جریان‌های سرمایه


« سطح پایین (SSR) نشان می‌دهد که استیبل کوین‌ها از قدرت خرید بیشتری برای خرید بیت کوین برخوردارند. همانطور که همین مقدار دلار آمریکا نسبتاً قدرت خرید بیشتری برای خرید BTC دارد. برعکس، نسبت بالای (SSR) به این معنی است که فیات قدرت خرید پایینی دارد.»

تأثیر جریان‌ وجه نقد آزاد و ساختار سرمایه بر معیارهای مختلف ارزیابی عملکرد شرکت‌های صنعت مواد و محصولات دارویی عضو بورس اوراق بهادار تهران

مقدمه: در جهان امروز، با توجه به شرایط بازار رقابتی، تعیین روش تأمین مالی مناسب برای افزایش سودآوری و ادامه حیات شرکت‌ها امری ضروری است. سرمایه‌گذاران نیز با توجه به جدایی مالکیت از مدیریت به تجزیه و تحلیل عملکرد شرکت و ساختار سرمایه می‌پردازند تا سرمایه‌گذاری درستی را انجام دهند.
روش پژوهش: پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین جریان وجه نقد آزاد و ساختار سرمایه با عملکرد شرکت‌های صنعت مواد و محصولات دارویی پرداخته است. از این‌رو، تعداد 20 شرکت فعال این صنعت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1391-1386 مورد بررسی قرار گرفت. به منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش از الگوی داده‌های تلفیقی و نرم‌افزارEviews نسخه 7 استفاده شد.
یافته‌ها: تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که رابطه اهرم بدهی با شاخص کیو توبین و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام مثبت و معنادار و با نرخ بازده دارایی‌ها منفی و معنادار است. هم‌چنین، رابطه جریان وجه نقد آزاد با نرخ بازده دارایی‌ها منفی و معنادار و با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام مثبت و معنادار است اما با شاخص کیو توبین رابطه معناداری ندارد.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان داد که شرکت‌های دارویی با افزایش اهرم بدهی و جریان وجه نقد آزاد ‌می‌توانند نرخ بازده حقوق صاحبان سهام را افزایش دهند. هم‌چنین، با افزایش اهرم بدهی و جریان وجه نقد آزاد می‌توانند نرخ بازده دارایی‌ها را کاهش دهند. افزون براین، با افزایش اهرم بدهی، شاخص کیو توبین افزایش می‌یابد اما افزایش جریان وجه نقد آزاد تأثیری بر شاخص کیو توبین ندارد.

کلیدواژه‌ها

 • جریان وجه نقد آزاد
 • ساختار سرمایه
 • نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
 • نرخ بازده دارایی‌ها
 • کیو توبین

عنوان مقاله [English]

The Effect of Free Cash Flow and Capital Structure on Different Criteria for Evaluating the Performance of the Material Industry and Pharmaceutical Products Companies Listed on the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

 • M. Aghaie 1
 • M. Kazempour 2
 • R. Mansourlakoraj 3

Introduction: In the world today, regarding the competitive market conditions, it is necessary to determine an appropriate method for financing in order to increase profitability and corporate survival. Also, investors analyze performance of the company and capital structure according to the separation of ownership from management to have a good investment.
Method: The present study has examined the relationship between free cash flow and capital structure with the performance of the material industry and pharmaceutical products companies. Hence, 20 active companies which are listed on the Tehran Stock Exchange in this industry have been investigated from 2008 to 2013. In order to test the hypotheses of the research, the model of Panel data and software Eviews version 7 were used.
Results: Data analysis indicated that the relationship between the debt leverage with Tobin's Q index and return on equity is significant and positive, but it has a significant and negative relation with return of assets. Moreover, the relationship between free cash flow and return of assets is significant and negative, and it has a significant and positive relation with return on equity. However, it does not have any significant relationship with Tobin's Q index.
Conclusion: The results of research showed that the pharmaceutical companies can raise return on equity by increasing debt leverage and free cash flow. Also, return of assets can be reduced through increasing debt leverage and free cash flow. Besides, Tobin's Q index will be raised by increasing debt leverage; nevertheless, increasing in free cash flow has no effect on Tobin's Q index.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Capital Structure
 • Free Cash Flow
 • Return on Assets
 • Return on Equity
 • Tobin's Q

