توضیح دهید.

پاسخ: فـرهـنـگ مردم حـجـاز، آمیزهاي از عقاید نادرست و آداب و رسوم خـرافـی و شـرك آلـود بود.بـا وجود این، قرآن کریم نه تنها از این فرهنگ تأثیر نپذیرفت، بلکه به شدت با آداب جاهلی و رسوم خرافی آن مبارزه کرد و به اصلاح جامعه پرداخت و از موضـوع هایی همچون؛«عدالت خواهی»،«علم دوستی»،«معنویت»و«حقوق برابرانسان ها» سخن گفته است.

از ویژگی هاي اعجاز محتوایی قرآن کریم،«جامعیت و همه جانبه بودن آن» را توضیح دهید.

پاسخ: با وجود اینکـه قرآن کریم حدود پـانزده قرن پیشنازل شده، در مورد همۀ مسائل مهم و حیاتی کـه انسان در هدایت به سوي کمال به آن نـیـاز دارد، سخن گفته و چیزي را فروگذار نکرده است.

این کتاب، فقط از امور معنوي، یـا آخـرت و رابطۀ انسان با خـدا سخن نمی گوید؛ بلکه از زندگی مـادي و دنیوي انسان،مسئولی هاي اجتماعی و رابطۀ وي با انسانهاي دیگر سخن میگوید و برنامه اي «جامع و همه جانبه» را در اختیارش قرار میدهد.

حدیث امام بـاقـر(ع)که درآن می فرماید:«خداوندآنچه را که امت تـا روز قیامت به آن احتیاج دارد،درکتابش [قرآن] آورده است.» با کدامیک از ویژگیهاي اعجاز محتوایی قرآن «ارتباط» دارد؟
1 (ذکر نکات علمی بی سابقه

2 (انسجام درونی، در عین نزول تدریجی.

3 (جامعیت و همه جانبه بودن

4 (تأثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت

منظور از«آنچه مورد نیاز و احتیاج» در حدیث امام باقر (ع)که میفرماید: خداوندآنچه را که امت تا روز قیامت بـه آن احتیاج دارد،در کتابش[قرآن]آورده است»،چیست؟


پاسخ: نیازها و احتیاج هاي مربوط به «برنامۀ زندگی» و « هدایت انسان ها»است.یعنی،همان نیازهایی که پیامبران به خاطر آنها فرستاده شده اند.

اشاره کردن قرآن به نکات علمی در جامعه ايکه در آن علم و دانش جایگاهی نداشت،گویاي چیست؟
پاسخ:آن است که این کتاب الهی،بسیار فراتر از علم آن روز جامعه سخنگفته و ذکر نکات علمی بیسابقه، فقط ازکسی ساخته است که آگاه به همۀ علوم باشد؛یعنی«خداوندمتّعال».


دو مورد از نکات علمی بی سابقه،که در قرآن کریم ذکر شدهاند را فقط نام ببرید.
پاسخ: 1 (نیروي جاذبه

از نکات علمی بی سابقه که در قرآن کریم ذکر شده،« نیروي جاذبه است»آن را توضیح دهید.

پاسخ: تـا قبل از قرن هجدهم میلادي دانشمندان فکر می کردند که ستارگان به سقف آسمان ها چسبیده اند و به همین علّت نم یافتند.اما قرنها قبل از آن،قرآن کریم از وجود «نیروي جاذبۀ میـان ستارگان»خبرداد و آن را عامل در هم نرفتن ستارگان در یکدیگر معرفی کرد.

عبارت قرآنی:« خداوند،آسمانها را با ستون هایی که براي شما دیدنی[قابل رؤیت] نیستند بر پا داشته است.» جزء کدام یک از ویژگی هاي محتوایی قرآن کریم و مبین کدام موضوع است؟

1 (ذکر نکات علمی بیسابقه– انبساط جهان

2 ذکرنکات علمی بیسابقه– نیروي جاذبه

3 (جامعیت و همه جانبه بودن- انبساط جهان

4 (جامعیت و همه جانبه بودن- نیروي جاذبه

یکی از مهمترین کشفیات نجومی انسان در قرن بیستم میلادي،کدام نظریه بوده وکدام آیه، بیانگر آن است؟

1 (نیروي جاذبه- خداوند،آسمان ها را با ستون هایی که براي شما دیدنی نیستند،بر پا داشته است

2 (نیروي جاذبه- و آسمان را با قدرت خود برافراشتیم و همواره،آن را وسعت میبخشیم

3 (انبساط جهان- خداوند،آسمان ها را با ستون هایی که براي شما دیدنی نیستند،بر پا داشته است

4 (انبساط جهان- و آسمان را با قدرت خود برافراشتیم و همواره،آن را وسعت میبخشیم

یکی از مهم ترین کشفیات نجومی انسان در قرن بیستم میلادي،کدام است؟آن را شرح دهید.

پاسخ:«نظریۀ انبساط جهان»- بر طبق این نظریه،کهکشان ها با سرعت فوق العاده اي در حال حرکت و فاصله گرفتن از یکدیگرند که در نتیجۀ آن،جهان هستیم مـدام در حال گسترس و انبساط است.

مطلبی که خداوند در قرآن کریم بـه آن اشاره کرده است:«والسماء بنَینَاها بِأَید وإِنَّا لَموسعونَ؛ و آسمان را با قدرت خـود برافراشتیم و همواره آن را وسعت میبخشیم.

پاسخ تدبر و اندیشه و تحقیق درس سوم دین و زندگی یازدهم

1-چرا خداوند بر این نکته تاکید دارد که اگر قران از جانب غیر خدا بود قطعا ناسازگاری و اختلافات زیادی در آن بافت می شد ؟

زیرا در آثار و نوشته های دانشمندان و مردم عادی همواره تضاد و اختلاف به چشم می خورد و با گذشت زمان و کامل شدن علمشان نیاز به اصلاح مجدد دارند و اینکه قران در طول 23 سال و در موقعیت های گوناگون نازل شده ولی در آن تضاد و ناسازگاری وجود ندارد یکی از دلایل الهی بودن این کتاب آسمانی است .

2-چرا خداوند معجزه جاوید خود را توسط پیامیری به دست مردم رساند که نزد هیچکس درس نخوانده بود؟ اگر این کتاب توسط یکی از درس خواندگان و دانشمندان جامعه ورده می شد ، ممکن بود چه شک و شبهه ای ایجاد شود؟

زیرا اگر پیامبر خواندن و نوشتن می دانست مردم به شک می افتادند و می گفتند این کتاب را خود پیامبر نوشته است و اینکه پیامبر (ص) سواد خواندن و نوشتن نداشت و کتابی با این مضمون تأیید با حرکت ستاره ومحتوا برای مردم اورد دلیل بر حقانیت و معجزه بودن آن است

پاسخ سوالات اندیشه و تحقیق :

1 – به نظر شما چرا اندیشه دانشمندان به مرور زمان تغییر می کند؟ این ویژگی چگونه الهی بودن قران را ثابت می کند؟

زیرا علما و دانشمندان به مرور زمان در اثر پختگی و کامل شدن علمشان ، کتاب های خود را اصلاح می کنند ،اما قران با این که در طول 23 سال و در موقعیت های گوناگون نازل شده است انسجام مفهومی بی مانندی دارد این انسجام و نبودن اختلاف در آن دلیل بر حقانیت و معجزه بودن قران است .

2 – با توجه به دو متن زیر ، به سوالات پاسخ دهید

الف ) شاید نتوان کتابی را در جهان یافت که در آن به اندازه قران کریم به تعقل ، تفکر و علم دوستی تاکید شده باشد . در این کتاب بیش از 770 بار از علم ،185 بار از گوش دادن و توجه کردن، 49 بار از عقل ،18 بار از فکر کردن، 132 بار از تبیین و دلیل و نیز ده ها کلمه تأیید با حرکت ستاره دیگر مانند قلم و کتاب که به تفکر و علم مربوط می شوند.

نام برده شده است همچنین آیات متعددی در نکوهش جهل و غفلت و تعقل نکردن وجود دارد.

