شاخص‌هایی برای تکمیل SAR


شاخصهای بیماریها Disease indicators

Presentation on theme: "شاخصهای بیماریها Disease indicators"— Presentation transcript:

1 شاخصهای بیماریها Disease indicators
تهیه وتنظیم: دکترحسین فرقانی MD-MPH

2 کلیات شاخص ها (نسبت، تناسب ،میزان)
Ratio(نسبت):بیان کننده ارتباط بین دوکمیت تصادفی است.صورت کسر جزئی از مخرج کسرنیست وعامل زمان درآن دخیل نیست.x/y نسبت جنسی زن به مرد Proportion(تناسب):نسبتی که اهمیت یک جزء رانسبت به کل مشخص می کند وصورت کسر جزئی ازمخرج کسر است وبه صورت درصدبیان می شود.مثل درصدابتلا کودکان یک منطقه به بیماری هپاتیت A Rate(میزان):میزان دارای چهارجزء صورت کسر،مخرج کسر، زمان مشخص ویک ضریب مشخص وعبارتست از رویدادبعضی از وقایع خاص(مرگ وبیماری) درجامعه دریک دوره زمانی معین میزان مرگ زیر یکسال دریک منطقه:IMR

3 میزان های مرگ ومیر Mortality rates
1-میزان خام مرگ: تعدادکلیه مرگها دریکسال CDR= ×1000 جمعیت وسط همان سال CDRتحت تاثیرترکیب جمعیت ومیزانهای اختصاصی مرگ ومیر است. 2-میزانهای مرگ ومیراختصاصی:SDR علتی،سنی،جنسی،سنی-جنسی CSDRTB= تعداد مرگ از سل دریکسال ×1000 جمعیت وسط سال

4 CFR= میزان کشندگی بیماری(تناسب):
تعدادمرگهای ناشی ازیک بیماری خاص CFR= ×100 تعداد کل مبتلایان به همان بیماری کاربرد شاخص دربیماریهای حاد وبا ویرولانس بالاست. میزان میرایی نسبی(تناسب): تعدادمرگهای ناشی ازیک بیماری خاص Proportional Mortality rate = ×100 مجموع مرگهای ناشی از کلیه علل درهمان سال تناسب ها زمانی به کار گرفته می شوند که آمارهای مربوط به جمعیت در دسترس نباشند.

5 شاخص های ابتلاء Morbidity indicators
1-به تعیین اولویت های بهداشتی کمک می کنند. 2-برای پژوهشهای بنیادی وپایش وارزشیابی فعالیتهای مبارزه با بیماریها لازمند. 3-به عنوان نقطه شروع بررسیهای سبب شناختی به کار میروند. 4-نقش اساسی در پیشگیری وکنترل بیماریها ایفا می کنند.

6 رابطه شیوع وبروز:P=I X D))
شاخص های ابتلاء Prevalence(شیوع):یک میزان است وعبارتست از نسبت موارد جدید وقدیم بیماری دریک زمان مشخص به کل جمعیت درمعرض خطردروسط همان دوره ضربدرΚ10 (شیوع نقطه ای ودوره ای) new +old cases Prevalence Rate=—–––––––––––––– ×10Κ population at risk Incidence(بروز):یک میزان است وعبارتست از نسبت موارد جدید بیماری دریک زمان مشخص به کل جمعیت درمعرض خطر دروسط همان دوره ضربدرΚ10 (بروز تجمعی) new cases Incidence Rate=—–––––––––––––– ×10Κ population at risk رابطه شیوع وبروز:P=I X D)) شیوع بروز متوسط مدت بیماری

7 میزانهای بروز اختصاصی میزان حمله بیماری(Attack rate):
تعدادمواردجدید بیماری در یک فاصله زمانی مشخص A.R= ×100 جمعیت درمعرض خطر درهمان فاصله زمانی میزان حمله ثانویه (SAR)Secondary attack rate: تعداد اشخاص درمعرض خطر که در فاصله دامنه دوره کمون پس ازتماس با یک مورد اولیه، بیماری در آنها بروز می کند.

8 Incidence Rate=—–––––––––––––– ×10Κ population at risk – old scars
استثنای شاخص بروز درمورد بیماری سالک چون موارد جوشگاه زخم سالک بدلیل مصونیت جمعیت ازمخرج کسر حذف می شود فرمول بروزبیماری به شکل زیر اصلاح می شود: new cases Incidence Rate=—–––––––––––––– ×10Κ population at risk – old scars

9 شاخص نمونه برداری وبا حد انتظار نمونه برداری سوآب رکتال درهرماه برای اسهال های حادآبکی: 4برابر جمعیت زیر 5سال منطقه تقسیم برعدد12 است. 2×2×جمعیت زیر 5سال منطقه Monthly expected value Of rectal swab = حداقل تعداد دفعات اسهال درزیر5سال 12 درصد کودکان اسهالی درطول سال تعدادماههای سال

10 تعدادموارد فلج شل کشف شده
شاخصهای فلج شل حاد بیماریابی فلج شل حاد(AFP):میزان حدانتظار رویداد فلج شل حاد یک مورد به ازای هر100000جمعیت زیر15 سال است. جمعیت زیر 15 سال = حدانتظار بیماریابی 100000 تعدادموارد فلج شل کشف شده × 100=درصد بیماریابی حدانتظاربیماریابی فلج شل حاد