مراجع

1 Dadashi, I.; Asghari, M.; Zarie, S.; and M. Jafari Baie (2013). “Investigating the Effect of Capital Structure and Financing on the Technical Efficiency of Pharmaceutical Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, Journal of Health Accounting, Vol. 2, No. 1, pp. 1-19. [In Persian]

2 Nikbakht, M. and M. Peikani (2009). “Investigating the Relationship between Capital Structure and Accounting Criteria for Evaluating the Performance of Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, Journal of Financial Research, Vol. 12, No. 28, pp. 20-26. [In Persian]

3 Bulu, Gh.; Babajani, J.; and B. Mohseni Maleki (2012). “The Relationship between Insufficient and Excess Cash for Future Performance of the Companies Listed on the Tehran Stock Exchange (TSE)”, Journal of Accounting Knowledge, Vol. 3, No. 11, pp. 7-29. [In Persian]

4 Mehrani, S. and B. Bagheri (2009). “Investigating the Effect of Free Cash Flows and Institutional Shareholders on Earnings Management in Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, Journal of Accounting Research, Vol. 1, No. 2, pp. 50-71. [In Persian]

5 Jensen, M. C. (1986), “Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers”, American Economic Review, Vol. 76, No. 2, pp. 323-329.

6 Vafeas, N. and O. M. Joy (1995). “Open Market Share Repurchases and the Free Cash Flow Hypothesis G35”, Economics Letters, Vol. 48, Nos. 3 and 4, pp. 405-410.

7 Borna, J. A.; Harley, E.; and J. Ryan (2000). “Capital Expenditure Announcements and Anti-takeover Barriers”, The Quarterly Review of Economics and Finance, Vol. 40, No. 2, pp. 205-228.

8 Lang, L. H. P.; Stultz, R. M.; and R. A. Walkling (1991). “A Test of the Free Cash Flow Hypothesis: The Case of Bidder Returns”, Journal of Financial Economics, Vol. 29, No. 2, pp. 315-335.

9 Ferdinand, G. and J. Tsui (1997). “A Test of the Free Cash جریان‌های سرمایه Flow and Debt Monitoring Hypotheses-Evidence from Audit Pricing”, Journal of Accounting and Economics, Vol. 24, No. 2, pp. 219-237.

10 Doukas, J. (1995). “Overinvestment, Tobin's Q and Gains from Foreign Acquisitions”, Journal of Banking and Finance, Vol. 19, No. 7, pp. 1285-1303.

11 Dickerson, A.; Heather, G.; and E. Tsakalotos (2002). “Takeover Risk and the Market for Corporate Control: The Experience of British Firms in the 1970s and 1980s”, جریان‌های سرمایه International Journal of Industrial Organization, Vol. 20, No. 8, pp. 1167-1195.

12 Gleason, K. S.; Mathur, L. K.; and I. Mathur (2000). “The Interrelationship between Culture, Capital Structure, and Performance: Evidence from European Retailers”, Journal of Business Research, Vol. 50, No. 2, pp. 185-191.

13 Fosberg, R. H. and A. Ghosh (2006). “Profitability and Capital Structure of Amex and Nyse Firms”, Journal of Business and Economic Research, Vol. 4, No. 11, جریان‌های سرمایه pp. 57-64

14 Klein, P.; Shapiro, D.; and J. Young (2005). “Corporate Governance, Family Ownership and Firm Value: The Canadian Evidence”, Corporate Governance, Vol. 13, No. 6, pp. 769-784.

15 Parakash, C. K. and M. D. Olsen (2007). “The Effect of Environmental Risk, Corporate Strategy, and Capital Structure on Firm Performance”, Journal of Hospitality Management, Vol. 26, No. 3, pp. 502-516.