ب) در جامعه آن روز عربستان و حتی دیگر نقاط جهان ، کرامت زنان نادیده گرفته می شدبه گونه ای که اگر خانواده ای فرزند دختر به دنیا می آورد، احساس شرم می کرد.

در چنین فضایی ، قران کریم با بیان کرامت زن و تساوی وی با مرد در انسانیت اعلام کرد: هر کس ، از مرد و زن ، عمل صالح انجام دهد و اهل ایمان باشد ، خداوند به او حیات پاک و پاکیزه می بخشد و عمل هیچ زن و مردی را ضایع نمی کند.

علاوه بر ان قران کریم برای زن حقوق خانوادگی و اجتماعی قائل شد در مالکیت به او استقلال بخشید و بهره کارش را از آن خودش دانست

● متن الف به کدام یک از اعجاز های لفظی و محتوایی اشاره دارد؟
اعجاز عددی و تاثیر ناپذیری از عقاید دوران جاهلیت

● متن ب به کدام یک از اعجاز محتوایی اشاره دارد؟
تاثیر ناپذیری از عقاید دوران جاهلیت

تهیه کننده سوالات متن درس سوم دین و زندگی یازدهم : جناب آقای قاسم منداونی

برای مشاهده سایر سوالات درس به درس دین و زندگی یازدهم روی عبارت رنگی کلیک کنید

آموزش استوری اینستا همراه با تنظیمات+راهنمای تصویری

استوری اینستاگرام از جذاب ترین بخش های این اپلیکیشن است. در این مطلب به کامل ترین شکل ممکن بخش استوری اینستا را همراه با راهنمای تصویری آموزش..

به دنبال پیج فعال‌ و با نرخ تعامل بالا هستید؟

وارد کانال تلگرام شوید و لیست تمامی پیج‌ها همراه با آمار بازدیدکننده فعال را مشاهده نمایید!

ربات اینستاگرام اینبو

ربات اینستاگرام اینبو دستیار هوشمند، اختصاصی و خستگی ناپذیر شما در اینستاگرام است!

استوری اینستاگرام چیست و چه قابلیت‌هایی دارد؟ استوری اینستا، محبوبیت خیلی چشمگیری میان کاربران خود پیدا کرده است. دلیل محبوب بودن استوری این است که منتشر کردن آن آسان، مدت ماندگاری عکس یا ویدیوی شما در استوری یک روز است. به همین خاطر کاربران توسط استوری، کار‌های روزمره خودشان را به نمایش می‌گذارند. استوری اینستا قابلیت این را دارد که به صورت عکس، ویدیو، بوم رنگ، متن، تراز بندی در عکس و غرفه عکاسی منتشر شود.

برای مثال در نظر داشته باشید که به مسافرت سفر کرده‌اید و پیاپی از خود عکس یا فیلم می‌گیرید و در نظر دارید آن‌ها را در اینستاگرام منتشر کنید. حال اگر همه‌ی آن‌ها را در پست منتشر کنید، هم ظاهر صفحه پروفایل شما به هم می‌ریزد و هم فالورهایتان مجبور هستند تمام این عکس و ویدیوها را یکی یکی چک و لایک کنند. همچنین همه‌ی آن‌ها به طور کلی تا خودتان آنها را حذف نکنید، در صفحه‌ی شما می‌مانند. اینستاگرام برای رفع این مشکل، قابلیت استوری گذاشتن را ایجاد کرد تا 100 عکس و ویدیو را یک جا منتشر کنید و به راحتی در عرض بیست و چهار ساعت از بین برود. وقتی شما استوری منتشر می‌کنید، فالوورهای شما قادر به ریپلای زدن، هم به صورت متنی و هم به صورت ایموجی هستند.

هدف ما در مقاله این است که تمامی تنظیمات استوری اینستا، نحوه‌ی منتشر کردن استوری و چگونگی ادیت آن را به شما آموزش دهیم.

راهنمای مطالعه

ویدیوی آموزش کامل استوری اینستاگرام

گذاشتن استوری در اینستاگرام

روش دوم وارد شدن به استوری اینستا

روش سوم گذاشتن استوری در اینستا

چگونه استوری دیگران را مشاهده کنیم؟

برای مشاهده کردن استوری فالوورهای اینستاگرام، می‌توانید وارد اپلیکیشن اینستاگرام شده و از صفحه اصلی Home اقدام به مشاهده استوری‌ کنید. بعد از ورود به این بخش به فیلد بالایی صفحه خود دقت کنید. با مشاهده این قسمت، عکس پروفایل فالووینگ‌هایتان در بخش خانه، با حاشیه رنگی می‌باشد. رنگی بودن پروفایل فالوورها در بخش هوم نشانگر این می‌باشد که آن‌ها استوری انتشار داده‌اند و شما نیز می‌توانید با لمس پروفایل، استوری آن‌ها را مشاهده کنید. البته رنگ استوری برخی از فالوورها با هم متفاوت است. با حرکت صفحه از سمت راست به سمت چپ می‌توانید سایر استوری‌ها را مشاهده کنید. زمانی که استوری‌های فالووینگ‌هایتان را تا آخر ببینید؛ رنگ دایره‌ی دور پروفایل آن خاکستری خواهد شد.

دیدن استوری دیگران

در دایره‌ی رنگی، برخی از پروفایل‌ها کلمه‌ی لایو (live) دیده می شود. این کلمه نشان می‌دهد که این کاربر در حال ضبط فیلم زنده است. و شما می‌توانید همین حالا آن را به صورت مستقیم مشاهده کنید.

حلقه سبز دور استوری مراجعه به گالری

2. یکی از تصاویر را انتخاب و روی گزینه‌ی Send که در پایین و سمت راست صفحه قرار دارد، کلیک کنید.

انتخاب عکس مورد نظر از گالری

3. اگر می‌خواهید افراد منتخب شما استوریتان را مشاهده کنند، همانند تصویر روی گزینه‌ی Close Friend و یا اگر می‌خواهید تمامی فالوورها استوری شما را ببینند، روی گزینه‌ی Your Story کلیک کنید.

گذاشتن استوری در اینستاگرام

ترفند مخصوص حرفه‌ای‌ها: استوری کردن جواب چند ریپلای یک روش جذاب برای افزایش بازدهی استوری است که در مقاله‌ی چگونه چند جواب را در یک استوری بگذاریم به آن پرداخته ایم.

شاید برای شما نیز سوال باشد که از ابزارهای استوری چگونه استفاده کنیم؟ ما قصد داریم که در ادامه‌ی مقاله تک تک ابزارها را به صورت جامع توضیح دهیم تا هر کدام از آن‌ها را در استوری خود استفاده کنید.

چگونه استوری دیگران را دوباره ببینیم؟

زمانی که استوری فردی را بازدید می‌کنید و قصد دارید دومین بار آن را ببینید؛ چند راه حل وجود دارد.

2. راه دوم این است که نوار استوری را به جهت عکس پروفایلتان حرکت دهید. می‌بینید که به آخرین استوری‌ها رسیده‌اید و در پایان می‌توانید استوری‌هایی را که دیده‌اید، دوباره ببینید.

در بالای صفحه آیکونی وجود دارد که دو تا تاس در کنار هم قرار گرفته‌اند. زمانی که بر روی این دو تا تاس کلیک می کنید، همان نوع افکت با حالتی دیگر برای شما نمایش داده می شود که می‌توانید از آن‌ها برای استوری استفاده کنید.

چگونه لایو اینستاگرام بگیریم؟ (پخش زنده در اینستاگرام)

همان‌گونه که از اسم این قابلیت نیز مشخص است شما با استفاده از این ویژگی می‌توانید از زمان حال خود برای کاربران‌تان ویدیو زنده پخش کنید، یعنی ارتباط مستقیم با دوستان خود برقرار کنید که برای عموم نیز این ارتباط قابل دیدن می‌باشد. این بخش از استوری چند ویژگی اضافه هم دارد که باعث شده تا بین کاربران بسیار محبوب شود. برای شروع اولین لایو کافیست مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.

