آموزش ضریب همبستگی پیرسون


همانگونه که مشاهده می‌کنید ماتریس همبستگی برای این دو متغیر ارایه شده است. با توجه به شکل فوق، میزان r همبستگی بین دو متغیر امید و خوش‌بینی برابر با ۰/۷۵ به دست آمده که این مقدار با توجه سطح آماری معنادار نیز می‌باشد (۰/۰۰۱=p). از آن جهت بالای عدد ۰/۷۵ دو ستاره آمده است که این مقدار در سطح آماری ۰/۰۱ معنادار شده است. اگر در سطح ۰/۰۵ معنادار می‌شد فقط یک ستاره بالای آن نمایان می‌گردید (p-Value در تحلیل آماری چه اطلاعاتی به شما می دهد؟). برای گزارش جدول فوق در پایان نامه یا مقاله جدول زیر را پیشنهاد می‌کنیم:

نحوه انجام تحلیل همبستگی پیرسون در spss

یکی دیگر از تحلیل‌های آماری بسیار مهم نرم افزار spss تحلیل همبستگی پیرسون می‌باشد. تحلیل همبستگی پیرسون جهت بررسی ارتباط دو متغیر با مقیاس فاصله‌ای استفاده می‌شود و در علوم انسانی و پزشکی کاربرد بسیار زیادی دارد. تحلیل همبستگی پیرسون را می‌توان پیشامد برخی تحلیل‌های دیگر مانند تحلیل رگرسیون محسوب نمود زیرا قبل از انجام تحلیل رگرسیون معمولاً ماتریس همبستگی بین متغیرها محاسبه می‌شود تا مشخص گردد آیا بین متغیرها اصلاً رابطه‌ای وجود دارد یا خیر. بعد از مشخص شدن رابطه بین متغیرهاست که انجام تحلیل رگرسیون برای پیش‌بینی معنی پیدا می‌کند. در زیر قصد آن داریم تا به صورت کامل و مرحله به مرحله نحوه انجام تحلیل همبستگی پیرسون در spss را ذکر کنیم.

کار را با ذکر مثالی شروع می‌کنیم: محققی قصد دارد به بررسی رابطه همبستگی دو متغیر امیدواری و خوش بینی بر روی یک نمونه‌ای بپردازد.

مرحله اول: بعد از جمع‌آوری داده‌ها و وارد کردن آنها به نرم افزار spps کار تحلیل داده را اینگونه شروع کنید؛ به نرم افزار spss رفته و دستور زیرا اجرا کنید:

1

با اجرای دستور فوق پنجره‌ای به شکل زیر باز می‌شود. این پنجره دارای دو کادر می‌باشد که کادر سمت چپ را شمار ۱ و کادر سمت راست (Variable) را کادر شماره ۲ نامگذاری می‌کنیم.

نحوه انجام تحلیل همبستگی پیرسون در spss

نحوه انجام تحلیل همبستگی پیرسون در spss

مرحله دوم: متغیرهای مورد نظر خود را از کادر ۱ وارد کادر ۲ نمایید. اگر سوالات دو پرسشنامه را وارد نموده‌اید و نمی‌دانید چگونه نمره کل هریک از پرسشنامه‌ها را در spss چگونه محاسبه نمایید به یکی دیگر از آموزشهای ما که در این لینک آمده مراجعه نمایید. بعد از محاسبه نمره کل دو پرسشنامه صرفا نمرات کل را وارد کادر نمایید و در پایان از قسمت پایین کادر ۱ و ۲ آزمون پیرسون (Pearson) را انتخاب نمایید. سایر گزینه‌ها آزمون کندال و اسپیرمن هستند که آزمون‌‎های جداگانه‌ای می‌باشند و به تحلیل پیرسون ربطی ندارند. بعد از انجام عملیات فوق نهایتاً می‌بایست پنجره‌ای به شکل زیر پدید آید:

admin-ajax.php

نحوه انجام تحلیل همبستگی پیرسون در spss

بعد از پدیدار شدن این پنجره، دکمه OK را فشار دهید تا این تحلیل انجام شود. بعد از انجام این کار خروجی‌ها به شکل زیر ظاهر می‌شوند:

نحوه انجام تحلیل همبستگی پیرسون در spss

همانگونه که مشاهده می‌کنید ماتریس همبستگی برای این دو متغیر ارایه شده است. با توجه به شکل فوق، میزان r همبستگی بین دو متغیر امید و خوش‌بینی برابر با ۰/۷۵ به دست آمده که این مقدار با توجه سطح آماری معنادار نیز می‌باشد (۰/۰۰۱=p). از آن جهت بالای عدد ۰/۷۵ دو ستاره آمده است که این مقدار در سطح آماری ۰/۰۱ معنادار شده است. اگر در سطح ۰/۰۵ معنادار می‌شد فقط یک ستاره بالای آن نمایان می‌گردید (p-Value در تحلیل آماری چه اطلاعاتی به شما می دهد؟). برای گزارش جدول فوق در پایان نامه یا مقاله جدول زیر را پیشنهاد می‌کنیم:

نحوه انجام تحلیل همبستگی پیرسون در spss

اجرای آزمون همبستگی پیرسون در SPSS

احتمالا، گسترده­ ترین کاربرد شاخص آماری همبستگی دو متغیری، ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون است که به ­طور معمول همبستگی پیرسون نامیده می­شود. علامت اختصاری آن r است. ضریب پیرسون نشان می­ دهد که تا چه اندازه بین متغیرهای کمّی رابطه خطی وجود دارد(میزر، گامست و گارینو،152:1391).