16 Zeitun, R. and G. Tian (2007). “Capital Structure and Corporate Performance”, Australasian Accounting, Business and Finance Journal, Vol. 1, No. 4, pp. 40-61.

17 Naser, M. and A. Mazhar (2007). “Determinants of Capital Structure Decisions Case of Pakistani Government Owned and Private Firms”, Available at:www.wbiconp ro.com/312 -Mazhar, A%20&%20 Nasr, M.pdf. [Online] [4 April 2014]

18 Pao, H. T. (2008). “A Comparison of Neural Network and Multiple Regression Analysis in Modeling Capital Structure”, Expert System with Application, Vol. 35, No. 3, pp 720-727.

19 Cmigoj, M. and D. Mramor (2009). “Determinants of Capital Structure in Emerging European Economics: Evidence from Slovenian Firms”, Emerging Markets Finance and Trade, Vol. 45, No. 1, pp. 72-89.

20 Dadson, A. and J. Badu (2012). “Capital Structure and Performance of Listed Banks in Ghana”, Global Journal of Human Social Science, Vol. 12, No. 5, pp. 57-62.

21 Mahfuzah, S. and Y. Raj (2012). “Capital Structure and Firm Performance: Evidence from Malaysian Listed Company”, Social and Behavioral Sciences, Vol. 65, pp. 156-166.

22 Wang, G. Y. (2010). “The Impact of Free Cash Flows and Agency Costs on Firm Performance”, Journal of Service Science and Management, Vol. 3, No. 4, pp. 408-418.

23 Park, K. and S. Jang (2013). “Capital Structure, Free Cash Flow, Diversification and Firm Performance: A Holistic Analysis”, International Journal of Hospitality Management, Vol. 33, pp. 51-63.

24 Saeedi, A. and I. Mahmoodi (2011). “Capital Structure and Firm Performance: Evidence from Iranian Companies”, International Research Journal of Finance and Economics, Vol. 70, pp. 21-28.

25 Esfahani, K. and M. Ghasanfarymojarad (2013). “A Study on the Relationship between Capital Structure and the Performance of Production Market: A Case Study of Firms listed on Tehran Stock Exchange”, Management Science Letters, Vol. 3, No. 4, pp. 1297-1306.

26 Safari Gerailli, M. (2008). “Investigating the Effect of Capital Structure on Profitability of Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, M. A. Thesis in Accounting, Shahid Beheshti University. [In Persian]

27 Sajjadi, H.; Mohammadi, K.; and Sh. Abbasi (2011). “Investigating the Effect of Selecting Capital Structure on the Performance of Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, Journal of Financial Accounting, Vol. 3, No. 9, pp. 19-38. [In Persian]

28 Kordestani, Gh. and M. Najafi Omran (2008). “Investigating the Determinants of Capital Structure”, Journal of Financial Research, Vol. 9, No. 4, pp. 19-38. [In Persian]

29 Mahmoudabadi, H.; Mahdavi, Gh.; and M. Fereidouni (2013). “An جریان‌های سرمایه Investigation into the Effects of Free Cash Flows and Agency Costs on the Performance of Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, Journal of Accounting Knowledge, Vol. 4, No. 12, pp. 111-131. [In Persian]

30 Salehi, M.; Valipour, H.; and F. Akhtarshenas (2013). “Investigating the Effect of Auditing Report Type on Financing (Borrowing from Banks) of the Material Industry and Pharmaceutical Products Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, Journal of Health Accounting, Vol. 2, No. 1, pp. 35-56. [In Persian]

31 Chung, K. and S. Pruitt (1994). “A Simple Approximation of Tobin’s Q”, Financial Management, Vol. 23, No. 3, pp. 70-74.

32 Rathinasamy, R. S.; Swamy, K.; and K. Mantripragada (2000). “Capital Structure and Product Market Interaction: An International Perspective”, Global Business and Finance Review, Vol. 5, No. 2, pp. 51-63.