5. و در آخر اینستاگرام از شما می‌پرسد که مطمئن هستید می‌خواهید لایو اینستاگرام خود را حذف کنید و شما با لمس آیکون Yes آن را تایید می کنید.

انتخاب گزینه end videoبرای قطع لایو

در ادامه چند تا گزینه به شما نشان می‌دهد:

اشتراک گذاری لایو بعد از پایان انتخاب گزینه settings

2. در مرحله‌ی بعدی پس از اینکه گزینه‌ی Settings را زدید، صفحه‌ای مطابق تصویر پایین برای شما باز می‌شود. Privacy گزینه‌ای است که بایستی بر روی آن کلیک کنید.

انتخاب گزینه privacy

3. در آخر نیز روی گزینه‌ی Story بزنید.

انتخاب گزینه story

با ما همراه باشید تا به بررسی تمامی گزینه‌ها به‌طور کامل بپردازیم.

Hide story from

در این بخش از شما درخواست می‌شود که مشخص کنید که استوری‌هایتان از چه افرادی مخفی شوند. بر روی تعداد افراد کلیک کنید، لیستی از افراد برای شما نمایش داده می‌شود که با کلیک کردن بر روی هر کدام از آنها، آن فرد به مجموعه اضافه خواهد شد. در نهایت نیاز به هیچ گزینه‌ی تاییدی نیست.

تنظیمات استوری اینستاگرام

Close Friends

توسط این گزینه شما دوستان صمیمی خود را انتخاب می‌کنید و هنگامی که بخواهید استوری خود را به صورت Close Friends منتشر کنید، فقط دوستانی را که انتخاب کردید آن استوری را مشاهده می‌کنند.

allow message replies

 1. every one: همه می‌توانند به استوری شما جواب دهند و ریپلای بزنند.
 2. people you follow: فالووینگ‌های شما؛ یا به عبارتی هر کسی که او را فالو کرده‌اید.
 3. off: هیچ کسی نمی‌تواند به استوری شما ریپلای بزند.

saving

 1. Save to gallery: استوری شما در گالری ذخیره شود.
 2. Save to archive: در آرشیو ذخیره شود.
 3. Save live to archive: لایوهای شما در آرشیو ذخیره شود.

sharing

 1. allow sharing to story: به دیگران اجازه می‌دهید که بتوانند پست‌ها و آی جی تیوی‌های شما را بصورت داستان منتشر کنند.
 2. allow sharing to Messages: به دیگران اجازه می‌دهید که عکس‌ها و فیلم‌های استوری شما را به اشتراک بگذارند.
 3. share your story to Facebook: استوری شما را در حساب فیسبوکتان منتشر می‌کند.

مشاهده تعداد بازدید استوری اینستاگرام

بعد از انتشار یک استوری قطعا شما کنجکاو خواهید شد که چه تعدادی استوری شما بازدید داشته و چه کسانی استوری شما را مشاهده کرده‌اند.
برای مشاهده، کافیست مطابق تصویر زیر بعد از انتشار عکس یا ویدیو وارد بخش استوری خود شوید.

پس از اینکه وارد صفحه‌ی استوری خود شدید، صفحه را بالا بکشید تا چنین صفحه‌ای برایتان ظاهر شود.

صفحه استوری را به بالا بکشید

در این قسمت ویژگی‌هایی منحصر به فردی برای شما نمایش داده می‌شود که هر کدام از آنها اطلاعات خاصی را به شما می‌دهند و شما با استفاده از آنها می‌توانید فالوورهای خود را بیشتر کنید.

لیست افرادی که استوری شما را دیده اند

چگونه استوری دیگران را در استوری خود بگذاریم؟

سوال خیلی از کاربران است که چگونه استوری دیگران را در استوری خود بگذاریم؟ چندین راه وجود دارد تا شما این کار را انجام دهید. یکی از این روش‌ها تگ کردن است. اگر فردی شما را در استوری خود تگ کرده باشد برای شما در دایرکت نوتفیکیشنی فرستاده می‌شود که شما می‌توانید توسط آن، استوری فرد را در استوری خود بگذارید. ولی اگر فرد شما را تگ نکرده باشد و بخواهید استوری کنید، با استفاده از کپی لینک این کار را انجام دهید برای اطلاعات و آموزش بیشتر وارد لینک شوید.

سوالات متداول

من نمیتونم استوری بذارم، چیکار کنم؟

✅برخی از کاربران با این مشکل مواجه می شوند که امکان انتشار استوری ندارند، چندین دلیل ممکن است وجود داشته باشد.
اینستاگرام شما قدیمی است و باید آن را به روز کنید.
از طرف اینستاگرام بلاک شده‌اید، که در این صورت باید روش‌های حل آن را انجام دهید.

نمیخوام استوری و لایو هامو همه ببینن، چیکار کنم؟

✅آن افرادی را که نمی‌خواهید استوری و لایوهای شما را ببینند، از بخش تنظیمات استوری اینستا در قسمت hide story from وارد کنید.

من نمیتونم استوری هامو آپلود کنم. مشکل از کجاست؟

✅ممکن است این اتفاق به خاطر ضعیف بودن اینترنت یا یک سری مشکلات نرم افزاری پیش بیاید. اگر از اینترنت خود مطمئن هستید، بهتر است یک بار گوشی خود را ریسیت کرده و دوباره برای گذاشتن استوری تلاش کنید. اگر مشکلتان حل نشد، فایل‌های cash برنامه اینستاگرام را از بخش تنظیمات پاک کنید.

چگونه استوری دیگران را ببینیم، بدون اینکه متوجه شوند؟

✅این کار را توسط بات‌های جانبی اینستاگرام می‌توانید انجام دهید.

موقع گذاشتن استوری، اینستاگرامم هنگ کرد. چی کار کنم درست بشه؟

✅برای رفع این مشکل باید اینستاگرام خودتان را کامل بسته و دوباره باز کنید.

چگونه روی استوری آهنگ بگذاریم؟

✅این آپشن برای بعضی از کشورها فعال است. به طور آزمایشی برای بعضی از اکانت‌ها در ایران فعال است.

جمع بندی

اینستاگرام یکی از پرمخاطب‌ترین شبکه‌های اجتماعی در سراسر جهان است. می‌توان گفت در اینستاگرام بخش‌های مختلفی وجود دارد استوری مهم‌ترین قسمت اینستاگرام است. زیرا به صورت داستان می‌توانید کارهای روزمره خودتان را با فالوورهایتان به اشتراک بگذارید. همچنین که با استفاده از استوری اینستا می‌توانید تعامل خودتان را با فالوورهایتان افزایش دهید. نرخ تعامل برای پیج‌های کسب و کاری خیلی مهم است. هدف ما در مقاله این بود که تمامی امکانات استوری را به طور مجزا به شما آموزش دهیم تا به اهداف مختلفی که می‌خواهید توسط آن برسید. اگر اکانت شما بیزنسی است نوع استوری گذاشتن را به طور کامل یاد بگیرید. اگر هنگام مطالعه‌ی مقاله مشکلی پیش آمد می‌توانید از پشتیبانی ما و یا با درج کامنت زیر این مقاله کمک بگیرید. از اینکه مقاله را به طور کامل مطالعه کردید، سپاسگزاریم!