11 ادامه شاخص های AFP تعدادگزارش های ماهیانه رسیده شاخص کامل بودن
گزارش دهی ماهیانه = ×100 Completness تعداد گزارشهای مورد انتظار تعداد گزارشهای رسیده در مهلت مقرر شاخص به هنگام بودن گزارش دهی ماهیانه ×100 Timliness = تعداد گزارشهای مورد انتظار درهمان مدت موارد AFP که درظرف 7روز ازبروزفلج کشف شده Case detection ×100 شاخص کشف موارد = کل موارد AFP تعداد مواردAFP که ظرف 14روز پس ازبروز فلج2نمونه کافی به فاصله حداقل24 ساعت ازیکدیگر برداشت شده است شاخص به هنگام بودن نمونه گیری sampling = کل موارد AFP

12 شاخص های سل CDR= Cure rate= 1-شاخص بیماریابی سل Case detection rate
تعداد موارد جدید مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت ثبت شده دریک مقطع زمانی ویک جمعیت مشخص CDR= ×100 تعداد موارد مبتلا به سل ریوی اسمیرمثبتی که بروز آن درهمان مقطع زمانی وهمان جمعیت تخمین زده می شود 2-شاخص میزان بهبودی Cure rate تعداد موارد جدید مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت در یک مقطع زمانی ویک جمعیت مشخص که نتیجه درمان آنها طبق تعاریف استاندارد بهبود یافته است. Cure rate= ×100 تعداد کل موارد جدید مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت ثبت شده در همان مقطع زمانی وهمان جمعیت

13 ادامه شاخص های سل 3-شاخص تغییر ماهیت خلط Conversion rate
تعدادموارد مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت دریک دوره زمانی که آزمایش خلط پایان ماه دوم یاسوم آنها منفی شده است. Conversion rate= ×100 تعداد کل بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت ثبت شده درهمان مقطع زمانی وهمان جمعیت 4-شاخص تکمیل دوره درمان Complete rate تعداد موارد جدید مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت در یک مقطع زمانی ویک جمعیت مشخص که نتیجه درمان آنها طبق تعاریف استانداردتکمیل دوره درمان است. Complete rate= ×100 تعداد کل موارد جدید مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت ثبت شده در همان مقطع زمانی وهمان جمعیت

14 شاخص های مالاریا API= SPR= 1-شاخص تهیه لام خون محیطی سالیانه
تعداد لا مهای تهیه شده ازافراد مظنون به مالاریا دریکسال 1-شاخص تهیه لام خون محیطی سالیانه Annual blood exam rate ABER= ×100 کل جمعیت درمعرض خطر مالاریا درهمانسال تعداد موارد مثبت مالاریا دریکسال 2-میزان بروز انگلی سالیانه Annual positive index API= ×100 کل جمعیت درمعرض خطر مالاریا درهمانسال تعداد لام های مثبت مالاریا دریک دوره زمانی مشخص 3-میزان لام های مثبت مالاریا Slide positive rate SPR= ×100 کل لامهای تهیه شده درهمان دوره زمانی

15 سئوالات کار گروهی گروه1:شاخص های ایمن سازی گروه2:شاخص های ایدز
گروه 3:شاخص های STD گروه 4:شاخص های سرخک گروه 5:شاخص های CRS گروه 6: شاخص های دیفتری - سیاه سرفه

مسکن مهر تا پایان دولت یازدهم تکمیل و تحویل می شود

اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,مسکن و عمران,مسکن مهر

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: براساس دستور رئیس جمهوری طرح مسکن مهر تا پایان دولت یازدهم به اتمام می رسد که بر همین اساس مسکن های بدون متقاضی با پیشرفت زیر ۳۰ درصد و مورد اختلاف در محاکم قضایی کنار گذاشته شد و مشکل بقیه حل می شود.

محمدرضا عظیمیان روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: براساس تصمیم دولت مشکل طرح های مسکن مهر تا پایان دولت یازدهم برطرف و تحویل متقاضیان می شود.

وی با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده برای حل مشکل مسکن مهر در سیستان و بلوچستان بیان کرد: در نشست امروز با مدیران و مسئولان دستگاههای دست اندرکار مسکن در سیستان و بلوچستان مجوز اختصاص ۳۰ میلیارد ریال از محل فروش اراضی مسکونی و تجاری در اختیار این استان برای تکمیل باقی مانده خدمات روبنایی مسکن مهر صادر شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سازمان ملی زمین و مسکن توجه ویژه ای به استانهای کم برخوردار دارد، گفت: این سازمان نهایت تسهیلات در زمینه واگذاری زمین به افراد علاقه مند برای سرمایه گذاری و یا کارآفرینی در استان سیستان و بلوچستان در نظر می گیرد بطوری که واگذاری زمین با اقساط بیشتری به این قبیل افراد واگذار می شود.

وی ادامه داد: بر اساس قانون در شهرهای برخوردار اقساط تسهیلات بین سه تا پنج سال تعیین شده اما در استانهای کمتر برخوردار اقساط طولانی تر در نظر گرفته می شود که برای استان سیستان و بلوچستان تا ۲۰ سال نیز امکان تقسیط وجود دارد.

وی با اشاره به اهداف سفرش به این استان گفت: مهمترین هدف این سفر بررسی مشکلات استان در حوزه زمین و مسکن است که خوشبختانه در نشست ها و بازدیدهای انجام شده مسائل و مشکلات مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات خوبی نیز اتخاذ شد.

وی تصریح کرد: دولت نهایت تلاش خود را در زمینه ایجاد سرپناه برای مردم بکار گرفته و وزارت راه و شهرسازی در این راه از هیچ تلاشی فروگذار نیست.

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به معضل حاشیه نشینی و اقداماتی که در زمینه واگذاری زمین به حاشیه نشینان در دست انجام است، گفت: این وزارتخانه به حاشیه نشینی به عنوان یک معضل مجرمانه نگاه نمی کند بلکه آن را یک مشکل اجتماعی می داند و برای حل این مشکل برنامه ریزی و تلاش می کند.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی یک رویکرد کاملا علمی و کارشناسانه نسبت به مساله حاشیه نشینی دارد.