کاربرد اصلیِ ضریب پیرسون زمانی است که متغیرها از نوع پارامتری باشند؛ بدین معنا که توزیع نرمال آموزش ضریب همبستگی پیرسون داشته باشند و در سطح فاصله­ ای/نسبی باشند. البته زمانی که متغیرها از نوع شبه فاصله ­ای باشند (یعنی هر متغیر ترکیبی از چند متغیر ترتیبی باشد که اصطلاحا به آن مقیاس های تراکمی می­گویند)، برخی از پژوهش­گران از ضریب پیرسون استفاده می­کنند. برخی از نویسندگان استفاده از ضریب پیرسون برای یک متغیر دو ارزشی و یک متغیر فاصله­ ای/نسبی را هم مجاز شمرده ­اند. تفسیر همبستگی پیرسون زمانی که یکی از متغیرها دوارزشی (فقط شامل دو سطح) اما متغیر دیگر کمّی است نیز می­تواند منطقی باشد(میزر، گامست و گارینو،164:1391).

تفسیر شدّت رابطه در همبستگی پیرسون
بعد از تعیین معنی­ داری و جهت رابطه، باید شدّت رابطه ارزیابی شود. برای تفسیر شدّت رابطه دومتغیر، تقسیم ­بندی­ های گوناگونی ارائه شده­ است. تقسیم ­بندی زیر یکی­ از آن­ هاست.

شیوه تفسیر شدت رابطه در همبستگی پیرسون

شدّت رابطه تفسیر
8/. تا 1 رابطه بسیار قوی
6/. تا 8/. رابطه قوی
4/. تا 6/. رابطه متوسط
2/. تا 4/. رابطه کم (یا ضعیف)
صفر تا 2/. فقدان رابطه یا رابطه ناچیز

(منبع: میلر، 299:1380)

مثال

در این بخش به بررسی همبستگی بین دو متغیر بهره هوشی و معدل مقطع کارشناسی می ­پردازیم. انتظار داریم که دو متغیر با یکدیگر همبسته باشند، به نحوی که با افزایش بهره هوشی، معدل افزایش بیابد. به عبارت دیگر انتظار داریم افرادی که بهره هوشی بالاتری دارند، معدل بالاتری هم داشته باشند. هر دو متغیر کمّی بوده و در سطح سنجش فاصله ­ای/­نسبی قرار دارند. با توجه به این که هردو متغیر در سطح سنجش فاصله­ ای/نسبی هستند از ­همبستگی ­پیرسون استفاده می­کنیم. از پیش ­فرض ­های آزمون همبستگی پیرسون نرمال بودن توزیع متغیر در جمعیّت آماری است، در این مثال فرض می­ کنیم که این پیش­فرض برقرار است و توزیع داده­ ها نرمال است

اجـ ـرا

مسیر زیر را دنبال می­کنیم:

Analyze—>Correlate—>Bivariate

نتـ ـایج

در جدول بعد، نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین دو متغیر بهره هوشی و معدل کارشناسی نشان داده­ شده ­است. نخست به سطح معنی ­داری به دست آمده نگاه می­کنیم. سطح معنی ­داری به دست آمده برابر با 600/. به دست آمده است که بسیار بیشتر از مقدار مفروض 05/.است. در نتیجه بین دو متغیر بهره هوشی و معدل مقطع ­کارشناسی پاسخگویان رابطه معنی داری وجود ندارد. با توجه به این که بین دو متغیر همبستگی وجود ندارد، شدّت و جهت رابطه مورد بررسی قرار نمی­ گیرد.

Correlations
بهره هوشی معدل کارشناسی
بهره هوشی Pearson Correlation 1 -.053
Sig. (2-tailed) .600
N 100 100
معدل کارشناسی Pearson Correlation
همبستگی پیرسون
-.053 1
Sig. (2-tailed) .600
N 100 100

گـ ـزارش:
در گزارش نتایج می­ نویسیم:
از آزمون همبستگی ­پیرسون جهت آزمون رابطه دو متغیر بهره هوشی و معدل مقطع کارشناسی استفاده شد. بین میزان بهره هوشی و معدل مقطع کارشناسی همبستگی معنی­ دار مشاهده نشد (600/. = P و 100= n و 053/.- = r ). در نتیجه از جنبه آماری دو متغیر بهره هوشی و معدل کارشناسی با یکدیگر رابطه ندارند.

***
(فرض می کنیم رابطه به دست آمده معنی ­دار باشد و سطح معنی­ داری به دست آمده برابر با 004/. شده است و ضریب پیرسون برابر با 45/. به دست آمده است. در این صورت به این صورت گزارش می­ دهیم:

آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین میزان بهره هوشی و معدل مقطع کارشناسی همبستگی وجود دارد (004/. = P و 100= n و 45/. = r ). جهت رابطه بین بهره هوشی و معدل کارشناسی مثبت است. شدت همبستگی به­ دست آمده در حد متوسط است. واریانس توضیح داده شده 20.3% است. نتایج نشان می­ دهد دانشجویانی که بهره هوشی بالاتری دارند، معدل کارشناسی بالاتری هم کسب کرده­ اند.

چندنکته:
ضریب همبستگی پیرسون را با r نشان می­ دهند.
واریانس توضیح داده ­شده همان 2 r است که از به توان­ دو رساندن ضریب همبستگی پیرسون ( r ) به دست می ­آید و نشان­ دهنده واریانس مشترک دو متغیر است.
بهتر است نمودار پراکندگی دو متغیر بهره ­هوشی و معدل در گزارش ذکر شود (قبل از نتایج آزمون همبستگی پیرسون).