33 Pandey, I. M. (2004). “Capital Structure, Profitability and Market Structure: Evidence from Malaysia”, Asia Pacific Journal of Economics and Business, Vol. 8, No. 2, pp. 78-91.

34 Guney, Y.; Li, L.; and R. Fairchild (2011). “The Relationship between Product Market Competition and Capital Structure in جریان‌های سرمایه Chinese Listed Firms”, International Review of Financial Analysis, Vol. 20, No. 1, pp. 41-51.

35 Etemadi, H. and J. Montazeri (2013). “Investigating the Influential Factors on Capital Structure of Companies Listed on the Tehran Stock Exchange with an Emphases on Competitive Production Market”, The Iraian Accounting and Auditing Review, Vol. 20, No. 3, pp. 1-26. [In Persian]

36 Lehn, K. and A. Poulsen (1989). “Free Cash Flow and Stockholders Gains in Going Private Transactions”, The Journal of Finance, Vol. 22, No. 1, pp 93-108.

37 Aflatouni, A. (2013). Statistical Analysis of Financial Management and Accounting Researches by Eviews, 1 st Edition, Tehran: Termeh Publications. [In Persian]

جریان سرمایه به سمت بیت کوین سرازیر می‌شود

اسیلاتور یا نوسان ساز نسبت عرضه استیبل کوین، نشانه‌هایی از سرازیری جریان جدیدی از سرمایه به سوی بیت کوین را ردیابی کرد.

شاخصی که قیمت ارزها را در پایین‌ترین حد خود از نظر تاریخی، رصد می‌کند، اکنون دست گذاشته است روی یک جریان جدید سرمایه که چندی است، به سوی بیت کوین سرازیر می‌شود.

به گزارش دنیای ترید، به نقل از سایت کوین دسک، اسیلاتور نرخ عرضه استیبل کوین، طی چهار هفتۀ گذشته، در سیر نزولی خود، از پایین‌ترین سطح در 12 ماهه اخیر نیز عبور کرده و از 2.6 به 1.9 رسیده است.

اسیلاتور یا نوسان‌ساز ساخته تحلیل‌گر مطرح ویلی وو (Willy Woo) بوده و اکنون شرکت گلسنود (Glassnode) به طور انحصاری، سیگنال‌های هوشمندانه‌ای را که این نوسان ساز ارائه می‌دهد، دنبال می‌کند.

این شرکت که یکی از مهم‌ترین شرکت‌های تحلیل داده‌های زنجیره‌ای در اکوسیستم بیت کوین به شمار می‌رود، روز پنجشنبه در توئیتی نوشت:

«طی هفته اخیر، اسیلاتور نسبت عرضه استیبل کوین (SSR) ابتدا در پایین قرار گرفت و سپس روند صعودی را آغاز کرد که نشان می دهد، جریان سرمایه بار دیگر از سوی استیبل کوین برگشته و به سمت خرید بیت کوین به راه افتاده است.»

توئیت_شرکت_گلسنود_Glassnode_تحیل_اسیلاتور_SSR_پیشبینی_افزایش_قیمت_برای_بیت_کوین_ژوئن_2020

وی در ادامه برای اثبات ادعای خود نمودار اسیلاتور را به نمایش گذاشته است.

نمودار_اسیلاتور_نرخ_عرضه_استیبل_کوین_شرکت_گلسنود_Glassnode_ژوئن24_2020

به عبارتی دیگر، به نظر می‌رسد شکارچیان معامله، در حال صف آرایی برای استفاده از استیبل کوین برای خرید dip‌های بیت کوین و بازارهای رمز ارز گسترده‌تر هستند.

این یعنی به زودی شاهد احیا یا حتی اوج گیری دوباره ارزش بیت کوین خواهیم بود.