مهندس عظیمیان با بیان اینکه متاسفانه ۴۰ درصد جمعیت زاهدان حاشیه نشین هستند، بیان کرد: دولت در ایجاد حاشیه نشینی خودش را مقصر می داند و در نتیجه نمی خواهد به آن نگاه حذفی داشته باشد بلکه تمام تلاش خود را معطوف به درمان این مشکل شاخص‌هایی برای تکمیل SAR کرده است.

وی افزود: رویکرد دولت در اجرای کارهای مطالعاتی برای شناسایی فیزیکی مناطق حاشیه نشین و استفاده از مشاورانی به منظور اصلاح و بازسازی این مناطق در چهار سال آینده نیز ادامه دارد و خواستار برخورد ملاطفت آمیز برای حل این مشکل است.

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه این سازمان بر اساس سیاست شاخص‌هایی برای تکمیل SAR های تعریف شده به چند گروه زمین واگذار می کند، ادامه داد: خانواده شهدا، ایثارگران و خانواده های دارای ۲ معلول از جمله این گروهها هستند و مسکن اجتماعی نیز توسط کمیته امداد و خیران مسکن ساز برای افراد نیازمند فاقد مسکن ساخته می شود که زمین مورد نیاز در اختیارشان قرار می گیرد.

وی افزود: همچنین به آحاد ملت از طریق تعاونی ها و به صورت گروهی زمین واگذار می شود.

**خانه های سازمانی در شهرهای مرزی قابل فروش نیست

معاون وزیر راه و شهرسازی در مورد واگذاری خانه های سازمانی به کارمندان دولت گفت: خانه های سازمانی در شهرهای مرزی قابل فروش نیست.

وی افزود: تشخیص مرزی بودن شهرها بر عهده وزیر کشور است که بر اساس نظر وزیر کشور شهر زاهدان جزو شهرهای مرزی تعیین شده است.

به گزارش ایرنا محمدرضا عظیمیان معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن امروز /چهارشنبه/ با هدف بررسی مشکلات سیستان و بلوچستان در حوزه زمین و مسکن با سفر به زاهدان از مناطق حاشیه ای و برخی محلات این شهر بازدید کرد و در نشستی با حضور مهندس مالکی مدیرکل راه و شهرسازی و شماری از مسئولان و معاونان این اداره کل و برخی سازمانهای دست اندرکار زمین و مسکن به بررسی مسائل و مشکلات این حوزه پرداخت.

بررسی تغییرات خصوصیات شیمیایی خاک (ec, sar, ph) در پایاب چاه و پایاب قنات (مطالعه موردی: میبد)

چکیده قنات از دیرباز بهترین و کم هزینه ترین، و از نظر اکولوژکی بهینه ترین شیوه بهره برداری از آب های زیرزمینی بوده است. در چند دهه اخیر با پیشرفت فنآوری و همچنین افزایش جمعیت، حفر چاه های عمیق و نیمه عمیق افزایش یافته و در نتیجه میزان آبدهی بسیاری از قنات ها کاهش یافته است. در حال حاضر نیز تعداد بیشماری از قنات ها خشک و بایر شده اند. در این تحقیق، خصوصیات شیمیایی خاک در پایاب یک چاه (امیرآباد) و پایاب یک قنات (عشرت آباد) در شهر میبد، استان یزد مورد بررسی قرار گرفت. با درنظر گرفتن برخی معیارها (شامل فاصله، سایه اندازی و . ) اقدام به حفر پروفیل خاک از باغ انار آبیاری شده با آب قنات (3 نمونه بر اساس افق a، b1، b2)، باغ انار آبیاری شده با آب چاه (3 نمونه براساس 3 افق a، b1، b2)، زمین های زراعی کشت گندم آبیاری شده با آب چاه (یک نمونه خاک) و همچنین با آب قنات (یک نمونه خاک)، زمین های زراعی کشت جو آبیاری با آب چاه (یک نمونه) و همچنین با آب قنات (یک نمونه) گردید. همچنین یک منطقه خارج از محدوده مطالعه با شرایط یکسان با پایاب چاه و قنات به عنوان منطقه شاهد انتخاب و با حفر پروفیل تعداد 3 نمونه خاک براساس افق a، b1، b2 برداشت شد. همچنین، در زمان لایروبی تعدادی از میله های قنات، 4 نمونه از آب قنات جهت بررسی آلودگی شیمیایی آب برداشت و مقادیر ec، sar، ph، فسفات، نیترات و . مورد آزمایش و تجزیه تحلیل قرار گرفت. با انتقال نمونه ها به آزمایشگاه خاک شناسی دانشکده و دیگر آزمایشگاه ها، نمونه ها جهت آزمایش آماده گردید. بر روی نمونه های خاک تعدادی از آزمایش های فیزیکی (شامل تعیین بافت و درصد گل اشباع) و همچنین شاخص‌هایی برای تکمیل SAR شیمیایی (شامل اندازه گیری ec، sar، ph، درصد گچ، درصد آهک، درصد کلسیم – منیزیم، درصد مواد آلی و کربن آلی خاک) انجام و نتایج نمونه ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. همزمان پرسشنامه هایی به منظور جمع آوری اطلاعات در ارتباط با سطح زیرکشت، نوع کشت، نوع مدیریت اراضی، دوره های آبیاری و . طراحی و به وسیله کشاورزان تکمیل و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. هدف از اجرای این طرح بررسی پایداری اکولوژیکی منطقه مورد مطالعه از نظر آبیاری و کشاورزی است. به طور کلی نتایج این تحقیق نشان می دهد آبیاری با آب قنات یا با آب چاه در تغییر خصوصیات شیمیایی خاک مانند ec، sar، ph در پایاب چاه و پایاب چاه تفاوت معنی داری را نشان نمی دهد. بین محصولات زراعی گندم و جو و زمین های آبیاری نشده (بکر) از نظر ec، sar تفاوت معنی داری وجود دارد. تغییر قابل ملاحظه ای در سطح زیرکشت در پایاب چاه و پایاب قنات در سال های گذشته رخ نداده است. کلمات کلیدی: قنات، چاه، خصوصیات شیمیایی خاک.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی نمونه ای تغییرات ec،ph وsar در عمق سطحی خاک زیر آبپاش ها( مطالعه موردی: سیستم آبیاری بارانی پایاب سد حسنلو)