۱۰ نکته خواندنی درباره کهکشان راه شیری

هنگامی که ما به تمام کیهان و اینکه در کجای آن قرار داریم، فکر کنیم متوجه می‌شویم که سیاره ما فقط یک ذره کوچک است. منظومه شمسی ما یکی از هزاران سیستم ستاره‌ای کهکشان راه شیری بوده و حتی کهکشان خود ما یکی از میلیاردها کهکشان جهان است. تصور اینکه جهان چقدر بزرگ است بسیار دشوار است، اما امروزه با تکنولوژی‌های پیشرفته ما درک بهتری از عمیق‌ترین بخش‌های فضا داریم. فقط در کهکشان راه شیری خودمان تعداد زیادی خورشید، سیاره، سیستم ستاره‌ای، دنباله‌دارها، سیاه‌چاله و سایر اشیاء فضایی را داریم. [۱]

۱۰- ساختار و اندازه کهکشان راه شیری

بازوهای کهکشان راه شیری

بازوی‌های کهکشان راه شیری عبارتند از: بازوی ۳-kpc و بازوی برساووش (Near 3 kpc and Perseus)، بازوی نورما (گونیا) و خارجی (Norma and Outer)، بازوی سپر-چلیپا یا سپر-قنطورس ( Scutum–Centaurus Arm or Scutum-Crux arm)، بازوی شاه تخته-کمان (Carina-Sagittarius) و بازوی شکارچی-ماکیان (Orion–Cygnus) که منظومهٔ شمسی در آن قرار دارد

کهکشان راه شیری یک کهکشان مارپیچی با برآمدگی در وسط بوده و دارای چهار بازوی اصلی است که آن را احاطه کرده‌اند. حدود ۲ سوم از کهکشان‌های جهان، مارپیچی هستند. کهکشان ما همانند منظومه شمسی همیشه در حال چرخش است. منظومه شمسی ما با سرعت ۸۳۰ هزار کیلومتر در ساعت به دور کهکشان راه شیری می‌چرخد و با این سرعت ۲۳۰ میلیون سال طول می‌کشد تا به دور کهکشان یک دور کامل بزند.

قطر کهکشان ما ۲۰۰ هزار سال نوری بوده و جرمی برابر با ۴۰۰ میلیارد تا ۷۸۰ میلیارد برابر جرم خورشید دارد که به اعتقاد دانشمندان ۹۰ درصد از این جرم مربوط به ماده تاریک است.

در اطراف کهکشان یک هاله عظیم گاز گرم وجود دارد که صدها هزار سال نوری امتداد دارد. با وجود اینکه این هاله به بزرگی مجموع تمام ستارگان کهکشان است اما فقط ۲ درصد کهکشان، ستاره دارد. و در قلب کهکشان یک تحدب یا برآمدگی وجود دارد که حاوی گاز، ستاره‌ها و گرد و غبار چنان غلیظی است که نمی‌توان آن را دید چه رسد به آنکه بخواهیم آن طرف این برآمدگی را ببینیم.

۹- کهکشان آندرومدا و راه شیری سرانجام به همدیگر برخورد می‌کنند

۱۰ نکته خواندنی درباره کهکشان راه شیری

یک نبرد عظیم بین کهکشان آندرومدا (Andromeda Galaxy) و کهکشان راه شیری در حال وقوع است. این دو کهکشان با سرعت ۲۸۸۰۰۰ کیلومتر در ساعت به سمت همدیگر حرکت می‌کنند و طبق آخرین پیش‌بینی‌ها کهکشان آندرومدا و کهکشان راه شیری ۴٫۵ میلیارد سال دیگر به همدیگر برخورد خواهند نمود.

پیش‌بینی‌های قبلی نشان داده بود که ۲ کهکشان ۳.۹ میلیارد سال آینده با یکدیگر برخورد خواهند کرد اما در حال حاضر پژوهشگران با تجزیه و تحلیل داده‌های جمع آوری شده توسط تلسکوپ فضایی گایا به این نتیجه رسیده‌اند که این برخورد احتمالاً ۴.۵ میلیارد سال آینده رخ خواهد داد.

ممکن است برخورد دو کهکشان به آن شدتی که قبلاً تصور می‌شد نباشد زیرا تحقیقات جدید حاکی از آن است که این یک برخورد با شدت نبوده و بلکه نوعی اثرمتقابل جزر و مدی (tidal interaction) خواهد بود، بدین معنی که هیچ سیاره یا ستاره‌ای با یکدیگر برخورد نخواهند کرد.

هر دو کهکشان راه شیری و آندرومدا جزئی از ۵۴ کهشانی هستند که به گروه محلی (Local Group) معروف هستند. این دو کهکشان به همراه کهکشان مثلث (Triangulum Galaxy) بزرگ‌ترین کهکشان‌های این گروه هستند. آندرومدا عظیم‌ترین کهکشان است در حالی که راه شیری در رتبه بعدی و کهکشان مثلث در رتبه سوم قرار دارد. آندرومدا و مثلث هر دو کهکشان‌های مارپیچی هستند و بین ۲٫۵ تا ۳ میلیون سال نوری از راه شیری فاصله دارند.

۸- کهکشان ما به جای اینکه تخت باشد پیچ و تاب دارد

۱۰ نکته خواندنی درباره کهکشان راه شیری

همیشه گفته می‌شد که کهکشان ما همانند یک پنکیک صاف است، اما مطالعه جدید نشان داد که راه شیری در واقع پیچ خورده و تاب‌دار است. هر چه ستاره‌ها از مرکز کهکشان دورتر می‌شوند، بیشتر پیچ و تاب خورده و شکل S به خود می‌گیرند.

در جدیدترین مطالعه که توسط ستاره شناسان دانشگاه مک‌کواری استرالیا و محققان موسسه علوم چین به صورت جداگانه انجام شد، دانشمندان ۱۳۳۹ ستاره متغیر قیفاووسی (Cepheid variable stars) را بررسی نمودند. این ستاره‌ها به گونه‌ای کم رنگ و روشن می‌شدند که درخشندگی آنها تغیییر می‌کرد. داده‌های جمع‌آوری شده توسط تلسکوپ فضایی فروسرخ WISE ناسا به دانشمندان اجازه داد تا یک نقشه سه‌بعدی از کهکشان راه شیری تهیه کنند.

باوجود این که تایید شده است که کهکشان راه شیری پیچ و تاب خورده اما تنها کهکشان جهان نیست که این گونه است. در حالی که چنین الگویی برای کهکشان‌ها رایج نیست اما ستاره شناسان تایید کرده‌اند که ده‌ها کهکشان در جهان دارای الگوی مارپیچی پیچ و تاب‌دار هستند.

۷- ده‌ها میلیارد ستاره در کهکشان ما وجود دارد

دشوار است که بدانیم دقیقاً چقدر ستاره در کهکشان ما وجود دارد، زیرا هاله اطراف کهکشان راه شیری نیز تعداد زیادی ستاره دارد. علاوه بر آن مرکز کهکشان نیز دارای یک برآمدگی کهکشانی است که پر از گرد و غبار، ستاره‌ها و گاز است و همچنین یک سیاه‌چاله فوق سنگین نیز در آنجا وجود دارد که سبب ضخیم شدن آن ناحیه شده است به همین علت تلسکوپ‌ها قادر به دیدن آن منطقه نیستند.

در حالی که حدود ۹۰ درصد از جرم کهکشان ما را ماده تاریک تشکیل می‌دهد، مقدار زیادی از ۱۰ درصد باقیمانده مربوط به غبار و گاز است، اعتقاد بر این است که تنها حدود ۳ درصد جرم کهکشان راه شیری از ستاره‌ها تشکیل شده است. برخی محققان بر این باورند که حدود ۱۰۰ میلیارد ستاره در کهکشان ما وجود دارد، در حالی که برخی دیگر می‌گویند تعداد ستاره‌ها بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد است.

۶- یک سیاه‌چاله کلان جرم در قلب کهکشان وجود دارد

اعتقاد بر این است که بیشتر کهکشان‌ها البته نه همه آنها، در مرکز خود دارای یک سیاه‌چاله کلان جرم هستند. کهکشان راه شیری نیز یکی از آنهاست که یک سیاه‌چاله کلان جرم با جرمی به اندازه ۴ میلیون خورشید در مرکز آن قرار دارد. سیاه‌چاله ساگیتاریوس ای (Sagittarius A) که در مرکز کهکشان ما قرار دارد در چند سال گذشته مورد مطالعه قرار گرفته است. اگرچه سیاه‌چاله‌ها دیده نمی‌شوند اما دانشمندان با مشاهده موادی که در حال گردش در اطراف آنها هستند، آنها را مورد مطالعه قرار می‌دهند.