استیبل کوین (Stablecoins) یا سکه‌های ثابت، رمز ارزهایی هستند که ارزش آنها به یک معیار خارجی مانند دلار آمریکا گره خورده است. این ارزهای دیجیتال، اساساً پروکسی‌هایی برای ارزهای فیات هستند و یک مزیت ثبات قیمت را با خود به ارمغان می‌آورند که دیگر دارایی‌های دیجیتال ندارند و به طور گسترده، برای تأمین هزینه خرید رمز ارز استفاده می‌شوند.

طبق گزارش شرکت مساری (Messari)، با نگاهی به نمودار سال به سال (YOY) ارزش کل بازار استیبل کوین، در می‌یابیم که ارزش کل بازار این سکه‌های ثابت، نسبت به سال قبل، 10 برابر و بیش از 100 میلیارد دلار افزایش یافته است.

نسبت عرضه استیبل کوین (SSR) با تقسیم ارزش بازار بیت کوین (BTC) بر ارزش کل بازار استیبل کوین‌های اصلی محاسبه می‌شود.

شرکت گلسنود در یک پست توضیحی در سایت خود نوشت:

« سطح پایین (SSR) نشان می‌دهد که استیبل کوین‌ها از قدرت خرید بیشتری برای خرید بیت کوین برخوردارند. همانطور که همین مقدار دلار آمریکا نسبتاً قدرت خرید بیشتری برای خرید BTC دارد. برعکس، نسبت بالای (SSR) به این معنی است که فیات قدرت خرید پایینی دارد.»

اسیلاتور نسبت عرضه استیبل کوین (SSR) معامله‌گران را در شناسایی سطوح بالای (SSR) و هر گونه تغییر روند قریب‌الوقوع، یاری می‌دهد. با اینحال، این شاخص، معاملات مبتنی بر رمز ارزهای فیات یا مشتقات بیت کوین را در نظر نمی‌گیرد و از این لحاظ نمی‌توان آن را یک اندیکاتور بی عیب و نقص نامید. با این وجود، تجربه نشان داده است که در گذشته، شاخص قابل اعتمادی برای نشان دادن تغییرات بوده است.

اسیلاتور_نرخ_عرضه_استیبل_کوین_شرکت_گلسنود_Glassnode_ویلی وو_Willy_Woo

به عنوان مثال، یکه تازی پیشین بیت کوین، از جمله اولین صعودش در سه ماهه آخر سال 2020، با تشخیص اسیلاتور آغاز شد، وقتی که اسیلاتور عدد زیر 2- را برای نسبت عرضه استیبل کوین خواند. بنابراین، احیای اخیر می‌تواند سیگنالی از یک جابجایی ثروت قریب الوقوع برای بیت کوین و صرافی‌ها و بازارهای گسترده ارز دیجیتال باشد.

در حال حاضر بیت کوین نزدیک به 33،560 دلار معامله می شود که 3٪ افت قیمت در روز را نشان می‌‎دهد. این رمز ارز پیشرو در اواسط ماه می به شدت سقوط کرد و رشد آن، از آن زمان تاکنون، عمدتاً به بازه 30 الی 40 هزار دلار محدود شده است. همچنین در اوایل هفته جاری، یک افت موقتی قیمت تا سقوط به 29,000 دلار را نیز به خود دیده است.

این درحالیست که در چهار هفته گذشته، ارزش بازار گسترده‌ترین استیبل کوین دنیای سرمایه، یعنی تتر (USDT)، طی یک صعودی به یاد ماندنی، از 59 میلیارد دلار به بیش از 64 میلیارد دلار افزایش یافته است.

لایحه مالیاتی و ریزش دلار از ترس آن

پیشنهاد سناتورهای دموکرات آمریکا برای اخذ مالیات جدید از ثروتمندان باعث کاهش قیمت دلار شد. به گزارش جریان‌های سرمایه مشرق به نقل از رویترز، خیز دموکرات ها به اخذ مالیات بیشتر از ثروتمندان آمریکایی می تواند منجر به آغاز دور جدیدی از فرار سرمایه به خارج کشور شود. هدف از لایحه مالیاتی پیشنهادی سناتورهای آمریکایی که افراد با دارایی بالای یک میلیارد دلار یا متوسط درآمد سالانه بیش از ۱۰۰ میلیون دلار در سه سال متوالی را هدف می گیرد. تامین مالی لایحه حمایتی یک تریلیون دلاری جدید دولت است. حدود ۱۰۰ ثروتمند آمریکایی مشمول لایحه پیشنهادی خواهند شد.