استفاده از آبهائی با کیفیت نامناسب در آبیاری، از لحاظ شوری، اسیدیته و سدیمی بودن، باعث افزایش نمک در خاک شده و در طولانی مدت باعث تخریب ساختمان خاک، کاهش نفوذپذیری، افزایش غلظت املاح و لم یزرع شدن اراضی کشاورزی می گردد. علاوه بر این، شوری خاک یکی از عوامل محدود کننده رشد گیاهان به حساب می آید. لذا کشت دائم خاک مستلزم کنترل کیفیت خاک است. با توجه به اهداف پژوهش چهار مزرعه به عنوان پایلوت برای ا.

بررسی تغییرات مکانی ویژگی‏‏های مورفومتری رسوبات بستر در جهت پایاب رودخانه (مطالعة موردی: حوزة آبخیز قلعه‏سر ساری)

بررسی خصوصیات شکل مواد‏ بستر و تغییرات مکانی آن‌ها در طول حوزة ‏آبخیز می‏تواند به شناخت بیشتر فرایندهای هیدرولوژیکی و هیدرولیکی حوزة ‏‏آبخیز کمک کند و بسته به تغییرات مکانی این رسوبات در طول رودخانة اصلی و مخزن سد اهمیت زیادی در مکان‏یابی سازه‏های هیدرولیکی و مدیریت مناسب مخازن سدهای بزرگ دارد. با توجه به مطالعات اجرایی احداث سد مخزنی چهاردانگة ساری، این پژوهش در حوزة ‏‏آبخیز قلعه‏سر در بالادست.

بررسی تغییرات آبشستگی موضعی پاییندست جت‌های ریزشی با تغییر عمق بحرانی پایاب و شکل روزنه

بررسی پدیده آبشستگی موضعی ناشی از جت‌های ریزشی، در پایین‌دست سازه‌های هیدرولیکی، به‌منظور جلوگیری از فرسایش شدید حاصل از آن و به خطر انداختن ایمنی سازه، امری مهم و ضروری می‌باشد. در این مقاله، نتایج یک مطالعه آزمایشگاهی درباره تاثیر عمق پایاب بر ابعاد آبشستگی موضعی پایین‌دست جت‌های ریزشی، ارائه می‌شود. ابتدا جت آب از روزنه‌هایی با مقاطع دایره‌ای، مربع و لوزی شکل، با مساحت یکسان و با دبی‌های در .

اثر تغییرات فصلی بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک جنگلی (مطالعه موردی: جنگل‌های مریوان)

خاک یکی از اجزای مهم اکوسیستم جنگل به‌شمار می­رود و شناخت کیفیت خاک که یکی از شاخص­‌های آن ویژگی­‌های شیمیایی و فرآیند تغییرات آن است، می­‌تواند به‌عنوان راهنمایی برای تحلیل سلامت اکوسیستم جنگل مورد استفاده قرار گیرد. در این پژوهش با هدف بررسی تأثیر تغییرات فصلی بر ویژگی­‌های شیمیایی خاک سطحی در جنگل­‌های مریوان، نمونه­‌برداری در طول یک­سال در طی چهار نوبت با فاصله سه ماه (فروردین، تیر، مهر و د.

بررسی تغییرات مکانی ویژگی‏‏های مورفومتری رسوبات بستر در جهت پایاب رودخانه (مطالعة موردی: حوزة آبخیز قلعه‏سر ساری)

بررسی خصوصیات شکل مواد‏ بستر و تغییرات مکانی آن ها در طول حوزة ‏آبخیز می‏تواند به شناخت بیشتر فرایندهای هیدرولوژیکی و هیدرولیکی حوزة ‏‏آبخیز کمک کند و بسته به تغییرات مکانی این رسوبات در طول رودخانة اصلی و مخزن سد اهمیت زیادی در مکان‏یابی سازه‏های هیدرولیکی و مدیریت مناسب مخازن سدهای بزرگ دارد. با توجه به مطالعات اجرایی احداث سد مخزنی چهاردانگة ساری، این پژوهش در حوزة ‏‏آبخیز قلعه‏سر در بالادست.

تحلیل پیامدهای اکوژئومورفولوژیک احداث سد بر پایاب رودخانه‌های ساحلی مطالعه‌ی موردی: جلگه‌های سدیچ، گابریک و جگین

چکیده تغییر دینامیک محیط در نتیجه احداث سد بر روی رودخانه‌های ساحلی، تأثیر زیادی بر فرایندهای ژئومورفولوژیک جلگه‌ها به‌جا می‌گذارد. هدف این پژوهش پیش‌بینی تغییرات ژئومورفولوژیکی و پیامدهای اکولوژیکی احداث سد بر روی رودخانه‌های سدیچ، گابریک و جگین در جلگه­ی غربی مکران و شرق شهرستان جاسک با مطالعه­ی چگونگی عملکرد این رودخانه‌ها بر ویژگی‌های ژئومورفولوژک و اکولوژیک کنونی این جلگه است. داده‌های تح.