دانشمندان می‌خواستند آثار گرانش در نزدیکی سیاه‌چاله را اندازه بگیرند، بنابراین آنها تصمیم گرفتند یک ستاره کوچک به نام S2 را که در اطراف سیاه‌چاله قرار داشته و هر ۱۶ سال یکبار به دور آن گردش می‌کند را مطالعه کنند. دانشمندان متوجه شدند که سه شعله روشن با سرعت حدود ۳۴۰ میلیون کیلومتر در ساعت (۳۰ درصد سرعت نور) در اطراف افق رویداد سیاه‌چاله حرکت می‌کنند.

۵- سیاه‌چاله‌ای به اندازه سیاره مشتری که در کهکشان سرگردان است

تحقیقات جدید نشان می‌دهند که یک سیاه‌چاله نادر و به اندازه سیاره مشتری در اطراف کهکشان ما سرگردان است. این داده‌ها از رصدخانه آرایه میلی‌متری بزرگ آتاکاما (یا ALMA) که شامل ۶۶ تلسکوپ است و در صحرای آتاکاما واقع در شمال شیلی قرار گرفته‌اند، تهیه شده است. در سال ۲۰۱۸ دانشمندان دو ابر گازی را که بالون و جریان نام داشتند را مشاهده کردند که با یک الگوی عجیب در حرکت بودند. آنها در روز دوم مشاهدات خود دریافتند که این ابر گازی به دور یک مکان نامرئی که از آن هیچ نوری خارج نمی‌شد در چرخش بود.

دانشمندان دریافتند که این شیء یک سیاه‌چاله به اندازه متوسط است که حدود ۳۰۰۰۰ برابر جرم خورشید، جرم داشته و تقریباً به اندازه سیاره مشتری است. دانشمندان قبلاً اعتقاد داشتند که سیاه‌چاله‌ها فقط دو دسته کوچک و کلان جرم هستند اما در حقیقت سیاه‌چاله‌هایی با اندازه متوسط نیز وجود دارند که نادرند اما وجود دارند.

۴- زمین در مرکز کمربند حیات کهکشان راه شیری قرار دارد

کمربند حیات کهکشان راه شیری

منطقه سبز رنگ کمربند حیات کهکشان راه شیری است

در طول دو دهه گذشته اخترشناسان برای درک نحوه تکامل کهکشان برپایه چهار اصل اساسی برای تشکیل حیات پیشرفته، مدل‌سازی‌هایی انجام داده‌اند. این اصول عبارت از وجود یک ستاره میزبان، وجود مقدار کافی عناصر سنگین برای ایجاد سیارات خاکی (مانند زمین)، زمان کافی برای تکامل زیست شناختی و محیطی بدون پرتوهای گاما یا ابرنواخترهای تهدید کننده زندگی هستند.

وجود تقریباً ۴۰۰۰ سیاره شبه زمین و نزدیک به ۳۰۰۰ سیستم ستاره‌ای در کهکشان ما تأیید شده است. بیش از صدها مورد از این سیستم‌های ستاره‌ای دارای بیش از یک سیاره هستند که در کمربند حیات کهکشانی (Galactic Habitable Zone) قرار داشته و شکی نیست که بسیاری دیگر از آنها هنوز کشف نشده‌اند.

البته زمین در یک مکان عالی در نزدیکی مرکز کمربند حیات کهکشانی واقع شده است. جالب‌تر از همه این است که طبق گفته اخترفیزیکدانان دانشگاه ملی استرالیا، کمربند حیات کهکشانی تنها دارای ۱۰ درصد از کل ستاره‌های راه شیری است.

۳- کهکشان ما بیش از ۴۰۰۰ سیاره فراخورشیدی دارد

۱۰ نکته خواندنی درباره کهکشان راه شیری

سیارات خارج از منظومه شمسی، سیارات فراخورشیدی نامیده می‌شوند و هزاران مورد از آنها در چند سال گذشته توسط تلسکوپ فضایی کپلر ناسا کشف شده‌اند. این سیارات فراخورشیدی می‌توانند به هر اندازه‌ای باشند، برخی از آنها سنگی بوده و برخی دیگر دارای سطح یخی هستند.

تلسکوپ فضایی کپلر برای یافتن این سیارات از سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۸ کار کرد. در طی این مدت کپلر ۲۶۸۲ سیاره فراخورشیدی را کشف کرد و به لطف مشاهدات این تلسکوپ بیش از ۲۹۰۰ سیاره احتمالی کشف شده که در انتظار تایید هستند. و براساس اطلاعات موجود در وب سایت NASA در کل وجود ۴۰۵۷ سیاره فراخورشیدی از جمله آنهایی که توسط کپلر پیدا شده‌اند، تأیید شده است.

با اتمام سوخت کپلر در سال ۲۰۱۸ این تلسکوپ خاموش شده و به جای آن ماهواره نقشه‌بردار فراخورشیدی گذران (TESS) یا تس در آوریل ۲۰۱۸ به فضا فرستاده شده تا در ماموریت ۲ ساله ۸۵ درصد از آسمان را رصد کند.

۲- تاکنون بیش از ۳۰۰۰ سیستم سیاره‌ای در کهکشان ما کشف شده‌

۱۰ نکته خواندنی درباره کهکشان راه شیری

از جمله اطلاعات مهم دیگری که در وب سایت NASA ارائه شده این است که تاکنون ۳۰۱۶ سیستم سیاره‌ای در کهکشان ما کشف شده‌ است. یکی از این سیستم‌های سیاره‌ای که شباهت بسیاری به منظومه شمسی دارد، Kepler-90 نام دارد که با فاصله حدود ۲۵۰۰ سال نوری و در صورت فلکی اژدها قرار دارد.

Kepler-90 دارای هشت سیاره است که با تعداد سیارات واقع در منظومه شمسی ما برابر است. از شباهت‌های دیگر بین دو سیستم ستاره‌ای این است که Kepler-90 دارای یک ستاره از نوع G بوده که با خورشید خود ما قابل مقایسه است. در این سیستم همانند منظومه ما سیارات سنگی وجود دارد، علاوه بر آن سیارات بزرگ دیگری نیز دارد که از نظر اندازه شبیه زحل و مشتری هستند.

یک تفاوت اساسی بین دو سیستم ستاره‌ای این است که سیارات Kepler-90 همه در مدار بسیار نزدیک به ستاره میزبان خود قرار دارند و این نشان می‌دهد که آنها ممکن است برای داشتن حیات خیلی گرم باشند. با تحقیقات بیشتر، به طور بالقوه می‌توان سیارات بیشتری را در مدارهای دورتر کشف کرد.

۱- راه شیری تنها یکی از صدها میلیارد کهکشان جهان است

براساس داده‌های جمع‌آوری شده از تلسکوپ فضایی هابل، پیش از این تصور می‌شد که حدود ۲۰۰ میلیارد کهکشان در جهان وجود دارد. اما اکنون اعتقاد بر این است که حداقل ده برابر این مقدار کهکشان در فضا وجود دارد.

برخی از کارشناسان معتقدند که حدود ۹۰ درصد از کهکشان‌های جهان قابل مشاهده بسیار دور هستند و حتی برای مشاهده توسط تلسکوپ‌های ما بسیار کم نور هستند. خوشبختانه تلسکوپ فضایی جیمز وب (JWST) قرار است در اوایل سال ۲۰۲۱ به فضا پرتاب شود که به دیدن کهکشان‌های ضعیف و شاید کشف تعداد بیشتری از کهکشان‌ها کمک خواهد کرد.

برخی از وظایفی که تلسکوپ جیمز وب انجام خواهد داد به این شرح است: درک این که پس از تشکیل اولین ستارگان جهان پس از بیگ بنگ چه اتفاقی افتاد، فهمیدن چگونگی شکل‌گیری کهکشان‌ها، تولد ستاره‌ها در سیستم‌های پروتوپلانتری (Protoplanetary) و کشف اتمسفر در سیارات دوردست برای تشخیص این که آیا آنها قابل سکونت هستند و آیا می‌توانند زندگی را در خود حفظ کنند.