آموزش رایگان ضریب همبستگی ppss

ضریب همبستگی پیرسون برای محاسبه درجه و میزان ارتباط خطی بین دو متغیر با سطح سنجش فاصله ای یا نسبی کاربرد دارد. مقادیر این ضریب همبستگی بین 1- تا 1+ در نوسان است که علامت آن نشانگر جهت رابطه (مثبت یا منفی) می باشد. ولی در

آموزش آزمون ساده همبستگی پیرسون در spss (بصورت.

۲-مقاله آموزش آزمون همبستگی پیرسونمثال آزمون همبستگی- SPSS Correlation Test Exampleبررسی سریع داده- Quick Data Checkنتایج نمودار پراکندگی-Resulting Scatter Plotفرضیات آزمون همبستگی-Assumptions Correlation Testاجرای آزمون همبستگی- Run SPSS Correlation Testخروجی آزمون همبستگی SPSS Correlation Test Outputگزارش یک آزمون همبستگی- Reporting A Correlation Testبسیار کاربردیاگر از طریق ویدیوی بالا آزمون همبستگی را یاد نگرفتید، این مقاله را بخوانید.یک تعدادی ضریب همبستگی وجود دارد اما همبستگی معمولاً به معنای تولید ضریب همبستگی گشتاور است که تحت عنوان همبستگی پیرسون (مگر اینکه به روش های دیگر تبین شده باشد) نامیده می شود. فرضیه ی صفر بیانگر این است که ابدا هیچ ارتباط خطی بین متغیر ها وجودندارد که به آن ضریب همبستگی صفر میگویند. شکل زیر نشان دهنده ی این ایده اصلی است.Mehr zu sariasan.com anzeigen

آموزش تحلیل آماری پایان نامه | آموزش ضریب همبستگی.

ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون : 🔸 ضریب همبستگی پیرسون از روشهای پرکاربرد جهت تعیین میزان رابطه بین دو متغیر محسوب می گردیده و با علامتr نمایش داده می شود. این ضریب به منظور بررسی رابطه بین دو متغیر فاصله ای یا نسبی مورد

فیلم آموزش نحوه بررسی ارتباط و همبستگی (Correlation.

02 · فیلم آموزش نرم افزار SPSS به زبان فارسی. در این بخش نحوه محاسبه ارتباط و همبستگی (Correlation ) ژن ها با یکدیگر با استفاده از نرم افزار SPSS و به صورت کامل ارائه شده است نتایج این بررسی برای ترسیم شبکه های بیان ژنها کاربرد دارد.

آموزش رایگان ضریب همبستگی ppss

ضریب همبستگی چیست؟ – خانه سرمایه

ضریب همبستگی صفر یعنی افزایش و کاهش دو متغیر مستقل از یکدیگر بوده و هیچ ارتباطی ندارند. هرچه مقدار ضریب همبستگی به ۱+ یا ۱- نزدیک‌تر باشد، همبستگی مثبت یا منفی متغیرها قوی‌تر است.Fehlen: ppssMuss enthalten: ppss

آزمون همبستگی پیرسون در SPSS

اجرای آزمون همبستگی پیرسون در spss ، احتمالا، گسترده­ ترین کاربرد شاخص آماری همبستگی دو متغیری، ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون است که به ­طور معمول همبستگی پیرسون نامیده می­شود. علامت اختصاری آن rاست.

تحلیل همبستگی پیرسون و همبستگی اسپیرمن در SPSS –.

تفاوت تحلیل همبستگی پیرسون و همبستگی اسپیرمننحوه اجرای تحلیل همبستگی پیرسون در SPSSنحوه اجرای تحلیل همبستگی اسپیرمن در SPSSبرای بررسی همبستگی باید حداقل دو متغیر داشته باشید. اگر داده‌های شما در سطح فاصله‌ای یا نسبی باشند مانند نمره افسردگی، شادکامی، سن، قد، میزان پرش یک ورزشکار و. از تحلیل همبستگی پیرسون استفاده خواهد شد. همچنین اگر داده‌های شما به صورت رتبه‌ای باشند مانند تحصیلات، سال ورود به دانشگاه، مرتبه شغلی و. از تحلیل همبستگی اسپیرمن استفاده خواهد شد. نکته مهم:برخی از متغیرها را می‌توان هم به صورت فاصله‌ای یا نسبی به کار برد و هم به صورت رتبه‌ای. برای مثال اگر شما سن آزمودنی‌های خود را به صورت عدد (برای مثال ۲۶، ۲۷، ۲۸) ثبت کرده باشید این متغیر فاصله‌ای است اما اگر به صورت طیف قرار داده باشید (برای مثال ۰ تا ۱۰ سال، ۱۰ تا ۲۰ سال، ۲۰ تا ۳۰ سال) در این صورت این متغیر رتبه‌ایی است.Mehr zu irantahgig anzeigen

فیلم آموزش بررسی ارتباط و همبستگی (Correlation) ژن.

ضریب همبستگی یا Correlation بین ۱- و ۱ تغییر می‌کند. اگر میزان همبستگی برابر با 1 باشد بیانگر رابطهٔ مستقیم کامل بین دو متغیر باشد، رابطهٔ مستقیم یا مثبت به این معناست که اگر یکی از متغیرها افزایش (یا کاهش) یابد، دیگری نیز

مجموعه آموزش SPSS – فرادرس

در این آموزش به بررسی اولیه نرم افزار spss پرداخته شده است و محاسبات ساده نظیر آمار‌های توصیفی، مانند: میانگین، میانه، نما، واریانس، ضریب تغییرات، ضریب چولگی، برجستگی، رسم نمودارهای آماری و همچنین قالب بندی خروجی انجام

آموزش همبستگی جزئی / تفکیکی (Partial correlation) در.