تعیین شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی مدل زنبورداری در مراتع (منطقه مورد مطالعه: شهرستان سرایان خراسان جنوبی)

این تحقیق با هدف شناسایی شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی مؤثر بر مدل زنبورداری در مراتع، در منطقه سرایان استان خراسان جنوبی انجام شد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی، از نظر روش توصیفی – تحلیلی و از لحاظ جمع‌آوری داده‌ها نیز دارای ماهیت کمی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مرتع‌داران منطقه سرایان بوده که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، تعداد 180 مرتع‌دار به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شد. ابزار گردآوری داده‌ها و اطلاعات مورد نظر، پرسش‌نامه محقق‌ساخته بود که با هدف بررسی میزان تمایل مرتع‌داران به زنبورداری در مرتع و تعیین شاخص‌های اصلی عدم استقبال آنان از این نوع معیشت طراحی شده و با استفاده از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته، تکمیل و با نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. پایایی پرسش‌نامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 86/0 به‌دست آمد. نتایج نشان داد در 7/61 درصد از مرتع‌داران، میزان تمایل به زنبورداری، زیاد و خیلی زیاد گزارش شده است. به‌طوری‌که بین سن (در سطح 99 درصد)، سطح تحصیلات (در سطح 99 درصد) و درصد وابستگی به مرتع (در سطح 95 درصد) با تمایل به زنبورداری در مرتع همبستگی معنی‌داری وجود دارد. هر چند این همبستگی در مورد سن و درصد وابستگی به مرتع به صورت منفی بوده است. نتایج رتبه‌بندی شاخص‌های مهم عدم استقبال مرتع‌داران از زنبورداری نیز نشان داد که شاخص‌های دانش، آگاهی و مهارت ناکافی، امنیت کندوها در مرتع، روحیه کم خطرپذیری و مالکیت مرتع مهمترین شاخص‌های اجتماعی، هزینه تأمین نهاده، انتقال و نگهداری کندوها در مرتع مهمترین شاخص اقتصادی و شاخص‌های کوتاهی دوره گل‌دهی گیاهان مرتعی، پوشش گیاهی ضعیف،‌ فقدان منابع آب کافی و خطر‌ات محیطی (خشکسالی،‌ طوفان، آفات و بیماری‌ها) مهمترین شاخص‌های اکولوژیکی از دیدگاه مرتع‌داران بودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determining the economic-social and ecological indicators for beekeeping model in rangelands (case study: Sarayan city-South Khorasan province)

نویسندگان [English]

  • Amir Masoud Pouyafar 1
  • Hosein Arzani 2
  • Seyed Akbar Javadi 3
  • Asghar Tahmasebi 4

2 Professor, Natural Resources Faculty, College of Agriculture and Natural Resources, Tehran university, Iran

3 Associate professor, Natural Resources Faculty, Tehran Science & Technology unit, Azad University, Iran

This study aimed to identify the economic, social, and ecological indicators affecting the beekeeping model in rangelands in the Sarayan region of South Khorasan province. This research is applied in terms of purpose, descriptive-analytical method, and quantitative in terms of data collection. The statistical population of the study included all ranchers in the Sarayan region. Using Krejcie and Morgan's table, 180 ranchers were selected by random sampling method. The data collection tool and information were a researcher-made questionnaire designed to assess the tendency of pastoralists to beekeeping in the rangeland and determine the main indicators of their unwelcome to this type of livelihood using a semi-structured interview method. The reliability of the questionnaire was 0.86 using Cronbach's alpha test. The results showed that in 61.7% of ranchers, the tendency to beekeeping was reported to be high and very high. So that there is a significant correlation between age (at 99% level), level of education (at 99% level), and percentage of rangeland dependence (at 95% level) with a tendency to beekeeping in rangeland. However, this correlation was negative for age and percentage of rangeland dependence. The results of ranking the important indicators of ranchers' reluctance to beekeeping also showed the indicators of knowledge, insufficient knowledge and skills, the safety of hives in the rangeland, low risk-taking spirit, and rangeland ownership as the most important social indicators, cost of providing, transferring and maintaining hives in the rangeland. The most important economic indicators and short indicators of the rangeland flowering period, poor vegetation, lack of sufficient water resources, and environmental risks (drought, storms, pests, and diseases) were considered the ecological indicators from the perspective of rangers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competence
  • socio-economic criteria
  • range -holders
  • beekeeping
  • Sarayan

مراجع

- Abou-Shaara, H. F., Al-Ghamdi Ahmad, A. and Mohamed, A., 2013. A Suitability Map for Keeping Honey Bees under Harsh Environmental Conditions Using Geographical Information System. World Applied Sciences Journal 22 (8): 1099-1105.

- Akbarzadeh, M.& S. H., Razaghi, h., 2002. Conservation and eternity of the most important plants by using pollination of honey bee in summer rangelands of Mazandaran province, Collection of the First National Conference in the Field of Range and Animal Management Resources, 56-59. (In Persian)

- Al-Ghamdi AA., 2007. Evaluation of various honeybee foraging activities for identification of potential bee plants in Riyadh, Saudi Arabia. Annals of Agricultural Science, 52(2): 487-502.