آرسنال 3–0 چلسی؛ لندن در تسخیر توپچی‌ها

آرسنال با ارائه یک نمایشی حساب شده و تماشایی، توانست با نتیجه 3-0 چلسی را از پیش رو بردارد و به رتبه سوم جدول صعود کند.

آرسنال 3–0 چلسی؛ لندن در تسخیر توپچی‌ها

شاگردان آرسن ونگر در این دیدار بسیار بهتر از دیدار قبلی ظاهر شدند و توانستند به سه امتیاز حساس این دیدار دست پیدا کنند.

آرسنالی ها بازی را بهتر آغاز کردند و در همان دقایق ابتدایی یکی دو موقعیت خطرناک روی دروازه حریف ایجاد کردند که تبدیل به گل نشد.

بعد از اینکه برای دقایق بازی متعادل تر شد، اشتباه گری کیهیل، گل اول بازی را تقدیم میزبان کرد. مدافع باتجربه آبی ها که قصد داشت توپ را به رو به عقب پاس بدهد، آن را در اختیار الکسیس سانچس قرار داد و او هم با یک ضربه چیپ، کورتوا را مغلوب کرد.

هنوز بازیکنان چلسی از شوک این گل خارج نشده بودند که تئو والکات حساب کار را 2-0 کرد. یک حرکت هماهنگ از بازیکنان آرسنال و پاس در عرض الکس ایووبی، والکات را پشت محوطه شش قدم صاحب موقعیت کرد و او هم با ضربه بغل پا، حساب کار را 2-0 کرد.

بعد از این گل همچنان آرسنالی ها تیم برتر میدان بودند و اگرچه بازیکتان چلسی هم صاحب موقعیت هایی شدند اما باز هم این شاگردان ونگر بودند که خطرات بیشتری روی دروازه حریف ایجاد کردند تا اینکه سرانجام در دقیقه 40 توانستند به گل سوم برسند.

روی یک ضدحمله سریع از الکسیس و اوزیل، خط دفاعی چلسی به هم ریخت و در نهایت روی ارسال ستاره شیلیایی، اوزیل با یک ضربه چکشی عالی، دروازه چلسی را باز کرد.

در دقایق باقی مانده نیمه اول، بازیکنان چلسی تلاش زیادی برای جبران گل های خورده انجام دادند اما تلاش آنها ثمری نداشت و این نیمه با همان سه گل به پایان رسید.

نیمه دوم با برتری بازیکنان چلسی در مالکیت توپ آغاز شد اما بازیکنان این تیم در ایجاد موقعیت توفیقی نداشتند. در مقابل آرسنالی ها روی ضدحملات خطرناک شان، یکی دو بار تا آستانه رسیدن به گل چهارم پیش رفتند.

هرچه از بازی بیشتری سپری می شد، بازیکنان آرسنال نمایش محتاطانه تری ارائه می دادند و این فرصت ایجاد موقعیت های خطرناک را از بازیکنان چلسی گرفت. بهترین موقعیت آبی ها در نیمه دوم در دقیقه 83 ایجاد شد؛ زمانی که باتشوایی با پتر چک تک به تک شد اما خروج به موقع دروازه بان باتجربه آرسنال، مانع از باز شدن دروازه تیمش شد.

در نهایت در دقایق پایانی هم اتفاق خاصی رخ نداد و آرسنال با همان نتیجه 3-0 به پیروزی رسید.

گزارش لحظه به لحظه:

دقیقه 93: تمام . پیروزی مقتدرانه آرسنال در خانه برابر رقیب همشهری با 3 گل

دقیقه 89: دو تیم حملات نه چندان مهمی را روی دروازه یکدیگر ترتیب می دهند که هیچ کدام منجر به خلق موقعیت نمی شود.

دقیقه 84: پاس پشت مدافعان آرسنال به باتشوایی رسید و او در موقعیت تک به تک و ایده آل، در مقابل پتر چک ناکام ماند تا آه از نهاد آنتونیو کونته بلند شود.

دقیقه 82: ارسال پدرو در پشت محوطه جریمه نصیب آزپلیکوئتا شد که ضربه آرام او در دستان پتر چک آرام گرفت.

دقیقه 77: اولیور ژیرو، در کنار زمین آماده ورود به میدان است. ژیرو به جال الکسیس سانچز، زننده گل اول توپچی ها به میدان آمد.

دقیقه 73: توپ ربایی کاستا در میانه میدان، پدرو را در موقعیت خوبی قرار داد که تکل ببرین، مانع از ایجاد موقعیت برای چلسی شد.

دقیقه 67: بازی همچنان با حملات چلسی و ضد حملات خطرناک آرسنال دنبال می شود

دقیقه 62: بازیکنان چلسی برای دقایق بازی را در دست گرفته اند اما هنوز نتوانستند موقعیت خاصی روی دروازه آرسنال ایجاد کنند.

دقیقه 57: دو حملات خطرناک پیاپی از بازیکنان آرسنال اما مدافعان چلسی به هر شکل ممکن مانع از تهدید شدن دروازه شان شدند.

دقیقه 55: سسک فابرگاس در بین تشویق هواداران آرسنال، جای خود را به مارکوس آلونسو می دهد

دقیقه 53: خطرنااااااااک. یک موقعیت عالی دیگر برای آرسنال اما ارسال والکات را الکسیس نتوانست تبدیل به گل کند

دقیقه 49: نیمه دوم را دو تیم متعادل آغاز کردند و بازی بیشتر در میانه زمین در جریان است

دقیقه 45+1: یک ارسال بلند به روی دروازه آرسنال با مشت پترچک همراه شد و توپ برگشتی را هازارد با یک ضربه والی، به کنار دروازه زد.

دقیقه 40: گللللللل. مسوت اوزیل. رو یک ضدحمله خطرناک از آرسنالی ها، الکسیس با پاسی دیدنی اوزیل را صاحب موقعیت کرد و ستاره آلمانی هم با یک ضربه چکشی، توپ را به گوشه دروازه کورتوا فرستاد

دقیقه 32: اولین تعویض بازی برای آرسنال. کوکلین مصدوم جای خود را به گرانیت ژاکا داد

دقیقه 28: ضربه آزاد پشت محوطه جریمه چلسی را الکسیس زد اما توپ به دیوار دفاعی چلسی برخورد کردو به بیرون رفت.

دقیقه 27: فرار سریع ایووبی، می توانست به یک موقعیت بسیار خطرناک در محوطه جریمه چلسی تبدیل شود اما خطای ایووانوویچ او را متوقف کرد.

دقیقه 21: خطرنااااک. یک حرکت خوب از بازیکنان چلسی، با شوت ویلیان همراه شد اما ضربه این ستاره برزیلی با اختلاف کمی از کنار دروازه پتر چک به بیرون رفت.

دقیقه 18: یک اشتباه دیگر از مدافعان چلسی، الکسیس را صاحب موقعیت کرد اما ضربه او بعد از برخورد به بازیکن حریف به کرنر رفت.

دقیقه 14: گلللللللللللل. تئو والکات. حرکت هماهنگ آرسنالی ها با پاس ایووبی، به یک موقعیت عالی برای والکات تبدیل شد و او با یک بغل پای راحت، دروازه حریف را باز کرد.

دقیقه 11: گللللللللللللل. الکسیس سانچس . پاس رو به عقب اشتباه از کیهیل، الکسیس را با کورتوا تک به تک کرد و ستاره شیلیایی با یک ضربه چیپ دیدنی، کار را تمام کرد.

دقیقه 9: بازی متعادل تر شده و بیشتر در میانه زمین در جریان است.