این دو ضریب همبستگی با کادرهای آبی رنگ در شکل نشان داده شده اند. بطوریکه در حالت عادی ضریب همبستگی دو متغیر Happiness و Education ، عدد 0.212 و در حالت ثابت شدن اثر درآمد (Income) عدد 0.187 می باشد که در هر دو حالت این ضریب همبستگی معنی دار

آموزش رایگان ضریب همبستگی ppss

ضریب همبستگی کندال | همبستگی کندال در SPSS | موسسه.

در این مقاله ضریب همبستگی کندال به صورت تئوری تشریح داده شده و برای آن به صورت دستی و در SPSS مثال حل می شود. ضریب همبستگی kendall همبستگی رتبه ای کندال

دانلود آموزش SPSS – شبیه سازی شده با صدا و متن فارسی

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش spss 25 رایگان ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون بررسی یک مثال در spss همبستگی جزئی بررسی یک مثال در spss رگرسیون خطی دو متغیره در spss بررسی یک مثال در spss رگرسیون خطی چ

همبستگی جزئی و همبستگی نیمه جزئی اجرای آن در SPSS –.

همبستگی جزئی و همبستگی نیمه جزئی یکی از پرکاربرد ترین انواع همبستگی است که در این مطلب ابتدا مفاهیم آن ها توضیح داده شده و سپس در spss اجرا شده است.

آموزش همبستگی و رگرسیون خطی در SPSS | مرجع متلب و.

آموزش‌های رایگان آموزش همبستگی و رگرسیون خطی در SPSS ۱۸ آبان ۱۳۹۴ توسط محمد حسینی کیا مجموعه: آمار , سته بندی مستقل , مهندسی برق , مهندسی صنایع

آموزش SPSS 24 – رایگان – فصل یک و دو – Apps on.

آموزش spss 24 تعاملی و شبیه سازی شده با صدا و متن فارسی چند بخش اول رایگان- بدون نیاز به اینترنت در زمان آموزش

ویدئو ضریب همبستگی ، رگرسیون ، پرسشنامه | تحلیل آماری

مطالب ارایه شده در کارگاه آموزش ضریب همبستگی. در ویدئو زیر می‌توانید خلاصه کلاس را مشاهده کنید. در کارگاه آموزش ضریب همبستگی و ارتباط بین کمیت‌ها به توضیح موارد زیر با استفاده از مثال‌های آموزشی و فایل‌های داده، پرداFehlen: ppssMuss enthalten: ppss

آموزش SPSS 25 – Apps on Google Play

آموزش spss 25 تعاملی و شبیه سازی شده با صدا و متن فارسی سه بخش اول رایگان بعد از دانلود نیاز به

آموزش کاربرد رگرسیون و همبستگی در آمار استنباطی برای

نام آموزش: آموزش کاربرد رگرسیون و همبستگی در آمار استنباطی برای مدیریت و علوم انسانی (رایگان) ناشر: فرادرس : کد آموزش: fvmng9603l: مدت زمان: ۲۲ دقیقه: زبان: فارسی: نوع آموزشFehlen: ppssMuss enthalten: ppss

‫محاسبه ضریب همبستگی در نرم افزار اکسل‬‎ – YouTube

28 · برای بررسی ارتباط بین متغیرهای پیوسته میتوان از آزمون پیرسون استفاده کرده و مقدار همبستگی بین آنها را Autor: Akbar SeifiAufrufe: 369Videolänge: 7 Min.Fehlen: ppssMuss enthalten: ppss

انواع ضریب همبستگی – انجام پروژه spss ، انجام تحلیل.

آموزش ضریب همبستگی پیرسون در spss ضریب همبستگی پیرسون با spss. فرق ضریب همبستگی و رگرسیون. تفاوت ضریب همبستگی و رگرسیون تفاوت ضریب همبستگی با رگرسیون. ضریب همبستگی اسپیرمن در spss. ضریب همبستگی پیرسون در spss محاسبه ضریب همبست

تخته سفید | “آموزش همبستگی و رگرسیون خطی در SPSS .

ضریب همبستگی جزئی- Partial Correlation معادله خط برگشت Regression متغیر مستقل و وابسته فرضیات مربوط به شیوه محاسبه ضرایب رگرسیونی فرض مربوط به نرمال بودن باقی مانده ها فرض مربوط به ثابت بودن واریانس باقی مانده ها فرض مربوط به تصادفی Fehlen: ppssMuss enthalten: ppss

فیلم های آموزش رایگان spss – استفاده از بسته های.

ضریب همبستگی- رگرسیون- مدل ساختاری ; روش های بررسی پایایی و روایی پرسشنامه; روشهای نمونه گیری و تعیین حجم نمونه; لیست و شرح مقالات تحلیل آماری; شیوه نگارش فصل ۴ پایان نامه. معرفی فصل ۴ پایان نامه بر اساس آمار توصیفی با Excel

آموزش رایگان آمار و احتمالات مهندسی برق | مسائل آمار و

آموزش رایگان آمار و احتمالات مهندسی برق با تدریس دکتر کاظمی‌تبار از دانشگاه نوشیروانی بابل به زبان فارسی × اولین آموزش خود در مکتب‌خونه را با 35% تخفیف آغاز کنید. پایتون زبان انگلیسی بورس فتوشاپ متلب ورود / ثبت‌نام

آموزش رایگان spss – تماشا

آموزش رایگان spss – تماشا. آموزش رایگان spss – تماشا. ورود / ثبت نام. صفحه نخست; دسته‌بندی‌ها. ورزشی; فیلم; سرگرمی; موسیقی; کانال های رسمی; گردشگری; طنز; آموزشی; اقتصادی; مذهبی; تکنولوژی; خبری; آشپزی; اجتماعی; کودک; علمی; مادر و نو

تحقیق همبستگی با استفاده از تحلیل رگرسیون و تحلیل.