- Amiri, F., Arzani, H., 2011. Determination of site priority for apiculture by using Analytical Hierarchy Process (AHP) method, Iranian Journal of Range and Desert Research, 19(1):159-177. (In Persian)

- Amiri, F., Arzani, H., 2012, Determining of site priority for apiculture by using analytical Hierarchy process (AHP) method, Iranian Journal of Range & Desert Research. (In Persian)

- Aminzadeh, M., 2005, Ecology of Thymus kotschyanus, range management master’s thesis, Natural Resources Faculty, University of Tehran, 106 pages. (In Persian)

- Arzani, H., 2008, Manual on rangelands suitability for livestock grazing and multi-purpose utilization, University of Tehran publications, 63 pages. (In Persian)

- Arzani, H., Azarnivand, H., Safaeeian, N. and Safaeeian, R., 2006, Strategy to use nectarine plants in planning for multi-purpose use of rangelands. Agriculture and Food industry Journal, No. 20, 4th season, Pages 151-162. (In Persian)

- Berhe, A., Asale, A. and Yewhalaw, D., 2016. Community perception on beekeeping practices, management, and Constraints in Termaber and Basona Werena districts, central Ethiopia. Hindawi publishing corporation, Advances in Agriculture, Volume 2016, 9 pages, http://dx.doi.org/10.1155/2016/4106043.

- Berhe, A., Asale, A. and Yewhalaw, D., 2017. Hindawi Publishing Corporation Advances in Agriculture Article ID 4106043, 9 pages, http://dx.doi.org/10.1155/2016/4106043.

- Caro, G., Henry, M., Allier, F., Barbottin, A., Gourrat, M., Francois Odoux, شاخص‌هایی برای تکمیل SAR J. and Bretagnolle, V., 2014. Searching for spatial correlation between agricultural practices and honeybee dynamics. Annual meeting British ecological society, Royaume Uni.

- Carroll, T., Kinsella, J., 2013. Livelihood improvement and smallholder beekeeping in Kenya: the unrealised potential Livelihood improvement and smallholder beekeeping in Kenya: the unrealized potential. Dev Pract. 233(3):332–45.

- Connor. L., 2015. Bee culture, the magazine of American beekeeping. https://www.beeculture.com/catch-buzz.

- Gangadharappa, N. R., Acker, D. G., Chengappa, P. G., Ganesamoorthi, S., Kumar, S., Sajeer, M. and Shen, D. (2007). Social capital and ability change mongindian farmers. Retrieve from http://www. AIAEE.org /attachment/127-vol-14.2.

- Fadaee, Sh., Azarnivand, H., Nehzati, Gh., Kaboli, S. H. and Amiri, F., 2011, Model on assessment of range suitability for beekeeping using GIS technology, case study in Taleghan town, Journal of Remote Sensing & GIS in Natural Resources, 5th round, No. 3, Pages 29-44. (In Persian)

- Javadi, s., Selseleh, M., Arzani, H. and Foolad Amoli, M., 2010, The classification of Lar Rangelands’ suitability for apiculture using GIS technology, Seasonal Science and Research Journal of Plant & Ecosystem, 6th year, No. 21, Pages 93-106. (In Persian)

- Karadas, K., Birinci, A., 2018. Identification of risk factors affecting production of beekeeping farms and development of risk, Journal of production systems and agribusiness. vol.47, Print version ISSN 1516-3598On-line version ISSN 1806-9290.

- Kerealem, E., Nuru, A. and Wagayehu, B., 2006. Honeybee Production Systems, Opportunities and Challenges in Amaro Special Wereda and Enebse Sar Midir Wereda. Proceedings of First Research Review Workshop of Agri Service Ethiopia, “Putting knowledge to work: the role of Agri Service Ethiopia in knowledge and technology generation process”, 27 – 29 June 2005, Addis Ababa, pp. 167 – 184.

- Moaghai, M., Arzani, H. and Tavili, A., 2014, Classification of Lar Rangelands Suitability for beekeeping using GIS, 1st round, No. 4, Pages 46-69. (In Persian)

- Mir Mohammad Sadeghi, J., Edris, M. and Mostajeran, M., Study of factors influencing income of beekeepers in Isfahan, Khomeini Shar and Najafabad cities, Journal of Tose’eh and Bahrevari (Development and Efficiency), No. 2, Pages 1-12. (In Persian)شاخص‌هایی برای تکمیل SAR

- Mirmohammad Sadeqi, J., Edris, M. and Mostajeran, M. 2007. Factors affecting the incomes of beekeepers city of Isfahan, Najaf Abad and the city of Khomeini, Journal of Development and Productivity, 2(6): 1-12. (In Persian)

- MoradiKafraj., Mohammadi, D. and Moradian, A., 2009. Educational needs of beekeepers province in the marketing field. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 43(2): 18-27. (In Persian)

- Parhizkari, A., Sabouhi, M., 2013. Simulate the farmers' response to the reduce Irrigation water available policy. Journal of Water and Irrigation, 3 (2) 59-74. (In Persian)

- Parhizgari, A., Mozafari, M.M., 2006, Study on economic status of beekeeping along with analysis soaring price of inputs of production (a case study: Beekeepers of Alamout rangelands), Journal of Agricultural Economics research, 8th edition, No. 2, pages 47-75. (In Persian)

- Pourmohammadi, H., 1996. Economic Survey of the honey bee industry, MS Thesis joined Islamic Sciences and Economics, University of Imam Sadiq, 127 P. (In Persian)

- Rastgar, SH., Barani, H., Sepehri, A. and Akbarzade, M., 2005. Determining the attractiveness of pasture plants for bees and beekeeping calendar produced in the pleural summer pastures. Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, Especially a Natural Resource, 15(1):1-12. (In Persian)

- Rastegar, Sh., 2006, Determining the attraction of range species used by honey bee and development of a beekeeping calendar, Range management master’s thesis, Gorgan University of Science and Natural Resources, 109 pages, page 11. (In Persian)

- Rastegar, Sh., Barani, H., Sepehri, A. and Taghipour, A., 2007, Assessment of potentials of rangelands for beekeeping, (a case study in summer rangelands of Plour district, Range Journal, No. 4, Pages 357-369. (In Persian)

- Reda, G, K., Endallew, S, G. and Gebremichael, B., 2018. Beekeeping practice and honey production potential in Afar Regional State, Ethiopia. Acta universitatis sapientiae agriculture and environment.