دقیقه 5: یک شوت خطرناک از کاسورلا که این بار هم کورتوا با واکنشی به موقع، توپ را دفع می کند

دقیقه 3: اولین کرنر بازی برای آرسنال. ارسال خطرناک کاسورلا را کورتوا به کمک داوید لوئیز مهار می کند

دقیقه صفر: آغاز بازی با سوت مایکل الیور

گرم کردن بازیکنان دو تیم پیش از آغاز بازی:

ترکیب آرسنال: پتر چک، کوشیلنی، شکوردان مصطفی، ببرین، مونرال، کازورلا، کوکولین، والکات، اوزیل، ایوبی، سانچز

ترکیب چلسی: کورتوا، تیم کیهیل، داوید لوییز، ایوانویچ، آزپلیکوئتا، کانته، فابرگاس، ماتیچ، هازارد، ویلیان، کاستا

توهم چیست و راه درمانش چیست؟

توهم و درمان آن

توهم به معنای درک نادرست و غیر واقعی از اتفاقات و رویدادهای پیرامونی است. کسانی که دچار توهم فکری می‌شوند در واقع مبتلا به یک اختلال روان‌پریشی‌ هستند که به‌واسطه‌ی آن صداهای غیر واقعی می‌شنوند یا تصاویر غیر واقعی می‌بینند. افراد مبتلا به توهم حتی خود را در حال تجربه‌ی یک اتفاق هم درک می‌کنند. اما واقعیت این است که هیچ‌کدام از اتفاقات روی نداده است و تمام این‌ها حاصل تخیلات فرد است.

انواع توهم چیست؟ ۶ توهم رایج

همان‌طور که بیان شد افراد مبتلا به توهم انواع مختلف توهم را در ارتباط با حس‌های مختلف تجربه می‌کنند. درک نادرست حسی درحالی‌که هیچ تحریک بیرونی وجود ندارد به عنوان توهم شناخته می‌شود. بنابراین تک تک حواس را می‌تواند درگیر کند. انواع مختلف درگیری با توهم بین افراد شایع است که در هر فردی به شیوه‌ای بروز می‌کند.

۱. توهم ذهنی

توهمات ذهنی تصورات نادرستی که فرد از اطرافیان و محیط پیرامون دارد. اختلالات توهمی ذهنی بر اساس موضوع توهم به چند گروه تقسیم می‌شود.

 • توهمات اروتومانیک: در این توهمات فرد خیال می‌کند کسی عاشق اوست و معمولا هم یک فرد مشهور منظور توهمات فرد است.
 • توهمات حسادت: این گروه از افکار اشاره به وجود رقیب یا خیانت در رفتار همسر یا همکار می‌کند.
 • توهمات آسیب: کسی که دچار توهمات غرض ورزی است مدام به این فکر می‌کند که کسی قصد کشتن یا آسیب رساندن به او را دارد.

۲. توهم شنیداری

فرد بیماری که توهم شنیداری دارد صداهایی را می‌شنود که برای دیگران قابل درک نیست. این افراد ادعا می‌کنند کسی آن‌ها را صدا زده و به بیرون از خانه برده است. این حالت ممکن است حتی در نیمه شب هم اتفاق بیفتد.

توهم شنیداری در کودکان معمولا با شنیدن صداهای غیر واقعی در سنین ۳ تا ۶ سال بروز می‌کند. علت این توهمات اسکیزوفرنی جوانی است که چند سال زودتر بروز کرده است و نباید آن را با شیطنت یا خیال پردازی اشتباه گرفت، پس نشانه‌هایی مثل شنیدن صدای حرف زدن در سر را جدی بگیرید.

۳. توهم بینایی

توهم دیداری شامل ادعاهای فرد مبنی بر دیدن اجسام، انسان‌ها و رنگ‌هایی است که وجود ندارد. به طور مثال فرد مبتلا به توهم بینایی لکه‌ی روی لباس را به شکل یک حیوان درنده می‌بیند یا چراغ چشمک زن و افرادی را می‌بیند که وجود خارجی ندارند. توهم بعد از سکته‌ی مغزی یکی از عوارض آزاردهنده است که در تمام افراد رخ نمی‌دهد ولی درصورت بروز با علائم بینایی همراه است و برای بیمار و اطرافیان آزاردهنده است.

توهم بینایی

۴. توهمات بویایی

در این نوع از توهم فرد بیمار ادعا می‌کند بویی را استشمام می‌کند که خطرناک است در حالی که سایرین می‌دانند این بو قابل استشمام نیست. مثلا بیمار می‌گوید در اتاق یا غذا بوی شیطان می‌آید، در حالی‌که اطرافیان این ادعا را قبول ندارند.

توهم و درمان آن

اسکیزوفرنی چیست؟

۵. توهم چشایی

یکی از حس‌های طبیعی انسان حس چشایی است. فرد متوهم در مورد حس چشایی هم دچار مشکل می‌شود و از غذاها طعم نامتعارف مانند خون یا مدفوع احساس می‌کند.

۶. توهم لامسه

در توهم لامسه فرد حشرات و یا جانورانی را در تماس با پوست خود احساس می‌کند. مثلا احساس می‌کند سوسک روی بدنش در حال حرکت است.

علت توهم چیست؟

شرایط زندگی آدم‌ها یا بیماری‌های زمینه‌ای از دلایلی است که منجر به بروز توهم می‌شود. سبک زندگی ناسالم با مصرف مواد مخدر، مشروبات الکی یا استفاده از داروهای خاص فرد را در شرایط ناایمن قرار می‌دهد. یکی دیگر از اصول مهمی که در سلامت روان تاثیر دارد توجه به بهداشت روان و برقراری ارتباط‌های سالم با اطرافیان و محیط پیرامون است. در ادامه دلایلی را که می‌تواند موجب بروز توهم شود را بررسی می‌کنیم.

افسردگی پس از زایمان

افسردگی بعد از زایمان از بین هر ۱۰۰ خانم زایمان کرده ۱۰ یا ۱۵ نفر را مبتلا می‌کند. علائم افسردگی بعد از زایمان مانند دیگر افسردگی‌ها با کاهش اشتها، تغییر در خلق و خو و میل به گوشه گیری بروز می‌کند. افراد مبتلا به این عارضه در پرستاری از نوزاد یا خودشان دچار مشکل می‌شوند.

حتی ممکن است توهم و افسردگی همگام با هم پیش‌روی کنند و این‌قدر این بیماری شدید باشد که منجر به بروز علائم روان‌پریشی مانند توهمات دیداری و شنوایی شود. در این مواقع فرد صداهای غیر معمول می‌شنود یا چیزهای غیر معمول می‌بیند و درصورتی‌که مورد توجه قرار نگیرد منجر به آسیب به نوزاد یا خود فرد می‌شود.

اضطراب توهم‌زا چیست؟

مواجهه‌ی هر فردی با شرایط پر استرس و اضطراب شرایط روحی وی را دچار اختلال می‌کند. در این شرایط چون فرد امکان درک مشکل و مواجهه با آن را ندارد دچار توهم می‌شود. بنابراین بهترین راه یادگیری شیوه‌های مهار اضطراب و حفظ آرامش است.

به شما توصیه می‌کنیم از روانپزشک آنلاین پذیرش ۲۴ و یا دکتر مغز و اعصاب آنلاین کمک بگیرید و با متخصصین مجرب و با تجربه‌ی این مرکز صحبت کنید. امکان ارتباط سریع و هزینه‌ی مقرون به صرفه برای آسایش و راحتی شما فراهم شده است.

افسردگی و توهم

توهم ناشی از استفاده از دارو

داروها به طور موقت فعالیت‌های پردازشی مغز را دچار اختلال می‌کنند و به این ترتیب ارسال اطلاعات به مغز به درستی صورت نمی‌گیرد و فرد دچار خطا در درک محیط پیرامون یا به عبارتی دیگر توهم می‌شود. با قطع مصرف دارو و از بین رفتن میزان آن در خون اثرات هم از بین می‌رود. داروهای توهم زا شامل موارد زیر است:

 • داروهای توهم زا LSD و PCP و کلوزریل
 • سرووکل
 • ژئودون خوراکی و تزریقی
 • ریسپرداین

توهم و اعتیاد به مواد مخدر و الکل

استفاده از مواد مخدر مانند کوکائین و اعتیاد به آن یا نوشیدن مشروبات الکلی فرد را از حالت متعادل خارج می‌کند و موجب تجربه‌ی چیزهای غیر معمول می‌شود. توهمی که به این علت ایجاد می‌شود بیشتر توهم بینایی است، اما ممکن است انواع دیگری از توهم تجربه شود. حشیش، گل، ماری‌جوانا فرد را دچار توهم می‌کنند. نتایج تحقیقات مشخص کرده است کسانی که از گل استفاده می‌کنند ممکن است بین ۶ ماه تا یک سال توهم عصرگاهی داشته باشند.