لایحه مالیاتی آمریکا

آمارهای منتشرشده مرکز آمار آمریکا نشان می دهد که میزان فروش خانه های جدید در آمریکا تا پایان ماه سپتامبر با افزایش ۱۴ درصدی نسبت به جریان‌های سرمایه ماه قبل به بیش از ۸۰۰ هزار خانه رسیده است. که این رقم ۹۸ هزار واحد بیشتر از چیزی است که در ماه آگوست ثبت شده بود. جذاب شدن مجدد بازار مسکن برای سرمایه گذاران می تواند یک فرصت جدید برای صعود دلار باشد. چرا بخش قابل توجهی از خانه های گران قیمت معامله شده مربوط به سرمایه گذاران خارجی است.

جریان سرمایه ورودی خارجی

باقی ماندن جریان سرمایه ورودی خارجی به چین در سطحی مستحکم بیش از پیش به تقویت جایگاه یوان منجر شده است. داده‌های وزارت بازرگانی چین نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در چین در ۹ ماه امسال به ۸۵۹.۵۱ میلیارد یوان ( ۱۲۹.۲۶ میلیارد دلار) رسیده. که این رقم در مقایسه با مدت مشابه منتهی به سال قبل ۱۹.۶ درصد افزایش نرخ تورم را نشان می دهد. کشورهای عضو اتحادیه آ. سه. آن با ۳۱.۴ درصد کل سرمایه گذاری ها بزرگ ترین سرمایه گذار خارجی در چین بوده اند.

ادامه بالا ماندن نرخ تورم در سطح جهانی به یک نگرانی بزرگ در بازار ارز تبدیل شده است. جروم پاول- رییس بانک مرکزی آمریکا- با بیان اینکه این نهاد به زودی به برنامه خرید اوراق قرضه خود خاتمه خواهد داد نسبت به بازگشت تورم آمریکا به محدوده دو درصدی تا سال آینده ابراز امیدواری کرده است. از طرف دیگر جک دورسی- مدیرعامل توییتر- در یک پیام توییتری عجیب نوشت: ابرتورم همه چیز را عوض خواهد کرد. به زودی ابرتورم در آمریکا و بعد از آن در سایر نقاط جهان اتفاق جریان‌های سرمایه خواهد افتاد.

ارتباط بین ریسک جریان نقدی و تصمیمات ساختار سرمایه

2 کارشناس ارشد حسابداری. موسسه آموزش عالی اسوه معاصر، ایران.

چکیده

نقش محوری سرمایه در دنیای تجارت امروز بر هیچ کسی پوشیده نیست. یکی از مهم ترین ملزومات هر فعالیت اقتصادی، فراهم کردن منابع مالی مورد نیاز است. قطعا شناسایی راه‌های مختلف تامین مالی و بهره گیری از ابزارهای مناسب مالی، مدیریت را در اتخاذ تصمیمات صحیح تر و کسب منابع بیشتر یاری خواهد نمود. تصمیمات ساختار سرمایه یکی از ابزارهای موثر مدیران در جهت مدیریت هزینه سرمایه می‌باشد. لذا در پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین ریسک جریان نقدی و تصمیمات ساختار سرمایه در شرکت‌های عضو جریان‌های سرمایه بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای این منظور نمونه‌ای شامل 119 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران شامل یک دوره هفت ساله بر اساس صورت‌های مالی شرکت‌های مورد مطالعه طی سال‌های 1390 الی 1396 انتخاب و برای آزمون فرضیه از روش رگرسیون خطی چند متغیره با استفاده از نرم‌افزار EVIEWS نسخه9، استفاده گردید. نتایج حاکی از آن است بین ریسک جریان نقدی و تصمیمات ساختار سرمایه رابطة مثبت و معناداری برقرار می‌باشد.