- Safaeeyan. R., 1996, Multi-purpose ustilization of rangelands, (case study in Taleghan town, range management master’s thesis, Natural Resources Faculty, University of Tehran, 160 pages. (In Persian)

- Saha, J. Ch. 2003. Beekeeping for rural development, its potentiality and Beekeeping against poverty-Bangladesh perspective, Apimondia Journal Apiacta, 3: 142-158.

- Salesi, M., Nilforoushan, A., Kiani, M. and Abbasian, A., 2003, Economic analysis on beekeeping capacity for provision of household’s livelihood, Proceedings of the 5th Iranian Research Seminar on Beekeeping, State Research Institute of Livestock Science. (In Persian)

- SSari, F., Ceylan, D, A., 2017. Ability Analysis for beekeeping via analytical hierarchy process, ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume IV.

کشور برای حل چالش‌ها به گفت‌وگو نیاز دارد/هیچکدام از شاخص‌های اصلی اقتصاد کشور نگران کننده نیست

اسحاق جهانگیری,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,دولت

به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری در دوسالانه اقتصاد کشاورزی کشور که در پردیس کشاورزی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: امیداریم این کنفرانس که در استانی مهم و راهبردی برگزار می شود، برای کشور دستاوردهای خوبی داشته باشد.

وی افزود: سه نهاد که امروز در این جمع حضور دارند یکی نمادی از تسریع در پیشرفت کشور یعنی دانشگاه به عنوان مغز متفکر و مسئول اصلی توسعه علم و تربیت نیروی انسانی است. در طرح‌های توسعه کشور باید به دانشگاه توجه شود.

وی ادامه داد: نهادهای مدنی بدون تردید پای ثابت هر اقدام برای توسعه هستند و دولت و دستگاه های اجرایی.

جهانگیری افزود:گاهی ممکن است در نقش دولت برای توسعه زیاده‌روی شود به دلیل نقش پررنگ دولت این تصور ایجاد شود که دولت همه کاره است، اما واقعیت این است که دولت، نهادهای تخصصی و دانشگاه ‌ها به همراه یکدیگر باید یه چالش‌هاس پیش رو بپردازند.

این مسئول با بیان اینکه در این راستا گفت‌وگو مهمترین راه پرداختن به این مسائل است، افزود: مهمترین پیام این کنفرانس هم این باید باشد که برای اقتصاد کشاورزی گفت‌و گو می‌شود و امیدواریم نتیجه آن در قالب یک تفاهم به اطلاع جامعه برسد.

جهانگیری تصریح کرد: به اعتقاد من کشور امروز بیش از هر زمان دیگری برای حل چالش‌ها به گفت و گو نیاز دارد، باید با گفت و گو افق‌های تازه‌ای در مسائل آنی و روزمره و آتی و بلند مدت بازکنیم.

وی افزود: به همین دلیل تشکیل جلسات هم اندیشی علمی و تخصصی مانند امروز از جمله ضرورت‌های حیاتی کشور است.

جهانگیری در ادامه با بیان اینکه امروز باید با همفکری به راه‌حل‌های نو در حل مشکلات برسیم گفت: این بایدها، بایدهایی دلسوزانه از طرف کسی است که در جریان مسائل کشور است و می‌داند چه چالش‌های بزرگی پیش روی کشور است.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امروز مسائل کشور دیگر تک‌بعدی نیست، برخی از مسائل به دلیل طولانی شدن پیچیده و چندوجهی شده است.

جهانگیری اضافه کرد: مثلا اینگونه نیست که به مسأله آب فکر کنیم که این مسأله فقط یه یک بخش تعلق دارد.

وی افزود: در این وضعیت وقتی به مسائل اصلی نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که برجسته‌ترین مسائل کشور سیاسی است.

جهانگیری با بیان اینکه برای حل مشکلات باید به فهمی درست از مسائل و تفاهمی مشترک برای حل آن برسیم ادامه داد: در این مسیر حتما ابعاد سیاسی بیش از بقیه خود را نشان خواهد داد.

معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در بخش اقتصادی نیز ما باید فهرستی از مسائل و مشکلات داشته باشیم، ما در این بخش چالش‌هایی جدی همچون بیکاری، سرمایه ‌گذاری، معیشت مردم و . داریم.

وی افزود: در حوزه محیط زیست هم امروز ریزگردها و مسأله آب به مساله‌ای جدی تبدیل شده است.

جهانگیری با اشاره به تهدیدهای جدید منطقه ای و بین المللی تصریح کرد: هیچ کدام از این مسائل راه حل تک بعدی ندارد و برای حل آنها باید گفت‌وگو کرد تا راه حلی مورد اتفاق همه بخش‌ها برای آن یافت.

این مسئول با بیان اینکه سیاست یعنی افق جدیدی پیش روی جامعه باز کنیم تصریح کرد: با جامعه‌ای مایوس نسبت به آینده نمی‌توان به سمت پیشرفت حرکت کرد.

جهانگیری در ادامه با بیان اینکه امروز عده‌ای در کشور تلاش می‌کنند، شرایط و آینده کشور را بحرانی جلوه دهند، گفت: این مسأله هم به اقتصاد هم به سیاست و هم به اجتماع لطمه وارد می‌کند و هزینه حل مشکلات را بالا می‌برد.

وی ادامه داد: کشور ها تلاش دارند مشکلات بزرگ خود را کوچک کنند، اما در کشور ما برخی به خاطر رقابت سیاسی سعی می‌کنند مشکلات کوچک را بزرگ جلوه دهند.