ترک ناگهانی الکل هم می‌تواند سبب بروز اختلال توهم شود. این رفتار با استفراغ، دلهره و لرزش دست همراه است که معمولا بعد از چند روز از بین می‌رود.

اختلالات خواب و توهم

اختلال خواب نام عارضه‌ای است که فرد را هنگام به خواب رفتن یا بیدار شدن دچار توهم می‌کند. افراد مبتلا به توهم در خواب هنگام بیدار شدن تا چند دقیقه قادر به حرکت نیستند. البته این اختلال با دارو قابل درمان است.

توهم دمانس در پیری

علت توهم در پیری دمانس یا زوال عقل است. دمانس عارضه‌ای است که با آسیب رساندن به مغز منجر به اختلال در پردازش‌های حسی می‌شود. این افراد دچار توهمات شنوایی و بینایی می‌شوند و چیزهایی را می‌بینند و می‌شنوند که وجود ندارد. مثلا ادعا می‌کنند چند کودک در حال بازی در اتاق هستند یا صدای همسر سابق و فرزندان را می‌شنوند

توهم در بیماران مبتلا به آلزایمر باعث می‌شود آن‌ها نیاز به مراقبت داشته باشند و تنها زندگی نکنند.

توهم وسواس فکری

یکی از رایج‌ترین بیماری‌های فکری این روزها اختلالات وسواس یا OCD است. این اختلال اضطرابی همراه با رفتارها و افکار غیر قابل کنترل است. این افراد کارهایی مانند شستن دست و لباس، مرتب کردن لباس و یا موارد دیگر را به صورت پشت سرهم تکرار می‌کنند.

حتی ممکن است دچار توهم وسواس فکری شوند و یک فکر آزار دهنده به طور دائمی در سر آن‌ها تکرار شود. مثلا با این‌که می‌دانند در را قفل کرده‌اند فکر دزدی مدام به سراغ آن‌ها بیاید و آزارشان دهد.

توهم در چه کسانی شایع‌تر است؟

اختلالات توهم در کسانی که کسی در اعضای خانواده به این بیماری مبتلا است بیشتر از بقیه دیده می‌شود. درواقع کروموزوم‌ها در انتقال عامل توهم و هذیان از والدین به فرزندان نقش دارند.

علاوه بر عامل وراثت عامل محیط نیز بر توهم تاثیر گذار است. تغییر شرایط زندگی در مهاجرت، ابتلا به افسردگی به دلیل شکست‌های عاطفی یا مالی می‌تواند سبب بروز توهم شود. زندگی در محیطی که فرد را در معرض استفاده از مواد مخدر یا الکل قرار بدهد نیز می‌تواند موجب اختلالات توهم شود.

اختلالات توهم چگونه تشخیص داده می‌شود؟

با توجه این‌که توهم یک بیماری مرتبط با روان است، علائم و نشانه‌هایی که در رفتار فرد وجود دارد بیماری را تایید می‌کند و نیازی به روش‌های تشخیص وجود ندارد. افراد مبتلا فرق توهم و واقعیت را نمی‌دانند. هنگام مراجعه به روانپزشک و بیان شرح حال فرد از صداها و تصاویری صحبت می‌کند که وجود ندارد و همین نشانه دهنده‌ی یک اختلال در روان است.

با این‌حال پزشک ممکن است برای رد کردن مشکل فیزیکی آزمایشاتی را درخواست کند. به عنوان نمونه عکس رادیوگرافی یا آزمایش خون را برای تایید و رد بیماری صرع، آلزایمر یا اختلالات شیزوفرنی، دلیریوم درخواست می‌شود.

درمان توهم چگونه است؟

امروزه امکان درمان برای تمام بیماری‌ها وجود دارد و کمتر پیش می‌آید که فردی قادر به کنترل یا درمان بیماری آزاردهنده نباشد. توهم نیز یکی از مشکلات و اختلات روانی است که می‌توان آن را درمان کرد. راه درمان و مقابله با توهم تأیید با حرکت ستاره با دارو و مشاوره‌ی روانپزشکی است.

درمان دارویی توهم چیست؟

با توجه به بیماری که دلیل ایجاد توهم است درمان متناسب باید تجویز شود. مثلا در کسانی که مبتلا به پارکینسون هستند، کنترل بیماری با دارو می‌تواند میزان توهم را تا حد زیادی کاهش دهد. داروی ضد توهم در سالمندان داروهایی‌ست که برای درمان آلزایمر استفاده می‌شود.کسانی که به دلیل ترک ناگهانی الکل دچار توهم می‌شوند، نیز درصورت استفاده از داروهای آرام کننده‌ی سیستم عصبی مرکزی می‌توانند به زندگی عادی باز گردند.

داروهایی که برای درمان اختلالات روانپریشی استفاده می‌شود شامل موارد زیر است:

مشاوره با روانشناس برای درمان توهم

بخشی از مشکلات توهم باید با انجام مشاوره‌های صحیح و دقیق رفع شود. مشاوره‌ها موجب حفظ و پایدار نمودن وضعیت سلامت روان فرد می‌شود. قابل درک است فردی که مبتلا به اضطراب می‌شود و در نتیجه‌ی تشدید بیماری دچار توهم می‌گردد درصورتی‌که شیوه‌ی کنترل هیجان را بیاموزد یا ریشه‌ی مشکلات را در جلسات روان‌درمانی بیاید وضعیت بهتری خواهد داشت.

علاوه بر فرد بیمار خانواده‌ی او نیز باید تحت مشاوره قرار بگیرند. خانواده درمانی کمک می‌کند با فرد بیمار رفتار بهتری داشته باشند و او را در رفع مشکل کمک نمایند.

عوارض اختلالات توهم‌زا چیست؟

کسانی که دچار توهم می‌شوند در زندگی شخصی و ارتباط با اطرافیان دچار مشکل می‌شوند. موارد زیر انواع عوارض و مشکلاتی‌ست که برای این افراد ایجاد می‌شود.

 • در اثر توهم ممکن است آسیب جسمی به خود یا اطرافیان بزنند.
 • افراد مبتلا به توهم ممکن است در اثر توهم یا هذیان به افسردگی مبتلا شوند.
 • توهمات باعث می‌شود از اطرافیان فاصله بگیرند و روابط اجتماعی محدود شود.
 • خشونتی که در رفتار بیماران وجود دارد ممکن است در سطح اجتماع موجب ایجاد درگیری یا مشکلات قانونی شود.

آیا می‌توان از توهم پیشگیری کرد؟

واقعیت این است که به دلیل غیر قابل کنترل بودن عوامل ایجاد کننده‌ی توهم نمی‌توان از بروز آن پیشگیری کرد. اما درصورتی که با بروز اولین علامت‌های توهم به آن توجه شود و مورد پیگیری قرار بگیرد می‌توان روند پیشرفت آن را کند یا درمان کرد.

زمان مراجعه به پزشک

اولین بار که متوجه شدید چیزی را که شما می‌بینید یا می‌شنوید دیگران تجربه نمی‌کنند نباید بی اهمیت باشید. دراوایل بیماری فاصله‌ی زمانی توهمات زیاد است اما به مرور تعداد دفعات بیشتر می‌شود. بنابراین برای درمان موثر باید با اولین نشانه به روان پزشک مراجعه کنید.

پذیرش ۲۴ امکان مشاوره‌ی غیر حضوری با دکتر روانپزشک آنلاین و یا متخصص مغز و اعصاب آنلاین را به صورت متنی و آنلاین فراهم کرده است. می‌توانید با مراجعه به سایت از طریق سیستم نوبت دهی آنلاین با کمترین هزینه از بهترین متخصصان و روانپزشکان وقت بگیرید و مشکلات خود را با آن‌ها درمیان بگذارید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.