اسلاید 9: تحليل رگرسيون (همبستگی )ضریب تعیین:معیاری است که با آن می توان رابطه بین دو متغیر xو yرا توضیح داد.9. اسلاید 10: تحليل رگرسيون ضریب همبستگی:اگر از ضریب تعیین ، ریشه دوم بگیریم، به مقدار به دست آمده ضریب همبستگی می گوFehlen: ppssMuss enthalten: ppss

ضریب همبستگی، همبستگی دو متغیره، همبستگی تفکیکی

عکس شاخص ضریب هبستگی و انچه که باید در موردش بدانیم

زمانی که در مطالعه‌ای صرفا قصد داشته ‌باشیم ارتباط بین دو متغیر را بسنجیم و هیچ‌گونه مداخله‌ای در مطالعه اعمال نکنیم، به سراغ مطالعات همبستگی می‌رویم. در مقالات قبلی، مطالعات همبستگی بطور کامل توضیح‌ داده شد و با روش انجام این مطالعات آشنا هستیم. در مطالعات همبستگی، مهمترین شاخص آماری که باید گزارش شود ضریب همبستگی است.

۱) همبستگی متغیرها Bivariate Correlation

مفهوم ضریب همبستگی چیست؟

اجازه دهید این مبحث را با یک مثال شروع می‌کنیم. فرض کنید قصد داریم دو صفت سن و نمره افسردگی را در دانش‌آموزان یک مدرسه بررسی کنیم و میخواهیم بدانیم با افزایش ۱ سال سن، نمره افسردگی چه تغییری خواهد کرد؟

حال فرض کنید در تحلیل آماری این مطالعه، گزارش شود که با افزایش ۱ سال سن، ۵ نمره از افسردگی کم می‌شود. تفسیر بالا را شاخص آماری به ‌نام ضریب همبستگی بیان می‌کند. درواقع اگر بخواهیم بدانیم که با تغییر یک صفت، صفت دیگر در چه جهت و با چه شدتی تغییر می‌کند باید ضرایب همبستگی را بین آن دو صفت محاسبه کنیم.

همبستگی‌های دو متغیره، شامل دو نوع همبستگی فاصله‌ای (ضریب همبستگی پیرسون Pearson ) و رتبه‌ای (ضریب همبستگی اسپیرمن Spearman و کندال بی Kendall’s tau- b ) می‌باشد.

در نرم‌افزار SPSS از منوی Analyze می‌توان در بخش Correlation هر ۳ ضریب را انتخاب کرد.

توضیح همبستگی

از هر ۳ ضریب برای تعیین همبستگی بین دو دسته متغیر استفاده می‌شود. وجه افتراق این ۳ ضریب در کاربرد آن‌ها است:

– اگر حداقل یکی از دو صفت رتبه‌ای باشد، از ضریب همبستگی پیرسون نمی‌توان استفاده کرد و بین دو ضریب اسپیرمن و کندال بی، با توجه به حجم نمونه مورد مطالعه، تصمیم می‌گیریم. به نحوی که اگر اندازه نمونه کوچک باشد، از ضریب اسپیرمن استفاده می‌کنیم و اگر بزرگ باشد، باید ضریب کندال بی را گزارش کنیم.

– اگر حداقل یکی از صفاتِ کمی نرمال نباشد، از ضریب پیرسون استفاده نمی‌کنیم و به سراغ معادل ناپرامتری آن (اسپیرمن) می‌رویم.

*لازم به ذکر است، اگر یک یا همه متغیرها نرمال نبودند، سعی به نرمال کردن آن‌ها نمی‌کنیم.

در تحلیل ضرایب همبستگی، در مرحله اول سطح معنی داری آن‌ها را بررسی می‌کنیم، در صورتی که پی‌ولیو از ۰/۰۵ کمتر باشد و فرض صفر رد شود نتیجه می‌گیریم که همبستگی بین دو متغیر معنی‌دار است. در مرحله بعدی به سراغ مقدار محاسبه شده برای آن می‌رویم.

این ضریب می‌تواند مقادیری را بین ۱- تا ۱+ اتخاذ کند. علامت منفی، رابطه عکس بین دو متغیر را بازگو می‌کند؛ به نحوی‌که با افزایش مقادیر یک صفت، مقادیر متغیر دیگر کاهش پیدا می‌کند و برعکس. علامت مثبت در کنار این ضریب، رابطه مستقیم بین دو متغیر را نشان می‌دهد؛ در واقع تغییر در دو متغیر، همسو با هم است یعنی با افزایش یکی، دیگری نیز افزایش می‌یابد و با کاهش آن، مقادیر صفت دیگر هم کم می‌شود.

مقدار عددی ضریب همبستگی، قدرت ارتباط را نشان می‌دهد. بصورتی که اگر قدرمطلق آن بین ۰/۲ تا ۰/۳۵ باشد، رابطه ضعیف بین دو متغیر را نشان می‌دهد . اگر این مقدار در دامنه ۰/۳۵ تا ۰/۶۵ باشد، همبستگی خوب است و درصورتی که از ۰/۶۵ بیشتر باشد همبستگی قوی بین دو متغیر وجود دارد و با تغییر یک صفت، به‌راحتی می‌توان تغییر صفت دیگر را پیش‌بینی کرد.

عکس ضرایب همبستگی

· ضریب همبستگی به‌تنهایی رابطه علی بین دو متغیر را اثبات نمی آموزش ضریب همبستگی پیرسون ‎‎ ‌کند و حتی باوجود همبستگی بسیار قوی بین دو متغیر، هرگز نمی‌توان به علیت دست یافت.