افزایش جریان ورودی سرمایه به بازار کاردانو از سوی سرمایه گذاران سازمانی طی یک هفته گذشته

کاردانو 5 - افزایش جریان ورودی سرمایه به بازار کاردانو از سوی سرمایه گذاران سازمانی طی یک هفته گذشته

هفته گذشته، علی رغم کاهش علاقه سرمایه گذاران به بیت کوین (BTC) و اتریوم (ETH) جریان‌های سرمایه ، شاهد آن بودیم که جریان ورود سرمایه های سازمانی به محصولات سرمایه گذاری کاردانو (ADA) به شدت افزایش یافت.

براساس داده های CoinShares ، مدیران بخش سرمایه گذاری های سازمانی برای هفته منتهی به 24 می (3 خرداد) حدود 10 میلیون دلار محصولات ADA خریداری کرده اند. در این مدت، صندوق های سرمایه گذاری کاردانو بیش از هر دارایی دیجیتال دیگری موفق به جذب سرمایه شده اند.

برای مثال، در همین هفته حدود 110.9 میلیون دلار از بازار بیت کوین، و 12.6 میلیون دلار از اتر خارج شده است.

در حال حاضر، محصولات سرمایه گذاری کاردانو 24 میلیون دلار دارایی سازمانی جذب کرده اند در حالیکه این رقم برای بیت کوین 4.13 میلیارد دلار و برای اتر معادل 924 میلیون دلار است.

قبل از شروع روند سقوط بازار در هفته گذشته، ADA در میان ارزهای رمزپایه برتر بازار قرار داشت. این ارز رمزنگاری شده با افزایش قیمت تا بالای تراز 2.00 دلار آخرین رکورد خود را در تراز 2.40 دلار ترسیم کرد. گفتنی است که کاردانو در زمان نگارش این جریان‌های سرمایه مطلب با رشد 33.5 درصدی به 1.50 دلار رسیده و ارزش کل بازار آن معادل 47.9 میلیارد دلار است.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی باشد.

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دسته‌ها
جدیدترین نوشته ها
 • ارزش کاردانو با وجود هارد فورک واسیل به زیر سطح 0.44 دلاری کاهش یافت ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
 • صرافی FTX می تواند یک میلیارد دلار دیگر برای خرید شرکت های آسیب هزینه کند ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
 • سامسونگ فعال‌ ترین سرمایه‌ گذار در استارت‌ آپ‌ های رمزارزی و بلاک چینی است ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
 • رشد پنج برابری تعداد کلاهبرداری های رمزارزی در یوتیوب جریان‌های سرمایه ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
 • تحلیل تکنیکال اتریوم؛ دوشنبه 28 شهریور ۱۴۰۰/۰۳/۰۴

من عاشق دنیای ارز رمز و بلاک چین هستم، دنیای بسیار پرسود ولی خطرناک به شرطی که خودمان را با دانش صحیح و بروز مجهز کنیم، آکادمی هلاکوئی را راه اندازی کردم که با حمایت شما به یکی از بهترین پایگاه آموزشی به زبان فارسی تبدیل شود. در این راه با حمایت اعضا و خانواده ی بزرگ آکادمی هلاکوئی، در کنارتان هستم.

پشتیبانی از طریق ارسال تیکت:
وارد داشبورد خود شده و گزینه (تیکت پشتیبانی) را انتخاب و بر روی (ارسال تیکت) کلیک کنید. از همین طریق درخواست خود را پیگیری کنید.

ما را در تلگرام دنبال کنید

کانال درآمد ارز دیجیتال [email protected]
تلگرام کافه ترید ایران [email protected]
کانال نخبگان ارز دیجیتال [email protected]
خبر فوری ارز دیجیتال [email protected]
خبر فوری بازار خارجی [email protected]
کانال وی ای پی [email protected]اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.