این مسئول افزود: امروز جریان مخالف نظام جمهوری اسلامی که همواره به دنبال براندازی بوده‌اند سعی دارد به جامعه این موضوع را القا کند که جامعه دولت ندارد و بی دولتی را به مردم القا کند.

جهانگیری خاطرنشان کرد: من با صراحت می‌گویم امروز کشور بیش از آنکه با مشکلات روبرو باشد با بزرگنمایی مشکلات روبروست و بزرگنمایی مشکلات به دستور کار همه کسانی که می‌خواهند به ایران ضربه بزنند و از حاکمیت قانون نگران هستند، تبدیل شده است.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: هیچ کشور مقتدری نیست که در مقطعی با مشکلات مواجه نباشد، آمریکا، اروپا و شرق آسیا هم در مقاطعی مشکلات داشته‌اند.

وی افزود: بنابراین مشکلات اجتماعی و اقتصادی هیچ ملتی را متزلزل نمی‌کند آن هم ملتی چون ایران که از حوادث بزرگ سربلند بیرون آمده است.

جهانگیری اضافه کرد: آن چیزی که موجب آسیب زدن به یک ملت می‌شود تخریب و تضعیف سرمایه‌های اجتماعی و امید مردم نسبت به آینده است.

وی خاطرنشان کرد: ما برای عبور از چالش‌های پیش رو باید با وحدت و انسجام با مشارکت همه ذی‌نفعان برای یافتن راه حل گفت‌وگو کنیم.

جهانگیری با بیان اینکه امروز کشور قادر است مسائل و مشکلات خود را حل کند، گفت: عملکرد چند سال اخیر نشان از ظرفیت بالای کشور برای حل مشکلات دارد.

وی از فضایی که پیشتر علیه ایران و ایرانی در جهان درست شده بود گفت و تصریح کرد: در چنین شرایطی ما پشت میز مذاکره نشستیم و در مقابل همه قدرت‌ها از منطق خود دفاع کردیم.

جهانگیری افزود: برجام از این منظر نمایانگر قدرت ایران بود ، حال هم که آمریکا می‌گوید در این توافق کلاه سر ما رفته است.

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: ما به توافقی رسیدیم که حز افتخارات دیپلماسی دنیاست و امروز بزرگترین قدرت دنیا فریاد می‌زند که آن را قبول ندارد، اینکه آنها با این توافق چه کار کنند با خودشان است ولی کشوری که اینگونه عمل کند باید افراد ساده‌لوحی باشند که بپذیرند با چنین کشوری وارد گفت و گو شوند.

جهانگیری افزود: ما برای اداره کشور در همه شرایط آمادگی و برنامه داریم، این شعار نیست و این برنامه‌های تنظیم شده را اجرا خواهیم کرد ولی برای آنها روسیاهی در تاریخ ثبت خواهد شد.

وی تصریح کرد: ما در دوران تحریم یک میلیون و در برخی مواقع کمتر از یک میلیون بشکه نفت در روز می‌فروختیم اما در همان زمان موفق شدیم رشد اقتصادی را مثبت کنیم و تورم را کاهش دهیم.

وی افزود: در آن شرایط جهت‌گیری توسعه اقتصادی را در مسیر درست قرار دادیم.

جهانگیری با بیان اینکه امروز هیچکدام از شاخص‌های اصلی اقتصاد کشور نگران کننده نیست افزود: ما در سال ۹۶ پس از یک دوره پنج ساله رشد منفی سرمایه‌گذاری این رشد را مثبت کردیم، در این سال رشد اقتصادی کشور نیز به مثبت چهار و نیم درصد رسید.

وی ادامه داد: در میزان برداشت از میدان مشترک پارس جنوبی امروز ما کمی بیشتر از قطر برداشت می‌کنیم.

جهانگیری با بیان اینکه ما در بخش آب و خاک هم کارهای مهمی انجام داده‌ایم گفت: با یک تصمیم گیری در بخش آب استان‌های غربی هشت میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کردیم، تونلی به طول ۴۵ کیلومتر را تکمیل کردیم که با آن چند وقت دیگر دشت‌های کرمانشاه و ایلام زیر کشت خواهد رفت.

وی افزود: کار بزرگ دیگر سرمایه‌گذاری یک و نیم میلیارد دلاری براب تسطیح و آبرسانی به ۳۰۰ هزار هکتار از اراضی خوزستان است، در دشت سیستان به ۴۶ هزار هکتار از اراضی با سیستم های مدرن آبرسانی شده است.

جهانگیری گفت: اینها نشان می‌دهد که کشور ظرفیت انجام کارهای بزرگ را دارد فقط برای انجام آنها به اتحاد نیاز است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع کشاورزی اشاره و اعلام کرد: طی شش دهه گذشته اهدافی که برای شاخص‌هایی برای تکمیل SAR بخش کشاورزی تعیین شده تکرار شده است.

جهانگیری افزود: افزایش بهره وری که امروز هم مهمترین مساله در دستور کار است و ارتقاء امنیت غذایی از جمله این اهداف است.

وی ادامه داد: در بحث امنیت غذایی خوشبختانه ما در تولید گندم خودکفا شده ‌ایم در تولید شکر نیز امسال به واردات نیازی نخواهیم داشت یا اگر نیاز داشته باشیم بسیار اندک خواهد بود.

جهانگیری در پایان به مشکلاتی که در روستاهای کشور وجود دارد نیز اشاره و اعلام کرد: ما در دولت یازدهم به ۱۱ هزار و ۵۰۰ روستا گازرسانی کردیم تا جمعیت روستایی برخوردار از گاز از ۵۵ درصد به ۸۶ درصد برسد اما با این وجود جمعیت همواره از روستا به سمت شهر می‌آید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.