· ضریب همبستگی پیرسون، رابطه خطی بین دو متغیر را نشان می‌دهد. بنابراین اگر r=0 باشد، صرفا نبود رابطه خطی را می‌توان استنباط کرد (ممکن است ارتبط بین دو متغیر، سهمی باشد).

۲٫ ضریب همبستگی تفکیکی/ جزئی ( Partial Correlation )

برای مثال، در بررسی همبستگی بین دو متغر سن و نمره افسردگی، متغیر سومی به اسم BMI وجود دارد که برروی نمره افسردگی تاثیر دارد. برای کنترل تاثیر این متغیر، بر روی ارتباط دو متغیر دیگر از ضریب همبستگی جزئی استفاده می‌کنیم. همبستگی تفکیکی نوعی همبستگی است که ضمن محاسبه میزان همبستگی بین دو متغیر، اثر سایر متغیرها را کنترل می کنند. این ضریب، میزان همبستگی بین یک متغیر مستقل با متغیر وابسته را پس از حذف میزان همبستگی این دومتغیر با یک یا چند متغیر مستقلِ دیگر نشان دهد . بنابراین، ضریب همبستگی جزئی نشان می‌دهد که بعد از حذف تاثیر متغیر کنترل (یا متغیر آزمون)، چه مقدار از همبستگی خالص بین دو متغیر وجود خواهد‌ داشت.

همبستگی تفکیکی یا جزئی

ضریب همبستگی پیرسون، صرفا وجود ارتباط خطی بین متغیرها را نشان می‌دهد. می‌توان از روی این ضریب، به شدت و جهت ارتباط بین متغیرها پی‌برد. در مباحث کوواریانس و رگرسیون، مفهوم همبستگی اهمیت زیادی دارد. بنابراین تسلط در این بخش به فهمیدن مباحث آماری دیگر نیز کمک می‌کند.

منبع: کتاب راهنمای جامع SPSS در تحقیقات پیمایشی/ نویسنده: دکتر حبیب پور گتابی و رضا صفری شالی

همبستگی (پیرسون ، کندال ، اسپیرمن)

همبستگی یک تحلیل دو متغیره است که قدرت ارتباط بین دو متغیر و جهت رابطه را اندازه گیری می کند. از نظر قدرت رابطه ، مقدار ضریب همبستگی بین 1+ و -1 تغییر می کند. مقدار 1 ± نشان دهنده درجه كامل ارتباط بین دو متغیر است. هرچه مقدار ضریب همبستگی به سمت 0 می رود ، رابطه بین دو متغیر ضعیف تر خواهد بود. جهت رابطه با علامت ضریب نشان داده می شود. علامت + نشان دهنده یک رابطه مثبت و علامت - یک رابطه منفی است. معمولاً در آمار ، چهار نوع همبستگی را اندازه گیری می کنیم: همبستگی پیرسون، همبستگی رتبه کندال ، همبستگی اسپیرمن و همبستگی نقطه ای-دوقلویی. نرم افزار زیر به شما امکان می دهد خیلی راحت یک همبستگی را انجام دهید.

R همبستگی پیرسون: پیرسون r و همبستگی آماری همبستگی به طور گسترده استفاده برای اندازه گیری درجه از رابطه بین متغیرهای خطی مربوط است. برای مثال، در بازار سهام، اگر ما می خواهیم برای اندازه گیری چگونه دو سهم مربوط به هر یک از دیگر، پیرسون r و همبستگی برای اندازه گیری میزان ارتباط بین دو استفاده شده است. همبستگی نقطه به نقطه با فرمول همبستگی پیرسون انجام می شود با این تفاوت که یکی از متغیرها دوگانه است. از فرمول زیر استفاده می شود برای محاسبه پیرسون r و همبستگی:

r xy = ضریب همبستگی پیرسون r بین x و y
n = تعداد مشاهدات
x i = مقدار x (برای هر مشاهده)
y i = مقدار y (برای هر مشاهده)

انواع سوالات تحقیق که یک همبستگی پیرسون می تواند بررسی کند:

آیا از نظر آماری بین سن ، اندازه گیری شده در سال و قد ، اندازه گیری شده در اینچ رابطه معنی داری وجود دارد؟

آیا بین دمای اندازه گیری شده بر حسب درجه فارنهایت و فروش بستنی رابطه ای وجود دارد که بر اساس درآمد اندازه گیری می شود؟

آیا رابطه ای بین رضایت شغلی ، اندازه گیری شده توسط JSS و درآمد ، اندازه گیری شده بر حسب دلار وجود دارد؟

فرضیات

برای همبستگی پیرسون r ، هر دو متغیر باید به طور معمول توزیع شوند (متغیرهای توزیع شده به طور معمول دارای یک منحنی زنگوله ای هستند). فرضیات دیگر شامل خطی بودن و همدلی بودن است. خطی بودن فرض می کند که یک رابطه مستقیم بین هر یک از دو متغیر وجود دارد و هموسدیستی بودن فرض می کند که داده ها به طور مساوی در مورد خط رگرسیون توزیع شده اند.

همبستگی پیرسون را انجام دهید و آن را تفسیر کنید

شرایط کلیدی

اندازه اثر: از استاندارد کوهن برای ارزیابی ضریب همبستگی برای تعیین قدرت رابطه یا اندازه اثر ممکن است استفاده شود. ضرایب همبستگی بین .10 و .29 نشان دهنده یک ارتباط کوچک ، ضرایب بین 0.30 و .49 نمایانگر یک ارتباط متوسط ​​است و ضرایب 0.50 به بالا یک ارتباط یا رابطه بزرگ را نشان می دهد.

داده های مداوم: داده هایی که فاصله یا سطح نسبت دارند. این نوع داده دارای خصوصیات اندازه و فواصل برابر بین واحدهای مجاور است. فواصل برابر بین واحدهای مجاور به معنای وجود مقادیر مساوی از متغیر اندازه گیری شده بین واحدهای مجاور در مقیاس است. یک مثال می تواند سن باشد. افزایش سن از 21 به 22 همان افزایش سن از 60 به 61 سال خواهد بود.

همبستگی رتبه کندال : همبستگی رتبه کندال یک آزمون غیر پارامتری است که قدرت وابستگی بین دو متغیر را اندازه گیری می کند. اگر دو نمونه a و b را در نظر بگیریم که اندازه نمونه n باشد ، می دانیم که تعداد کل جفت شدن های ab n ( n -1) / 2 است . برای محاسبه مقدار همبستگی رتبه کندال از فرمول زیر استفاده شده است:

همبستگی رتبه کندال

Nc = تعداد
ناسازگار Nd = تعداد ناسازگار

همبستگی کندال را انجام دهید و آن را تفسیر کنید

شرایط کلیدی

سازگار: به همین ترتیب سفارش داده شده است.

ناسازگار: متفاوت سفارش داده شده است.

همبستگی رتبه Spearman : همبستگی رتبه Spearman یک آزمون غیر پارامتری است که برای اندازه گیری میزان ارتباط بین دو متغیر استفاده می شود. آزمون همبستگی رتبه Spearman هیچ فرضی در مورد توزیع داده ها ندارد و هنگامی که متغیرها در مقیاس حداقل ترتیبی اندازه گیری می شوند ، تحلیل همبستگی مناسب است.

برای محاسبه همبستگی رتبه Spearman از فرمول زیر استفاده شده است:

همبستگی رتبه اسپیرمن

ρ = همبستگی رتبه Spearman
di = اختلاف بین صفات متغیرهای مربوطه
n = تعداد مشاهدات

انواع سوالات تحقیقاتی که همبستگی اسپیرمن می تواند بررسی کند:

آیا از نظر آماری بین سطح تحصیلات شرکت کنندگان (دبیرستان ، لیسانس یا تحصیلات تکمیلی) و حقوق اولیه آنها رابطه معناداری وجود دارد؟

آیا از نظر آماری بین موقعیت اتمام اسب و نژاد رابطه معنی داری وجود دارد؟

فرضیات

مفروضات همبستگی اسپیرمن این است که داده ها باید حداقل ترتیبی باشند و امتیازات یک متغیر باید به صورت یکنواخت با متغیر دیگر مرتبط باشد.

همبستگی Spearman را انجام دهید و آن را تفسیر کنید

شرایط کلیدی

اندازه اثر: از استاندارد کوهن برای ارزیابی ضریب همبستگی برای تعیین قدرت رابطه یا اندازه اثر ممکن است استفاده شود. ضرایب همبستگی بین .10 و .29 نشان دهنده یک ارتباط کوچک ، ضرایب بین 0.30 و .49 نمایانگر یک ارتباط متوسط ​​است و ضرایب 0.50 به بالا یک ارتباط یا رابطه بزرگ را نشان می دهد.

داده های عادی: در یک مقیاس ترتیبی ، سطوح یک متغیر به گونه ای مرتب می شوند که بتوان یک سطح را از سطح دیگر بالاتر / پایین تر در نظر گرفت. با این حال ، لزوماً اختلاف اختلاف بین سطوح مشخص نیست. به عنوان مثال می توان به درجه بندی سطح تحصیلات اشاره کرد. مدرک تحصیلات تکمیلی بالاتر از لیسانس است و لیسانس بالاتر از دیپلم دبیرستان. با این حال ، ما نمی توانیم میزان تحصیلات تکمیلی بالاتر را با مقطع کارشناسی مقایسه کنیم. همچنین نمی توانیم بگوییم که تفاوت تحصیلات در مقطع تحصیلات تکمیلی و کارشناسی همان تفاوت بین مدرک لیسانس و دیپلم دبیرستان است.

منابع همبستگی:

Algina، J.، & Keselman، HJ (1999). مقایسه ضرایب همبستگی چندگانه مجذور: بررسی یک فاصله اطمینان و اهمیت آزمون. روشهای روانشناختی ، 4 (1) ، 76-83.

Bobko ، P. (2001). همبستگی و رگرسیون: کاربردهایی برای روانشناسی و مدیریت سازمانی صنعتی (ویرایش دوم). هزار اوکس ، کالیفرنیا: انتشارات سیج. چشم انداز

بونت ، DG (2008). برآورد فاصله متاآنالیز برای همبستگی های متغیر روشهای روانشناختی ، 13 (3) ، 173-181.

چن ، PY و پوپویچ ، PM (2002). همبستگی: معیارهای پارامتری و غیرپارامتری . هزار اوکس ، کالیفرنیا: انتشارات سیج. چشم انداز

Cheung، MW -L.، & Chan، W. (2004). آزمایش ضرایب همبستگی وابسته از طریق مدل سازی معادلات ساختاری . روشهای تحقیق سازمانی ، 7 (2) ، 206-223.

Coffman، DL، Maydeu-Olivares، A.، Arnau، J. (2008). تخمین فاصله آزاد توزیع مجانبی: برای ضریب همبستگی درون کلاس با کاربردها در داده های طولی. روش شناسی ، 4 (1) ، 4-9.

کوهن ، ج. ، کوهن ، پی. ، وست ، SG ، و آیکن ، LS (2003). تحلیل رگرسیون / همبستگی چندگانه برای علوم رفتاری . (ویرایش سوم). مهوا ، نیوجرسی: همکاران لارنس ارلباوم. چشم انداز

Hatch، JP، Hearne، EM، & Clark، GM (1982). روشی برای آزمون همبستگی سریال در تجزیه و تحلیل واریانس اندازه گیری های تکراری متغیر. روش تحقیق و ابزار دقیق رفتار ، 14 (5) ، 497-498.

کندال ، ام جی و گیبونز ، جی دی (1990). روشهای همبستگی رتبه (ویرایش پنجم). لندن: ادوارد آرنولد. چشم انداز

Krijnen ، WP (2004). بارهای مثبت و ضرایب همبستگی از ماتریس های کوواریانس مثبت روان سنجی ، 69 (4) ، 655-660.

شیعه ، جی. (2006). برآورد دقیق زمان ، محاسبه توان و تعیین اندازه نمونه در تحلیل همبستگی نرمال. روان سنجی ، 71 (3) ، 529-540.

Stauffer ، JM ، و Mendoza ، JL (2001). توالی مناسب برای اصلاح ضرایب همبستگی برای محدودیت دامنه و عدم اطمینان. روان سنجی ، 66 (1) ، 63-68.

نحوه انجام تحلیل همبستگی پیرسون در spss

یکی دیگر از تحلیل‌های آماری بسیار مهم نرم افزار spss تحلیل همبستگی پیرسون می‌باشد. تحلیل همبستگی پیرسون جهت بررسی ارتباط دو متغیر با مقیاس فاصله‌ای استفاده می‌شود و در علوم انسانی و پزشکی کاربرد بسیار زیادی دارد. تحلیل همبستگی پیرسون را می‌توان پیشامد برخی تحلیل‌های دیگر مانند تحلیل رگرسیون محسوب نمود زیرا قبل از انجام تحلیل رگرسیون معمولاً ماتریس همبستگی بین متغیرها محاسبه می‌شود تا مشخص گردد آیا بین متغیرها اصلاً رابطه‌ای وجود دارد یا خیر. بعد از مشخص شدن رابطه بین متغیرهاست که انجام تحلیل رگرسیون برای پیش‌بینی معنی پیدا می‌کند. در زیر قصد آن داریم تا به صورت کامل و مرحله به مرحله نحوه انجام تحلیل همبستگی پیرسون در spss را ذکر کنیم. با وب سایت چاپ مقاله اوج دانش همراه باشید.

کار را با ذکر مثالی شروع می‌کنیم: محققی قصد دارد به بررسی رابطه همبستگی دو متغیر امیدواری و خوش بینی بر روی یک نمونه‌ای بپردازد.

مرحله اول: بعد از جمع‌آوری داده‌ها و وارد کردن آنها به نرم افزار spps کار تحلیل داده را اینگونه شروع کنید؛ به نرم افزار spss رفته و دستور زیرا اجرا کنید:

1

با اجرای دستور فوق پنجره‌ای به شکل زیر باز می‌شود. این پنجره دارای دو کادر آموزش ضریب همبستگی پیرسون می‌باشد که کادر سمت چپ را شمار ۱ و کادر سمت راست (Variable) را کادر شماره ۲ نامگذاری می‌کنیم.

نحوه انجام تحلیل همبستگی پیرسون در spss

نحوه انجام تحلیل همبستگی پیرسون در spss

مرحله دوم: متغیرهای مورد نظر خود را از کادر ۱ وارد کادر ۲ نمایید. اگر سوالات دو پرسشنامه را وارد نموده‌اید و نمی‌دانید چگونه نمره کل هریک از پرسشنامه‌ها را در spss چگونه محاسبه نمایید به یکی دیگر از آموزشهای ما که در این لینک آمده مراجعه نمایید. بعد از محاسبه نمره کل دو پرسشنامه صرفا نمرات کل را وارد کادر نمایید و در پایان از قسمت پایین کادر ۱ و ۲ آزمون پیرسون (Pearson) را انتخاب نمایید. سایر گزینه‌ها آزمون کندال و اسپیرمن هستند که آزمون‌‎های جداگانه‌ای می‌باشند و به تحلیل پیرسون ربطی ندارند. بعد از انجام عملیات فوق نهایتاً می‌بایست پنجره‌ای به شکل زیر پدید آید:

admin-ajax.php

نحوه انجام تحلیل همبستگی پیرسون در spss

بعد از پدیدار شدن این پنجره، دکمه OK را فشار دهید تا این تحلیل انجام شود. بعد از انجام این کار خروجی‌ها به شکل زیر ظاهر می‌شوند:

نحوه انجام تحلیل همبستگی پیرسون در spss

همانگونه که مشاهده می‌کنید ماتریس همبستگی برای این دو متغیر ارایه شده است. با توجه به شکل فوق، میزان r همبستگی بین دو متغیر امید و خوش‌بینی برابر با ۰/۷۵ به دست آمده که این مقدار با توجه سطح آماری معنادار نیز می‌باشد (۰/۰۰۱=p). از آن جهت بالای عدد ۰/۷۵ دو ستاره آمده است که این مقدار در سطح آماری ۰/۰۱ معنادار شده است. اگر در سطح ۰/۰۵ معنادار می‌شد فقط یک ستاره بالای آن نمایان می‌گردید (p-Value در تحلیل آماری چه اطلاعاتی به شما می دهد؟). برای گزارش جدول فوق در پایان نامه یا مقاله جدول زیر را پیشنهاد می‌کنیم:

نحوه انجام تحلیل همبستگی پیرسون در spss

مرکز پژوهشی اوج دانش افتحار دارد به پژوهشگرانی که قصد ترجمه نیتیو و چاپ مقاله دارند خدمات ترجمه و چاپ مقاله در معتبرترین مجلات را ارایه دهد. پژوهشگران می‌توانند جهت اطلاع از جزییات دیگر خدمات این مرکز با شماره‌های تماس و ایمیل با ما در ارتباط باشند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.